Laidiens: 01.02.2016., Nr. 21 (5593)

Izsoles

OP 2016/21.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu - Rūpniecības iela 21, k-5-87, Rīga, kadastra Nr.0100 922 3423, un 1/120 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 21, k-7-100, Rīga, kadastra Nr.0100 922 3434, - otro izsoli. Savstarpēji saistītais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 60,4 kv.m un 604/121735 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, un 1/120 domājamās daļas no neapdzīvojamās telpas Nr.100. Savstarpēji saistītā nekustamā īpašuma īpašniece - Elfrīda Čerņakova. Piedzinējs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Savstarpēji saistītā nekustamā īpašuma novērtējums - 120000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 90000,00 EUR. Izsoles solis - 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 22.februārim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 12000,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 2.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 3.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Armandam Ērglim piederošo nekustamo īpašumu Bāliņi, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, kadastra Nr.4094 011 0050. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 33,9 ha. Piedzinējs - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Vēsma Veinberga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 34 200,00. Izsoles sākumcena - EUR 34 200,00. Izsoles solis - EUR 1000,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 05.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 07.03.2016. plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (3420,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 25.02.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/.  Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ3

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Mihailam Pavlovam piederošo nekustamo īpašumu Gucuļi, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr. 5478 003 0199. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5010 m2. Piedzinējs - SIA Hiponia, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1400,00. Izsoles sākumcena - EUR 1400,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 05.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 07.03.2016. plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (140,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 25.02.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/.  Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta: Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Andrejam Vanagam piederošā nekustamā īpašuma "Jauneglītes", Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, kadastra Nr.7464 001 0037, otro labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 13 019,28 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 2.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 3.marts plkst. 10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 22.februārim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 1301,93 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 (maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Nekustamā īpašuma ar adresi "Jauneglītes", Lēdmanes pag., Lielvārdes nov., reģistrēts Lēdmanes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000352330, sastāvs ir:

1.1. zemes gabals - 1,46 ha. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 7464 001 0037 001), palīgēka (kadastra apzīmējums 7464 001 0037 002), palīgēka (kadastra apzīmējums 7464 001 0037 003).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 21.septembra hipotēkas līgums Nr.07-068632-PK/3.

2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa 31210,92 LVL).

Procenti: Aizdevuma līguma Nr.07-068632-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 4.3.punktā noteiktā Procentu likme.

Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

2) 5% (pieci procenti) Aizdevuma.

Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 21.septembra aizdevuma līguma grozījumi Nr.07-068632-PK, 2007.gada 21.septembra hipotēkas līgums Nr.07-068632-PK/3. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Lēdmanes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 208 16. (grozīts) Grozīts

2.3. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr.300002237510, 24.09.2007.) - Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa tiek noteikta Ls 53 329,00. Aizdevuma summa tiek palielināta par Ls 6930,00 un noteikta Ls 38 092,24. Tiek grozīta procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.07-068632-PK grozījumu (29.11.2007.) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2007.gada 13.jūnija Aizdevuma līguma Nr.07-068632-PK 2007.gada 29.novembra grozījumi, 2007.gada 21.septembra Hipotēkas līguma Nr.07-068632-PK/3 2007.gada 29. novembra grozījumi.

3. Izsoles sākumcena (piespiedu pārdošanas  vērtība) - 13019,28 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņpadsmit euro 28 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (nosolītājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Andrejs Vanags patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nosolījis nekustamo īpašumu.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 22.februārim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10 % (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.2. ja pretendents (nosolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (nosolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3. izsoles soli nosaka tiesu izpildītājs atbilstoši Civilprocesa likuma 608.panta 1.daļā norādītajiem noteikumiem;

7.4. izsole atzīstama par notikušu arī tādā gadījumā, ja izsolē ieradies tikai viens solītājs;

7.5. nosolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.6. ja izsole (pirmā, otrā) tiek atzīta par nenotikušu, tiesu izpildītājs rīkojas Civilprocesa likuma 615.pantā paredzētajā kārtībā;

7.7. ja pirmā un otrā izsoles tiek atzītas par nenotikušām un neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev (7.6.punkts), tad tiesu izpildītājs pēc AS "Swedbank" lūguma rīko trešo izsoli.

7.8. katras nākamās izsoles sākumcena tiek noteikta atbilstoši Civilprocesa likuma 616. panta 1. un 2.daļā norādītajiem noteikumiem.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ5

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Mārim Smirnovam piederošo nekustamo īpašumu Ģeriņi, Sēlpils pagasts, Salas novads, kadastra Nr. 5690 003 0066. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,05 ha. Piedzinējs - SIA Hiponia, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1800,00. Izsoles sākumcena - EUR 1800,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 05.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 07.03.2016. plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (180,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 25.02.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/.  Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ6

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Brigitai Mališevai piederošo nekustamo īpašumu Lāčkrasti, Engures pagasts, Engures novads, kadastra Nr. 9050 008 0332. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,65 ha. Piedzinējs - Vjačeslavs Ļeonovs. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 8000,00. Izsoles sākumcena - EUR 8000,00. Izsoles solis - EUR 500,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 05.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 07.03.2016. plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (800,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 25.02.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/.  Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma - Jelgavas iela 28-85, Olaine, Olaines novads, kadastra Nr.8009 900 0878, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 44,82 kv.m un 4482/397833 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Ilona Daudiša. Piedzinējs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 12600,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 22.februārim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 1260,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 2.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 3.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma - Tērbatas iela 41-53, Jūrmala, kadastra Nr.1300 901 4879, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52,6 kv.m un 5260/642160 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma īpašniece - Jūlija Griba. Piedzinējs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 14300,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 22.februārim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 1430,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 2.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 3.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma - Baltlāču iela 4, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 007 2087, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,18 ha un dzīvojamās mājas. Nekustamā īpašuma īpašniece - Anda Laugale. Piedzinējs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 113000,00 EUR. Izsoles solis - 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 22.februārim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 11 300,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 2.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 3.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ10

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Daces Petrovskas maksātnespējas procesa administrators Kaspars Novicāns, sertifikāts Nr.00347, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, paziņo par Dacei Petrovskai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.1 ar kopējo platību 185,1 m² un kopīpašuma 1851/7067 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Upesciema ielā 24-1, Rīgā, un ir ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000001505811, kadastra numurs 0100 920 2403 (turpmāk - Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 156 600,00 EUR (viens simts piecdesmit seši tūkstoši seši simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro). Izsole sākas 2016.gada 2.februārī plkst. 10.00. Izsole tiks slēgta 2016.gada 3.martā plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 22.februārim iemaksā administratora Kaspara Novicāna atvērtajā norēķinu kontā, konta numurs LV41HABA0551030426433, AS "Swedbank", nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (15 660,00 EUR), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2016/21.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma - Vasaras iela 28A-4, Jūrmala, kadastra Nr.1300 901 6832, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 kv.m un 4920/17050 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā funkcionāli saistītām būvēm 002, 003 un zemes. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Aivars Bunde. Piedzinējs - SIA adidas Baltics, Toma iela 4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 13100,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 22.februārim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 1310,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 2.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 3.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma - Vasaras iela 28A-5, Jūrmala, kadastra Nr.1300 901 6833, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 35,8 kv.m un 3580/17050 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā funkcionāli saistītām būvēm 002, 003 un zemes. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Aivars Bunde. Piedzinējs - SIA adidas Baltics, Toma iela 4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 10100,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 22.februārim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 1010,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 2.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 3.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Kalnozoliņi", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kadastra Nr.8068 009 0445, pirmo izsoli. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2 ha. 1/2 domājamās daļas īpašnieks - Aivars Bunde. Piedzinējs - SIA adidas Baltics, Toma iela 4, Rīga. 1/2 domājamās daļas novērtējums (izsoles sākumcena) - 2200,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 22.februārim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 220,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 2.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 3.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ14

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere, prakses vieta: Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Andim Dūram piederošo nekustamo īpašumu "Misas kūdra 7"-7, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 45,6 kv.m, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 4640/80640 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 4094 009 0167), kura īpašuma tiesības reģistrētas Vecumnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 534 7 ar kadastra Nr. 4094 900 0834. Piedzinējs: SIA "Kūdrinieks", "Administratīvā ēka", Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - EUR  2000,00. Izsoles solis - EUR 100,00.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016. gada 25. februārim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Meimeres, reģ. Nr.10097012082, depozīta kontā Nr. LV58TREL9199079001000 Valsts kasē nodrošinājums EUR 200,00 apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgums autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 5.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 7.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ruslanam Fondorkam. Piedzinējs - AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 19,9 kv.m un kopīpašuma 1990/72850 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Ieriķu ielā 54-1, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.0100 924 2245. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 4400,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 4400,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 23.februārim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores,  reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 440,00), maksājuma mērķī norādot: izpildu lieta Nr.01682/041/2014. Izsoles sākums - 2016.gada 3.februārī. Izsoles noslēgums - 2016.gada 4.martā plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ16

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu "Vārpas"-8, Lādzere, Vandzenes pagasts, Talsu novads, kas pieder Aivim Kiršteinam. Parādnieks: Aivis Kiršteins. Piedzinēji: Inga Kiršteine, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010. Novērtējums:  EUR 1200,00.  Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 33,2 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 332/7921 domājamās daļas. Nekustamais īpašums reģistrēts Vandzenes pagasta zemesgrāmatā, kadastra Nr.88949000017. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 1200,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 3.februāris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 4.marts plkst. 10.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.   Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 23.februārim zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 120,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ17

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, reģ. Nr. 22106911433, prakses vietā Atbrīvošanas alejā 93A, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē  Kārlim Trūpam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rēzeknes novadā, Sakstagala pagastā, Spočinoki, "Bērzi", kadastra Nr. 7886 004 0087. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2,2 ha, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0087 001 un kopējo platību 146,9 kv.m, kūts ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0087 002 un kopējo platību 144 kv.m, un pirts ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0087 004 un kopējo platību 9 kv.m. Piedzinējs:  SIA "Baltics Credit Solutions Latvia", K.Valdemāra iela 21-11,Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - EUR 4600. Izsoles solis EUR 460,00. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 25.02.2016 zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr. 22106911433, depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 460,00   un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 05.02.2016.  plkst.10.00, izsoles noslēguma datums - 07.03.2016. plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob. tālr. 22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4-2A, rīko pirmo izsoli parādniekam Raimondam Fīreram piederošajam nekustamajam īpašumam.   Piedzinējs: DzĪB Elektrons, Murjāņu iela 38-44, Rīga. Tiks izsolīts Raimonda Fīrera piederošs nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.33, Veldres iela 3, Rīga, kadastra numurs 0100 901 1578, platība 45,7 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 13/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.19413 33. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 19600,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 19600,00 EUR Izsoles solis: 1500,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 02.02.2016. plkst. 10.00 Izsoles noslēguma datums: 03.03.2016. plkst. 10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (1960,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 22.02.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ. Nr. LV22105210600, depozīta konta Nr. LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.  Tālrunis informācijai 67331863, 29544487. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4-2A, rīko pirmo izsoli parādniekam Rolandam Roko Girsam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: AS Latvenergo, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga. Tiks izsolīts Rolandam Roko Girsam piederošais nekustamais īpašums - Kundziņsalas 11.līnija 1, Rīga, kadastra numurs 0100 995 0466, zemes gabals ar kadastra numuru 0100 096 0174, platība 944 kv.m, uz zemes gabala atrodas namīpašums: dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 0100 096 0174 001), palīgēka (kadastra apzīmējums 0100 096 0174 002), palīgēka (kadastra apzīmējums 0100 096 0174 003), palīgēka (kadastra apzīmējums 0100 096 0174 004), ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.25213.   Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 16800,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 16800,00 EUR. Izsoles solis: 1500,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 02.02.2016. plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums: 03.03.2016. plkst. 10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (1680,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 22.02.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ. Nr. LV22105210600, depozīta konta Nr. LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.  Tālrunis informācijai 67331863, 29544487. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta: Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - Šampētera iela 85, Rīga, kadastra Nr. 0100 081 0116. Īpašniece - Ļubova Ļevčenkova. Piedzinējs - AS "Reverta", Brīvības iela 148A-1, Rīga. Saskaņā ar Zemesgrāmatas un Valsts zemes dienesta ierakstiem, nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1161 m²  platībā un piecām ēkām. Konstatēts, ka dabā uz zemesgabala atrodas četras ēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 45200,00 (četrdesmit pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Pirmās izsoles sākumcena: EUR 45200,00 (četrdesmit pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Izsoles solis: EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 4.februāris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 7.marts plkst. 10.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 24. februārim zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr.02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 4520,00 (četri tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ21

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr.LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Imantam Krievānam un Nellai Nikolajevai (katram 1/2 domājamā daļa) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Dagdas ielā 4a-22, Ludzā. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 26,4 kv.m, kadastra Nr.6801 900 0093. Piedzinēji: SIA "Parex Express kredīts", Republikas kaukums 2a, Rīga; SIA "Ludzas apsaimniekotājs", K.Barona iela 49, Ludza. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1000 un izsoles sākumcena - EUR 750, solis - EUR 70. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 25.februārim zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ.Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV98TREL9199020001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 5.februāris plkst.10.00 un izsoles noslēguma datums - 2016.gada 7.marts plkst.10.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 37. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa, prakses vieta: Parka iela 1a-606, Ogrē, Ogres novadā, pārdod pirmajā izsolē Andrejam Šabanovam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 42,2 kv.m platībā Finiera ielā 19-5, Rīgā, kadastra Nr.01009200893, un pie īpašuma piederošās 422/30244 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Piedzinēja - Jeļena Meļņikova. Novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 12 200,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 500,00. Izsoles sākuma datums - 08.02.2016., izsoles noslēguma datums un laiks - 09.03.2016. plkst.10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 28.02.2016. jāiemaksā ZTI Gunitas Gruziņas, reģ. Nr. LV19057312276, kontā Nr.LV39TREL9199027001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums EUR 1220,00, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Tālrunis izziņām 29230603. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ23

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod izsolē neapbūvētu zemesgabalu (1377 m2) Eksporta  ielā 20A, Rīgā. Izsoles sākumcena - EUR 55 000. Izsole notiks 11.03.2016. plkst.11.00 Rātslaukumā 1 (511. telpā), Rīgā.

Pieteikties dalībai izsolē var līdz 03.03.2016. plkst.16.00 R.Vāgnera ielā 5 (424. telpā), Rīgā. Vairāk informācijas mājaslapā www.rdid.lv sadaļā "Pārdod/Izsludinātās izsoles". Tālr. uzziņām 25666566, 67026307.


OP 2016/21.IZ24

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko otro izsoli SIA ASTRAMAR-KUĢU AĢENTŪRA, Fabrikas iela 5C, Ventspils piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA LDZ CARGO, Dzirnavu iela 147, k-1. Parādnieks: SIA ASTRAMAR-KUĢU AĢENTŪRA, Fabrikas iela 5C, Ventspils. Nekustamā īpašuma adrese: Fabrikas iela 5C, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 522 0003, sastāv no garāžas ēkas ar kopējo platību 969 kv.m, autoservisa ēkas ar kopējo platību 73 kv.m, noliktavas ēkas ar kopējo platību 116 kv.m. Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 18 900,00. Otrās izsoles sākumcena - EUR 14 175,00. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 500,00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 28.februārim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 1890,00 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 8.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 9.marts plkst.10.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/21.IZ25

Nekustamā īpašuma izsole

Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam:

- Lizuma pagastā ar nosaukumu "Pinkas", kadastra numurs 5072 006 0138, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5072 006 0138, 5,12 ha platībā, 5072 006 0238, 6,02 ha platībā, 5072 006 0477, 0,91 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 26 300 EUR, nodrošinājums ir 2630 EUR. Izsole notiks 2016.gada 2.martā plkst. 10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

- "Aduliena 1"-7, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5060 900 0149, kas sastāv no viena četristabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5060 003 0135 001 007, 75,1 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 731/11960 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes vienības. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3000 EUR, nodrošinājums ir 300 EUR. Izsole notiks 2016.gada 2.martā plkst. 10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.00, sākot no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 1.martam plkst. 15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas. Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884 AS "SEB banka" pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.


OP 2016/21.IZ26

Izsole

Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam "Vaivari"-1 Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā, kadastra numurs 9648 900 0204, ar kopējo platību 137,4 m². Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena (sākumcena) - 2106,72 EUR. Nodrošinājuma nauda samaksājama 10% no nosacītās cenas - 210,67 EUR. Reģistrācijas maksa - 15,00 EUR. Izsole notiks 2016.gada 2.martā plkst. 10.00 Burtnieku pagasta pārvaldē J.Vintēna ielā 7, Burtniekos, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 1.martam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā) Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv, tālr. uzziņām 26536174.


OP 2016/21.IZ27

Izsole

Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam "Smuikas ferma" Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, kadastra numurs 9678 003 0115, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9678 003 0115) ar kopējo zemes platību 2,68 ha un būves - kūts (kadastra apzīmējums 9678 003 0115 001) ar kopējo platību 4512,7 m². Nekustamā īpašuma nosacītā (sākumcena) cena - 5040,00 EUR. Nodrošinājuma nauda samaksājama 10% no nosacītās cenas - 504,00 EUR. Reģistrācijas maksa - 15,00 EUR. Izsole notiks 2016.gada 1.martā plkst. 11.00 Rencēnu pagasta pārvaldē Valmieras ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 29.februārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašumu izsoles komisijā) Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv, tālr. uzziņām 26536174.


OP 2016/21.IZ28

Izsole

Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gāzes noliktava Ēveles pagastā, Burtnieku novadā, kadastra Nr.9454 007 0220, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0220, ar kopējo zemes platību 1253 m³ un ēkas ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0220 001, ar kopējo platību 30,9 m². Nekustamā īpašuma nosacītā (sākumcena) cena 1763,81 EUR. Nodrošinājuma nauda samaksājama 10% no nosacītās cenas, t.i., 176,38 EUR, un reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, 2016. gada 1.martā plkst. 10.00.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 29. februārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašumu izsoles komisijā) Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv sadaļā "Izsoles", tālr. uzziņām 26536174.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)