Laidiens: 22.08.2012., Nr. 132 (4735)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2012/132.UT1

JURI ČEKSTERU, dzim. 1974.gada 6.martā, kura deklarētā dzīvesvietas adrese ir: Mazā Pils ielā 11-4, Rīgā, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa aicina ierasties Rīgā, Abrenes ielā 3, 2. stāvā, 17.zālē, 2012. gada 13.novembrī plkst. 10.00 uz civillietas - maksātnespējīgās SIA ,,Verdex" prasībā pret Juri Čeksteru par naudas līdzekļu piedziņu un pamatkapitāla apmaksu - izskatīšanu kā atbildētāju. Atbildētājam neierodoties tiesas sēdē tiesas noteiktajā laikā un vietā, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/132.UT2

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29 6611 11 (C-3440/12) Pāvila Rasimāviča prasībā pret Andru Seņinu par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu, kas nozīmēta izskatīšanai 2012.gada 11.oktobrī plkst. 9.45 Lomonosova ielā 10, Rīgā, 3.stāvā, 309.zālē. Lūdzam ANDRU SEŅINU ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/132.UT3

ARTŪRS VĪTOLS, dzīvesvieta: Grīvas prospekts 29-28, Ogre, Ogres nov., LV-5001, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012. gada 22. oktobrī plkst. 9.00 Ogres rajona tiesā Ogrē, Brīvības ielā 6, LV-5001, kā atbildētājs civillietā Nr. C24096312 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - Aleksandrs Surkovs). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/132.UT4

Ogres rajona tiesa paziņo, ka 2012.gada 16.oktobrī plkst. 9.00 Ogrē, Brīvības ielā 6, 209.zālē, tiks izskatīta civillieta SIA "Ķeguma Stars" prasībā pret Juri Bojāru par parāda piedziņu. Ogres rajona tiesa uzaicina atbildētāju JURI BOJĀRU, dzim. 1961.gada 12.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT5

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa paziņo, ka 2012.gada 26.septembrī plkst. 10.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 348.zālē, tiks izskatīta civillieta maksātnespējīgās SIA ,,Metalise" prasībā pret Igoru Mudriku par naudas līdzekļu piedziņu. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina atbildētāju IGORU MUDRIKU, dzim. 1966.gada 7.novembrī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT6

Jēkabpils rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C16064512, kurā prasītāja Lelde Nikolajeva, atbildētājs: Guntis Zemītis, lietas būtība: maza apmēra prasība par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam GUNTIM ZEMĪTIM, dzim. 20.07.1974., dzīvesvieta: "Melnezeri"-4, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3001, ka Leldes Nikolajevas prasība tiks izskatīta rakstveida procesā 2012.gada 23.novembrī, un saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams no 23.11.2012. Jēkabpils rajona tiesas kancelejā Brīvības ielā 126, Jēkabpilī. Lietu izskatīs tiesnesis Vladislavs ČERAPS, G.Zemītim ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim, rakstveidā par to paziņojot tiesai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms 23.11.2012. Atbildētājs līdz 2012.gada 15.novembrim var izmantot procesuālās tiesības.


OP 2012/132.UT7

Jēkabpils rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C16073312, kurā prasītāja Gaļina Harlamova, atbildētājs: Andrejs Harlamovs, lietas būtība: maza apmēra prasība par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam ANDREJAM HARLAMOVAM, dzim. 28.07.1974., dzīvesvieta: Ventspils iela 5, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301, ka Gaļinas Harlamovas prasība tiks izskatīta rakstveida procesā 2012.gada 13.novembrī un saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams no 13.11.2012. Jēkabpils rajona tiesas kancelejā Brīvības ielā 126, Jēkabpilī. Lietu izskatīs tiesnesis Vladislavs ČERAPS, A.Harlamovam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim, rakstveidā par to paziņojot tiesai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms 13.11.2012. Atbildētājs līdz 2012.gada 5.novembrim var izmantot procesuālās tiesības.


OP 2012/132.UT8

Krāslavas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Dainas Bartušas maza apmēra prasībā pret Dmitriju Bartušu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam. Atbildētājam DMITRIJAM BARTUŠAM, deklarētā dzīvesvieta: Dārza ielā 4, dz.12, c. Augstkalne, Ūdrīšu pagastā, Krāslavas novadā, ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības, tai skaitā tiesības iesniegt paskaidrojumu, kā arī tiesības līdz 2012.gada 24.septembrim pieteikt noraidījumu tiesnesei un lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 pantu 2012.gada 1.oktobrī civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu varēs saņemt Krāslavas rajona tiesas kancelejā Krāslavā, Lāčplēša ielā 19, 2.stāvā, 2.kabinetā.


OP 2012/132.UT9

Krāslavas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C18024212 Dagdas novada bāriņtiesas prasībā pret Eduardu Šamakovski ar trešo personu Borisu Ščukinu par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu un par tēva ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu.

Tiesa uzaicina atbildētāju EDUARDU ŠAMAKOVSKI, deklarētā dzīvesvieta: "Madaras", dz.10, c. Andzeļi, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 1.oktobrī plkst. 9.30 Krāslavā, Lāčplēša ielā 19. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT10

RAIMONDS JANSONS, dzim. 1979.gada 4.februārī, deklarētā dzīvesvieta: Jaunajā ielā 7-5, Liepājā, tiek aicināts ierasties Liepājas tiesā 2012.gada 1.oktobrī plkst. 15.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 3.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20399311 Janīna Jansones, Inetas Jansones prasībā pret Raimondu Jansonu par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību izbeigšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/132.UT11

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta AS ,,Norvik Banka" prasībā pret Vladimiru Kuzminu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju VLADIMIRU KUZMINU, dzim. 1962.gada 14.martā, deklarētā dzīvesvieta: Celtnieku ielā 34/36-6, Ventspilī, ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks 2012.gada 1.oktobrī plkst.10.20 Ventspils tiesā Zvana ielā 9, Ventspilī, 2.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT12

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C11101512 Valijas Plūmes prasības pieteikumā pret Andri Siņicinu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam Tomasam Siņicinam.

Paziņojam ANDRIM SIŅICINAM, dzim. 1967.gada 6.novembrī, bez deklarētas dzīvesvietas, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu, viņam ir tiesības iesniegt tiesai paskaidrojumu par prasību. Paskaidrojuma veidlapa pieejama interneta vietnē www.tiesas.lv, sadaļā ,,Dokumentu paraugi". Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, tiesnese Anita Bērziņa lietu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā, sākot ar 2012.gada 10.oktobri.

Atbildētājs Andris Siņicins līdz 2012.gada 3.oktobrim var izmantot šādas procesuālās tiesības - iesniegt paskaidrojumu, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, pieteikt noraidījumu tiesnesei, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē.


OP 2012/132.UT13

Balvu rajona tiesa uzaicina NIKOLAJU BABURINU, dzim. 1971.gada 10.maijā, deklarētā dzīvesvieta: Rugāju novadā, Rugāju pagastā, Pokratā, "Liepusalā", ierasties kā atbildētāju uz tiesas sēdi 2012.gada 11.oktobrī plkst.10.00 Balvos, Bērzpils ielā 7a, 1.stāvā, 2.zālē, civillietas par uzturlīdzekļu piedziņu ar prasītāju Viju Baburinu izskatīšanai. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT14

Balvu rajona tiesa uzaicina DAINI BUKOVSKI, dzim. 1965.gada 14.maijā, deklarētā dzīvesvieta: Balvu novadā, Lazdulejas pagastā, "Mežvīni"-5, ierasties kā atbildētāju uz slēgtu tiesas sēdi 2012.gada 11.oktobrī plkst. 11.00 Balvos, Bērzpils ielā 7a, 1.stāvā, 2.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT15

Jūrmalas pilsētas tiesa uzaicina EDMUNDU EGLĪTI, dzim. 1979.gada 24.novembrī, ierasties Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Dubultos, 1.stāvā, 1.zālē, uz tiesas sēdi 2012.gada 1.oktobrī plkst. 11.00 kā atbildētāju civillietā Nr.C17102412. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT16

Rīgas rajona tiesa uzaicina MĀRI ČAPLINSKI, dzim. 1981. gada 1. jūnijā, adrese: Kooperatīva iela 8-23, Jelgava, LV - 3003, ierasties uz tiesas sēdi 2012. gada 24. oktobrī plkst. 13.30 Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 309. zālē, kā atbildētāju civillietā AS ,,Baltic International Bank" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT17

NATAĻJA IVANOVA, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Anniņmuižas iela 6-66, Rīga, LV-1029, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 5.oktobrī plkst.11.50 Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Baložu ielā 14, 6. Zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C31275810 SIA ,,Namu apsaimniekotājs" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/132.UT18

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2012.gada 27.septembrī plkst. 10.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 1.stāvā, 1.zālē, tiks izskatīta civillieta Nr. C 12156912 akciju sabiedrības ,,Norvik Banka" prasībā pret Eduardu Lukšu par parāda piedziņu. Daugavpils tiesa uzaicina atbildētāju EDUARDU LUKŠU, dzim.1969.gada 3.martā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT19

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C31389212 AS ,,Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret Jeļenu Gusarovu par parāda piedziņu. Atbildētājas JEĻENAS GUSAROVAS, dzim. 1957.gada 11. oktobrī, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta ir Saules aleja 6-24, Rīga, LV-1002, Rīgā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu, tiesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā atbildes veidlapu un pierādījumus par saņemto prasības pieteikumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv, sadaļā ,,Dokumentu paraugi"). Vienlaikus tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2012.gada 23.oktobrī.


OP 2012/132.UT20

INGA GAVRILOVA tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 4.decembrī plkst. 9.45 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 1.stāvā, 155.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C292908/l2-14, t.i., AS " Norvik Banka" prasībā pret Ingu Gavrilovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/132.UT21

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2012.gada 11.oktobrī plkst. 10.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 2. stāvā, 215. zālē, tiks izskatīta civillieta akciju sabiedrības ,,Norvik banka" prasībā pret Lauri Kļavu un Raiti Grundi par parāda piedziņu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju LAURI KĻAVU, dzim. 1979.gada 10.februārī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT22

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta AS ,,Norvik Banka" prasībā pret Nataļju Kaļiņinu par parādu piedziņu. Lieta nolikta iztiesāšanai 2012.gada 9.oktobrī plkst. 10.00 Daugavpilī, 18.Novembra ielā 37, 3. Stāvā, 10.zālē. Tiesa uzaicina NATAĻJU KAĻIŅINU, dzim. 1961.gada 31.janvārī, deklarētā dzīvesvieta: Miera ielā 109, dz. 1, Daugavpilī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/132.UT23

Krāslavas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C18019812 akciju sabiedrības ,,Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret Žannu Markovu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju ŽANNU MARKOVU, deklarētā dzīvesvieta: Vienības iela 28-46, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, sniegt tiesai paskaidrojumu par celto prasību. Atbildētājai līdz 2012.gada 27.decembrim ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam un pieprasīt tiesai lietas izskatīšanu mutvārdu procesā. Paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu atbildētāja varēs saņemt tiesas kancelejā Krāslavā, Lāčplēša ielā 19, 2013.gada 4.janvārī.


OP 2012/132.UT24

EVIJA ERMANSONE, dzim. 1968.gada 16.septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Loka maģistrāle 9-8, Jelgava, LV-3004, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 9.oktobrī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Abrenes ielā 3, Rīgā (34.tiesas zālē), kā atbildētāja civillietā Nr. C30635911 AS ,,Norvik Banka" prasībā pret Eviju Ermansoni par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu.


OP 2012/132.UT25

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2012.gada 24.septembrī plkst. 9.30 Jelgavā, Dambja ielā 12, tiks izskatīta akciju sabiedrības ,,Norvik Banka" prasība pret Kristīni Legrāni par parāda piedziņu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju KRISTĪNI LEGRĀNI, dzim. 1973.gada 28.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/132.UT26

OĻEGS ALEKSAJENKO, dzim. 1961.gada 12.jūnijā, MARINA LESŅIKOVA, dzim. 1975.gada 1.februārī, un ALDIS KIKŠA, dzim. 1968.gada 23.novembrī, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 21.novembrī plkst.10.45 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 348.tiesas zālē, kā atbildētāji civillietā Nr.C29816611 AS ,,Reverta" (pirms nosaukuma maiņas - AS ,,Parex banka") prasībā pret Oļegu Aleksajenko, Mariju Lesņikovu un Aldi Kikšu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/132.UT27

GUNA LEGZDIŅA, dzīvesvieta Bērzes ielā 13-33, Dobelē, Dobeles nov., LV-3701, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 10.oktobrī plkst. 13.00 Dobeles rajona tiesā Dobelē, Muldavas ielā 16, LV-3701, 1.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C13048412 prasībā par aizdevuma atmaksu, procentu un līgumsoda samaksu (prasītājs - AS PrivatBank). Ja Guna Legzdiņa neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/132.UT28

ROTA ZĪRIŅA, dzim. 1958.gada 21.aprīlī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 9.oktobrī plkst. 11.00 Rīgas rajona tiesā Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 220.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C33442911 AS "Reverta" (pirms nosaukuma maiņas - AS "Parex banka") prasībā pret Rotu Zīriņu un Gunti Vaboli par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/132.UT29

TAMĀRA ČAMPERE, dzīvesvieta Skolas ielā 15-8, Aucē, Auces nov., LV-3708, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 10.oktobrī plkst. 11.00 Dobeles rajona tiesā Dobelē, Muldavas ielā 16, LV-3701, 1.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C13048612 maza apmēra prasībā par naudas piedziņu (prasītājs AS PrivatBank). Ja Tamāra Čampere neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/132.UT30

Jelgavas tiesas paziņo, ka 2012.gada 17.oktobrī plkst. 15.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 2.stāvā, 215.zālē, tiks izskatīta civillieta akciju sabiedrības "SEB banka" prasībā pret Andreju Barkovski par parāda piedziņu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju ANDREJU BARKOVSKI, dzimušu 1972.gada 12.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT31

JĀNIS JANUŠKA, dzimis 1979.gada 21.maijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 29.novembrī plkst. 10.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, LV-3401, kā atbildētāju civillietā Nr. C20456211 prasībā par parāda piedziņu (Prasītājs AS SEB banka). Ja Jānis Januška neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.


OP 2012/132.UT32

JEĻENA GRIŠINA, dzimusi 1985.gada 27.decembrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2013.gada 7.janvārī pulksten 10.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.stāvā, 5.zālē, kā atbildētāja civillietā C20 3048 12 AS ABLV Bank prasībā pret Jeļenu Grišinu un Valentīnu Čoliju par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2012/132.UT33

Liepājas tiesa uzaicina MARIJU SANDERI, dzimušu 1949.gada 15.aprīlī, deklarētā dzīvesvieta Kuldīgas ielā 32-10, Liepājā, LV-3414, un TATJANU MEĻŅIKU, dzimušu 1962.gada 19.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 11.decembrī plkst. 14.00 Liepājas tiesā, Republikas ielā 147, Tiesu ielā 5, Liepājā, 3.tiesas zālē, kā atbildētājas lietā par parāda piedziņu ar prasītāju AS "Swedbank". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/132.UT34

Liepājas tiesa uzaicina KASPARU PAŠILI, pers. kods 200180-11911, ierasties kā atbildētāju AAS Ergo prasībā par zaudējumu piedziņu uz tiesas sēdi 2012.gada 16.novembrī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 8.kabinetā. Neierašanas gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT35

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija paziņo, ka 2012.gada 22.novembrī plkst. 11.00 Rīgā, Brīvības bulvārī 34, pirmajā instancē tiks izskatīta civillieta AS "DNB banka" prasībā pret Anatoliju Kiričenko, Jevgeniju Kiričenko, Anatoliju Kiričenko, Neļu Kiričenko par parāda piedziņu. Lietas izskatīšanā kā atbildētājs tiek aicināts piedalīties ANATOLIJS KIRIČENKO, pers. kods 290684-10700, kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir: Spain, Santa Isabel 2-28, Vinaros. Atbildētāja neierašanās gadījumā prasība par parāda piedziņu tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT36

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā atrodas civillieta Nr. C30502111 (lietvedības Nr. C2723-12/1), AS "Norvik banka" prasībā pret Gunāru Gurecki par parāda piedziņu. Lūdzam atbildētāju GUNĀRU GURECKI, personas kods 090684-12759, ierasties uz tiesas sēdi, kas nozīmēta 2012.gada 25.septembrī plkst. 11.45 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 38.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2012/132.UT37

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā atrodas civillieta Nr. C30526311 (lietvedības Nr. C2839-12/1), AS "Norvik banka" prasībā pret Dmitriju Sikrijeru par parāda piedziņu. Lūdzam atbildētāju DMITRIJU SIKRIJERU, personas kods 240681-10158, ierasties uz tiesas sēdi, kas nozīmēta 2012.gada 25.septembrī plkst. 11.30 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 38.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2012/132.UT38

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā atrodas civillieta Nr. C30506411 (lietvedības Nr. C2745-12/1), AS "Norvik banka" prasībā pret Jeļenu Izvestnaju par parāda piedziņu. Lūdzam atbildētāju JEĻENU IZVESTNAJU, personas kods 100967-10604, ierasties uz tiesas sēdi, kas nozīmēta 2012.gada 25.septembrī plkst. 12.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 38.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2012/132.UT39

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2012.gada 25.septembrī pulksten 9.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 1.stāvā, 1.zālē, tiks izskatīta civillieta Nr. C12157012 akciju sabiedrības "Norvik banka" prasībā pret Valentīnu Karetnikovu par parāda piedziņu. Daugavpils tiesa uzaicina atbildētāju VALENTĪNU KARETNIKOVU, dzim. 1982.gada 5.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT40

VALENTĪNS REKUTA, dzim. 1964.gada 23.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 26.septembrī plkst.11.00, 28.zālē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, kā atbildētājs civillietā Nr.C30390810 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs SIA "Inserviss Group"). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/132.UT41

DMITRIJS ĻIPATOVS, dzim. 1972.gada 21.septembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 26.septembrī plkst.10.30, 28.zālē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, kā atbildētājs civillietā Nr.C30556509 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs SIA "Inserviss Group"). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/132.UT42

LEONID SIKHVART, dzim. 1963.gada 10.oktobrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 24.septembrī plkst. 9.30, 35.zālē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, kā atbildētājs civillietā Nr.C30522511 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs UAB "Gelvora" filiāle Latvijā). Atbildētaāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/132.UT43

ANDREJS BIČKOVSKIS, dzim. 1972.gada 18.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 25.septembrī plkst. 9.00 Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 10.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C12158811, UAB "GELVORA" Latvijas filiāle prasībā pret Andreju Bičkovski par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT44

VITĀLIJS KOROĻĶEVIČS, dzim. 1971.gada 29.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 25.septembrī plkst. 9.00 Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 9.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C12264611 UAB "GELVORA" Latvijas filiāle prasībā pret Vitāliju Koroļķeviču par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT45

VITĀLIJS KOROĻĶEVIČS, dzim. 1971.gada 29.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 25.septembrī plkst. 9.30 Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 9.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C12250711 UAB "GELVORA" Latvijas filiāle prasībā pret Vitāliju Koroļķeviču par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT46

VJAČESLAVS MUNDUMS, dzim. 1986.gada 22.janvārī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 24.septembrī plkst. 9.00 Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 9.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C12252511 SIA "INSERVISS GROUP" prasībā pret Vjačeslavu Mundumu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT47

AIVARS JAUNZEMS, dzim. 1978.gada 5.jūnijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 24.septembrī plkst.11.00, 35.zālē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, kā atbildētājs civillietā Nr.C30668411 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs SIA "Inserviss Group"). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/132.UT48

JŪLIJA DIMANTE, dzim. 1987.gada 11.oktobrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 24.septembrī plkst.10.00, 35.zālē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, kā atbildētāja civillietā Nr.C30668011 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs SIA "Inserviss Group"). Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2012/132.UT49

ALEKSANDRS ABRAZEVIČS, dzim. 1968.gada 11.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 24.septembrī plkst. 10.00 Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 9.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C12260311 SIA "Inserviss Group" prasībā pret Aleksandru Abrazeviču par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT50

MARIJA ČIBELE, dzim. 1943.gada 28.novembrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 24.septembrī plkst. 9.30 Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 9.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C12260211 SIA "Inserviss Group" prasībā pret Mariju Čibeli par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/132.UT51

OLITA SEŅKĀNE, dzim. 1978.gada 29.decembrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 24.septembrī plkst. 10.30 Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 9.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C12260411 SIA "Inserviss Group" prasībā pret Olitu Seņkāni par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/132.UT52

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ARVI MILLERU, dzim. 1965.gada 3.jūlijā, ierasties Rīgā, Lomonosova ielā 10, 303.zālē, uz tiesas sēdi 2012.gada 25.septembrī plkst. 10.10 kā atbildētāju UAB "Gelvora" Latvijas filiāles prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT53

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa uzaicina ARVĪDU MOROZU, dzim. 1964.gada 4.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 27.septembrī plkst. 15.00 Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 107.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C28333510 UAB "Gelvora" Latvijas filiāles prasībā pret Arvīdu Morozu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT54

ANDRIS SILIŅŠ, dzīvesvieta Zinību ielā 1-1, Ogrē, Ogres nov., LV-5001, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 24.septembrī pulksten 9.00 Ogres rajona tiesā Ogrē, Brīvības ielā 6, LV-5001, kā atbildētāju civillietā Nr. C24090312 prasībā par maza apmēra prasība par naudas piedziņu (prasītājs - UAB "Gelvora" filiāle Latvijā. Ja Andris Siliņš neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/132.UT55

DIĀNA GLUŽĢE, dzim. 1982.gada 19.oktobrī, GUNTA FREIMANE, dzim. 1974.gada 31.janvārī, tiek aicinātas ierasties uz tiesas sēdi kā atbildētājas civillietā Nr. C171559121, 2012.gada 24.septembrī plkst. 10.00 Jūrmalas pilsētas tiesā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, 7.zālē, Jūrmalā. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)