Laidiens: 26.02.2016., Nr. 40 (5612)

Izsoles

OP 2016/40.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis (prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 53-8) pirmajā izsolē pārdod Jolantai Veidemanei piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: AS "ABLV Bank", reģ. Nr.50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvoklis Nr.32, kas atrodas Skolas ielā 65B, Rīgā, ar kopējo platību 57,37 m2, kadastra Nr.1300 901 0800, kā arī pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 5737/191215 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 16 200,00 euro. Izsoles solis - 500,00 euro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole sāksies 26.02.2016. un noslēgsies 29.03.2016. plkst. 10.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 17.03.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 1620,00 euro ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00048/046/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/40.IZ2

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis (prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 53-8) pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Jurim Mironovam piederošo nekustamo īpašumu, kas Pīlādžu ielā 9, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.8013 005 0275. Izsole tiek rīkota AS "ABLV Bank", reģ. Nr.50003149401, Rīgā, Elizabetes ielā 23, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals 741 kv.m platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 8013 005 0275 005), adrese: Pīlādžu iela 9, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr.8013 005 0275. Īpašums ierakstīts Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5276.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. II daļas 2.iedaļas 12.1. ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, ieķīlāt trešajām personām vai citādi samazināt nekustamā īpašuma vērtību, nodot citu personu atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā, kā arī nodibināt jebkāda veida servitūtus vai reālnastas.

Pamats: 2007.gada 31.augusta hipotēkas līgums Nr.07-K-5279/01. 2.2. III daļas 1.iedaļas 1.1. ieraksts: atzīme - Rīgas jūras līča 5 km ierobežotas saimnieciskās darbības josla. Apjoms 741 kv.m. Pamats: 2001.gada 30.marta Anas Otīlijas Skujas un Jura Mironova lūgums, zemes robežu plāns. 2.3. IV daļas 1., 2.iedaļas 7.1. ieraksts: nostiprināta kā hipotēka par summu 164440,54 LVL, tai skaitā izsniedzamā kredīta summa - 137033,78 LVL. Procentu likme fiksēta: 6,72% gadā; sākot no 2009.gada 31.augusta - mainīgā procentu likme, kas veidojas kā summa no: Bāzes likmes, kas pirmajam Bāzes likmes periodam tiek noteikta uz 31.07.2009 un Pievienotās likmes: 2,2% gadā. Līgumsods: 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei, maksājumi veicami saskaņā ar maksājuma grafiku. Kreditors: akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 31.augusta hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-5279, 2007.gada 31.augusta hipotēkas līgums Nr.07-K-5279/01.

3. Izsoles sākumcena: 64 200 EUR (sešdesmit četri tūkstoši divi simti eiro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā: 1) visa summa, ko viņš nosolījis; 2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. Izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem.

6.2. Izsoles ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu.

6.3. Maksāšanas līdzeklis izsolē - eiro.

6.4. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 17.03.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 6420,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00106/046/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

6.5. Izsoles solis 1000 EUR.

6.6. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei autorizēts viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole sāksies 26.02.2016. un noslēgsies 29.03.2016. plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/40.IZ3

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr.3, "Dzelzceļa māja 274,6. km", Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0031, sākumcena - EUR 230,00, nodrošinājums - EUR 23,00, izsole 31.03.2016. plkst. 10.00;

- Nr.4, "Dzelzceļa māja 274,6. km", Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0032, sākumcena - EUR 250,00, nodrošinājums - EUR 25,00, izsole 31.03.2016. plkst. 11.30;

-Nr.2, "Sētvija", Zaļesjē, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0025, sākumcena - EUR 1200,00, nodrošinājums - EUR 120,00, izsole 31.03.2016. plkst. 13.30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16.00. Izsoles notiks Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021374.


OP 2016/40.IZ4

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs (prakses vieta Elizabetes ielā 51-10, Rīgā) pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aleksandram Reinikam. Piedzinēji - Elena Toms Newton; SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.95 un pie tā piederošās kopīpašuma 578/71267 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000990075001) -, kas atrodas Rostokas ielā 64, Rīgā, kadastra numurs 01009133566, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.29575 95. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 30 000,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 30 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 1000,00.

Izsoles sākums: 2016.gada 3.martā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 4.aprīlī pulksten 10.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē līdz 2016.gada 23.martam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/40.IZ5

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska (reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē) pārdod pirmajā izsolē Zojai Krivošejevai piederošo nekustamo īpašumu Latgales ielā 238A-20, Ludzā, kadastra Nr.6801 900 1231. Piedzinējs: SIA "Ludzas apsaimniekotājs", Krišjāņa Barona iela 49, Ludza. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 20,75 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 800 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 23.martam jāieskaita tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr. LV15055811479, depozīta kontā Nr. LV98TREL9199020001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 3.marts plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums - 2016.gada 4.aprīlis plkst. 10.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/40.IZ6

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs (prakses vieta Elizabetes ielā 51-10, Rīgā) pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aleksandram Kuzmanam. Piedzinējs - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes ielā 5, Rīga, LV-1012. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemes gabals ar kadastra Nr.01000720040 un uz tā esošais namīpašums (saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu: dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 001, kopējā platība 594,4 m2, dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 002, kopējā platība 483,8 m2, (šķūņi ar kadastra apzīmējumu 003, 004, 005, 006 - dabā netika konstatēti)) -, kas atrodas Salacas ielā 26A, Rīgā, Zilupes ielā 23, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.17205. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 109 000,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena - EUR 109 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 2000,00.

Izsoles sākums: 2016.gada 3.martā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 4.aprīlī pulksten 10.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē, līdz 2016.gada 23.martam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/40.IZ7

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore (prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 53-4) pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Vitālijam Vasiļjevam. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.20 ar kopējo 43,19 kvm platību un kopīpašuma 4319/329045 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Stiebru ielā 7-20, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.0100 915 7590. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda 12 400,00 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 12 400,00. Izsoles solis - EUR 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 21.martam jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006 depozīta kontā LV33TREL9199031001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 1240,00), maksājuma mērķī norādot - izpildu lieta Nr.00703/041/2015. Izsoles sākums - 2016.gada 1.marts. Izsoles noslēgums - 2016.gada 31.marts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/40.IZ8

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta Tērbatas ielā 53-4, Rīgā, LV-1011) rīko 1.izsoli Rolandam Ļaudanskim un Allai Jakovļevai piederošajam nekustamajam īpašumam - Marijas iela 6, Jūrmala, kadastra Nr.1300 014 2310. Piedzinēji: Ķekavas novada pašvaldība (Gaismas iela 19, k-9, Ķekava, Ķekavas nov.); Nordea Bank AB Latvijas  filiāle (K.Valdemāra iela 62, Rīga); Jūrmalas pilsētas dome (Jomas iela 1/5, Jūrmala); Danske Bank A/S filiāle Latvijā (Cēsu iela 31/8, Rīga).  Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3121 kv.m, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka, kad. apz. 13000142310001, palīgceltne, kad. apz. 13000142310002. Nekustamā īpašuma novērtējums/pirmās izsoles sākumcena -63 100,00 EUR. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Izsole sāksies 01.03.2016. un noslēgsies 31.03.2016. plkst. 10.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 21.03.3016. iemaksāt nodrošinājuma summu 6310,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 67285737, 27004252. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/40.IZ9

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska (reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē) pārdod pirmajā izsolē Maijai Kostjukovai piederošo nekustamo īpašumu Latgales ielā 242-7, Ludzā, kadastra Nr.6801 900 2155. Piedzinējs: SIA Ludzas apsaimniekotājs, Krišjāņa Barona iela 49, Ludza. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 52,9 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta EUR 2400. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 100.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 23.martam jāieskaita tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr. LV15055811479, depozīta kontā Nr. LV98TREL9199020001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 3.marts plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums - 2016.gada 4.aprīlis plkst. 10.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/40.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta Rīgā, Aspazijas bulvārī 32-306, rīko otro izsoli parādniekam SIA RAIŅA NAMS piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7413 002 0500, kas atrodas Raiņa ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 904 m2 platībā un būves. Piedzinēji: Lielvārdes novada pašvaldība, juridiskā adrese: Raiņa iela 11a, Lielvārde; Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 18 100 EUR.  Otrās izsoles sākumcena - 13 575,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 23.martam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV89TREL9199026001000, saņēmēja - Iveta Kruka, reģ. Nr.17018211422, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1810 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 3.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 4.aprīlis plkst. 10.00. Tālr. uzziņām 67205353; 29353951. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/40.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 32-306, rīko pirmo izsoli parādniekam Jānim Ilzēnam piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7444 506 0010, adrese: "Tīrumnieku ferma", Birzgales pag., Ķeguma novads. Nekustamā īpašuma sastāvs - fermas ēka 532,8 m2 platībā. Ēka saistīta ar zemes gabalu - Ķeguma novads, Birzgales pagasts, Tīrumnieku ferma, kadastra numurs 7444 006 0178 -, kas pieder citai personai un neietilpst novērtējamā īpašuma sastāvā. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga; Ķeguma novada dome, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 100 EUR. Izsoles solis - 10,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 23. martam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV89TREL9199026001000, saņēmēja - Iveta Kruka, reģ. Nr. 17018211422, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 3.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 4.aprīlis plkst. 10.00. Tālr. uzziņām 67205353; 29353951. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/40.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods (amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.44, prakses vieta Rīgā, Lāčplēša ielā 75) pirmajā izsolē pārdod bezmantinieku mantu nekustamo īpašumu - vienistabas dzīvokli Nr.53 ar kopējo dzīvokļa platību 34,28 m2 un pie dzīvokļa piederošās 7/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Kurzemes prospektā 156, Rīgā, kadastra numurs 0100 906 1285. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 13 500,00. Kreditori: DzĪKS "Zolitūde", Dammes iela 17-18, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga; AS "Latvijas Gāze", Vagonu iela 20, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2016.gada 30.martā plkst. 12.00 Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3.stāvā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāieskaita nodrošinājumu EUR 1350,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr.21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67467179.


OP 2016/40.IZ13

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Kaspara Burjota administrators Aleksejs Panasins, sertifikāta Nr.00180, darbības adrese: Blaumaņa iela 28, 3.stāvs, Rīga, paziņo par šāda Kasparam Burjotam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli: nekustamais īpašums Liepu ielā 8A-2, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra numurs 4601 900 1708, ierakstīts Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.864 2, sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2 52,5 kv.m platībā un 525/5030 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Novērtējums/izsoles sākumcena ir EUR 5400,00. Iemaksājamā nodrošinājuma summa - EUR 540,00. Izsoles solis ir EUR 100,00. Izsolāmā objekta izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 29.februāris plkst. 10.00. Izsoles noslēgums 2016.gada 30.martā plkst. 10.00.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, līdz 2016.gada 20.martam ir jāiemaksā nodrošinājums administratora Alekseja Panasina, pers. kods 050273-10408, norēķinu kontā Nr. LV26HABA0551041029191, "Swedbank" AS, un jālūdz administrators autorizēt dalībai izsolē. Izsole notiek saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Visām personām, kurām uz iepriekšminēto īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Informācija pa tālr.67217497. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama https://izsoles.ta.gov.lv.


OP 2016/40.IZ14

Paziņojums

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja G.Rutkovska atceļ izsludināto pirmo izsoli SIA "Eurotend" piederošajam nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 16, Rēzeknē. Paziņojums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2016.gada 22.februārī laidienā Nr.36 (5608).


OP 2016/40.IZ15

Izsole

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000013292, "Pagasta māja", Lutriņu pagasts, Saldus novads, 30.03.2016. rīko publisku rakstisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajiem īpašumiem Lutriņu pagastā, pirmpirkuma tiesīgo nav:

1) plkst. 10.00 - dzīvokļa īpašums Melioratoru ielā 7-13, Namiķos, 56,3 m2, izsoles sākumcena - 1800 EUR, reģistrācijas maksa - 30 EUR, nomaksa līdz 5 gadiem;

2) plkst. 11.00 - dzīvokļa īpašums Melioratoru ielā 7-8, Namiķos, 25,2 m2, izsoles sākumcena - 1100 EUR, reģistrācijas maksa - 30 EUR, nomaksa līdz 5 gadiem;

3) plkst. 13.00 - dzīvokļa īpašums Melioratoru ielā 2-11, Namiķos, 46,4 m2, izsoles sākumcena - 2800 EUR, reģistrācijas maksa - 30 EUR, nomaksa līdz 5 gadiem;

4) plkst. 14.00 - dzīvokļa īpašums Zaļajā ielā (Zaļā iela) 1-11, Namiķos, 56,0 m2, izsoles sākumcena - 3300 EUR, reģistrācijas maksa - 30 EUR, nomaksa līdz 5 gadiem;

5) plkst. 15.00 - dzīvokļa īpašums Melioratoru ielā 4-11, Namiķos, 48,7 m2, izsoles sākumcena - 2500 EUR, reģistrācijas maksa - 30 EUR, nomaksa līdz 5 gadiem;

6) plkst. 16.00 - dzīvokļa īpašums Melioratoru ielā 1-5, Namiķos, 42,0 m2, izsoles sākumcena - 2200 EUR, reģistrācijas maksa - 30 EUR, nomaksa līdz 5 gadiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas un jāsamaksā izsoles reģistrācijas maksa uz Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvaldes bankas norēķinu kontu Valsts kasē, TRELLV22, LV40TREL9801430846610, ar piezīmi - Izsole (norādot objekta adresi, nodrošinājums/reģistrācijas maksa, t.sk. PVN 21%).

Izsolāmos īpašumus var apskatīt pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 63831231. Izsoles noteikumus un materiālus var saņemt un dalībnieku reģistrācija notiek darbadienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 29.03.2016. Lutriņu pagasta pārvaldē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.saldus.lv sadaļā "Izsoles". Uzziņas pa tālr. 63831231.


OP 2016/40.IZ16

Izsole

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar "Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu" pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Kokdarbnīca" Laidu pagastā, Kuldīgas novadā. Nekustamais īpašums "Kokdarbnīca" (kadastra Nr. 62645040005) atrodas Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, tā sastāvā ir ražošanas nozīmes ēkas - šķūnis ar kadastra apzīmējumu 62640040055003 un darbnīca - noliktava ar kadastra apzīmējumu 62640040055004. Būves atrodas uz citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640040055. Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Laidu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163256. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1600 EUR, drošības nauda - 160 EUR, reģistrācijas maksa - 15 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2016.gada 11.aprīlī plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 11.aprīlim plkst. 11.00. Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālr. 63350007, 63323738, 26459091. E-pasta adrese: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.


OP 2016/40.IZ17

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Kaspars Novicāns, sertifikāts Nr.00347, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, paziņo par maksātnespējīgās SIA "ARDC", reģ. Nr.40003924371, juridiskā adrese: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, piederošā nekustamā īpašuma ceturto izsoli ar lejupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums - 274/9830 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra numuru 8048 007 0415, adrese: Caunu iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 0,98 ha, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000185887. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 20,00 EUR (divdesmit euro). Izsole sākums 2016.gada 1.martā plkst. 10.00. Izsole tiks slēgta 2016.gada 31.martā plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 21.martam iemaksā SIA "ARDC", reģ. Nr.40003924371, norēķinu kontā, konta numurs LV93HABA0551017267932, AS "Swedbank", nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (30,00 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma (redakcijā, kas bija spēkā uz 31.10.2010.) un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2016/40.IZ18

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Kaspars Novicāns, sertifikāts Nr.00347, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, paziņo par maksātnespējīgās SIA "ARDC", reģ. Nr.40003924371, juridiskā adrese: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, piederošā nekustamā īpašuma ceturto izsoli ar lejupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums - 3139/12100 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra numuru 8048 007 0034, adrese: Lāču iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 1,21 ha, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000186193. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 200,00 EUR (divi simti euro). Izsoles sākums 2016.gada 1.martā plkst. 10.00. Izsole tiks slēgta 2016.gada 31.martā plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 21.martam iemaksā SIA "ARDC", reģ. Nr.40003924371, norēķinu kontā, konta numurs LV93HABA0551017267932, AS "Swedbank", nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (390,00 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma (redakcijā, kas bija spēkā uz 31.10.2010.) un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2016/40.IZ19

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Kaspars Novicāns, sertifikāts Nr.00347, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, paziņo par maksātnespējīgās SIA "ARDC", reģ. Nr.40003924371, juridiskā adrese: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, piederošā nekustamā īpašuma ceturto izsoli ar lejupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums - 268/1703 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra numuru 8048 007 0472, adrese: Mazā Caunu iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 0,1703 ha, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000185273. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 20,00 EUR (divdesmit euro). Izsoles sākums 2016.gada 1.martā plkst. 10.00. Izsole tiks slēgta 2016.gada 31.martā plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 21.martam iemaksā SIA "ARDC", reģ. Nr.40003924371, norēķinu kontā, konta numurs LV93HABA0551017267932, AS "Swedbank", nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (30,00 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma (redakcijā, kas bija spēkā uz 31.10.2010.) un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2016/40.IZ20

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Kaspars Novicāns, sertifikāts Nr.00347, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, paziņo par maksātnespējīgās SIA "ARDC", reģ. Nr.40003924371, juridiskā adrese: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, piederošā nekustamā īpašuma ceturto izsoli ar lejupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums - 535/2478 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra numuru 8048 007 0425, adrese: Ūdru iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 0,2478 ha, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000185202. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 700,00 EUR (septiņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 20,00 EUR (divdesmit euro). Izsoles sākums 2016.gada 1.martā plkst. 10.00. Izsole tiks slēgta 2016.gada 31.martā plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 21.martam iemaksā SIA "ARDC", reģ. Nr.40003924371, norēķinu kontā, konta numurs LV93HABA0551017267932, AS "Swedbank", nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (70,00 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma (redakcijā, kas bija spēkā uz 31.10.2010.) un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2016/40.IZ21

Izsole

Maksātnespējas administratore Inese Rimdžus, sertifikāta Nr.00170, prakses vieta Aleksandra ielā 5, Jūrmalā, LV-2008, pārdod otrajā izsolē ar lejupejošu soli parādniekam maksātnespējīgajai SIA RRK "Rīmehs" piederošos nekustamos īpašumus, kas atrodas Ganību dambī 19 un Ganību dambī 19D, Rīgā, kadastra Nr.0100 014 0123, Nr.0100 014 0031 un Nr.0100 514 0159. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemesgabaliem 12 676 kv.m un 12 761 kv.m platībā un 16 ēkām ar 4123,80 kv.m kopējo platību. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 425 300. Izsoles sākumcena ir EUR 425 300. Izsoles solis - EUR 5000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sākas 2016.gada 26.februārī plkst. 10.00, izsole tiks slēgta 2016.gada 29.martā plkst. 10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 17.martam jāiemaksā maksātnespējīgās SIA Rīgas ražošanas komercfirmas "Rīmehs", reģistrācijas Nr.40003046775, norēķinu kontā LV89RIKO0002013317602 AS DNB banka nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (EUR 42 530) un jālūdz administratorei autorizēt sevi dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis papildu informācijai 29161925.


OP 2016/40.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.65 zvērināta tiesu izpildītāja Dace Pleša pirmajā izsolē pārdod SIA "MB WOOD WORKS", reģistrācijas Nr.40003965153, piederošo transportlīdzekli MERCEDES BENZ SPRINTER 210, reģ. Nr. GT2107, izlaiduma gads 1999. Nākošās TA datums - 29/06/2016. Novērtējums un izsoles sākumcena ir 1500 EUR. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2016.gada 7.martā plkst. 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā Rīgā, Miera ielā 36. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Plešas, reģ. Nr.12018311957, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199100001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājums 150 EUR apmērā. Tālrunis uzziņām 67813505.


OP 2016/40.IZ23

Precizējot iepriekš publicēto

ZTI Jolanta Šubrovska precizē 2016.gada 22.februārī ''Latvijas Vēstnesī'' laidienā Nr.36 publicēto sludinājumu par nekustamā īpašuma Ruļļi, Siguldas novads, Siguldas pagasts, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma Ruļļi, Siguldas novads, Siguldas pagasts, īpašnieks - Siguldas novada pašvaldība. Tālrunis uzziņām 67813504.


OP 2016/40.IZ24

Nekustamā īpašuma izsole

Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Rankas pagastā, nosaukums "Bekoniņi", kadastra numurs 5084 010 0067, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 010 0067, 30,54 ha platībā, un uz tās esošās mežaudzes, 2,3 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 60 000 EUR, nodrošinājums ir 6000 EUR. Izsole notiks 2016.gada 29.martā plkst. 10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.00, sākot ar paziņojuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 24.martam plkst. 14.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta. Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884 AS "SEB banka" pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)