Laidiens: 12.06.2017., Nr. 116 (5943)

Izsoles

OP 2017/116.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, prakses vieta Pērses ielā 9/11, Rīgā, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Sergejam Zeļenkovam piederošo, nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.66, kas atrodas Parādes ielā 6, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 7719, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27172 66, kas funkcionāli saistīts ar zemesgabalu Parādes ielā 6, Rīgā, kadastra Nr.0100 103 0205, ierakstītu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000051321. Nekustamā īpašuma labprātīga izsole tiesas ceļā notiek par labu SIA "Uzņēmējdarbības attīstības fonds", adrese: Elizabetes iela 8-2, Rīga. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - 9390,95 EUR. Izsoles solis - 284,57 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums: 15.06.2017. Izsoles noslēguma datums un laiks: 17.07.2017. plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz­ 05.07.2017. tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ. Nr.25087411372, depozīta kontā Nr. LV 72 TREL 9199 1020 0100 0 Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 939,10 EUR apmērā un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējuma.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Pārdodamais nekustamais īpašums: īpašuma adrese: Parādes iela 6-66, Rīga. Īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.66, 29,4 m2 platībā; kopīpašuma 2940/411670 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Dzīvoklis funkcionāli saistīts ar zemesgabalu Parādes ielā 6, Rīgā, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000051321. Kadastra numurs 0100 922 7719. Zemesgrāmata: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.27172 66.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: apgrūtinājumi: noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "MATEKS CREDIT", nodokļu maksātāja kods 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2009.gada 30.decembra ķīlas līgums Nr.93012/3. Grozīts: aizliegums noteikts par labu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Mateks", nodokļu maksātāja kods 40003995980. Pamats: 2012.gada 20.augusta cesijas līgums Nr.93012/3. (papildināts no ieraksta zemesgrāmatu nodalījumā). Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām. Pamats: 2006.gada 5.aprīļa līguma 3.punkts. Ieķīlājumi: nostiprināta kā pirmā hipotēka. Kreditors: akciju sabiedrība "MATEKS CREDIT", nodokļu maksātāja kods 40003270389. Pamats: 2009.gada 30.decembra aizdevuma līgums Nr.93012/3, 2009.gada 30.decembra ķīlas līgums Nr.93012/3. Grozīts: cedēta prasījuma tiesība. Cesionārs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mateks", nodokļu maksātāja kods 40003995980. Pamats: 2012.gada 20.augusta cesijas līgums Nr.93012/3 (papildināts no ieraksta zemesgrāmatu nodalījumā). Nostiprināta hipotēka. Kreditors: SEB banka, AS, reģistrācijas numurs 40003151743. Pamats: Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2015.gada 30.marta spriedums lietā Nr.C28258214, stājies likumīgā spēkā 2015.gada 21.aprīlī, 2015.gada 5.maija Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas izpildu raksts civillietā Nr. C28258214 (papildināts no ieraksta zemesgrāmatu nodalījumā).

3. Izsoles sākumcena - 9390,95 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti euro 95 centi)/Ls 6600.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: samaksas veids: nosolītā augstākā cena nosolītājam jāsamaksā naudā (euro) viena mēneša laikā pēc izsoles. Samaksas kārtība: iemaksājot nosolīto augstāko cenu izsoles paziņojumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: īpašnieks Sergejs Zeļenkovs nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.

6. Nenotikusi izsole: izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; neviens no tiem, kas autorizēts izsolē, nepārsola izsoles sākumcenu; pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā izsoles noteikumos paredzētajā termiņā.

7. Citi pārdošanas noteikumi: izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 939,10 EUR apmērā (Ls 660,00) (10% no izsoles sākumcenas). Izsole notiek ar augšupejošu soli 284,57 EUR apmērā (Ls 200,00). Izsole ir notikusi arī tad, ja izsolei autorizēts tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu. Pircējs var izmantot Civilprocesa likuma 612.pantā noteiktās tiesības. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā. Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas. Tālr. uzziņām 67133106.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma "Smiltnieki", Platones pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5470 003 0123, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0123 un kopējo platību 4,68 ha, uz kura atrodas zemesgabala īpašniekam nepiederošas ēkas un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0124 un kopējo platību 4,66 ha. Nekustamā īpašuma īpašnieks Jānis Freidenfelds. Piedzinējs - SIA "Baltics Credit Solutions Latvia", Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 36 300,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 6.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 3630,00 EUR tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 16.jūnijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 17.jūlijs plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.38 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa, prakses vieta Rīgā, Brīvības ielā 68-15, pārdod pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) Gaļinai Kiriļenko piederošo nekustamo īpašumu - būves, kas saistītas ar zemes vienību, kadastra apzīmējums 80800180613, Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000519571. Zemes īpašnieks: Olaines novada pašvaldība, reģ.Nr.90000024332, adrese: "Tiltiņi 321", Stīpnieki, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra numurs 8080 518 0015. Piedzinējs: AS "Attīstības finanšu attīstības institūcija ALTUM", juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 18 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 250,00 EUR. Izsoles sākums 2017.gada 13.jūnijā. Izsoles noslēgums 2017.gada 13.jūlijā plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 3.jūlijam zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltiņas, reģ. Nr.11088112334, depozīta kontā LV86TREL9199028001000 Valsts kasē, TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (1800,00 EUR) un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ4

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums - zemesgabals 787 m2 platībā, dzīvojamā māja 70,6 m2 platībā un trīs palīgēkas ar kopējo platību 30,1 m2, Tautas ielā 8, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6001 002 1094). Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 420,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kabinetā Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2017.gada 20.jūlijam plkst. 10.00 darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kabinetā Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2017.gada 20.jūlijā plkst. 11.00. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksa - nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 65681764, 65681754.


OP 2017/116.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aļonai Paņinai. Piedzinējs - SIA Baltics Credit Solutions Latvia, Krišjāņa Valdemāra ielā 21-11, Rīga, LV-1010. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.89 un pie tā piederošās kopīpašuma 5007/1302707 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Nīcgales ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 909 9161, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.17113 89. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 28200,00. Izsoles sākumcena - EUR 28 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 500,00. Izsoles sākums - 2017.gada 16.jūnijā. Izsoles noslēgums: 2017.gada 17.jūlijā plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei līdz 2017.gada 6.jūlijam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ6

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Igoram Lazarevam piederošo nekustamo īpašumu Bērziņi, adrese: "Bērziņi", Višķu pagasts, Daugavpils novads, kadastra Nr. 4498 004 0027. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības kopā 3,7 ha platībā. Piedzinējs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales ēkas", juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 24-1A, Daugavpils. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 3000,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 2017.gada 6.jūlijam ZTI L.Solovjovas, reģ. Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., 300,00 EUR, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 16.jūnijs plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 17.jūlijs plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.38 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa, prakses vieta Rīgā, Brīvības ielā 68-15, pārdod pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) Gaļinai Kiriļenko piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.66 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 4600/445336 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas Aptiekas ielā 6-66, Rīgā, kadastra numurs 0100 900 0187. Piedzinējs: AS "Attīstības finanšu attīstības institūcija ALTUM", juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 27 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 300,00 EUR.

Izsoles sākums 2017.gada 13.jūnijā. Izsoles noslēgums 2017.gada 13.jūlijā plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 3.jūlijam zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltiņas, reģ. Nr.11088112334, depozīta kontā LV86TREL9199028001000 Valsts kasē, TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (2760,00 EUR) un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ8

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma - Rūpniecības iela 9A, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 003 0192, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1634 m2 un nedzīvojamās ēkas (autodarbnīcas-veikala) ar kadastra apzīmējumu 40010030192001 un kopējo platību 1059,5 m2. Nekustamā īpašuma īpašnieks: SIA "D3A", juridiskā adrese: Rūpniecības iela 9A, Bauska, Bauskas novads. Piedzinējs: AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 25 300,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 6.jūlijam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 2530,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 16.jūnijā. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 17.jūlijā plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma - Mātera iela 23/25-43, Jelgava, kadastra Nr.0900 900 9073, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 28,5 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 284/36667 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 09000010126001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 09000010126. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Sarmīte Vingene. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 8900,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 6.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 890,00 EUR tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 16.jūnijā. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 17.jūlijā plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - Dzirnavu iela 15-3, Rīga, kadastra numurs  0100 921 3462. Īpašnieks - Anri Minajevs. Piedzinējs - AS "Reverta", Brīvības iela 148A-1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 ar kopējo platību 145,8 m² un kopīpašuma 14580/121910 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 0100 018 0012), kas atrodas Dzirnavu ielā 15, Rīgā. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 53 000,00 (piecdesmit trīs tūkstoši euro 00 centi) Otrās izsoles sākumcena: EUR 39 750,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro 00 eiro centi). Izsoles solis: EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2017.gada 13.jūnijā plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2017.gada 13.jūlijā plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 3.jūlijam jālūdz zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr.02108311070, depozīta kontā Nr. LV84TREL9199094001000 Valsts kasē, TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 5300,00 (pieci tūkstoši trīs simti euro 00 centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ11

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.21 zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Podiņa, prakses vieta Skolas ielā 18, Preiļos, pirmajā izsolē pārdod par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu Viršu ielā 46-20, Daugavpilī, kadastra numurs 05009030950, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 31,4 m2 platībā un kopīpašuma 3140/411690 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 05000320205). Reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.5492 20. Īpašniece - Antoņina Manošina. Kreditors: Daugavpils pilsētas pašvaldība, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils. Nekustamais īpašums nav apliekams ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 1000,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 6.jūlijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Podiņas, reģ. Nr.14047212156, depozītu kontā Nr. LV07TREL9199016001000, Latvijas Banka, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 100,00 EUR apmērā un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums 2017.gada 16.jūnijā plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums un laiks 2017.gada 17.jūlijā plkst. 10.00. Tālr. uzziņām 28771498. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietošanas noteikumi.


OP 2017/116.IZ12

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.21 zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Podiņa, prakses vieta Skolas ielā 18, Preiļos, pirmajā izsolē pārdod Andrejam Vasiļjevam piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma - d/s Mediķis-D, 2.iec. z.g. Nr.99, Spīdolas iela 14, Daugavpils, kadastra numurs 05000380305. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 038 0305, kopējā platība 503 m2. Uz zemesgabala atrodas ēka un divas palīgēkas, būve (kadastra apzīmējums 05000380305001), būve (kadastra apzīmējums 05000380305003), būve (kadastra apzīmējums 05000380305004). Reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000042727. Nekustamā īpašuma kopīpašnieks -Nadežda Vasiļjeva. Piedzinējs: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. Nekustamais īpašums nav apliekams ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas novērtējums/sākumcena - 1300,00 EUR. Izsoles solis -130,00 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 6.jūlijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Podiņas, reģ. Nr.14047212156, depozītu kontā Nr. LV07TREL9199016001000, Latvijas Banka, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 130,00 EUR apmērā un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks 2017.gada 16.jūnijā plkst. 12.00, izsoles noslēguma datums un laiks 2017.gada 17.jūlijā plkst. 12.00. Tālr. uzziņām 28771498. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietošanas noteikumi.


OP 2017/116.IZ13

Izsole

Administratore Marija Bogdanova, sertifikāts Nr. 00587, prakses vieta: Vīlandes iela 7-22, Rīga, fiziskās personas Ilzes Fiļippovas maksātnespējas procesā paziņo par Ilzei Fiļippovai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums - 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6274 001 0250, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6274 001 0250 un būves (dārza mājas) ar kadastra apzīmējumu 6274 001 0250 001, nosaukums: d/s "Ābele" zemesgabals Nr.106, kas atrodas Ceriņu ielā 12, Ābelē, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā. Būve (dārza māja) nav pieņemta ekspluatācijā un nav veikta kadastrālā uzmērīšana 2.stāva telpām. Novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 9400. Izsoles solis ir EUR 940. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 13.06.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 13.07.2017. plkst. 13.00. Izsoles nodrošinājums ir EUR 940.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.07.2017. jāiemaksā izsoles nodrošinājums administratores Marijas Bogdanovas, nodokļu maksātāja reģ. kods 05078710516, norēķinu kontā Nr. LV27PRTT0262023561602 AS "PrivatBank", kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Visām personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma datumam. Tālr. uzziņām 67320432. Izsoles norises noteikumi: https://b.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ14

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašuma Nr.6 Ganību dambī 16B, Rīgā, valsts 3285/4415 domājamās daļas - izsoles sākumcena EUR 5400,00, nodrošinājums - EUR 540,00, izsole 27.07.2017. plkst. 10.00, pieteikšanās termiņš līdz 13.07.2017. plkst. 16.00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālruni 67021348, 67021413, 67021300.


OP 2017/116.IZ15

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.8, "Senči 7", Kaibalā, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles sākumcena - EUR 1800,00, nodrošinājums - EUR 180,00, izsole 03.08.2017. plkst. 10.00, pieteikšanās termiņš līdz 20.07.2017. plkst. 16.00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. Izsoles un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālruni 67021348, 67021413, 67021300.


OP 2017/116.IZ16

Izsole

Saldus novada pašvaldības Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Dzintari"-13, Jaunauces pagasts, Saldus novads, kadastra Nr. 8456 004 0086, četristabu dzīvoklis, kopējā platība 91,8 m², sākumcena -2000,00 EUR, nodrošinājums - 200,00 EUR, solis - 50,00 EUR, reģistrācijas maksa - 10,00 EUR. Norēķini par objektu -100% EUR.

Izsole notiks 2017.gada 31.jūlijā plkst. 10.00, "Pagastmāja", Rubas pagasts, Saldus novads. Izsoles noteikumi pieejami www.saldus.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē, "Pagastmāja", Rubas pagasts, Saldus novads, katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2017.gada 28.jūlijam plkst. 12.00. Uzziņas pa tālruni 29158965.


OP 2017/116.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kas reģistrēts uz Māra Zīberga vārda. Piedzinējs - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes ielā 5, Rīgā. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemesgabals ar kopējo platību 668 m², kadastra numurs 0100 074 2067, kas atrodas Atgāzenes ielā b/n, Rīgā, un nostiprināts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000002069. Nekustamā īpašuma novērtējums: 10 400,00 EUR. Izsoles sākumcena: 10 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 13.06.2017. Izsoles noslēguma datums: 13.07.2017. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% (1040,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei līdz 03.07.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā (reģ. Nr. LV27048211668), depozīta konts Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 67333391. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4-2A, rīko pirmo izsoli parādnieka Jāzepa Blažēviča piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Vladimirs Blaževičs. Tiks izsolīts Jāzepa Blažēviča piederošs nekustamais īpašums - 1/6 domājamā daļa no nekustamā īpašuma, Krūmu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 004 0221, ierakstīts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5192. Viss nekustamā īpašums sastāvs: zemesgabals ar kadastra numuru 8013-004-0221. Zemes īpašuma platība pēc kadastrālās uzmērīšanas 1194 m2. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā ēka un divas ekspluatācijā nenodotas palīgceltnes. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 2700,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 2700,00 EUR. Izsoles solis: 150,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 13.06.2017. plkst.13.00 Izsoles noslēguma datums: 13.07.2017. plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% (270,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei līdz 03.07.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ. Nr. LV22105210600, depozīta konts Nr. LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. informācijai 67331863, 29544487. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ19

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Māra Kundziņa nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 90019006067, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 28,4 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 284/12194 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums atrodas Lauku ielā 4-30, Tukumā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4900; sākumcena - EUR 4900. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Īpašnieks - Māris Kundziņš, Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga;  Tiesu administrācija, Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 9.jūlijam jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas (EUR 490,00) zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr. LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tā dalību izsolei. Izsoles sākuma datums: 2017.gada 19.jūnijā pulksten 13.00; izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūlijs pulksten 13.00. Informācijas par izsoli pa tālruni 63123573. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ20

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Lolitas Rimšas nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 90829000111, kas sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 54,7 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 547/14071 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamā īpašuma adrese: Šlokenbeka 6-22, Milzkalne Smārdes pagasts Engures novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9400; sākumcena - EUR 9400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašnieks - Lolita Rimša. Piedzinēji: Engures novada dome, Jaunā iela 9, Smārde Engures novads; Tiesu administrācija, Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 9.jūlijam jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas (EUR 940,00) zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr. LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tā dalību izsolei. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 19.jūnijā pulksten 13.00; izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 19.jūlijā pulksten 13.00. Informācijas par izsoli pa tālruni 63123573. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ21

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Arvīdam Borovikam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr.90969000002, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 35,0 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 334/13715 domājamās daļas no būves  un zemesgabala. Nekustamā īpašuma adrese: Avoti 14, Zentenes pagasts, Tukuma novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 700, sākumcena - EUR 700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašnieks - Arvīds Borovika. Piedzinēji: Juridiskās palīdzības administrācija, Pils laukums 4, Rīga; Biruta Kalniņa; Edgars Miezis.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 9. jūlijam jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas (EUR 70,00) zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr. LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums 2017.gada 19.jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks 2017.gada 19.jūlijs plkst. 13.00. Informācija par izsoli pa tālruni 63123573. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/116.IZ22

Izsole

Tērvetes novada dome nodod izsolei Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Burenieki" Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, kadastra numurs 4644 005 0576, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0576, platība 0,9646 ha, tai skaitā 0,7065 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas - euro 100%. Nosacītā sākumcena - 3640 EUR (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit euro 00 centi). Samaksas termiņi un kārtība - pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles norises vieta un laiks - Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēka, "Zelmeņi", Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2017. gada 19. jūlijā plkst. 13.30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek Tērvetes novada pašvaldības domē, "Zelmeņi", Zelmeņos, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, ēkas 2.stāvā darba laikā no 2017.gada 5.jūnija līdz 2017.gada 18.jūlijam plkst. 16.00, tālr. uzziņām 63726001.


OP 2017/116.IZ23

Izsole

Tērvetes novada dome nodod izsolei Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Mazruči" Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, kadastra numurs 4656 004 0082, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 004 0082, platība 0,547 ha, un uz zemes vienības atrodošās vienas dzīvojamās ēkas drupām un vienas saimniecības ēkas drupām. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas - euro 100%. Nosacītā sākumcena - 3258 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro 00 centi). Samaksas termiņi un kārtība - pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles norises vieta un laiks - Tērvetes novada pašvaldības administrācijas ēka, "Zelmeņi", Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2017.gada 19.jūlijā plkst. 14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā, notiek Tērvetes novada pašvaldības domē, "Zelmeņi", Zelmeņos, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, ēkas 2.stāvā darba laikā no 2017.gada 10.jūnija līdz 2017.gada 18.jūlijam plkst. 16.00, tālr. uzziņām 63726001.


OP 2017/116.IZ24

Izsole

SIA "Rīgas meži" rīko nekustamā īpašuma - Liepu aleja 15, k-4, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.80480040589, - izsoli.

Objekta nosaukums un atrašanās vieta:

- 159/7423 domājamās daļas no garāžu ēkas, kadastra apzīmējums 8048 004 0589 001, un zemesgabala, kadastra apzīmējums 8048 004 0589 001, - garāža Nr.123;

- 167/7423 domājamās daļas no garāžu ēkas, kadastra apzīmējums 8048 004 0589 001, un zemesgabala, kadastra apzīmējums 8048 004 0589, garāža Nr.124.

Izsoles organizētājs SIA "Rīgas meži", vienotais reģistrācijas Nr.40003982628, adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, tālr. 67012553, darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz 11.30. Objekta izsoles veids: atklāta rakstiska izsole, izsoles vieta: Ostas prospekts 11, Rīga, izsoles laiks: 2017.gada 14.jūlijs plkst. 10.00.

Objekta: garāža Nr.123 cena (sākumcena) - EUR 2300; garāža Nr.124 cena (sākumcena) - EUR 2300. Samaksas kārtība: izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu par izsoles objektu, jāveic šādi norēķini:

- drošības nauda par izsoles objektu jāsamaksā līdz izsoles dalībnieka reģistrācijas brīdim. Drošības nauda tiek ieskaitīta pirkuma maksā;

- pirkuma maksas daļa par izsoles objektu, kas tiek aprēķināta kā 100% no pirkuma maksas (augstākā nosolītā cena) mīnus drošības nauda, jāsamaksā 15 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Dalības maksa un nodrošinājuma apmērs, iemaksas kārtība:

reģistrācijas maksa EUR 50,00, veicot pārskaitījumu uz izsolītāja bankas kontu:

- saņēmējs: SIA "Rīgas meži", saņēmēja reģistrācijas Nr.40003982628;

- saņēmēja banka: AS DNB banka, IBAN: LV06RIKO0002013116269;

- maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē, objekts: (adrese, kadastra numurs)

Drošības nauda par izsoles objektu: garāža Nr.123 - EUR 230; garāža Nr.124 - EUR 230. Drošības nauda maksājama ar pārskaitījumu uz izsolītāja bankas kontu:

- saņēmējs: SIA "Rīgas meži", saņēmēja reģistrācijas Nr.40003982628;

- saņēmēja banka: AS DNB banka, IBAN: LV06RIKO0002013116269;

- maksājuma mērķis: drošības nauda par piedalīšanos izsolē, objekts: (adrese, kadastra numurs, garāža Nr.).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA "Rīgas meži" mājaslapā internetā, www.rigasmezi.lv, sākot no 12.06.2017. Objektu var apskatīt iepriekš saskaņotā laikā. Apskate piesakāma pa tālruni +371 29128731.

Izsoles dalībnieku pieteikumu un piedāvājumu reģistrācijas vieta, laiks un termiņš: pieteikumi un piedāvājumi iesniedzami līdz 12.07.2017. plkst. 11.00 SIA "Rīgas meži" Ostas prospektā 11, Rīgā.


OP 2017/116.IZ25

Izsole

MSIA "Legend Conto", reģ. Nr. 40103810748, administrators Gunārs Igaviņš, sertifikāts Nr. 00605, prakses vieta: Kuģu iela 11-307, Rīga, LV-1048, paziņo par MSIA "Legend Conto" piederošā ieķīlāta nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Funkcionāli saistīts nekustamais īpašums: Bulduru prospekts 17, k-2 -2, Jūrmala (kadastra Nr. 1300 901 4771), ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 913-2, sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 2 (128,6 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 1286/60331 domājamajām daļām no 3 būvēm, zemes (kadastra apzīmējums 1300 071 1203), novērtējums - 420 000,00 EUR, un 1/34 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Bulduru prospektā 17, k-2 -28, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300 901 4996), ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 913-28, sastāv no autostāvvietas Nr. 28 un 10820/60331 domājamajām daļām no 3 būvēm, zemes (kadastra apzīmējums 1300 071 1203), novērtējums - 10 500,00 EUR. Novērtējums/izsoles sākumcena EUR 430 500,00 (četri simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti euro) un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Izsoles solis - EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, līdz 2017.gada 3.jūlijam (ieskaitot) ir jāiemaksā nodrošinājums un dalības maksa MSIA "Legend Conto", reģ. Nr. 40103810748, kontā Nr. LV44CBBR1123196400010 Baltikums Bank AS, nodrošinājuma summa 43 100,00 EUR, maksājuma mērķis: nekustamā īpašuma adreses, izsoles nodrošinājums un dalības maksa, iemaksāts, un jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Piedzinēji: parādnieka kreditori. Visām personām, kurām uz iepriekšminētiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13.jūnijs; izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 13.jūlijs plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)