Laidiens: 12.07.2016., Nr. 132 (5704)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/132.AKK1

Ministru prezidenta pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde Pārresoru koordinācijas centrs izsludina konkursu uz Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja/-s ierēdņa(-nes) amatu

Pārresoru koordinācijas centrs meklē augsti profesionālu, atbildīgu un uz rezultātu orientētu kolēģi.

Piesakies un kļūsti par daļu no Pārresoru koordinācijas centra komandas, ja tevi interesē valsts pārvaldes darba uzlabošana, Tu jūti motivāciju un redzi veidus, kā paaugstināt valsts īpašumā esošo uzņēmumu kapitāla atdevi un vērtības pieaugumu, un vērtē savas kompetences kā atbilstošas komandas līdera amatam, lai savā ikdienas darbā koordinētu publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības politikas izstrādi, ieviešanu un nodrošinātu tās īstenošanas uzraudzību, kā arī:

- plānotu, vadītu un organizētu nodaļas darbu

- organizētu izvērtējumu sniegšanu par kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijām un valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās

- nodrošinātu kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanu

- nodrošinātu sadarbību ar valsts, pašvaldību un starptautiskām institūcijām

Pretendentiem izvirzāmās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- maģistra grāds ekonomikā vai vadības zinātnē

- vismaz gadu ilga darba pieredze vadošā amatā publiskajā pārvaldē saistībā ar kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības jautājumiem vai vadošā amatā kapitālsabiedrībā

- pieredze tiesību aktu projektu izstrādē un analīzē

- teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office), biroja tehniku

Mēs piedāvājam:

- profesionālu, atsaucīgu un uz izaugsmi vērstu kolēģu komandu

- iespēju papildināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- stabilu atalgojumu atbilstoši 14.mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) sūtīt vai iesniegt Valsts kancelejas Personāla nodaļā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, fakss 67082969, e-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv, līdz š.g. 31.jūlijam. Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67082844.


OP 2016/132.AKK2

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu - Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles departamenta vecākais/-ā referents/-e (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā

- darba pieredze tiešās valsts pārvaldes un/vai pašvaldības iestādē vismaz 2 gadi

- praktiskā pieredze sociālajā darbā vismaz 2 gadi

- labas svešvalodu zināšanas

- labas datorprasmes (MS Office)

- komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja plānot un organizēt savu darbu

- pieredze darbā valsts pārvaldē un/vai pašvaldības institūcijās sociālo pakalpojumu uzraudzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanu papildināšana pašmācības ceļā, kursos un citos kvalifikācijas celšanas pasākumos

Darba pienākumi:

- kontrolēt sociālo pakalpojumu kvalitāti un sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, veicot pārbaudes sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās visā Latvijas teritorijā

- izskatīt iesniegumus saistībā ar sociālo pakalpojumu sniegšanu un klienta tiesību ievērošanu

- sagatavot pārbaudes aktu par sociālo pakalpojumu sniedzēja atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nodrošināt pārbaudes laikā sniegto ieteikumu uzraudzību

- nodrošināt datu aktualizāciju datu uzkrāšanas reģistros

- apkopot sociālās politikas ieviešanai, pārraudzībai un novērtēšanai nepieciešamo informāciju par Ministru kabineta noteikto prasību sociālo pakalpojumu sniedzējiem ievērošanu, identificēt tendences un problēmas, iespējamos riskus

- piedalīties metodisko norādījumu, ieteikumu, instrukciju, tiesību aktu projektu izstrādē

- piedalīties priekšlikumu izstrādē sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles darba pilnveidošanai, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas attīstībai un optimizācijai

- sniegt konsultācijas sociālo pakalpojumu sniedzējiem amata kompetences jomā

- sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, kā arī ar citām juridiskām un fiziskām personām dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē Departamenta kompetencē esošajos jautājumos un deleģēto uzdevumu robežās

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošu dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: zanda.reinfelde-sausa@lm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67021585.


OP 2016/132.AKK3

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr. 90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu - Juridiskās nodaļas jurists/-e (viena amata vieta uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija

- pieredze valsts pārvaldē un jurista specialitātē ne mazāk kā 3 gadi

- valsts pārvaldi, valsts civildienestu reglamentējošo normatīvo aktu, Veselības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) kompetencē ietilpstošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme pielietot praksē

- pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē

- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku

- augstākā līmeņa (C2) valsts valodas zināšanas

- prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu pārvaldības sistēmām

- labas lietvedības zināšanas

- vēlamas 2 svešvalodu (krievu, angļu) zināšanas

Galvenie pienākumi:

- izstrādāt Inspekcijas darbībai nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, ārējo normatīvo aktu projektus un veikt to aktualizēšanu atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos

- sagatavot Inspekcijas administratīvo aktu projektus par Inspekcijas izdotajiem administratīvajiem aktiem, veikto faktisko rīcību, kā arī procesuālo lēmumu projektus

- sagatavot, koriģēt un saskaņot līgumus (vienošanās), rīkojumus un citus juridiska rakstura dokumentus, kas nepieciešami Inspekcijas darbības nodrošināšanai

- pārbaudīt Inspekcijas ierēdņu un darbinieku sagatavoto juridiska rakstura dokumentu atbilstību normatīvo aktu un juridiskās tehnikas prasībām, un savas kompetences ietvaros sniegt par tiem atzinumus

- Inspekcijas vadītāja uzdevumā pārstāvēt Inspekcijas intereses tiesās, valsts pārvaldes iestādēs un citās institūcijās atbilstoši pilnvarojumam

- sniegt juridiska rakstura konsultācijas Inspekcijas darbiniekiem par Inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

- sagatavot atbilžu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem

- veikt un piedalīties dienesta pārbaužu un disciplinārlietu izmeklēšanā u.c.

Mēs piedāvājam:

- darbu dinamiskā iestādē un profesionālā kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi: jurists Juridiskajā nodaļā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personālvadības un darba aizsardzības nodaļā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai pa e-pastu: personal@vi.gov.lv 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis uzziņām 67819675, e-pasts: personal@vi.gov.lv, mājaslapa www.vi.gov.lv.


OP 2016/132.AKK4

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (reģ. Nr. 90000028508) izsludina atklātu konkursu uz Publisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākā/-s eksperta/-es valsts civildienesta ierēdņa(-nes) amatu

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- zināšanas un pieredze attīstības plānošanas dokumentu projektu, iekšējo un ārējo tiesību aktu projektu izstrādē

- zināšanas par valsts pārvaldes un pašvaldību darbības principiem un pieredze sadarbībā ar tiešās pārvaldes institūcijām un/vai pašvaldībām

- zināšanas par publiskās pārvaldes attīstības principiem un aktualitātēm, t.sk. vienas pieturas aģentūras principa īstenošanu publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai klātienē un elektroniskajā vidē

- zināšanas un pieredze par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, t.sk. Valsts informācijas sistēmām, koplietošanas aspektiem publiskajā pārvaldē un fizisko personu datu aizsardzības prasībām un principiem

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

- labas angļu valodas zināšanas

- labas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu

Mēs piedāvājam:

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36 saimes "Politikas plānošana" III līmenis un 12.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasts: personals@varam.gov.lv.

Amata apraksts un apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām ir pieejami ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv sadaļā - Aktualitātes - Darba piedāvājumi. Tālrunis uzziņām 67026902.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)