Laidiens: 14.10.2016., Nr. 200 (5772)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/200.AKK1

Aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģ. Nr. 90000069830) kolektīvam, ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli!

Piedāvātais amats - Sociālās statistikas departamenta Tautas skaitīšanas daļas vecākais/-ā referents/-e (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi:

- padziļināti apgūt un pielietot praksē uz administratīvajiem datu avotiem balstītas tautas skaitīšanas metodoloģiju

- piedalīties kārtējās tautas skaitīšanas sagatavošanas darbos, t. sk. līdzdarboties administratīvo datu avotu izpētē un datu kvalitātes novērtēšanā

- piedalīties tautas skaitīšanas datubāzes, datu un meta datu daudzdimensiju tabulu un tekstuālo meta datu sagatavošanā

- piedalīties nepieciešamo aprēķinu veikšanā un kvalitātes ziņojuma sagatavošanā

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, informātikā, statistikā, matemātikā vai socioloģijā

- ne mazāk kā divu gadu darba pieredze ar ekonomiku, informātiku, statistiku, matemātiku vai socioloģiju saistītos amatos

- prasme profesionālā līmenī strādāt ar datoru (MS Excel, MS Word, MS Access)

- IBM SPSS Statistics vai līdzīgas programmas pārzināšana

- pieredze darbā ar lielām datubāzēm (MS SQL)

- ļoti labas analītiskās prasmes

- labas angļu valodas zināšanas

- vēlamas zināšanas par ANO un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem Iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas jomā un prasme orientēties likumdošanas aktos, kas skar statistikas organizēšanu valstī

- vēlama pieredze daudzdimensiju tabulu veidošanā

Mēs piedāvājam:

- profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, darbavietu Rīgas centrā

- stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi

Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III B līmenī (10. mēnešalgu grupa).

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi") un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.


OP 2016/200.AKK2

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Rīgas pilsētas Latgales nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa/-es amatu (vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Fridriķa ielā 9 un Talejas ielā 1, Rīgā)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem

- pieņemt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā

- izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- iepriekšēja darba pieredze (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- prasme piemērot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu, valsts sociālo apdrošināšanu un valsts sociālajiem pabalstiem

- orientācija uz klientu

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 527,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē

Konkursa pretendentiem/-ēm 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

- dzīves aprakstu (CV) - atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv

- motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām

- izglītību apliecinošu dokumenta/-u kopiju/-as

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu/testu metodiku.

Dokumenti pieteikumam uz konkursu jāiesniedz vai jānosūta VSAA Rīgas pilsētas Latgales nodaļai Fridriķa ielā 9, Rīgā, LV-1019 (ar norādi "Konkursam uz Klientu apkalpošanas daļas inspektora amatu") vai uz e-pasta adresi Diana.Djackova@vsaa.lv. Tālr. uzziņām 67038901.


OP 2016/200.AKK3

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337) izsludina konkursu uz Ārstniecības pakalpojumu departamenta Ekonomikas un vadlīniju nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es ierēdņa/-es amatu (1 vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

- izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas

- apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem

- veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu

- sniegt priekšlikumus ārējā normatīvā akta izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām

- nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu

- sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām

- piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs (sabiedrības vadībā, biznesa vadībā)

- ļoti labas datorprasmes (MS EXCEL)

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī

- angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda

- pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību

- darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā

- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

- darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās Rīgas centrā un labus darba apstākļus

- mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 666 EUR, pēc pārbaudes laika no 701 EUR līdz 766 EUR

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Vecākais eksperts Ekonomikas un vadlīniju nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pasta adresi Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012, līdz 2016. gada 25. oktobrim. Informācija pa tālr. 67043742.


OP 2016/200.AKK4

Veselības ministrija (reģ. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros* - VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS/-E Resursu vadības departamenta Projektu vadības nodaļā

Amata mērķis: nodrošināt projekta* saturisko koordinēšanu un uzraudzības īstenošanu.

Galvenie pienākumi:

- gatavot projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju par veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem

- koordinēt projekta saturisko īstenošanu, nodrošinot projektā plānoto darbību - veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu, semināru un pētījumu - norisi

- piedalīties projekta uzraudzības īstenošanā, tostarp pašvaldībās īstenojamo projektu uzraudzībā

- sagatavot projekta uzraudzības pārskatus, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu efektivitātes starpnovērtējumus

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, dabaszinātnēs vai sabiedrības veselībā

- praktiskā darba pieredze veselības aprūpes sistēmā vai ar sabiedrības veselību vai veselības veicināšanu saistītā jomā ne mazāk kā 1 gads

- vēlama pieredze veselīga dzīvesveida veicināšanas programmu izstrādē un īstenošanā

- vēlama darba pieredze projektu īstenošanā, plānošanā un realizācijā

- zināšanas par veselību un to ietekmējošajiem faktoriem, sabiedrības veselības problēmām, to novēršanas iespējām, izpratne par veselības aprūpes politiku

- spēja izstrādāt stratēģijas dokumentus, analizēt veselības nozares darbību, identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus

- angļu valodas zināšanas, vēlamas citas Eiropas Savienības valstu valodas zināšanas

- spēja strādāt individuāli un grupā, spēja uzņemties atbildību, iniciatīva, rezultātu sasniegšana un plānošanas un organizēšanas prasmes

- spēja lietot informācijas tehnoloģijas darba veikšanai

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Mēs piedāvājam:

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi valsts pārvaldē uz projekta laiku

- atalgojumu atbilstoši 11. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam (amats klasificēts 35. saimes III līmenī)

- draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus

- veselības apdrošināšanu

Pretendentus aicinām pieteikties 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Dokumenti, kas apliecina atbilstību amata pretendentu prasībām:

1) motivēta pieteikuma vēstule,

2) CV,

3) izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas,

jānosūta vai jāiesniedz Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011, vai uz e-pasta adresi vm@vm.gov.lv ar norādi "Pieteikums vecākā eksperta amatam Projektu vadības nodaļā".

* Amats izveidots uz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" projekta īstenošanas laiku - līdz 2022. gadam.


OP 2016/200.AKK5

Veselības ministrija (reģ. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros* - JURISKONSULTS/-E Resursu vadības departamenta Projektu vadības nodaļā

Amata mērķis: nodrošināt juridisko atbalstu projekta* ietvaros.

Galvenie pienākumi:

- izstrādāt un aktualizēt projekta īstenošanai nepieciešamos dokumentus un līgumus

- veikt ar projektu saistītās dokumentācijas juridisko saskaņošanu

- sagatavot iepirkumu dokumentāciju un piedalīties publisko iepirkumu procedūru organizēšanā, piedalīties iepirkumu komisijās

- sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos un ar publiskajiem iepirkumiem saistītajos jautājumos projekta ietvaros

Prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā juridiskā izglītība

- praktiskā darba pieredze jurista amatā, vēlams valsts pārvaldē

- praktiskā pieredze publisko iepirkumu organizēšanā, tostarp ar publiskajiem iepirkumiem saistītās dokumentācijas sagatavošanā

- vēlama pieredze juridisku procesu nodrošināšanā, tai skaitā dažādu veidu dokumentu un normatīvo aktu projektu izstrādē

- angļu valodas zināšanas

- spēja strādāt individuāli un grupā, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem, orientācija uz rezultātu

- spēja lietot informācijas tehnoloģijas darba veikšanai

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Mēs piedāvājam:

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi valsts pārvaldē projekta ietvaros

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam (amats klasificēts 21. saimes IIIA līmenī)

- draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus

- veselības apdrošināšanu

Pretendentus aicinām pieteikties 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".

Dokumenti, kas apliecina atbilstību amata pretendentu prasībām:

1) motivēta pieteikuma vēstule,

2) CV,

3) izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas,

jānosūta vai jāiesniedz Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011, vai uz e-pasta adresi vm@vm.gov.lv ar norādi "Pieteikums juriskonsulta amatam Projektu vadības nodaļā".

* Amats izveidots uz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" projekta īstenošanas laiku - līdz 2022. gadam.


OP 2016/200.AKK6

Veselības ministrija (reģ. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros* - PROJEKTA KOORDINATORS/-E Resursu vadības departamenta Projektu vadības nodaļā

Amata mērķis: nodrošināt projekta* koordinēšanu finanšu jautājumos.

Galvenie pienākumi:

- plānot, uzraudzīt un koordinēt projekta finanšu plūsmu, kā arī identificēt ar to saistītos riskus un izstrādāt priekšlikumus to novēršanai

- pārraudzīt projekta darbību realizācijai izlietoto līdzekļu atbilstību projekta budžetam un finansējuma sadalījumam

- kompetences ietvaros sagatavot atskaites, pārskatus un citu dokumentāciju projekta sekmīgai īstenošanai

- nodrošināt komunikāciju ar projekta sadarbības partneriem un citām projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (vēlams ekonomikā vai vadības zinātnēs)

- pieredze projektu plānošanā un realizācijā, vēlams publiskajā sektorā

- vēlama praktiskā darba pieredze investīciju finanšu instrumentu administrēšanā vai uzraudzībā un darbā ar valsts budžeta finansējuma plānošanu un apguves kontroli

- vēlama izpratne par grāmatvedības kārtošanas pamatprincipiem

- spēja identificēt ar projekta finanšu plūsmu saistītās problēmas un izstrādāt risinājumus to novēršanai

- angļu valodas zināšanas, vēlamas citas Eiropas Savienības valstu valodas zināšanas

- spēja strādāt individuāli un grupā, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem, iniciatīva, rezultātu sasniegšana un plānošanas un organizēšanas prasmes

- spēja lietot informācijas tehnoloģijas darba veikšanai

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. Panta prasībām

Mēs piedāvājam:

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi valsts pārvaldē uz projekta laiku

- atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam (amats klasificēts 32. saimes IIC līmenī)

- draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus

- veselības apdrošināšanu.

Pretendentus aicinām pieteikties 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".

Dokumenti, kas apliecina atbilstību amata pretendentu prasībām:

1) motivēta pieteikuma vēstule,

2) CV,

3) izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas,

jānosūta vai jāiesniedz Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011, vai uz e-pasta adresi vm@vm.gov.lv ar norādi "Pieteikums projekta koordinatora amatam".

* Amats izveidots uz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" projekta īstenošanas laiku - līdz 2022. gadam.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)