Laidiens: 20.04.2016., Nr. 76 (5648)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2016/76.US1

SIA "Jūrmalas namsaimnieks" brīdina dzīvojamās telpas Jūrmalā, Alejas ielā 10, dz. 7, īrniekus JOLANTU EPNERI-GEFNERI, dzim. 1964.gada 18.septembrī, KĀRLI JĀNI EPNERU-GEFNERU, dzim. 1997.gada 28.martā, ANDRI JĀTNIEKU, dzim. 1989.gada 21.novembrī, PĀVELU JURČENKO, dzim. 1984.gada 28.martā, par izveidojušos parādu par īri, apsaimniekošanas maksas un komunālajiem pakalpojumiem. Parāds uz 2016.gada 1.aprīli ir sasniedzis EUR 6122,84 (seši tūkstoši simtu divdesmit divi euro un 84 centi). Brīdinām, ja viena mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas parāds netiks samaksāts, SIA "Jūrmalas namsaimnieks" būs spiests sniegt prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieku, dzīvoklī deklarēto personu izlikšanu no dzīvojamajām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, pamatojoties uz likuma ''Par dzīvojamo telpu īri'' 28.2 panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, kā arī prasība par parāda un ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2016/76.US2

SIA "Jūrmalas namsaimnieks" brīdina dzīvojamās telpas Jūrmalā, Brocēnu ielā 3, dz. 4, īrniekus ŽANNU VASIĻKOVU, dzim. 1946.gada 3.maijā, VLADISLAVU KONDRATJEVU, dzim. 1981.gada 13.janvārī, DMITRIJU KONDRATJEVU, dzim. 1981.gada 29.decembrī, par izveidojušos parādu par īri, apsaimniekošanas maksas un komunālajiem pakalpojumiem. Parāds uz 2016.gada 1.aprīli ir sasniedzis EUR 402,97 (četri simti divi euro un 97 centi). Brīdinām, ja viena mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas parāds netiks samaksāts, SIA "Jūrmalas namsaimnieks" būs spiests sniegt prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieku, dzīvoklī deklarēto personu izlikšanu no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, pamatojoties uz likuma ''Par dzīvojamo telpu īri'' 28.2 panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, kā arī prasību par parāda un ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2016/76.US3

SIA "Jūrmalas namsaimnieks" brīdina dzīvojamās telpas Jūrmalā, Robežu ielā 22, dz. 9, īrnieci RENATU GUSEINOVU, dzim. 1983.gada 8.jūlijā, par izveidojušos parādu par īri, apsaimniekošanas maksas un komunālajiem pakalpojumiem. Parāds uz 2016.gada 1.aprīli ir sasniedzis EUR 317,37 (trīs simti septiņpadsmit euro un 37 centi). Brīdinām, ja viena mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas parāds netiks samaksāts, SIA "Jūrmalas namsaimnieks" būs spiests sniegt prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieku, dzīvoklī deklarēto personu izlikšanu no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, pamatojoties uz likuma ''Par dzīvojamo telpu īri'' 28.2 panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, kā arī prasību par parāda un ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2016/76.US4

SIA "Jūrmalas namsaimnieks" brīdina dzīvojamās telpas Jūrmalā, Skolas ielā 63A, dz. 15, īrniekus AĻONU LUKJANČIKOVU, dzim. 1967.gada 29.decembrī, ANDREJU KARPOVU, dzim. 1971.gada 12.janvārī, ALEKSANDRU LUKJANČIKOVU, dzim. 1988.gada 10.maijā, par izveidojušos parādu par īri, apsaimniekošanas maksas un komunālajiem pakalpojumiem. Parāds uz 2016.gada 1.aprīli ir sasniedzis EUR 3064,25 (trīs tūkstoši sešdesmit četri euro un 25 centi). Brīdinām, ja viena mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas parāds netiks samaksāts, SIA "Jūrmalas namsaimnieks" būs spiests sniegt prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieku, dzīvoklī deklarēto personu izlikšanu no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, pamatojoties uz likuma ''Par dzīvojamo telpu īri'' 28.2 panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, kā arī prasību par parāda un ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2016/76.US5

SIA "Jūrmalas namsaimnieks" brīdina dzīvojamās telpas Jūrmalā, Talsu šosejā 31, korp.12, dz. 41, īrnieku AGRI BRUŠEVICU, dzim. 1963.gada 7.janvārī, par izveidojušos parādu par īri, apsaimniekošanas maksas un komunālajiem pakalpojumiem. Parāds uz 2016.gada 1.aprīli ir sasniedzis EUR 239,75 (divi simti trīsdesmit deviņi euro un 75 centi). Brīdinām, ja viena mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas parāds netiks samaksāts, SIA "Jūrmalas namsaimnieks" būs spiests sniegt prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieku, dzīvoklī deklarēto personu izlikšanu no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, pamatojoties uz likuma ''Par dzīvojamo telpu īri'' 28.2 panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, kā arī prasību par parāda un ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2016/76.US6

SIA "Jūrmalas namsaimnieks" brīdina dzīvojamās telpas Jūrmalā, Skolas ielā 61A, dz. 25, īrniekus VALENTĪNU SENKĀNI, dzim. 1951.gada 8.martā, ALEKSANDRINU SENKANI, dzim. 1923.gada 20.augustā, ADRIĀNU SENKĀNU, dzim. 1978.gada 22.februārī, IGORU SENKĀNU, dzim. 1974.gada 16.martā, par izveidojušos parādu par īri, apsaimniekošanas maksas un komunālajiem pakalpojumiem. Parāds uz 2016.gada 1.aprīli ir sasniedzis EUR 2090,38 (divi tūkstoši deviņdesmit euro un 38 centi). Brīdinām, ja viena mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas parāds netiks samaksāts, SIA "Jūrmalas namsaimnieks" būs spiests sniegt prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieku, dzīvoklī deklarēto personu izlikšanu no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, pamatojoties uz likuma ''Par dzīvojamo telpu īri'' 28.2 panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, kā arī prasību par parāda un ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2016/76.US7

Pēc "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, lūguma zvērināta notāre Loreta Balode publicē šādu paziņojumu:

Paziņojums par no aizdevuma līguma izrietošo saistību parāda piedziņu

"Swedbank" AS, pamatojoties uz to, ka pret Gintu Voronovu (dzim. 1984. gada 14. maijā) un nekustamo īpašumu Brīvības ielā 76-7, Stendē, Talsu novadā, ir vērsti trešo personu prasījumi, pamatojoties uz 2004. gada 9. augustā noslēgtā aizdevuma līguma Nr. 04-051889-PK (ar grozījumiem 24.02.2009. un 23.10.2014.) II daļas 7.4.3. punktu, paziņo par atkāpšanos no aizdevuma līguma un pieprasa pirms termiņa nekavējoties atmaksāt visu saskaņā ar aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu EUR 2238,29 apmērā, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kādu tie sastāda uz naudas līdzekļu atmaksas dienu.

"Swedbank" AS brīdina GINTU VORONOVU (dzim. 1984. gada 14. maijā), ka tā vērsīsies tiesā ar pieteikumu nekustamā īpašuma Brīvības ielā 76-7, Stendē, Talsu novadā, kas ierakstīts Stendes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 167 7, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.


OP 2016/76.US8

Pēc "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, lūguma zvērināta notāre Loreta Balode publicē šādu paziņojumu:

Paziņojums par no aizdevuma līguma izrietošo saistību parāda piedziņu

"Swedbank" AS, pamatojoties uz Elīnas Bužas (dzim. 1986. gada 29. oktobrī) un Maksima Škaļikova (dzim. 1984. gada 20. aprīlī) no 2007. gada 9. jūlijā noslēgtā aizdevuma līguma Nr. 140453/01 izrietošo saistību neizpildi, jo Elīna Buža un Maksims Škaļikovs kavē aizdevuma atmaksas termiņus no 25.11.2015., pamatojoties uz aizdevuma līguma IX daļas 76. punktu, paziņo par atkāpšanos no aizdevuma līguma un pieprasa pirms termiņa nekavējoties atmaksāt visu saskaņā ar aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu EUR 32 891,57 apmērā, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kādu tie sastāda uz naudas līdzekļu atmaksas dienu.

"Swedbank" AS brīdina MAKSIMU ŠKAĻIKOVU (dzim. 1984. gada 20. aprīlī), ka tā vērsīsies tiesā ar pieteikumu nekustamā īpašuma Miera ielā 1-23, Madonā, Madonas novadā, kas ierakstīts Madonas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 62423, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)