Laidiens: 26.10.2016., Nr. 208 (5780)

Tiesu nolēmumi

OP 2016/208.TS1

Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa paziņo parādniekam EDUARDAM VORONOVSKIM, ka Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā 2016. gada 15. decembrī rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Nr. C61051216 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 32 zvērināta tiesu izpildītāja Roberta Kučinska pieteikumā par Eduardam Voronovskim piederošās 1/6 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Ķemeru ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000086008, izsoles akta apstiprināšanu un nosolītā nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.


OP 2016/208.TS2

2016. gada 29. septembrī Aizkraukles rajona tiesa izskatīja pieteikumu par Kapitalinas Ņikitinas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu un nosprieda: ierobežot KAPITALINAS ŅIKITINAS, pers. kods 111224-11718, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

2) darījumu slēgšanā;

3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā, un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

4) pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesā saistībā ar Kapitalinas Ņikitinas rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu un personiskajās nemantiskajās tiesībās.

Noraidīt pieteikumu daļā par Kapitalinas Ņikitinas rīcībspējas ierobežošanu pārstāvībā medicīnas iestādēs.

Nodibināt Kapitalinai Ņikitinai aizgādnību.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Kapitalinai Ņikitinai ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2016. gada 20. oktobrī.


OP 2016/208.TS3

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja personas Valerija Smirnova, pers. kods 281285-12123, rīcībspējas ierobežojumus un nosprieda: saglabāt VALERIJAM SMIRNOVAM, pers. kods 281285-12123, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: sevis pārstāvēšana valsts, pašvaldības, ārstniecības un komerciestādēs, pabalstu un pensiju saņemšanā, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā, rīcībā ar kustamu un nekustamu mantu, kā arī tās pārvaldībā.

Noteikt, ka Valerija Smirnova aizgādnis rīkojas patstāvīgi spriedumā norādītajās jomās.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12257316 stājies likumīgā spēkā 2016. gada 25. oktobrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)