Laidiens: 13.01.2016., Nr. 8 (5580)

Izsoles

OP 2016/8.IZ1

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, labprātīgi pārdod izsolē tiesas ceļā SIA Experience, Ģertrūdes iela 135-45, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu Ausekļi, Plāņu pagasts, Strenču novads, kas ierakstīts Plāņu  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000139659, ar kadastra Nr. 9476 007 0107, un sastāv no trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 9 ha.

1. Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums "Ausekļi" Plāņu pagastā, Strenču novadā, kadastra Nr. 9476 007 0107, kas reģistrēts Valkas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Plāņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000139659, (turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums).

2. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir SIA "Experience", reģistrācijas numurs LR Komercreģistrā 40003699829.

3. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 9 ha:

3.1. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9476 007 0107 ar kopējo platību 5,1 ha;

3.2. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9476 007 0092 ar kopējo platību 1,7 ha;

3.3. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9476 007 0104 ar kopējo platību 2,2 ha.

4. Nekustamajam īpašumam ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

4.1. Noteikts aizliegums bez "INVESTBANK" AKCIJU KOMERCBANKA, reģistrācijas numurs 1023900001070, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām.

4.2. Atzīme - gaisvadu sakaru līnijas aizsargjosla;

4.3. Atzīme - elektrisko tīklu 0,4 kV gaisvadu līnijas aizsargjosla;

4.4. Atzīme - ceļa servitūts;

4.5. Atzīme - ceļa servitūts;

4.6. Atzīme - meliorācijas būvju un ierīču - ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla;

4.7. Atzīme - elektrisko tīklu 330 kV gaisvadu līnijas aizsargjosla;

4.8. Atzīme - ceļa servitūts;

4.9. Atzīme - ceļa servitūts;

4.10. Atzīme - meliorācijas būvju un ierīču - ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla;

4.11. Nostiprināta hipotēka  par aizdevuma blakus prasījumu summu LVL 4624101,11 (četri miljoni seši simti divdesmit četri tūkstoši simtu viens lats vienpadsmit santīmi). Procentu likme saskaņā ar Aizdevuma līguma 2.2. punktu un grozījumiem līgumā, līgumsods saskaņā ar Aizdevuma līguma 2.6. punktu. Samaksas termiņš - saskaņā ar Aizdevuma līguma 1.1.punktu. Kreditors: "INVESTBANK" AKCIJU KOMERCBANKA, vienotais reģistrācijas Nr.1023900001070.  Pamats: 2009.gada 19.novembra Hipotēkas līgums Nr. 02-230-k-H, 2009.gada 13.aprīļa Aizdevuma līgums Nr.02-203-K, 2009.gada 11.septembra Papildus vienošanās Nr.1 pie 2009.gada 13.aprīļa Aizdevuma līguma Nr.02-230-K.

5. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 11 100 (vienpadsmit tūkstoši viens simts euro).

6. Īpašnieks attiecībā uz Nekustamo īpašumu nepatur nekādas tiesības.

7. Nosolītās augtākās cenas samaksas veids un kārtība:

7.1. Nosolītā augstākā cena kopā ar Civilprocesa liekuma 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteikto valsts nodevas apmēru par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

8. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.2. neviens no tiem, kas ieradušiem izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas:

9.1. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, un neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole. Otrās izsoles sākumcenu nosaka atbilstoši Civilprocesa likuma 616. panta noteikumiem.

10. Citi pārdošanas nosacījumi:

10.1. Izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

10.2. Izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu.

10.3. Maksāšanas līdzeklis izsolē - eiro.

10.4. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

10.5. Izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu, bet ne lielāku kā 10 % no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas.

10.6. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

10.7. Vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

10.8. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613. pantā paredzētajā kārtībā.

10.9. Ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611. pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

10.10. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 621. panta pirmo daļu, summu, kas paliek pēc visu prasījumu apmierināšanas, izsniedz atpakaļ parādniekam.

10.11. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā. Pirmās izsoles sākumcena EUR 11 100. Izsoles solis EUR 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 18.01.2016. un noslēgsies 17.02.2016. plkst. 10.00. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 07.02.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 1110,00 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 01234/097/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ2

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Jurim Ķirim piederošo nekustamo īpašumu Aizmeži, kadastra Nr.9648 001 0036, kas atrodas Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 4,11 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Piedzinēji: Latvijas valsts, SIA Tolmets Vidzeme, Valmieras iela 20A, Cēsis, Līga Kļaviņa, Akmentiņi, Blomes pag., Smiltenes nov. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena EUR 3500. Izsoles solis EUR 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 18.01.2016. un noslēgsies 17.02.2016. plkst.10.00. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 07.02.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 350 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 01087/097/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "RIGHT INVEST", Brīvības iela 164, Rīga, LV-1012. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - mākslinieka darbnīca Nr.901 un pie tā piederošās kopīpašuma 14637/92158 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā funkcionāli saistītās būves - pagraba zem pagalma lit.9 un zemes gabala -, kas atrodas Brīvības ielā 164, Rīgā, kadastra Nr.01009132324, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.17299 901. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 48000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 48000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 1000,00. Izsoles sākums: 2016.gada 16.janvārī. Izsoles noslēgums: 2016.gada 15. februārī pulksten 10.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē līdz 2016.gada 5.februārim. Tālrunis uzziņām 67224409. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ4

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Ravitai Treimanei piederošo īpašumu - dzīvokli - Priežu ielā 8-23, Grobiņā, Grobiņas novadā, kadastra Nr. 6409 900 4055, 46,7 kv.m, 4/4 stāvs, 25/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA GNN, Celtnieku iela 36, Grobiņa. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 4800, otrās izsoles sākumcena EUR 3600, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 200. Izsoles sākums 18.01.2016., noslēgums 17.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles 20. diena  - 07.02.2016.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 480) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas  zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1.izsolē pārdod Jānim Egilam Salam piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli - Rīgā, K.Valdemāra ielā 145/3-62, platība 41,5 kv.m, kadastra Nr.0100 918 5533. Piedzinējs - AS "DnB Banka", Rīga, Skanstes iela 12. Izsoles sākumcena EUR 23 200. Izsoles cena nav apliekama ar PVN 21%. Izsoles solis EUR 1000,00. Izsole sāksies 18.01.2016. un noslēgsies 17.02.2016. plkst. 10.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz  07.02.2016. iemaksāt   zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas,  reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 2320,00 maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.1372/069/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ6

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Gaļinai Frolovai piederošo īpašumu - dzīvokli - Šķēdes ielā 13-71, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 1827, 25,9 kv.m, 4/5 stāvs, 259/40041 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 2800, otrās izsoles sākumcena - EUR 2100, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 150. Izsoles sākums 18.01.2016., noslēgums 17.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles 20. diena  - 07.02.2016.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 280) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Ilgai Kudlei piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.7, 49,5 kv.m platībā, kopīpašuma 495/6422 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes -, kas atrodas Rīgas ielā 36 k-3-7, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., kadastra numurs 8070 900 2364, reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3122 7. Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 21 000,00 (divdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi). Izsoles solis - EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 7.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 2100,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 17.februāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Alevtinai Guzejevai piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,0734 ha platībā -, kas atrodas "Getliņi 141", Salaspils pag., Salaspils nov., kadastra numurs 8031 013 0532, reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000230620. Piedzinējs: Salaspils novada dome, adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils; AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi). Izsoles solis - EUR 125,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 7.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 270,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 17.februāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod SIA SIGULDAS MINERĀLŪDENS, adrese: Pulkveža Brieža iela 111C, Sigulda, piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no divstāvu mūra aukstumstacijas (liters 1); divstāvu mūra dispečerēkas ar nojumi (literi 2, 2a); vienstāva mūra minerālūdens ceha (liters 3); trīsstāvu mūra minerālūdens ceha (liters A3); vienstāva metāla arkveida noliktavas (liters 4); vienstāva mūra ogļskābās gāzes stacijas ar nojumi (literi 5, 5a); vienstāva mūra ūdensmezgla (liters 1), kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 111C, Siguldā, Siguldas nov., kadastra numurs 8015 503 0010, reģistrēts Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.32A. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga; Siguldas novada dome, adrese: Pils iela 16, Sigulda. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 264 000,00 (divi simti sešdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis - EUR 10 000,00. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 7.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 26 400,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 17.februāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, prakses vieta: Rīga, Brīvības iela 68-15, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Vijai Striķei. Piedzinējs: SIA "Vangažu Namsaimnieks". Izsolāmais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 48,2 kv.m, kas atrodas Gaujas ielā 17, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kadastra apzīmējumu 80170030201002003. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 7200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 18.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 17.februārī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 7.februārim (ieskaitot):

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 7200 (maksājuma mērķī norādīt: "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.1007/2011");

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju izsolei. Tālrunis informācijai 67220166.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Tatjanai Lobanovai piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1233 kv.m platībā, uz kura atrodas namīpašums: divstāvu dzīvojamā ēka (lit.Nr.1), palīgceltnes (lit.Nr.2, 3, 4) -, kas atrodas Smilgu ielā 5, Rīgā, kadastra numurs 0100 128 0086, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10289. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga; LAS Latvijas Krājbanka, adrese: Ganību dambis 17A, Rīga;  Olaines novada pašvaldība, adrese: Zemgales iela 33, Olaine. Novērtējums: EUR 91 000,00 (deviņdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi). Otrās izsoles sākumcena: EUR 68 250,00 (sešdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro, 00 centi) Izsoles solis - EUR 3500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 7.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 9100,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 17.februāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu: ēku (būvju) nekustamo īpašumu, kas sastāv no kokzāģētavas (kadastra apzīmējums 1300 021 7118 001), administratīvās sadzīves ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 7118 002), koka apstrādes ceha darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 021 7118 003), eļļas noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 021 7118 004), inženierbūves - dzelzceļa (kadastra apzīmējums 1300 021 7118 051), inženierbūves - dzelzceļa (kadastra apzīmējums 1300 021 7118 052), kas atrodas Slokā 7118, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 521 7122, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000067644. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga; Jūrmalas pilsētas dome, adrese: Jomas 1/5, Jūrmala; AS Privatizācijas aģentūra, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga; Babītes novada pašvaldība, adrese: Centra iela 4, Piņķi; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 5400,00 (pieci tūkstoši četri simti euro, 00 centi). Izsoles solis - EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 7.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 540,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 17.februāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - ēku (būvju) nekustamo īpašumu -, kas sastāv no darbnīcas un 2 dzelzceļiem, un atrodas Slokā 7135, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 521 7127, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000070235. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga; Jūrmalas pilsētas dome, adrese: Jomas 1/5, Jūrmala; AS Privatizācijas aģentūra, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga; Babītes novada pašvaldība, adrese: Centra iela 4, Piņķi; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi). Izsoles solis - EUR 25,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 7.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 50,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 17.februāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 400 kv.m platībā, ēku (būvju) nekustamo īpašumu -, kas sastāv no artēziskā urbuma ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 7134 001), un atrodas Slokā 7134, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 7134, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000070231. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga; Jūrmalas pilsētas dome, adrese: Jomas 1/5, Jūrmala; AS Privatizācijas aģentūra, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga; Babītes novada pašvaldība, adrese: Centra iela 4, Piņķi; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro, 00 centi). Izsoles solis - EUR 25,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 7.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 45,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 17.februāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 19125 kv.m platībā -, kas atrodas "Druvās" 48F, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 019 1105, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5708. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga; Jūrmalas pilsētas dome, adrese: Jomas 1/5, Jūrmala; AS Privatizācijas aģentūra, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga; Babītes novada pašvaldība, adrese: Centra iela 4, Piņķi; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi). Izsoles solis - EUR 70,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 7.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 130,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 17.februāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ16

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Vladimiram Daņukovam piederošo īpašumu - ½ domājamo daļu no dzīvokļa - Piltenes ielā 12-15, Liepājā, kadastra Nr.1700 901 7477, 68,4 kv.m, 1/5 stāvs, 684/22468 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinēja - Jevgenija Daņukova, Piltenes iela 12-15, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 3700, pirmās izsoles sākumcena EUR 3700, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 200. Izsoles sākums 18.01.2016., noslēgums 17.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles 20. diena  - 07.02.2016.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 370) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ17

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Kasparam Krūzem piederošo īpašumu - dzīvokli - Strazdu iela 10-12, Liepāja, kadastra Nr. 1077 902 0019, 53,7 kv.m, 3/5 stāvs, 25/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs - SIA Baltics Credit Solutions Latvia, Duntes iela 11, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 5000, pirmās izsoles sākumcena EUR 5000, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 250. Izsoles sākums 18.01.2016., noslēgums 17.02.2016 plkst. 10.00. Izsoles 20. diena - 07.02.2016.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 500) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Mihailam Sidorenkovam piederošo nekustamo īpašumu - neapdzīvojamo telpu Nr.48, 14,1 kv.m platībā, kopīpašuma 141/27552 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Biķernieku ielā 122 k-4-48, Rīgā, kadastra numurs 0100 920 4026, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000179589 48. Piedzinējs: AS DNB Banka, adrese: Skanstes iela 12, Rīga; SIA Rīgas namu pārvaldnieks, adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro, 00 centi). Izsoles solis - EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 7.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 210,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 17.februāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Mihailam Sidorenkovam piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma 263/100000 domājamās daļas no zemes gabala 52465 kv.m platībā (lietošanā 216/100000 un 26/100000 domājamās daļas zemes gabala zonā "A" un 21/100000 domājamās daļas zonā "C" - autostāvvieta Nr.78) -, kas atrodas Biķernieku ielā 128, Rīgā; Biķernieku ielā 126, Rīgā; Biķernieku ielā 124, Rīgā; Biķernieku ielā 122, Rīgā, kadastra numurs 0100 122 2108, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000131918. Piedzinējs: AS DNB Banka, adrese: Skanstes iela 12, Rīga; SIA Rīgas namu pārvaldnieks, adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro, 00 centi). Izsoles solis - EUR 150,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 7.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 330,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 18.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 17.februāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ20

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine (prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja) pārdod otrajā izsolē parādniecei Sandrai Dovgvillo piederošo īpašumu - dzīvokli - Ugāles ielā 7-77, Liepājā, kadastra Nr.1700 900 6731, 53,3 kv.m, 3/5 stāvs, 533/69158 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - DzAB Ugāles 7, Ugāles 7-93, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 9800, otrās izsoles sākumcena EUR 7350, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 350.00. Izsoles sākums 18.01.2016., noslēgums 17.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles 20. diena  - 07.02.2016.

Persona, kura vēlas piedalīties NĪ izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 980) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ21

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Rulam Zīvertam  piederošo īpašumu - zemes gabalu, kadastra Nr.6284 005 0285, 0,7144 ha, "Dāgi", Rumbas pagasts, Kuldīgas novads. Piedzinējs - AS Reverta, Republikas laukums 2a, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 1900, pirmās izsoles sākumcena EUR 1900, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 150. Izsoles sākums 18.01.2016., noslēgums 17.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles 20. diena  - 07.02.2016.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 190) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ22

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Jevgeņijam Bezļepkinam piederošo īpašumu - Ģen. Baloža ielā 27-35, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 6488, 52,3 kv.m, 2 istabas, 2/5 stāvs, 523/36527 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 2600. Otrās izsoles sākumcena EUR 1950, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 150.  Izsoles sākums 18.01.2016., noslēgums 17.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles 20. diena  - 07.02.2016.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 260) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ23

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Aivaram Bierandam piederošo īpašumu - zemes gabals, kadastra Nr. 8401 010 0071, 1082 kv.m, uz kura atrodas dzīvojamā ēka 178,80, saimniecības ēka ar šķūni, Ganību iela 15, Saldus. Piedzinējs - Gotika Oil Trading SIA, Mūkusalas iela 31, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 30 000, pirmās izsoles sākumcena EUR 30 000, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 150. Izsoles sākums 18.01.2016., noslēgums 17.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles 20. diena - 07.02.2016.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 3000) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ24

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ņinai Andrejevai piederošo īpašumu - dzīvokli - Kuldīgas ielā 36-24, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 4178, 35,4 kv.m, 4/5 stāvs, 354/22485 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA Namu serviss Apse, Peldu iela 41-2, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 1800, pirmās izsoles sākumcena EUR 1800, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 110. Izsoles sākums 18.01.2016., noslēgums 17.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles 20. diena - 07.02.2016.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 180) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ25

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Elīnai Šuklajai piederošo īpašumu - dzīvokli - Palmu ielā 6-4, Liepājā, kadastra Nr. 1700 901 6201, 84,8 kv.m, 2/2 stāvs, 13/100 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 20 400, pirmās izsoles sākumcena EUR 20 400, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 1000. Izsoles sākums 18.01.2016., noslēgums 17.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles 20. diena - 07.02.2016.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 2040 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ26

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē Jānim Stūrmanim (parādnieki: Eva Stūrmane, Guntars Stūrmanis) piederošo īpašumu - kadastra Nr.6409 004 0177, zemes gabals 1291 kv.m, ēka 241,5 kv.m, Upes iela 23, Grobiņa, Grobiņas novads. Piedzinējs - AS Reverta, Brīvības iela 148a-1, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 53 600, otrās izsoles sākumcena EUR 40 200, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 2000. Izsoles sākums 18.01.2016., noslēgums 17.02.2016. plkst. 10.00. Izsoles 20. diena - 07.02.2016.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 5360) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "CENTRA BŪVE", Miesnieku iela 14-13, Rīga, LV-1050. Piedzinējs - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes ielā 5, Rīga, LV-1012. Tiks izsolītas 10325/21090 domājamās daļas (saskaņā ar lietošanas kārtības līgumu 10325/21090 domājamo daļu īpašniekam lietošanā pāriet darbnīca kad. apz. Nr.003 (saskaņā ar sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja atzinumu - dabā grausts), četras palīgceltnes kad. apz. Nr.004, 005, 006, 007 (saskaņā ar sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja atzinumu - dabā netika konstatētas) un zemes gabals 1033 m2 platībā (lietošanas kārtības līgumam pievienotajā plānā apzīmēts ar burtu "A")) no nekustamā īpašuma, kas atrodas Miera ielā 14, Rīgā, kadastra Nr.01000230064, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.10231. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 79000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 79000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 1000,00. Izsoles sākums: 2016.gada 19. janvārī. Izsoles noslēgums: 2016.gada 18.februārī pulksten 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim. Tālrunis uzziņām 67224409. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ28

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.79 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle (prakses vieta: Kuģu iela 11-202, Rīga) rīko 1/13 nekustamā īpašuma "Kalniene", Salaspils novads, kadastra Nr. 8031 004 0021, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Viesturs Šilovs. Piedzinējs - SIA "Tirdzniecības nams Kurši" (Brīvības gatve 301, Rīga). 1/13 nekustamā īpašuma sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 6900 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērināta tiesu izpildītāja Sandras Paegles, reģ. Nr.05126310518, depozīta kontā LV98TREL9199062002000 Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 100,00 EUR apmērā;

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 67463620. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ29

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.79 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle (prakses vieta: Kuģu iela 11-202, Rīga) rīko nekustamā īpašuma - Bēnes iela 10-4, Rīga, kadastra Nr. 0100 920 3352, - pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Ivo Kārklelis. Piedzinējs - Agris Tuskēns. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 52,5 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa 525/13365 no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 35 400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 2000. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles, reģ. Nr.05126310518, depozīta kontā LV98TREL9199062002000 Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 3540,00 EUR apmērā;

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 67463620. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ30

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Ivetai Keišai piederošā nekustamā īpašuma - Raiņa iela 4-35, Valmiera, kadastra numurs 9601 900 4540, - reģistrēts Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.588 35, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.35 46,66 m2 platībā un 4666/212392 kopīpašuma domājamām daļām no būves. Piedzinējs: SIA "Julianus Inkasso Latvija", Brīvības iela 149, Rīga, LV-1012. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 17200,00. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 17200,00. Izsoles solis: EUR 344,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 1720,00 Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr.LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22 un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 64026790, 64022601, mob. tālr. 26335272. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ31

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieku mantu - 561/1724 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Miera iela 9, kadastra Nr. 9484 003 0249 -, kas atrodas Trikātā, Trikātas pagastā, Beverīnas novadā. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1402 m2, uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīgēka. Kreditori - Beverīnas novada pašvaldība, Pagastmāja, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 5700. Izsole notiks 2016.gada 16.februārī pulksten 10.00 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 570 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2016/8.IZ32

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieku mantu - nekustamo īpašumu Liepas-7, kadastra Nr. 9644 900 0089 -, kas atrodas Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 53,70 m2. Kopīpašuma 515/9125 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra dati). Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Kreditori - Biedrība Briede, Pīlādži, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2000. Izsole notiks 2016.gada 16.februārī pulksten 10.30 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 200 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2016/8.IZ33

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Priežu iela 37, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra Nr.8064 006 0235, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,333 ha, uz kura atrodas 1 (viena) vienstāva dzīvojamā ēka un 1 (viena) divstāvu dzīvojamā ēka, 3 (trīs) palīgceltnes ar nosaukumu - Dzeņu iela 5. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Uldis Šulcs. Piedzinējs - Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 23 900,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 2.februārim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 2390,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 13.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 12.februāris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ34

Izsole

Nekustamā īpašuma izsole Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Aleksandram Krupinam piederošā nekustamā īpašuma Juglas ielā 11, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 1210, kas sastāv no zemesgabala 1895 kv.m platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums Nr.1300 010 1210 001), šķūņa (kadastra apzīmējums Nr.1300 010 1210 002, Nr.1300 010 1210 003) un zemesgrāmatā nereģistrētas dzīvojamās mājas/dvīņu mājas, 24/100 domājamās daļas (atsevišķā lietošanā zemesgabals 455 kv.m platībā un dzīvojamās mājas/dvīņu mājas sekcija 1-b (telpu eksplikācijā identificēta kā 2.korpuss) ar kopējo platību 185 kv.m) - laulāto Aleksandra un Olgas Krupinu kopmanta, 1/2 domājamās daļas pirmo izsoli. Piedzinēji: AS "Reverta", Brīvības iela 148A, Rīga; BTA Insurance Company SE, K.Valdemāra iela 63, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 128 058,46. Izsoles sākumcena: EUR 128 058,46. Izsoles solis: EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 15.janvāris. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 15.februāris plkst.10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 4.februārim zvērinātam tiesu izpildītājam Kasparam Seleckim jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 12 805,85. Informācija pa tālr. 67699105. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ35

Izsole

Zemgales apgabaltiesas Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Jēkabpils, Brīvības iela 113, pārdod pirmajā izsolē Rolandam Falkalnam piederošo nekustamo īpašumu "Amatnieku iela 2", Dobele, Dobeles novads, kadastra Nr. 4601 006 3523, reģistrēts Dobeles pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0020 3836. Nekustamā īpašuma kopējā platība ir 3141 kv.m. Lietošanas mērķis - savrupmāju apbūves teritorija (Dzs). Attālums līdz Rīgai ~80 km, līdz Jelgavai ~30 km. Vērtēšanas objekts novietots pilsētas nomalē, apkārtni veido savrupmājas, iesāktā būvniecība, apbūvei paredzētie zemesgabali, ūdensnoteka ar aizsargdambi. Apkārtējā teritorija nav blīvi apbūvēta. Piedzinēji: 1) Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; 2) Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 3200, Izsoles sākumcena - EUR 3200. Izsoles solis - EUR 320. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole sākuma datums: 2016.gada 18.janvāris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 17.februāris plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 7.februārim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas, reģ. Nr.09065311151, depozīta kontā Nr. LV49TREL9199085001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 320), maksājuma uzdevumā norādot izpildu lietas Nr.00261/112/2015, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Informācija pa tālr. 652 33066, 29576670. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ36

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 109.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Celherte Raiņa ielā 20, 303.kabinetā, Jelgavā, paziņo, ka 2016.gada 18.februārī plkst. 11.00 tiek rīkota bezmantinieku mantas - nekustamā īpašuma - Blaumaņa iela 3-26, Jelgavā, kadastra Nr.0900 900 1742, pirmā izsole. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā, ar kopējo platību 34,1 kv.m, ar kopējiem inženiertīkliem un piederumiem, kā arī pie dzīvokļa piederošas kopīpašuma 341/22789 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 0900 005 0144 001), zemes (kadastra apzīmējums 0900 005 0144). Kreditori: SIA West Credit, juridiskā adrese: K. Barona iela 28A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 8200,00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 820,00 apmērā tiesu izpildītājas Agneses Celhertes, reģ. Nr. LV18038511080, depozīta kontā Nr. LV19TREL919911000100B Valsts kasē, kods TRELLV22 (lieta Nr.00007/109/2015-BL). Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Celhertes prakses vietā Raiņa ielā 20, 303.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63014917.


OP 2016/8.IZ37

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Svetlanai Pižovai. Izsole tiek rīkota AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, labā.  

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: Svetlanai Pižovai piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes gabala 0,1501 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2450 (atdalīts no nekustama īpašuma "Rakari", Ķekavas pag., Rīgas raj. (Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000126977)) un uz tā esošās dzīvojamās mājas  (kadastra apzīmējums 8070 008 2450 001), atrodas Rakaru ielā 21, Krogsilā, Ķekavas pag., Ķekavas nov. (kadastra Nr.8070 008 2450, ierakstīts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000182377) (turpmāk - Nekustamais īpašums).  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīmes un to pārgrozījumi:

2.1.1. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Helmuta Nagļa 2006.gada 6.marta lēmumu (II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1.) nostiprināta atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "PAREX-BANKA", vienotais reģistrācijas Nr.40003074590, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, iznomāt, izīrēt un citādi nodot trešo personu lietošanā, atkārtoti ieķīlāt trešajām personām un citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām, aprobežot un sadalīt. Pamats: 2006.gada 21.februāra Ieķīlājuma līgums Nr.4.4-06/101-IE1. Grozīts Saistīts ar ierakstu: II daļas 2.iedaļa 2.1 (300002951548)

2.1.2. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Māras Balodes 2010.gada 6.decembra lēmumu (II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1.) grozīta atzīme Nr.1.1 (žurnāla Nr.300001372623, 27.02.2006): aizstāti vārdi un skaitļi "akciju sabiedrības "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590" ar vārdiem un skaitļiem: "akciju sabiedrības "Citadele banka", nodokļu maksātāja kods 40103303559". Pamats: 2010.gada 5.novembra vienošanās Nr.2.-14/35, kas noslēgta pamatojoties uz AS "Parex banka" un AS "Citadele banka" 28.07.2010. savstarpēji noslēgto Līgumu par uzņēmuma pāreju.

2.1.3. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ināras Kuzņecovas 2015.gada 27.augusta lēmumu (II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.5.1.) nostiprināta atzīme - vērsta 420,00 euro piedziņa par labu valstij, piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģ. Nr.90000069281. Pamats: zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga 2015.gada 20.augusta nostiprinājuma lūgums, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas 2014.gada 6.jūnija lēmums Nr.F13/BE044449 par saukšanu pie administratīvās atbildības.

2.2. Lietu tiesības, kas apgrūtina Nekustamo īpašumu: Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Helmuta Nagļa 2005.gada 5.augusta lēmumu (III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.1.) nostiprināta atzīme - aizsargjosla gar Rakaru ielu, Viršu ielu un īpašuma robežām - būvlaide, platība 0,0621 ha. Pamats: 2005.gada 26.maija Svetlanas Pižovas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RPK Grupa" nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma sadalīšanai, zemes robežu plāns.    

2.3. Ķīlas tiesības, tās pamats un ķīlas tiesību pārgrozījumi:

2.3.1. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Helmuta Nagļa 2006.gada 6.marta lēmumu (IV daļas 1.,2.iedaļas ieraksts Nr.1.1.) uz Nekustamo īpašumu nostiprināta kā pirmā hipotēka 31 626,18 LVL apmērā. Hipotēka nodrošina aizdevumu Ls 15813,09. Procentu likme: EUR 6 mēnešu LIBOR + 2,7% gadā. Līgumsods: par jebkura maksājuma kavējumu ir 0,25 % apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, par jebkuru citu aizdevuma līguma saistību neizpildi saskaņā ar kredīta līgumu Nr.4.4.-06/101. Samaksas termiņš - saskaņā ar aizdevuma līgumu Nr.4.4.-06/101; procentu samaksas termiņš: katra mēneša 25.datumā. Kreditors: akciju sabiedrība "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590. Pamats: 2006.gada 21.februāra Ieķīlājuma līgums Nr.4.4-06/101-IE1, 2006.gada 21.februāra Kredīta līgums Nr.4.4.-06/101. Grozīts. Saistīts ar ierakstiem: IV daļas 3.iedaļa 1.1 (300001571965), 2.1 (300001785777), 3.1 (300001952266), 4.1 (300002951548).                 

2.3.2. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sandras Zeires 2006.gada 10.augusta lēmumu (IV daļas 3.iedaļas ieraksts Nr.1.1.) grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr.300001372623, 27.02.2006.) - palielināta aizdevuma summa un noteikta Ls 59035,54; mainīta ar ķīlu nodrošināmo prasījumu maksimālā summa un noteikta Ls 118 071,08. Hipotēkas summa norādīta 118,071.08 LVL.  Pamats: 2006.gada 3.augusta vienošanās Nr.1 par 21.02.2006. Kredīta līguma Nr.4.4.-06/101 grozījumiem, 2006.gada 3.augusta vienošanās Nr.1 par 21.02.2006. Ieķīlājuma līguma Nr.4.4.-06/101-IE1.

2.3.3. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Olitas Blūmfeldes 2006.gada 15.novembra lēmumu (IV daļas 3.iedaļas ieraksts Nr.2.1.) grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr.300001372623, 27.02.2006.) - palielināta nodrošināmā prasījuma summa līdz LVL 206624,37, tai skaitā aizdevuma pamatsumma palielināta par LVL 44276,65 un noteikta LVL 103312,19. Hipotēkas summa norādīta 206 624,38 LVL.  Pamats: 2006.gada 6.novembra vienošanās Nr.2 par 2006.gada 21.februāra kredīta līguma Nr.4.4.-06/101 grozījumiem, 2006.gada 6.novembra vienošanās Nr.2 pie 2006.gada 21.februāra ieķīlājuma līguma Nr.4.4.-06/101-IE1.

2.3.4. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Helmuta Nagļa 2007.gada 6.marta lēmumu (IV daļas 3.iedaļas ieraksts Nr.3.1.) grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr.300001372623, 27.02.2006): nodrošināmā prasījuma summa noteikta Ls 267 065,52; kredīta pamatsummu palielināta par LVL 30 220,57 un noteikta Ls 133 532,76. Hipotēkas summa norādīta 267 065,52 LVL.  Pamats: 2007.gada 27.februāra vienošanās Nr.3 par 21.02.2006. Kredīta līguma Nr.4.4.-06/101 grozījumiem, 2007.gada 27.februāra vienošanās Nr.3 pie 21.02.2006. Ieķīlājuma līguma Nr.4.4.-06/101-IE1. Hipotēkas summa norādīta 267 065,52 LVL (EUR 380 000,00);

2.3.5. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Māras Balodes 2010.gada 6.decembra lēmumu (IV.daļas 3.iedaļas ieraksts Nr.4.1.) grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr.300001372623, 27.02.2006): aizstāti vārdi un skaitļi "Kreditors: akciju sabiedrība "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590" ar vārdiem un skaitļiem: "Kreditors: akciju sabiedrība "Citadele banka", nodokļu maksātāja kods 40103303559". Pamats: 2010.gada 5.novembra vienošanās Nr.2.-14/35, kas noslēgta pamatojoties uz AS "Parex banka" un AS "Citadele banka" 28.07.2010. savstarpēji noslēgto Līgumu par uzņēmuma pāreju.   Citu apgrūtinājumu un ieķīlājumu nav.   3. Izsoles sākumcena Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 56 582.00 (piecdesmit seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi euro nulle centi).  

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā:

4.1.1. visa summa, ko viņš nosolījis,

4.1.2. pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli,

4.1.3. Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, 4.1.4. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas, uz tiesu izpildītāja depozīta kontu.

4.2. Nosolītāja iemaksātais nodrošinājums ieskaitāms pirkuma maksā.  

5. Tiesības Nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nekustamā īpašuma īpašniece Svetlana Pižova nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā.  

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. Izsoles izziņošana un visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu, ievērojot Civilprocesa likuma 49.nodaļā noteikto un šos Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā nosacījumus.

6.2. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

6.3. Izsole notiek ar augšupejošu soli - par izsoles soli, kuru nosaka tiesu izpildītājs un kurš ir ne mazāks par vienu procentu un ne lielāks par 10 procentiem no Nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas.

6.4. Izsole atzīstama par notikušu arī Civilprocesa likuma 398.panta 4.punktā noteiktajā gadījumā, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena.

6.5. Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās sekas.  

Nekustamā īpašuma pārdošanas veids - labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai. Nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākuma datums - 2016.gada 16.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Izsoles solis EUR 2500,00.

Pretendentiem līdz 2016.gada 5.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 5658,20 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi


OP 2016/8.IZ38

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Dmitrijam Salahutdinovam. Izsole tiek rīkota AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, labā.  

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: Dmitrijam Salahutdinovam piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes gabala 0,1228 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2572 (atdalīts no nekustama īpašuma "Akoti", Ķekavas pag., Rīgas raj. (Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000130881)) un uz tā atrodošās dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 8070 008 2572 001), un atrodas Mazā Akotu ielā 2, Alejās, Ķekavas pag., Ķekavas nov. (kadastra Nr.8070 008 2572, ierakstīts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000185943) (turpmāk - Nekustamais īpašums).  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīmes un to pārgrozījumi:

2.1.1. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Mairitas Zadiņas 2008.gada 17.oktobra lēmumu (II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1.) nostiprināta atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, apbūvēt, ieķīlāt, iznomāt (izīrēt) un citādi apgrūtināt un aprobežot. Pamats: 2008.gada 25.septembra ieķīlājuma līgums Nr.2.1.15.1.-08/191-IE1. Grozīts Saistīts ar ierakstu: II daļas 2.iedaļa 4.1 (300002951558.

2.1.2. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ināras Zariņas 2010.gada 7.decembra lēmumu (II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.4.1.) grozīta atzīme Nr.2.1 (žurnāla Nr.300002553019, 13.10.2008.): aizstāti vārdi un skaitļi "akciju sabiedrības "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590" ar vārdiem un skaitļiem: "akciju sabiedrības "Citadele banka", nodokļu maksātāja kods 40103303559". Pamats: 2010.gada 5.novembra vienošanās Nr.2.-14/35, kas noslēgta pamatojoties uz AS "Parex banka" un AS "Citadele banka" 28.07.2010. savstarpēji noslēgto Līgumu par uzņēmuma pāreju.

2.1.3. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Helmuta Nagļa 2015.gada 2.marta lēmumu (II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.5.1.) nostiprināta atzīme - vērsta EUR 420.00 piedziņa, piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas kods 90000069281. Pamats: zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga 2015.gada 19.februāra nostiprinājuma lūgums, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas 2014.gada 17.jūnija Lēmums Nr.F13/BE043978 par saukšanu pie administratīvās atbildības.  

2.2. Lietu tiesības, kas apgrūtina Nekustamo īpašumu: Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Skaidrītes Temļakovas 2005.gada 9.septembra lēmumu (III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.1.) nostiprināta atzīme - aizsargjosla gar Mazā Akotu ielu - būvlaide, platība 0,0182 ha. Pamats: 2005.gada 17.augusta GARDENS, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību nostiprinājuma lūgums, zemes robežu plāns.  

2.3. Ķīlas tiesības, tās pamats un ķīlas tiesību pārgrozījumi:

2.3.1. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Mairitas Zadiņas 2008.gada 17.oktobra lēmumu (IV daļas 1., 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1.) uz Nekustamo īpašumu nostiprināta hipotēka 253 009,44 LVL (360 000,00 EUR) apmērā. Hipotēka nodrošina aizdevumu 126 504,72 LVL apmērā. Procentu likme: EUR 6 mēnešu LIBOR + 1,8 % gadā. Līgumsods: 0,25 % apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu. Samaksas termiņš - katra kalendārā mēneša 15.datums. Kreditors: akciju sabiedrība "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590. Pamats: 2008.gada 25.septembra kredīta līgums Nr.2.1.15.1.-08/191, 2008.gada 25.septembra ieķīlājuma līgums Nr.2.1.15.1.-08/191-IE1. Grozīts Saistīts ar ierakstu: IV daļas 3.iedaļa 4.1 (300002951558);

2.3.2. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ināras Zadiņas 2010.gada 7.decembra lēmumu (IV daļas 3.iedaļas ieraksts Nr.4.1.) grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1 (žurnāla Nr.300002553019, 13.10.2008): aizstāti vārdi un skaitļi "Kreditors: akciju sabiedrība "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590" ar vārdiem un skaitļiem: "Kreditors: akciju sabiedrība "Citadele banka", nodokļu maksātāja kods 40103303559". Pamats: 2010.gada 5.novembra vienošanās Nr.2.-14/35, kas noslēgta pamatojoties uz AS "Parex banka" un AS "Citadele banka" 28.07.2010. savstarpēji noslēgto Līgumu par uzņēmuma pāreju.   Citu apgrūtinājumu un ieķīlājumu nav.  

3. Izsoles sākumcena: nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 71395,00 (septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci euro nulle centi).  

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā:

4.1.1. visa summa, ko viņš nosolījis,

4.1.2. pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli,

4.1.3. Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda,

4.1.4. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas, uz tiesu izpildītāja depozīta kontu.

4.2. Nosolītāja iemaksātais nodrošinājums ieskaitāms pirkuma maksā.  

5. Tiesības Nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nekustamā īpašuma īpašnieks Dmitrijs Salahutdinovs nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā.  

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. Izsoles izziņošana un visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu, ievērojot Civilprocesa likuma 49.nodaļā noteikto un šos Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā nosacījumus.

6.2. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

6.3. Izsole notiek ar augšupejošu soli - par izsoles soli, kuru nosaka tiesu izpildītājs un kurš ir ne mazāks par vienu procentu un ne lielāks par 10 procentiem no Nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas.

6.4. Izsole atzīstama par notikušu arī Civilprocesa likuma 398.panta 4.punktā noteiktajā gadījumā, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena.

6.5. Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās sekas.  

Nekustamā īpašuma pārdošanas veids - labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai. Nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākuma datums - 2016.gada 16.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Izsoles solis EUR 3000,00.

Pretendentiem līdz 2016.gada 5.februārim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 7139,50 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ39

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli Silvijai Meļņikovai piederošajam nekustamajam īpašumam  - Skultes iela 12A-1, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr.80769000164. Piedzinējs: AS DNB banka (Skanstes iela 12, Rīga), Mārupes novada dome (Daugavas 29, Mārupe). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1 ar kopējo platību 46,4 kv.m, kopīpašuma 464/1931 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.80760010059).  Nekustamā īpašuma novērtējums/pirmās izsoles sākumcena - EUR 8800,00. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 19.01.2016. un noslēgsies 18.02.2016. plkst. 10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 08.02.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 880,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 67285737, 27004252. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ40

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, reģ. Nr.22106911433, prakses vietā Atbrīvošanas alejā 93A, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Marijai Trumulei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ludzas nov., Isnaudas pag., Zurzi, "Atpūta", kadastra Nr. 6858 010 0118. Nekustamais īpašums sastāv no 3 (trīs) zemes gabaliem ar kopējo platību 57,6 ha: zemes gabala ar kadastra numuru 6858 010 0118 un kopējo platību 3,6 ha; zemes gabala ar kadastra numuru 6880 002 0065 un kopējo platību 8,7ha; zemes gabala ar kadastra numuru 6880 002 0149 un kopējo platību 45,3 ha un pirts ēkas kadastra apzīmējums 6858 010 0118 012 un kopējo platību 181,1 kv.m. Piedzinējs: AS "PrivatBank", Rīga, Muitas iela 1. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - EUR 8900. Izsoles solis EUR 800,00. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā līdz 08.02.2016. zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr.22106911433, depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 890,00) un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 19.01.2016. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums - 18.02.2016. plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob. tālr. 22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ41

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.49 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Gehtmans, prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod nekustamu īpašumu Stabu ielā 60-25, Rīgā, kadastra Nr.0100 923 4485, kas sastāv no mākslinieku darbnīcas ar kopējo platību 137,5 m2 (13750/216290 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala). Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.28028 25. Atbilstoši ierakstiem norādītajā zemesgrāmatas nodalījumā īpašuma tiesības nostiprinātas par labu Olgai Merzļakovai un Raivim Kļaviņam, 1/2 domājamās daļas apmērā katram. Pārdodamajam nekustamajam īpašumam reģistrēta pirmās kārtas hipotēka par labu AS SEB banka, reģistrācijas Nr.40003151743. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 13 500. Izsoles sākumcena - EUR 13 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 200.

Izsoles sākuma datums 19.01.2016. pulksten 10.00, izsoles noslēguma datums 18.02.2016. pulksten 10.00. Piedzinējs - AS "SEB banka", reģistrācijas Nr.40003151743, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.02.2016. jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Gehtmana, reģ. kods 16097610311, depozīta kontā Nr. LV71TREL9199038001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (EUR 1350), maksājuma mērķī obligāti norādot īpašuma adresi, un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 67342121, 28352476. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ42

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, reģ. Nr. 22106911433, prakses vietā Atbrīvošanas alejā 93A, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Žanim Voskānam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "Celmos", Lendžu pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr.7866 004 0014. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 5,3 ha, tajā skaitā meža zeme 5,3 ha. Piedzinējs: AS SEB banka, Meistaru 1, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - EUR 2000. Izsoles solis EUR 200,00. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 08.02.2016. zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr.22106911433, depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 200,00) un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 19.01.2016. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums - 18.02.2016. plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob. tālr. 22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ43

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, reģ. Nr. 22106911433, prakses vietā Atbrīvošanas alejā 93A, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē  Žanim Voskānam  piederošo nekustamo  īpašumu "Vasara", Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr.7892 004 0076. Nekustamais īpašums sastāv no  neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 12,7 ha, tajā skaitā meža zeme 9 ha. Piedzinējs:  AS SEB banka, Meistaru iela 1, Ķekavas pag., Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 4800. Izsoles solis - EUR 400. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 08.02.2016. zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr.22106911433, depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 480,00)  un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 19.01.2016. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums - 18.02.2016.  plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob. tālr. 22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ44

Izsole

Zemgales apgabaltiesas Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Jēkabpils, Brīvības iela 113, pārdod pirmajā izsolē Rolandam Falkanam piederošo nekustamo īpašumu - Dzirnavu iela 12, Dobele, Dobeles novads, kadastra Nr. 4601 006 3509, reģistrēts Dobeles pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0020 3773. Nekustamā īpašuma kopējā platība 1674 kv.m. Lietošanas mērķis - savrupmāju apbūves teritorija (Dzs). Attālums līdz Rīgai~80 km, līdz Jelgavai ~30 km. Vērtēšanas objekts novietots pilsētas nomalē, apkārtni veido savrupmājas, iesāktā būvniecība, apbūvei paredzētie zemesgabali, ūdensnoteka ar aizsargdambi. Apkārtējā teritorija nav blīvi apbūvēta. Piedzinēji: 1) Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1; 2) Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 4000, Izsoles sākumcena - EUR 4000. Izsoles solis - EUR 400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole sākuma datums: 2016.gada 19.janvāris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 18.februāris plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas, reģ. Nr.09065311151, depozīta kontā Nr. LV49TREL9199085001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 400), maksājuma uzdevumā norādot izpildu lietas Nr.00261/112/2015 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Informācija pa tālr. 652 33066, 29576670. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ45

Izsole

Zemgales apgabaltiesas Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Jēkabpils, Brīvības iela 113, pārdod pirmā izsolē Rolandam Falkanam piederošo nekustamo īpašumu "Amatnieku iela 1", Dobele, Dobeles novads, kadastra Nr. 4601 006 3524, reģistrēts Dobeles pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0020 3846. Nekustamā īpašuma kopējā platība 1848 kv.m. Lietošanas mērķis - savrupmāju apbūves teritorija (Dzs). Attālums līdz Rīgai ~80 km, līdz Jelgavai ~30 km. Vērtēšanas objekts novietots pilsētas nomalē, apkārtni veido savrupmājas, iesāktā būvniecība, apbūvei paredzētie zemesgabali, ūdensnoteka ar aizsargdambi. Apkārtējā teritorija nav blīvi apbūvēta. Piedzinēji: 1) Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; 2) Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele, LV- 3701. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 4000. Izsoles sākumcena - EUR 4000. Izsoles solis - EUR 400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 19.janvāris plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 18.februāris plkst.10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas, reģ.Nr.09065311151, depozīta kontā Nr. LV49TREL9199085001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 400, maksājuma uzdevumā norādot izpildu lietas Nr.00261/112/2015 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Informācija pa tālr. 65233066, 29576670. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ46

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, reģ. Nr.22106911433, prakses vietā Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē SIA "ŠARLOTTA-2" piederošo 1172/13321 domājamo daļu nekustamā īpašuma, kas atrodas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 122, kadastra Nr. 2100 505 0609. Viss nekustamais īpašums Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 122, sastāv no tirdzniecības centra ēkas ar kadastra apzīmējumu 2100 055 0606 001, un kopējo platību 1259,7 kv.m. Parādnieks - SIA "ŠARLOTTA-2", Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 122. Piedzinējs: AS "PrivatBank", Rīga, Muitas iela 1. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - EUR 10 200. Izsoles solis EUR 1000,00. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 08.02.2016. zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr.22106911433, depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 1020,00) un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 19.01.2016. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums - 18.02.2016. plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob. tālr. 22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ47

Izsole

Zemgales apgabaltiesas Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Jēkabpils, Brīvības iela 113, pārdod pirmajā izsolē Rolandam Falkanam piederošo nekustamo īpašumu Tērvetes iela 22, Dobele, Dobeles novads, kadastra Nr. 4601 006 3506, reģistrēts Dobeles pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1015. Nekustamā īpašuma kopējā platība 8297 kv.m. Lietošanas mērķis - savrupmāju apbūves teritorija (Dzs), transporta infrastruktūras teritorija (TR). Attālums līdz Rīgai ~80 km, līdz Jelgavai ~30 km. Vērtēšanas objekts novietots pilsētas nomalē, apkārtni veido savrupmājas, iesāktā būvniecība, apbūvei paredzētie zemes gabali, ūdensnoteka ar aizsargdambi. Apkārtējā teritorija nav blīvi apbūvēta. Piedzinēji: 1) Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; 2) Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 6500. Izsoles sākumcena - EUR 6500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 650.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 19.janvāris plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 18.februāris plkst.10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas, reģ. Nr.09065311151, depozīta kontā Nr.LV49TREL9199085001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 650, maksājuma uzdevumā norādot izpildu lietas Nr.00261/112/2015 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēties to dalībai izsolē. Informācija pa tālr. 65233066, 29576670. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ48

Izsole

Zemgales apgabaltiesas Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Jēkabpils, Brīvības iela 113, pārdod pirmajā izsolē Rolandam Falkanam piederošo nekustamo īpašumu Amatnieku iela 3, Dobele, Dobeles novads, kadastra Nr. 4601 006 3525, reģistrēts Dobeles pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0020 3863. Nekustamā īpašuma kopējā plātība 1747 kv.m. Lietošanas mērķis - savrupmāju apbūves teritorija (Dzs). Attālums līdz Rīgai ~80 km, līdz Jelgavai ~30 km. Vērtēšanas objekts novietots pilsētas nomalē, apkārtni veido savrupmājas, iesāktā būvniecība, apbūvei paredzētie zemesgabali, ūdensnoteka ar aizsargdambi. Apkārtējā teritorija nav blīvi apbūvēta. Piedzinēji: 1) Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; 2) Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 3800. Izsoles sākumcena - EUR 3800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 380.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 19.janvāris plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 18.februāris plkst.10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas, reģ.Nr.09065311151, depozīta kontā Nr.LV49TREL9199085001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 380, maksājuma uzdevumā norādot izpildu lietas Nr.00261/112/2015 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēties to dalībai izsolē. Informācija pa tālr. 65233066, 29576670. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ49

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 75. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece, prakses vieta: Bērzaunes iela 6a, 5.st., Rīga, LV-1039, rīko pirmo izsoli 1/2 domājamajai daļai no nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.52 un kopīpašuma 493/36385 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8084 007 0053) Priedes 2"-52, Silakrogā, Ropažu novadā (divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49,30 m²), kadastra numurs 8084 900 0584. Nekustamā īpašuma īpašniece: Agnese Nicmane. Piedzinēja: SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA", juridiskā adrese: Brīvības iela 149, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 3900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsole sāksies 2016.gada 19.janvārī un noslēgsies 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces, reģ. Nr. LV10027610917, depozīta kontā Nr. LV25TREL9199101001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 390,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz tiesu izpildītājq autorizēt tās dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 67554429. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ50

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 35, kas atrodas Daugavpilī, 18. novembra ielā 171, kadastra Nr. 0500 900 8006, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 35 ar kopējo platību 42,3 m², 411/22050 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Parādnieki: Žanete Mieze, Juris Miezis. Piedzinējs - Nordea Bank AB, kuras vārdā Latvijā darbojas Nordea Bank AB Latvijas filiāle, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 3400,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 3400,00 EUR. Izsoles solis - 340,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 8. februārim ir jāiemaksā tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja - Alīna Kuprijanova, reģ. Nr. 22095811436, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 340,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 19. janvāris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 18. februāris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ51

Izsole

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar "Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu" pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Lācītis" Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā. Nekustamais īpašums "Lācītis" (kadastra Nr.62460060292) atrodas Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, tā sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060292, platība 0,77 ha, skolas ēka ar kadastra apzīmējumu 62460060292001, un palīgceltnes ar kadastra apzīmējumiem 62460060292002 un 624600602920003. Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Ēdoles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000261325. Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 5000, drošības nauda - EUR 500, reģistrācijas maksa - EUR 15, izsoles solis - EUR 100.

Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2016.gada 22.februārī plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 19.februārim plkst. 11.00. Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālr. 63350007, 63323738, 26459091, e-pasta adrese: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.


OP 2016/8.IZ52

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu - Viršu iela 7A-22, Liepāja, - kas pieder SIA "Vers". Parādnieks - SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.22 ar kopējo platību 48,4 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 22. Kadastra numurs 1700 902 9119. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 1800,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1350,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 150,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 180,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-16, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ53

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu - Viršu iela 7A-16, Liepāja -, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS "Reverta", Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.16 ar kopējo platību 61,4 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 16. Kadastra numurs 1700 902 9113. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3500,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 2625,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 350,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-16, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ54

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu - Viršu iela 7A-24, Liepāja -, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks - SIA" Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.24 ar kopējo platību 66 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 24. Kadastra numurs 1700 902 9121. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3900,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 2925,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 390,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-24, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ55

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu - Viršu iela 7A-27, Liepāja -, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks - SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.27 ar kopējo platību 66,6 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 27. Kadastra numurs 1700 902 9124. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4000,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 3000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 400,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-27, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ56

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-28, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.28 ar kopējo platību 48,2 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 28. Kadastra numurs 1700 902 9125. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1700,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1275,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 170,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-28, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ57

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-31, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks - SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.31 ar platību 62 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 31. Kadastra numurs 1700 902 9128. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3600,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 2700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 250,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 360,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-31, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ58

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-32, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks - SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.32 ar kopējo platību 30 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 16. Kadastra numurs 1700 902 9129. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1700,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1275,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 170,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-32, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ59

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-33, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.33 ar kopējo platību 30,2 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 33. Kadastra numurs 1700 902 9130. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1700,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1275,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 170,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-33, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ60

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-36, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.36 ar kopējo platību 48,5 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 36. Kadastra numurs 1700 902 9133. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1800,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1350,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 180,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-36, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ61

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-38, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks - SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.38 ar kopējo platību 49,5 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 38. Kadastra numurs 1700 902 9135. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1800,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1350,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 180,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-38, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ62

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-39, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.39 ar kopējo platību 47,9 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 39. Kadastra numurs 1700 902 9136. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1700,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1275,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 170,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-39, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ63

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-40, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks - SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.40 ar kopējo platību 48,4 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 40. Kadastra numurs 1700 902 9137. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1800,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1350,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 180,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-40, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ64

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-41, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks - SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.41 ar kopējo platību 49,9 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 41. Kadastra numurs 1700 902 9138. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1800,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1350,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 180,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-41, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ65

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-43, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks - SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.43 ar kopējo platību 47,6 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 43. Kadastra numurs 1700 902 9140. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1700,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1275,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 170,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-43, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ66

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-44, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks - SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta", Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.16 ar kopējo platību 49,3 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 44. Kadastra numurs 1700 902 9141. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1700,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1275,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 170,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-44, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ67

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-45, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors AS" Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.45 ar kopējo platību 47,7 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 45. Kadastra numurs 1700 902 9142. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1700,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1275,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 170,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-45, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ68

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3,otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-37, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks - SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.37 ar kopējo platību 48,2 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 42. Kadastra numurs 1700 902 9134. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1800,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1350,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 110,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 180,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt: "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-37, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ69

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā  izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Viršu iela 7A-25, Liepāja, kas pieder SIA "Vers". Parādnieks SIA "Vers". Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS "Reverta" Brīvības iela 148A, Rīga.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.25 ar kopējo platību 48,4 kv.m, kas  reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5085 25. Kadastra numurs 1700 902 9122. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1800,00. Izsoles sākumcena otrajā  izsolē EUR 1350,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 120,00 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 19.janvārī. Izsoles noslēgums 2016.gada 18.februārī plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 8.februārim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 180,00 EUR (maksājuma mērķī norādīt - "Iemaksa par izsoli Viršu iela 7A-25, Liepāja";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ70

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, rīko Natālijai Petrovai piederošā nekustamā īpašuma Bauskas iela 7-43, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr. 5448 900 0055, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots Hruščova laika ķieģeļu mūra daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā ar kopējo platību 41,4 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 414/17471 domājamā daļa no būves. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2000,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 2000,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016. gada 14. janvārī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2016. gada 15. februārī plkst.10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 3. februārim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 200,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā Valsts kasē, kontā Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02317/110/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ71

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, rīko Aivaram Širmanam piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 16A, Jelgava, kadastra Nr. 0900 002 0377, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 621 kv.m, uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kopējo platību 193,9 kv.m, garāža ar kopējo platību 48 kv.m un pirts ar kopējo platību 21,1 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 50 000,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 50 000,00. Izsoles solis - EUR 5000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016. gada 14. janvārī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2016. gada 15. februārī plkst.10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 3. februārim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 5000,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā Valsts kasē, kontā Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02316/110/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ72

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, rīko Vladimiram Teļatņikovam piederošā nekustamā īpašuma Bērzu iela 4 - 13, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr. 5474 900 0093, otro izsoli. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots specprojekta daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā ar kopējo platību 52,5 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 505/8991 domājamā daļa no būves, zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2600,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1950,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016. gada 14. janvārī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2016. gada 15. februārī plkst.10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 3. februārim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 260,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā Valsts kasē, kontā Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01959/110/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ73

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, rīko Astrīdai Kozlovskai piederošā nekustamā īpašuma 6. līnija 72-24, Jelgava, kadastra Nr. 0900 902 1132, otro izsoli. Piedzinējs - AS "PrivatBank", Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, kas izvietots 1959.gada silikātķieģeļu mūra daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 29,3 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 293/9225 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1500,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1125,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016. gada 14. janvārī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2016. gada 15. februārī plkst.10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 3. februārim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 150,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā Valsts kasē, kontā Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02434/110/2012 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ74

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe (prakses vieta Jūras ielā 12, Liepājā) pārdod otrajā izsolē parādniecei Sanitai Kaļinauskai piederošo nekustamo īpašumu "Dzintarnieki", kas atrodas Bunkas pagastā, Priekules novadā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,45 ha, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 88,4 m2 un kūts ēkas, reģistrēts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000340422, kadastra Nr.6446 001 0116. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 2850,00 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis - EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.februārim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 380,00 (trīs simti astoņdesmit euro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 14.janvāris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ75

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe (prakses vieta Jūras ielā 12, Liepājā) pārdod otrajā izsolē parādniecei Veronikai Laumanei (Zavjalovai) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Pāvilostas ielā 2-44, Liepājā. Piedzinējs: AS "DNB banka", adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49,0 m2, kopīpašuma domājamā daļa (490/36151) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0358), atrodas ceturtajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4915 44, kadastra Nr.1700 901 9982. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena - 1725,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit pieci eiro un 00 centi). Izsoles solis - 70,00 EUR (septiņdesmit eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.februārim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 230,00 EUR (divi simti trīsdesmit eiro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 14.janvāris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ76

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe (prakses vieta Jūras ielā 12, Liepājā) pārdod otrajā izsolē parādniekam Artim Veinbergam piederošo nekustamo īpašumu "Stērstes"-4, kas atrodas Nīgrandes pagastā, Saldus novadā. Piedzinēji: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga; SIA "Gelvora", adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga un AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 41,2 m2, kopīpašuma domājamā daļa (4120/23770) no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, diviem šķūņiem un kūts, atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Nīgrandes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.291 4, kadastra Nr.8470 900 0159. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 210,00 EUR (divi simti desmit eiro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena - 157,50 EUR (viens simts piecdesmit septiņi eiro un 50 centi). Izsoles solis - 15,00 EUR (piecpadsmit eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.februārim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 21,00 EUR (divdesmit viens eiro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 14.janvāris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ77

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe (prakses vieta Jūras ielā 12, Liepājā) pārdod otrajā izsolē parādniekam Artim Veinbergam piederošo nekustamo īpašumu "Stērstes"-5, kas atrodas Nīgrandes pagastā, Saldus novadā. Piedzinēji: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga; SIA "Gelvora", adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga; AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49,4 m2, kopīpašuma domājamā daļa (4940/23770) no daudzdzīvokļu mājas, diviem šķūņiem un kūts, atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Nīgrandes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 291 5, kadastra Nr. 8470 900 0160. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 240,00 EUR (divi simti četrdesmit eiro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena - 180,00 EUR (viens simts astoņdesmit eiro un 00 centi). Izsoles solis - 18,00 EUR (astoņpadsmit eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.februārim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 24,00 EUR (divdesmit četri eiro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 14.janvāris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ78

Izsoles atsaukums

Zemgales apgabaltiesas 109. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Celherte, prakses vieta: Raiņa iela 20, 303.kabinets, Jelgava, paziņo, ka tiek atcelta 2015. gada 15.decembrī izsludinātā Intai Čižikai piederošā nekustamā īpašuma Satiksmes ielā 59-47, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 902 3114, pirmā izsole.


OP 2016/8.IZ79

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Artim Veinbergam piederošo nekustamo īpašumu "Stērstes" - 6, kas atrodas Nīgrandes pagastā, Saldus novadā. Piedzinējs: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, SIA "Gelvora", adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga, un AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 28,1 m2, kopīpašuma domājamā daļa (2810/23770) no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, diviem šķūņiem un kūts, atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Nīgrandes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 291 6, kadastra Nr. 8470 900 0157. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 112,50 (viens simts divpadsmit euro un 50 centi). Izsoles solis EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.februārim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 14.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst.10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ80

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe (prakses vieta Jūras ielā 12, Liepājā) pārdod otrajā izsolē parādniecei Zojai Ivanovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Raiņa ielā 12-9, Priekulē, Priekules novadā. Piedzinējs: Jūrmalas pilsētas dome, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 35,9 m2, kopīpašuma domājamā daļa (3590/32250) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 6415 006 0062) un palīgēkas, atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.285 9, kadastra Nr.6415 900 0191. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena - 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis - 25,00 EUR (divdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.februārim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 60,00 EUR (sešdesmit euro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 14.janvāris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ81

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Aigaram Zariņam piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Nekustamais īpašums - garāža ar kopējo platību 95,70 kv.m, "Viesturi-V Nr. 141", Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kadastra numurs 9690 900 0515. Zemes īpašnieks: VIESTURI V, Valmieras pagasta garāžu kooperatīvā sabiedrība. Piedzinējs: SIA "Hiponia", Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3100,00. Izsoles sākumcena - EUR 2325,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 19. janvāris un noslēguma datums ir 2016. gada 18. februāris plkst. 10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 8. februārim iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 310,00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ82

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe (prakses vieta Jūras ielā 12, Liepājā) pārdod pirmajā izsolē parādniekam Roaldam Bernātam piederošo nekustamo īpašumu (1/4 domājamā daļa) "Apsītes", kas atrodas Gaviezes pagastā, Grobiņas novadā. Piedzinēji: Veneta Bērziņa, Jolanta Treiere un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7,9 ha, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un divas palīgceltnes, reģistrēts Gaviezes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000004758, kadastra Nr.6456 003 0037. Izsolē tiek pārdota 1/4 domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/4 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi). Izsoles solis - 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.februārim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. V27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 270,00 EUR (divi simti septiņdesmit eiro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 14.janvāris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ83

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe (prakses vieta Jūras ielā 12, Liepājā) pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ievai Lepstei piederošo nekustamo īpašumu (1/8 domājamā daļa) "Brožas", kas atrodas Rojas novadā. Piedzinējs: Lindorff Oy Latvijas filiāle, adrese: Duntes iela 11, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,37 ha, uz kura atrodas dzīvojamā māja (reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.981, kadastra Nr.8882 009 0373). Izsolē tiek pārdota 1/8 domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/8 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts eiro un 00 centi). Izsoles solis - 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.februārim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 310,00 EUR (trīs simti desmit eiro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 14.janvāris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ84

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Ilzei Melecei piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 38,4 kv.m platībā, kopīpašuma 384/30792 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 96010030403001) un zemes (kadastra apzīmējums 96010030403) Jumaras ielā 195, k-3-57, Valmierā, kadastra numurs 9601 900 1466. Piedzinēji: SIA "Valmieras Namsaimnieks", Semināra iela 2a, Valmiera, AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga; Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9900,00. Izsoles sākumcena - EUR 9900,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 19. janvāris un noslēguma datums ir 2016. gada 18. februāris plkst. 10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 8. februārim iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 990,00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ85

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Ludmilai Potapovai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 41,23 kv.m platībā, kopīpašuma 4123/216890 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Stacijas ielā 31-29, Valmierā, kadastra numurs 9601 900 3739. Piedzinējs: SIA "Valmieras Namsaimnieks", Semināra iela 2a, Valmiera. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 10 800,00. Izsoles sākumcena - EUR 10 800,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 19. janvāris un noslēguma datums ir 2016. gada 18. februāris plkst. 10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 8. februārim iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 1080,00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ86

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Valentīnai Baņņikovai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 58,5 kv.m platībā, kopīpašuma 5850/268280 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Annas ielā 8-33, Valmierā, kadastra numurs 9601 900 7572. Piedzinēji: SIA "Valmieras Namsaimnieks", Semināra iela 2a, Valmiera; Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 14 300,00. Izsoles sākumcena - EUR 14 300,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 19. janvāris un noslēguma datums ir 2016. gada 18. februāris plkst. 10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 8. februārim iemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 1430,00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ87

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10, pārdod pirmajā izsolē SIA WELL-MET, juridiskā adrese: Ķengaraga ielā 6B, Rīgā, piederošo kustamo mantu - transportlīdzekli MERCEDES BENZ SPRINTER 315 (kravas transporta furgons), valsts reģistrācijas numurs GJ4669, 2007. izlaiduma gads, ķiršu krāsas, dīzeļdegviela, transmisijas vadība - manuāla, pēdējās tehniskās apskates datums - 07.10.2014., 03.11.2015. spidometra rādītājs - 145673. Kustamās mantas novērtējums 2500,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 250,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā: Valsts kase, kods TRELLV22, konta Nr.LV68TREL9199040001000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2016.gada 27.janvārī plkst.11.00 Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja S.Tomsona prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10. Tālr. uzziņām 67312401.


OP 2016/8.IZ88

Nekustamā īpašuma izsoles publikācijas precizējums

Precizējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2015.gada 29.decembrī laidienā Nr.253 ievietoto publikāciju Nr. OP 2015/253.IZ3 par 2016.gada 2.februārī plkst. 11.00 Rīgā, Zaļajā ielā 3-1a, paredzēto Aigaram Baltaiskalns piederošā nekustamā īpašuma (zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 057 2011) un 3 būvju (garāžas ēkas kadastra apzīmējums 0100 057 2011 002; noliktavas ēkas kadastra apzīmējums 0100 057 2011 003, caurlaides ēkas kadastra apzīmējums 0100 057 2011 006) ar kadastra Nr.0100 057 2011, adrese zemesgrāmatā: Mazā Nometņu iela 45/53, Rīga, platība 1435 kv.m, kas ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000001502, otro izsoli ar augšupejošu soli, informēju, ka mainījušies administratora rekvizīti un personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā administratores Santas Kovaļevskas (SANTA KOVAĻEVSKA MN ADMINISTRATORS), pers. kods 230382-11017, kontā AS "SWEDBANK", HABALV22, konta Nr. LV59HABA0551033337176, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, EUR 28040,00.

Pārējā informācija nav mainījusies.


OP 2016/8.IZ89

Izsole

Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Gaujas ielā 2A - 8, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, ar kopējo platību 15,4 m2, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Īpašuma izsoles sākumcena - 1850,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro). Izsole notiks 2016. gada 26. februārī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kocēnu novada domes mājaslapā www.kocenunovads.lv.


OP 2016/8.IZ90

Izsole

Nīcas novada dome rīko 10 (desmit) meža cirsmu izstrādes tiesību otro izsoli:

- Kalnišķu mežam, kadastra apzīmējums 6478 021 0176 (7,2 ha);

- Alkšņu mežam, kadastra apzīmējums 6478 021 0077 (8,2 ha), kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties klātienē Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, vai elektroniski Nīcas novada domes mājaslapā www.nica.lv. Nīcas novada domes tālrunis 63489482, pieprasījumus e-pastā nosūtīt dome@nica.lv. Visiem izsoles pretendentiem ir tiesības iepazīties ar objektu 2016.gada 27.janvārī plkst. 10.00, iepriekš piesakoties Nīcas novada domē pie izpilddirektora pa tālruni 29159688.

Izsole notiks 2016.gada 1. februārī plkst. 14.00 Nīcas novada domē 14.kabinetā Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Pieteikšanās izsolei līdz 2016.gada 1. februārim plkst. 12.00 Nīcas novada domē 16.kabinetā katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30).

Izsoles veids - mutiska ar augšupejošu soli. Izsole tiek organizēta 10 (desmit) kārtās, katrai cirsmai atsevišķi. Izsolāmā objekta sākuma cena un izsoles solis ir noteikti izsoles noteikumos. Izsoles nodrošinājums - 10% no katras cirsmas izsoles sākumcenas (no EUR 93 līdz EUR 895). Izsoles nodrošinājums iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma. Nosolītā summa par izsoles objektu ir jāveic 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Uz darījumu attiecas likuma par PVN nosacījumi.


OP 2016/8.IZ91

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe (prakses vieta Jūras ielā 12, Liepājā) pārdod pirmajā izsolē parādniecei Anželai Januškevičai (Loginovai) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Bērzu ielā 53-10, Ventspilī. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 51,6 m2, kopīpašuma domājamā daļa (17/1000) no daudzdzīvokļu mājas un zemes, atrodas ceturtajā stāvā, reģistrēts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2120 10, kadastra Nr.2700 900 1433. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 13000,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši eiro un 00 centi). Izsoles solis - 500,00 EUR (pieci simti eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.februārim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti eiro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 14.janvāris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/8.IZ92

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe (prakses vieta Jūras ielā 12, Liepājā) pārdod pirmajā izsolē parādniekam Aleksandram Guzinam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Mežu ielā 51-61, Liepājā. Piedzinēji: SIA "Gelvora", adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga; SIA "Paus Konsults", adrese: Blaumaņa iela 38/40, Rīga; UAB "Gelvora" filiāle Latvijā, adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 56,2 m2, kopīpašuma domājamā daļa (13/1000) no būves (kadastra apzīmējums 17000120458001) un zemes (kadastra apzīmējums 17000120458), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2479 61 kadastra Nr.1700 902 4527. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 5200,00 (pieci tūkstoši divi simti eiro un 00 centi). Izsoles solis EUR 200,00 (divi simti eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.februārim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 520,00 (pieci simti divdesmit eiro un 00 centi) apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 14.janvāris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 15.februāris plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)