Laidiens: 27.06.2016., Nr. 121 (5693)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2016/121.US1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

VIKTORIJA KAĻIŅINA, dzim.29.04.1972.! Uzaicinu jūs samaksāt parādu 49,11 EUR un saskaņā ar CPL 568.p.1.d. 57,74 EUR - sprieduma izpildes izdevumus, kas izveidojušies līdz sludinājuma publicēšanai, kopā 106,85 EUR, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2015. gada 27. novembra lēmumu-izpildrīkojumu Nr.PIP-15-6498-lsi/7-15-3/6723-PL par parāda piedziņu 49,11 EUR apmērā no Viktorijas Kaļiņinas par labu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90001999188. Norādītās summas jāsamaksā ne vēlāk kā desmit dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā Nr.LV68TREL9199040001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Ja minētajā termiņā jūs nenokārtosiet šīs saistības, nolēmums tiks izpildīts piespiedu kārtā un jums saskaņā ar CPL 566.-568.p. būs jāsedz papildus ar tā izpildi saistītie izdevumi. S.Tomsons, tālr. 67312401.


OP 2016/121.US2

AS "PrivatBank", reģistrācijas Nr.50003086271, aicina ŽANNU JAZIKOVU, personas kods 101061-11462, un JĀNI STABROVSKI, personas kods 310765-12806, izpildīt savas parādsaistības, saskaņā ar 20.09.2010. starp Žannu Jazikovu, personas kods 101061-11462, Jāni Stabrovski, personas kods 310765-12806, un AS "PrivatBank", noslēgto Līgumu par parāda atmaksas kārtību. Ja 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Brīdinājuma par uzņemto saistību neizpildi nosūtīšanas dienas Žanna Jazikova un Jānis Stabrovskis nav veikuši parāda summas samaksu EUR 18 190,56 apmērā, kas sastāv no aizdevuma pamatsummas EUR 18 190,56 apmērā, AS "PrivatBank" nodos prasījumu saistību bezstrīdus piespiedu izpildei Civilprocesa likuma 50.nodaļā noteiktajā kārtībā.

Paziņo zvērināta notāre Argita Gustafssone.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)