Laidiens: 24.02.2016., Nr. 38 (5610)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2016/38.US1

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 79 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes lēmumu-izpildrīkojumu Nr. PIP-15-554-lsi/7-15-3/8936-PL, uzaicina MICHAEL JAMES GILBY, dzim. 24.02.1974., nokārtot parāda saistības 417,66 EUR apmērā līdz 2016. gada 2. martam, ieskaitot zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles, 0512631051, depozīta kontā Nr. LV98TREL9199062002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 600. pantu, lūdzu paziņot, vai Michael James Gilby, dzim. 24.02.1974., ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība. Nesamaksāšanas gadījumā piedziņa tiks vērsta uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu Jūrkalnes ielā 87-16, Rīgā, kadastra Nr. 0100 922 5992.


OP 2016/38.US2

Nekustamā īpašuma Liepājā, Zirņu ielā 13-3, kadastra numurs 1700 902 2483, īpašnieks Agris Saule brīdina īrnieci SANTU ZOMMERI, pers. kods 311273-11087, par to, ka īrniece nemaksā īres maksu par dzīvojamo telpu Zirņu ielā 13-3, Liepājā, neapdzīvo to un nav sasniedzama, kā rezultātā uz 2016. gada 10. februāri parāds par īri, apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem ir sasniedzis 278,71 EUR (divi simti septiņdesmit astoņi euro un 71 cents). Ja mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas parāds netiks samaksāts, Agris Saule būs spiests sniegt prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieku, dzīvoklī deklarēto personu izlikšanu no dzīvojamajām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, pamatojoties uz likuma ''Par dzīvojamo telpu īri'' 28.2 panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, kā arī prasību par parāda un ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2016/38.US3

AS "PrivatBank", reģistrācijas Nr. 50003086271, aicina RAISU ROTU, pers. kods 210155-10867, un KONSTANTĪNU ROTU, pers. kods 151275-10852, izpildīt savas parādsaistības saskaņā ar 26.02.2010. starp Raisu Rotu, pers. kods 210155-10867, Konstantīnu Rotu, pers. kods 151275-10852, un AS "PrivatBank" noslēgto Līgumu par parāda atmaksas kārtību. Ja 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Brīdinājuma par uzņemto saistību neizpildi nosūtīšanas dienas Raisa Rota un Konstantīns Rota nebūs veikuši parāda summas samaksu 7172,08 EUR apmērā, kas sastāv no aizdevuma pamatsummas 7172,08 EUR apmērā, AS "PrivatBank" nodos prasījumu saistību bezstrīdus piespiedu izpildei Civilprocesa likuma 50. nodaļā noteiktajā kārtībā.

Izsludina zvērināta notāre A. Gustafssone.


OP 2016/38.US4

AS "PrivatBank", reģistrācijas Nr. 50003086271, aicina JURI OSTROVSKI, pers. kods 030667-10907, un OĻEGU RAŠEVSKI, pers. kods 010675-10916, izpildīt savas parādsaistības saskaņā ar 06.04.2010. starp Juri Ostrovski, pers. kods 030667-10907, Oļegu Raševski, pers. kods 010675-10916, Valentīnu Ostrovsku (iepriekšējais uzvārds - Mirnaja), pers. kods 311287-10928, un AS "PrivatBank" noslēgto Līgumu par parāda atmaksas kārtību. Ja 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Brīdinājuma par uzņemto saistību neizpildi nosūtīšanas dienas Juris Ostrovskis un Oļegs Raševskis nebūs veikuši parāda summas samaksu 4073,17 EUR apmērā, kas sastāv no aizdevuma pamatsummas 4073,17 EUR apmērā, AS "PrivatBank" nodos prasījumu saistību bezstrīdus piespiedu izpildei Civilprocesa likuma 50. nodaļā noteiktajā kārtībā.

Izsludina zvērināta notāre A. Gustafssone.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)