Laidiens: 17.11.2016., Nr. 225 (5797)

Tiesu nolēmumi

OP 2016/225.TS1

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja personas Tatjanas Paradņikas, pers. kods 291088-10224, rīcībspējas ierobežojumus un nosprieda: saglabāt TATJANAI PARADŅIKAI, pers. kods 291088-10224, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: sevis pārstāvēšanā valsts, pašvaldības, ārstniecības un komerciestādēs, pabalstu un pensiju saņemšanā, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā, rīcībā ar kustamu un nekustamu mantu, kā arī tās pārvaldībā.

Noteikt, ka Tatjanas Paradņikas aizgādnis rīkojas patstāvīgi spriedumā norādītajās jomās.

Tiesas spriedums civillietā Nr.C12156816 stājies likumīgā spēkā 2016.gada 15.novembrī.


OP 2016/225.TS2

Ar Rēzeknes tiesas 2016.gada 10.oktobra spriedumu civillietā Nr. C26212816 saglabāt personas LŪCIJAS PUDNIKAS, pers. kods 100757-11421, rīcībspējas ierobežojuma apjomu šādās jomās:

- pārstāvībā valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs, tajā skaitā, jautājumu izlemšanā par šīs personas ievietošanu ārstniecības, rehabilitācijas un sociālās aprūpes iestādēs un nepieciešamo medicīnisko manipulāciju veikšanu;

- invaliditātes pensijas, pabalstu un citu maksājumu saņemšanā un maksājumu izdarīšanā;

- rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

- darījumu slēgšanā;

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā;

Noteikt aizgādnim tiesības patstāvīgi rīkoties šādās jomās:

- pārstāvēt Lūciju Pudniku valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs, tajā skaitā, jautājumu izlemšanā par šīs personas ievietošanu ārstniecības, rehabilitācijas un sociālās aprūpes iestādēs un nepieciešamo medicīnisko manipulāciju veikšanu;

- saņemt Lūcijai Pudnikai pienākošos invaliditātes pensiju, pabalstus un citus maksājumus un ar tiem rīkoties aizgādnībā esošās personas interesēs, izdarīt viņas vārdā nepieciešamos maksājumus;

- rīkoties ar Lūcijai Pudnikai piederošu mantu un to pārvaldīt personas ar rīcībspējas ierobežojumiem interesēs, tajā skaitā jautājumos par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;

- slēgt darījumus personas ar rīcībspējas ierobežojumiem vārdā un interesēs;

- veikt komercdarbību un saimniecisko darbību personas ar rīcībspējas ierobežojumiem vārdā un interesēs.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2016.gada 15.novembrī.


OP 2016/225.TS3

Alūksnes rajona tiesa 2016.gada 21.oktobrī izskatīja Silvas Fatahudinovas pieteikumu par Ivara Laura rīcībspējas ierobežojumu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ pārskatīšanu.

Ierobežot IVARA LAURA (pers. kods 240860-12674) rīcībspēju, nosakot jomas, kurās rīkojas bāriņtiesas ieceltā aizgādne:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana,

2) darījumu slēgšana,

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām,

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana,

5) pārstāvība valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, izņemot Civillikuma 356.1 pantā paredzētās tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Alūksnes rajona tiesas 21.10.2016. spriedums civillietā Nr. C08039816 stājies likumīgā spēkā 2016.gada 11.novembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)