Laidiens: 09.10.2015., Nr. 198 (5516)

Izsoles

OP 2015/198.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Tatjanai Gaidamakai piederošā nekustamā īpašuma Tulpju ielā 3-8, Carnikavā, Carnikavas nov., kadastra Nr.8052 900 0610, kas sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma 51,27 kv.m platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām 5127/95810 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8052 005 1231), pirmo izsoli. Dzīvokļa īpašums izvietots trīsstāvu 103. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā. Piedzinējs: AS "Reverta", Brīvības iela 148a, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 17 000,00. Izsoles sākumcena: EUR 17 000,00. Izsoles solis: EUR 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole sākuma datums: 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums: 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Kasparam Seleckim jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 1700,00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/198.IZ2

   Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta Brīvības ielā  113, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē    nekustamo   īpašumu - dzīvokli Nr.22 ar kopējo platību 49,1 kv.m kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 491/19707 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra Nr. 5601 900 4506 -, kas atrodas Jēkabpilī, Nameja ielā 22, un reģistrēts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1752 22 uz Judītes  Strodes (Krisjukas) vārda.   Dzīvoklis atrodas  deviņstāvu ēkas 6.stāvā. Ēkas tips atbilst 602. sērijas projekta  ēkai. Objekts atrodas Jēkabpils pilsētas Viestura-Nameja un Viesītes ielu dzīvojamo māju rajonā. Piedzinējs: 1)     Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, Pormaļa iela 39, Jēkabpils; 2)     Jēkabpils pilsētas pašvaldība-Brīvības iela 120, Jēkabpils; 3)     AS Latvenergo-Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, 4) SIA Jēkabpils ūdens, Jaunā iela 60, Jēkabpils. Pārdodamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir  EUR 4268,62.  Izsoles sākumcena - EUR 4268,62. Izsoles solis EUR 213,43 Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotas vērtības nodokli. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.11.2015. jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 426,86  apmērā,  kas sastāda 10 % no novērtējuma summas, zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas depozīta kontā Nr. LV 49TREL9199085001000, Valsts kasē, norādot izpildu lietas Nr. 00663/112/2010 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākums  15.10.2015.plkst.10.00. Izsoles beigas 16.11.2015. plkst.10.00. Informācija pa tālr. 652 33066,  29576670.   Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/198.IZ3

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.4, Raiņa ielā 2, Krāslavā, kopējā platība 46,89 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 4689/38965 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 6001 900 1271). Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 1520,00 (viens tūkstotis pieci simti divdesmit euro un 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 152,00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā, 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2015.gada 16.novembrim plkst. 12.00 darba laikā Krāslavas novada domes ēkā, 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2015.gada 16.novembrī plkst. 13.00. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksa - nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. Tālr. uzziņām 65681764, 65681754.


OP 2015/198.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Andrejam Saldavam. Piedzinēji - AS Rīgas namu apsaimniekotājs, Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011; SIA Uzņēmējdarbības attīstības fonds, Elizabetes ielā 8-2, Rīga, LV-1010; Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.55 un pie tā piederošās kopīpašuma 599/26721 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, ar kadastra numuru 80119003613 -, kas atrodas Skolas ielā 10, k-2, Salaspilī, Salaspils nov., reģistrēts Salaspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.930-55. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 16 200,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 16 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2015.gada 15.oktobrī. Izsoles noslēgums: 2015.gada 16.novembrī pulksten 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē, līdz 2015.gada 4.novembrim. Tālrunis uzziņām 67224409. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/198.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta Burtnieku iela 37, 3. stāvs, Rīga, LV - 1084, rīko pirmo izsoli Edijam Jēkabsonam piederošajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8094 002 0176, ar kopējo platību 0,3393 ha,  kas atrodas Nākotnes ielā 54, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu: Atzīme - atrodas Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā. Pamats: 2005. gada 21. novembra Andreja Pavlova un Edija Jēkabsona nostiprinājuma lūgums īpašuma sadalīšanai, zemes robežu plāns. Nekustamā īpašuma sastāvā ir zemes gabals ar kopējo platību 0,3393 ha, un 21.gadsimta sākumā celta zemesgrāmatā nereģistrēta dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 80940020176001) ar kopējo platību 192,5 kv.m un saimniecības ēka (saimniecības ēka nav vērtējuma sastāvdaļa). Parādnieks: Edijs Jēkabsons. Piedzinējs: PRIZMA, adrese: Valdeķu iela 1, Rīga, LV-1004.  Hipotekārais kreditors: AS DNB banka, adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 44 000,00.   Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 44 000,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.   Izsoles sākuma datums ir 2015.gada 13.oktobris un noslēguma datums ir 2015.gada 12.novembris plkst. 10.00.  

Personas, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 2.novembrim iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr.LV18067111529, depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 4400,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē.   Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 2.novembrim iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr.LV18067111529, depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 4400,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē.   Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā pieejama tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67544118.   Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. 


OP 2015/198.IZ6

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Andreja Pumpura iela 5-19, Talsi, Talsu nov., kas pieder Marekam Vittem. Parādnieks: Mareks Vitte. Piedzinēji: 1) Vaira Vitte, 2) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģ.Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15,  Rīga, LV-1010. Novērtējums:  EUR 6700,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts:  divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 46,2 m2, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 462/19195 domājamās daļas. Nekustamais īpašums reģistrēts Talsu pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88019000961. Pirmās izsoles sākumcena EUR 6700,00. Izsoles solis EUR 450,00. Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 13.oktobris plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums: 2015.gada 12.novembris plkst.10.00.  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.   Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 2.novembrim, zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000 Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 670,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/198.IZ7

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Lielcieceres iela 5-12, Brocēni, Brocēnu nov., kas pieder Juozapam Zubavičam. Parādnieks: Juozaps Zubavičs. Piedzinējs:  Genadijs Starčenko. Novērtējums:  EUR 7600,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts:  trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 62,6 m2, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 626/6081 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 84050030093008, un būves ar kadastra apzīmējumu 84050030093009. Nekustamais īpašums reģistrēts Brocēnu pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.8405 900 0293. Pirmās izsoles sākumcena EUR 7600,00. Izsoles solis EUR 400,00. Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 13.oktobris plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums: 2015.gada 12.novembris plkst.10.00.  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.   Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 2.novembrim, zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 760,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/198.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa: prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4 - 2A, rīko pirmo izsoli parādniecei Anitai Baronei piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: AS Latvenergo, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga. Tiks izsolīts Anitai Baronei piederošs nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.7, Zinātnes iela 5, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra numurs 8094 900 0114, platība 28,97 kv.m, kopīpašuma 290/12885 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, ierakstīts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.607 7. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 6000,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 6000,00 EUR. Izsoles solis: 600,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 13.10.2015. plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums: 12.11.2015. plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (600,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 02.11.2015. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ.Nr.LV22105210600, depozīta konta Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/198.IZ9

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV - 4101, otrajā izsolē pārdod SIA DEIWOSS (juridiskā adrese: "Rogas", Annas pagasts, Alūksnes novads) piederošo nekustamo īpašumu - "Rogas", Annas pagasts, Alūksnes novads, kadastra Nr.3644 004 0069 -, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10,0 ha, uz kura atrodas angāra ēka (kad.apz. 3644 004 0069 001), noliktavas ēka (kad.apz. 3644 004 0069 002), caurlaides ēka (kad.apz. 3644 004 0069 003) un šķūņa ēka - noliktava, kas nav reģistrēta LR VZD kadastra reģistra pārlūkā un zemesgrāmatu nodalījumā. Piedzinēji: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads un Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta pārvalde, "Smiltis", Annas, Annas pagasts, Alūksnes novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 24300,00. Otrās izsoles sākumcena ir EUR 18225,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2015. gada 13. oktobris un noslēguma datums ir 2015. gada 12. novembris plkst.10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 2. novembrim iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 2430,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/198.IZ10

Paziņojums par nekustamo un kustamo īpašumu izsolēm

Maksātnespējīgās fiziskās personas Egila Otomera maksātnespējas procesa administratore Diāna Laizāne, prakses vieta: Slokas iela 37, Rīga, LV-1048, pārdod pirmajā izsolē Egilam Otomeram piederošos nekustamos īpašumus:

1) zemes un būvju īpašums Upeslejas 10, Upeslejās, Stopiņu novadā, ar kadastra numuru 80960050093, 203/54685 domājamo daļu apmērā. Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums 70 EUR. Izsole notiks 2015.gada 12.novembrī plkst.11.00;

2) dzīvokļa īpašums ,,Upeslejas 3" - 45, Upeslejās, Stopiņu novadā, ar kadastra numuru 80969000128. Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena 21 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums 2140 EUR. Izsole notiks 2015.gada 12.novembrī plkst.12.00,

un kustamo mantu:

3) transportlīdzekli - Jeep Grand Cherokee, 2007.gada izlaidums. Valsts reģistrācijas numurs GL 8850.

Kustamās mantas novērtējums/izsoles sākumcena 4100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums 410 EUR. Izsole notiks 2015.gada 12.novembrī plkst.13.00;

4) puspiekabe - transporta kravas kaste, 2007.gada izlaidums. Modelis RB1J01. Valsts reģistrācijas numurs N6187. Kustamās mantas novērtējums/izsoles sākumcena 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums 40 EUR. Izsole notiks 2015.gada 12.novembrī plkst.14.00.

Izsoles notiks Slokas ielā 37 (2.stāvs), Rīgā. Visām personām, kurām uz īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles nodrošinājums līdz izsolei iemaksājams maksātnespējas administratores Diānas Laizānes, pers. kods 080980-10422, norēķinu kontā LV77HABA0551030767710, AS "Swedbank". Tālrunis uzziņām 67668361.


OP 2015/198.IZ11

Izsole

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagasts, "Omuļu skola", kadastra numurs 9452 001 0094, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0094, kopējā platība 2,37 ha, un uz zemesgabala esošām ēkām un būvēm - dzīvojamās mājas, noliktavas, un šķūņa. Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā un elektroniski mājaslapā www.valka.lv sadaļā "Aktualitātes. Domes paziņojumi".

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa mob. tālr. +371 26543532. Pieteikumu reģistrācija Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kabinetā, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 17.11.2015. plkst. 12.00, katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, tālr. 64707499.

Izsole notiks 19.11.2015. plkst. 10.00 Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā. Izsoles sākuma cena - EUR 4487,00. Reģistrācijas maksa EUR 30 un nodrošinājums EUR 448 jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 AS "SEB Banka", Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena (turpmāk tekstā - Pirkuma cena), atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā trīs mēnešu laikā no izsoles dienas.


OP 2015/198.IZ12

Izsole

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valka, Raiņa iela 3, kadastra numurs 9401 001 0321, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0321, kopējā platība 0,1139ha, un uz zemesgabala esošas dzīvojamās mājas. Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājaslapā www.valka.lv sadaļā "Aktualitātes. Domes paziņojumi".

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa tālr.647 07620. Pieteikumu reģistrācija Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kabinetā, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 17.11.2015. plkst. 12.00, katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. tālr. 64707499.

Izsole notiks 19.11.2015. plkst. 11.00 Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā. Izsoles sākuma cena - EUR 8748,00. Reģistrācijas maksa - EUR 30, un nodrošinājums EUR 874 jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 AS "SEB Banka", Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena (turpmāk tekstā - Pirkuma cena), atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā trīs mēnešu laikā no izsoles dienas.


OP 2015/198.IZ13

Kustamās mantas izsole

Maksātnespējīgās SIA "BRIGĀDE - 3", reģistrācijas Nr. 40103185873 (turpmāk - MSIA "BRIGĀDE - 3") maksātnespējas procesa administrators Jānis Skopiņš, sertifikāta Nr.00509, prakses vieta: Miera iela 43-1, Rīga, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod MSIA "BRIGĀDE - 3" piederošo kustamo mantu - prasījuma tiesības EUR 55 951,24 apmērā -, kas sevī ietver prasījuma tiesības pret likvidējamajiem, maksātnespējīgajiem, nelikvīdajiem, šaubīgajiem un cita veida debitoriem. Izsoles novērtējums un sākumcena - EUR 55 951,24. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Par dalību izsolē iemaksājamā nodrošinājuma summa - EUR 5595,24. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 22.10.2015. plkst. 11.00 Rīgā, Antonijas ielā 5-8, 4.stāvā.

Visām personām, kurām uz izsolāmo kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minētajā izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā MSIA "BRIGĀDE-3" kontā Nr.LV08RIKO0002013191020, AS DnB Nord Banka, kods RIKOLV2X, kustamās mantas pirkuma nodrošinājums - EUR 5595,24. Gadījumā, ja pirmā izsole tiek atzīta par nenotikušu, 30.10.2015. plkst. 11.00 notiks otrā izsole ar lejupejošu soli atbilstoši pirmās izsoles noteikumiem. Kustamās mantas izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma, Civilprocesa likuma un mantas pārdošanas plāna noteikumiem. Uzziņas pa tālr. 67220669.


OP 2015/198.IZ14

Nekustamā īpašuma izsole

Didža Grasberga maksātnespējas procesa administrators Māris Gulbis, sertifikāta Nr.00504, amata un prakses vieta: Antonijas iela 5-8, Rīga, LV-1010, rīko Didzim Grasbergam piederošā nekustamā īpašuma - ¼ domājamā daļa no nekustamā īpašuma "Balti", Salaspils pag., Salaspils nov., kadastra Nr.8031 015 0454, otro piespiedu izsoli ar lejupejošo soli, kas notiks 2015.gada 10.novembrī plkst.13.00 Antonijas ielā 5-8, Rīgā (4.stāvā). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit euro).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājuma summa EUR 85,00 līdz izsoles dienai jāiemaksā administratora atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV22RIKO0002221016275, AS "DNB banka". Tel. informācijai 67220669.


OP 2015/198.IZ15

Izsole

Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" paziņo par šādas kustamās mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli Ventspilī, Robežu ielā 7, 2015.gada 22.oktobrī plkst. 14.00:

Nr.p.k.

Transporta marka

Izlaiduma gads

Nosacītā cena, EUR

1.

GAZ 3507

1990

700

2.

KAMAZ 4310

1998

1000

3.

VW TOUAREG

2004

4000

4.

Mercedes Benz O 303

1987

1700

5.

Mercedes Benz O 303

1988

1700

6.

Mercedes Benz O 405

2000

2500

7.

Mercedes Benz O 405

2000

1000

8.

Mercedes Benz O 405

2000

2500

9.

Mercedes Benz Integro O 550 U

2000

2500

10.

Mercedes Benz Integro O 550

2000

5000

11.

Mercedes Benz Integro 550

1999

3000

12.

Mercedes Benz Integro O550

2000

5000

13.

Mercedes Benz O 404

2000

6000

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas. Ar izsoles noteikumiem iepazīties un transporta līdzekļus var apskatīt PSIA "Ventspils reiss" Ventspilī, Robežu ielā 7, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājuma iemaksas beigu termiņš noteikts 2015.gada 22.oktobrī plkst. 12.00. Samaksas veids ar pārskaitījumu. Tālr. uzziņām 63629904.


OP 2015/198.IZ16

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko otro atkārtoto izsoli nekustamajam īpašumam - "Ūdenstornis Sudrabkalni" Tiņģerē, Īves pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8858 003 0200), - zemes vienība ar kopējo platību 0,2332 ha un uz tā esošs ūdenstornis, 2 sūkņu mājas ar platību 6,2 m² un 18,5 m². Sākumcena - 650,00 EUR, solis - 50,00 EUR, drošības nauda - 65,00 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR, ar atlikto maksājumu uz 2 (diviem) gadiem, maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās summas.

Pretendenti izsolei var pieteikties līdz 2015.gada 17.novembrim plkst.12.00. Izsole notiks 2015.gada 20.novembrī plkst. 9.30 Talsu novada domes mazajā zāle, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā. Drošības nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS "SEB banka" līdz 2015.gada 17.novembrim plkst. 12.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām 26514956, 27841840.


OP 2015/198.IZ17

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko otro atkārtoto izsoli nekustamajam īpašumam - "Ēdnīca" Tinģerē, Īves pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8858 003 0002), - zemesgabals ar kopējo platību 0,125 ha un uz tā esoša saimniecības ēka ar kopējo platību 412,6 m². Sākumcena - 6000,00 EUR, solis -200,00 EUR, drošības nauda - 600,00 EUR, dalības maksa - 30,00 EUR, ar atlikto maksājumu uz 5 (pieciem) gadiem, maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās summas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2015.gada 17.novembrim plkst.12.00. Izsole notiks 2015.gada 20.novembrī plkst. 9.00 Talsu novada domes mazajā zāle, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS "SEB banka", līdz 2015.gada 17.novembrim plkst. 12.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām 26514956, 27841840.


OP 2015/198.IZ18

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko otro atkārtoto izsoli nekustamajam īpašumam - "Pagastmāja", "Brieži" Tiņģerē, Īves pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8858 003 0173), - zemesgabals ar kopējo platību 0,33 ha un uz tā esoša administratīvā ēka ar kopējo platību 498,5 m². Sākumcena 6050,00 EUR, solis - 200,00 EUR, drošības nauda - 605,00 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR, ar atlikto maksājumu uz 5 (pieciem) gadiem, maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās summas.

Pretendenti izsolei var pieteikties līdz 2015.gada 17.novembrim plkst.12.00. Izsole notiks 2015.gada 20.novembrī plkst. 10.00. Drošības nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā, līdz 2015.gada 17.novembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām 26514956, 27841840.


OP 2015/198.IZ19

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko otro izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Nr.14, Bētiņu iela 3, Talsi, Talsu novads (kadastra Nr. 8801 900 3107), - dzīvoklis Nr.14 ar kopējo platību 56,1 m². Sākumcena - 7900,00 EUR, solis -200,00 EUR, drošības nauda - 790,00 EUR, dalības maksa - 30,00 EUR, ar atlikto maksājumu uz 5 (pieciem) gadiem, maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās summas.

Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības var pieteikties līdz 2015.gada 9.novembrim. Pārējie pretendenti var pieteikties līdz 2015.gada 17.novembrim plkst.12.00. Izsole notiks 2015.gada 20.novembrī plkst. 11.00. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS "SEB banka" līdz 2015.gada 17.novembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālrunis uzziņām 27841840.


OP 2015/198.IZ20

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam - "Rūsas" Laidzes pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8868 007 0146), - zemesgabals ar kopējo platību 0,3278 ha un uz tā esoša noliktava 205 m² un šķūnis 36,9 m². Sākumcena - 1200,00 EUR, solis - 150,00 EUR, drošības nauda - 120,00 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR.

Pretendenti izsolei var pieteikties līdz 2015.gada 17.novembrim plkst.12.00. Izsole notiks 2015.gada 20.novembrī plkst. 11.30. Drošības nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā, līdz 2015.gada 17.novembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz16.00. Tālr. uzziņām 26492522, 27841840.


OP 2015/198.IZ21

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam - Rīgas iela 24A, Sabile, Talsu novads (kadastra Nr. 8813 004 0071), - zemesgabals ar kopējo platību 0,1189 ha un uz tā esošo divstāvu mūra ēku (katla māja) ar kopējo platību 643,4 m². Sākumcena - 3000,00 EUR, solis - 100,00 EUR, drošības nauda - 300,00 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR, ar atlikto maksājumu uz 5 (pieciem) gadiem, maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās summas. Īpašums tiek pārdots ar nosacījumu - izveidot industriālā mantojuma objektu un izvietot tajā mākslas instalācijas.

Pretendenti izsolei var pieteikties līdz 2015.gada 17.novembrim plkst.12.00. Izsole notiks 2015.gada 20.novembrī plkst. 11.45. Drošības nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā, līdz 2015.gada 17.novembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām 29241605, 27841840.


OP 2015/198.IZ22

Izsole

Talsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu "Grīvas" Laidzes pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8868 009 0071), zemes vienība ar kopējo platību 0,24 ha. Sākumcena - 570,00 EUR, solis - 50,00 EUR, drošības nauda - 57,00 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR.

Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var pieteikties līdz 2015.gada 9.novembrim. Ja pieteiksies vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tiks rīkota izsole. Izsole notiks 2015.gada 20.novembrī plkst. 13.00. Drošības nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā, līdz 2015.gada 17.novembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām 26492522, 27841840.


OP 2015/198.IZ23

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 27.10.2015. rīko cirsmu "Eglaine 1", Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objektu apskate piesakāma pa tālruni 25667781. Nosacītā cena - 9592 EUR. Nodrošinājums - 959 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības budžeta kontā līdz 23.10.2015. Samaksa jāveic līdz 03.11.2015. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no plkst.9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 16.00, līdz 23.11.2015. plkst.16.00.


OP 2015/198.IZ24

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 27.10.2015. rīko cirsmas "Gogulīši", Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 25667781. Nosacītā cena - 625,28 EUR. Nodrošinājums - 63 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības budžeta kontā līdz 23.10.2015. Samaksa jāveic līdz 03.11.2015. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst.9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 16.00, līdz 23.11.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/198.IZ25

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 27.10.2015. rīko cirsmas "Ignašas 4", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 25667781. Nosacītā cena - 16 830 EUR. Nodrošinājums - 1683 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības budžeta kontā līdz 23.10.2015. Samaksa jāveic līdz 03.11.2015. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no plkst.9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 16.00, līdz 23.11.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/198.IZ26

Izsole

Siguldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu - Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība, izsoles. Nekustamā īpašuma apskate notiks 2015.gada 21.oktobrī plkst.14.00, nekustamā īpašuma apskatei jāpiesakās iepriekš, līdz 2015.gada 20.okobrim, informāciju par to nosūtot uz e-pastu: liga.landsberga@sigulda.lv. Pieteikums izsolei, kvīts par nodrošinājuma un dalības maksu jāiesniedz no 05.10.2015. līdz 30.10.2015. (ieskaitot) pieņemšanas laikā Siguldas novada domē Pils ielā 16, Siguldā, 8. kabinetā, tālrunis uzziņām 67385945. Nekustamā īpašuma sākumcena ir 9481,5 EUR (t.sk. PVN), pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt Siguldas novada domes kontā nodrošinājumu 948,15 EUR un dalības maksa 50,00 EUR. Izsole notiks 2015.gada 3.novembrī plkst. 12.00 Siguldas pagasta pārvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoles solis 250 EUR (t.sk. PVN). Samaksa par nekustamo īpašumu ir noteikta Izsoles noteikumu 4.sadaļā.


OP 2015/198.IZ27

Izsole

Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvalde "Mežvidos", Novadnieku pagastā, 12.11.2015. rīko publisku rakstisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Novadnieku pagastā, pirmpirkuma tiesīgo nav - plkst.10.00 dzīvokļa īpašums Parka ielā 7 - 4, Ēvaržos, 49,7 m2, izsoles sākumcena - 2400 EUR, reģistrācijas maksa - 30 EUR, nomaksa līdz 5 gadiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% no izsolāmā objekta izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa uz Novadnieku pagasta pārvaldes kontu: Valsts kase LV24TREL9801440847210, ar piezīmi - izsole (norādot objekta adresi, drošības nauda/ reģistrācijas maksa, t.sk. PVN 21%).

Izsolāmo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa kontakttālruni 29113228. Izsoles noteikumus un materiālus var saņemt un dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 līdz 10.11.2015. pagasta pārvaldē pie lietvedības speciālista. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī mājaslapā www.saldus.lv sadaļā Izsoles. Uzziņas pa tālr. 63881724.


OP 2015/198.IZ28

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 27.10.2015. rīko kustamās mantas - sniega traktora (speciālās pašgājējtehnikas) PISTEN BULLY PB 240D Nr.SP946 (izlaiduma gads 1996.) - mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 29195915. Nosacītā cena - 15 036 EUR. Nodrošinājums - 1503 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 23.10.2014. Samaksa 100% euro, kura jāveic līdz 03.11.2015. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 23.10.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/198.IZ29

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 10.11.2015. rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa Laurencenes ielā 2-41, Alūksnē, Alūksnes novadā, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 64321456. Sākumcena - 1935 EUR, nodrošinājums - 194 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 06.11.2015. Samaksa jāveic līdz 23.11.2015. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 06.11.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/198.IZ30

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 10.11.2015. rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pils ielā 40-44, Alūksnē, Alūksnes novadā, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 64321456. Sākumcena - 1996 EUR, nodrošinājums - 200 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 06.11.2015. Samaksa jāveic līdz 23.11.2015. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 06.11.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/198.IZ31

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 10.11.2015. rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pils ielā 38-7, Alūksnē, Alūksnes novadā, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 64321456. Sākumcena - 3675 EUR, nodrošinājums - 368 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 06.11.2015. Samaksa jāveic līdz 23.11.2015. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 06.11.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/198.IZ32

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 10.11.2015. rīko nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 28686707. Sākumcena - 4961 EUR, nodrošinājums - 496 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 06.11.2015. Samaksa jāveic līdz 23.11.2015. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 06.11.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/198.IZ33

Izsole

2015.gada 11. novembrī plkst. 9.00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4446 001 0470, kas sastāv no zemes vienības 0,12 ha platībā un ēkas 58,8 kv.m platībā, atrodas Daugavpils novadā, Biķernieku pagastā, "Biķernieki". Objekta sākotnējā cena - EUR 1580,00. Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2015. gada 7. novembrim plkst. 15.00.

2015. gada 22. novembrī plkst. 9.00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4470 005 0287, 1,36 ha platībā, kas atrodas Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 4750,00. Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2015. gada 17. novembrim plkst. 15.00 Daugavpils novada domē, 12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14,00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 65476827, 29412676.


OP 2015/198.IZ34

Izsole

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi ar augšupejošo soli nekustamo īpašumu - zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480030448, platība 0,7954 ha. Izsole notiks 2015.gada 11.novembrī plkst.10.30 Viļānu novada pašvaldības ēkā, Kultūras laukumā 1A, Viļānos. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena - EUR 1200,00. Izsoles solis - EUR 50,00.

Dalībniekiem, lai piedalītos izsole, līdz 2015.gada 11.novembrim plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā, 1.6.kabinetā, un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā. Nodrošinājuma nauda EUR 120,00 līdz 2015.gada 11.novembrim plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi: "Nodrošinājuma nauda izsoles objektam - zemesgabalam ar kadastra Nr.78480030448", vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē. Nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iemaksāta pašvaldības kasē iepriekš norādītajā termiņā.

Reģistrācijas nauda EUR 50,00 līdz 2015.gada 11.novembrim plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi: "Reģistrācijas nauda izsoles objektam - zemesgabalam ar kadastra Nr.78480030448", vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē. Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662424. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā.


OP 2015/198.IZ35

Izsole

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi ar augšupejošo soli nekustamo īpašumu - zemes īpašumu "Solovji", kadastra Nr.78900030087, platība 2,7ha. Izsole notiks 2015.gada 11.novembrī plkst.11.00 Viļānu novada pašvaldības ēkā, Kultūras laukumā 1A, Viļānos. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena - EUR 2000,00. Izsoles solis - EUR 50,00.

Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2015.gada 11.novembrim plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā, 1.6.kabinetā, un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā. Nodrošinājuma nauda EUR 200,00 līdz 2015.gada 11.novembrim plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi: "Nodrošinājuma nauda izsoles objektam - zemesgabalam ar kadastra Nr.78900030087", vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē. Nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iemaksāta pašvaldības kasē iepriekš norādītajā termiņā.

Reģistrācijas nauda EUR 50,00 līdz 2015.gada 11.novembrim plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi: "Reģistrācijas nauda izsoles objektam - zemesgabalam ar kadastra Nr.78900030087", vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē. Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662424. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā.


OP 2015/198.IZ36

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.91 zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā, prakses vieta: Gulbenē, Rīgas ielā 28,  pārdod Uģim Žagaram piederošo nekustamo īpašumu,  kas atrodas Gulbenes nov., Beļavas pagastā, "Vairogi", Beļavas pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.342, kadastra numurs 5044 010 0046. Nekustamā īpašuma sastāvs pēc atdalīšanas: zemes vienība (kadastra apzīmējums 50440100046) ar kopējo platību 12,6 ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība var tikt precizēta. Būve (kadastra apzīmējums 50440100046001). Būve (kadastra apzīmējums 50440100046002).Būve (kadastra apzīmējums 50440100046003). Būve (kadastra apzīmējums 50440100046004). Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4900,00. Piedzinējs - Dainis Neilands, Lauku atbalsta dienests.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 4900,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 2.novembrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Valijas Baltās, reģ.Nr.06026012569, depozīta kontā LV70TREL9199071001000, Valsts kase, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 490,00, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr.00993/091/2014, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums - 2015.gada 13.oktobris. Izsoles noslēgums - 2015.gada 12.novembris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/198.IZ37

Izsole

Salaspils novada dome paziņo: Tiek rīkota pašvaldības nekustamā īpašuma (nedzīvojamo telpu) Smilšu ielā 1, Salaspilī, Salaspils novadā izsole kafejnīcas darbības nodrošināšanai.

Izsoles notiks divās kārtās:

Pirmajā kārtā tiek atvērtas aploksnes ar iesniegtajiem pieteikumiem izsolei. Pieteikumu atvēršana notiek 2015.gada 20.oktobrī plkst.12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī (314.telpā);

Otrā kārta notiks 2015.gada 20.oktobrī plkst.15.00 Salaspils novada domes sēžu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī (314.telpā). Izsoles otrajā kārtā ir tiesīgi piedalīties pretendenti, kuru iesniegtie pieteikumi atbilst izsoles noteikumu prasībām.

Izsoles objekta raksturojums - Salaspils novada domei piederošās Salaspils sporta halles 2.stāva telpas Nr.211. - 18,29 m2, Nr.215 - 8,14 m2, daļa no telpas Nr.212. - 59,65 m2, Smilšu ielā 1, Salaspilī, Salaspils novadā. Telpu kopējā nomas platība sastāda 86,08 m2.

Nomas maksas nosacītā maksa tiek noteikta 4,53 EUR/ m2 mēnesī, bez PVN. Nomas maksā ir iekļauta maksa par nomāto telpu apkuri.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un dokumentu iesniegšana beidzās 2015.gada 20.oktobrī plkst. 12.00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var domes ēkā pie Nekustamo īpašumu daļas informācijas dēļa (pie 201.kab.), pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv vai pa tālr.67981022.


OP 2015/198.IZ38

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko otro izsoli nekustamajam īpašumam "Tulpes"-19 Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8854 900 0336), - divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 43,8 m². Sākumcena - 1700,00 EUR, solis -100,00 EUR, drošības nauda - 170,00 EUR, dalības maksa - 30,00 EUR, ar atlikto maksājumu uz 1 (vienu) gadu.

Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības var pieteikties līdz 2015.gada 9.novembrim. Pārējie pretendenti var pieteikties līdz 2015.gada 17.novembrim plkst.12.00. Izsole notiks 2015.gada 20.novembrī plkst. 10.30 Talsu novada domes mazajā zāle, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS "SEB banka", līdz 2015.gada 17.novembrim plkst. 12.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām 26554681, 27841840.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)