Laidiens: 19.06.2017., Nr. 121 (5948)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/121.AKK1

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Sporta departamenta vecākā referenta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: Sporta departamenta uzdevumu izpilde profesionālās ievirzes sporta izglītības sistēmas un ar to saistīto jautājumu ietvaros un valsts budžeta programmas 09.00.00 "Sports" apakšprogrammā 09.19.00 "Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" paredzēto valsts budžeta līdzekļu efektīvas un lietderīgas izmantošanas atbilstoši paredzētam mērķim uzraudzība.

Galvenie amata pienākumi:

- atbilstoši kārtībai, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, nodrošināt ministrijā saņemto iesniegumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai izvērtēšanu un dotācijas apmērā aprēķināšanu

- organizēt līgumu slēgšanu par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tam paredzētam mērķim, kā arī atbilstoši departamenta kompetencei uzraudzīt šajos līgumos noteikto saistību izpildi

- apkopot un analizēt informāciju par sporta izglītības iestāžu licencēto programmu īstenošanas plāna izpildi, grupu noslogotību, dalību sacensībās un rezultativitātes kritēriju izpildi

- koordinēt jautājumus saistībā ar profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu akreditāciju, vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu licencēšanu

- sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu nodrošināt ar sporta speciālistu sertifikācijas uzraudzību saistītos pasākumus

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze darbā sporta nozarē ilgāka par diviem gadiem

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā (pašvaldības institūcijā) ilgāka par vienu gadu

- vēlama pieredze politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē.

- zināšanas par sporta organizatorisko pārvaldes struktūru un sporta organizāciju darbības pamatprincipiem

- vispusīgas zināšanas par profesionālās ievirzes sporta izglītības sistēmu un ar to saistītiem jautājumiem

- izpratne par informācijas sistēmu darbību un pieredze darbā ar informācijas sistēmām

- izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem

- vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā

- labas sadarbības un prezentācijas prasmes

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Ministrija piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- mēnešalgu no 870,00 līdz 950,00 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei), amats klasificēts 36. amata saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa)

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu stājoties amatā

- labus darba apstākļus Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā)

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze sporta nozarē (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes, un pretendents netiek virzīts nākamajā kārtā)

- CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai)

- izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā)

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniedzamos dokumentus:

- nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407. kabinets, Rīga, LV-1050);

- nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi "Sporta departamenta vecākais referents".

Informējam, ka amata konkurss noritēs 3 kārtās šādi:

- 1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana;

- 2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz klātienes praktiskā uzdevuma izpildi;

- 3. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju.

Pēc konkursa 1. kārtas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa nākamajai kārtai!

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi

- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Tālr. uzziņām 67047892, 67047815.


OP 2017/121.AKK2

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referenta (darbinieka) amatu

Prasības pretendentam/-ei:

- augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dejas jomā

- pieredze pasākumu tautas deju jomā organizēšanā

- praktizējoša pieredze tautas deju jomā darbā ar bērnu un jauniešu kolektīviem

- vēlama metodiskā darba pieredze

- vēlamas zināšanas un pieredze kultūrizglītības projektu vadīšanā

- sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes

Veicamie amata pienākumi:

- plāno un metodiski vada tautas deju jomu bērnu un jauniešu mērķauditorijai, koordinē izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu dalību Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā un norisē

- sniedz metodisku atbalstu un konsultē par bērnu un jauniešu tautas deju jomu, sadarbojas ar pašvaldību tautas dejas mākslas koordinatoriem (metodiķiem) un virsvadītājiem

- organizē profesionālās kompetences pilnveides pasākumus (kursus, seminārus, modelēšanas koncertus, pieredzes apmaiņas pasākumus) tautas deju kolektīvu vadītājiem un pedagogiem

- sagatavo priekšlikumus informatīvo, metodisko materiālu un repertuāra izstrādei (deju apraksti, koncertu ieraksti u. c.)

- organizē valsts nozīmes pasākumu sagatavošanu un īstenošanu tautas deju jomā

- koordinē pasākumu sagatavošanu un norisi tautas deju jomā kārtējos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

- sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi

- profesionālo izaugsmi

Amats ir klasificēts 35. saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa), mēnešalga bruto 783,00 EUR.

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu Valsts izglītības satura centram, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, ar norādi "Konkursam", iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.


OP 2017/121.AKK3

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (reģ. Nr. 90000270634) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas uzkrāj informāciju sabiedrības interesēm, lai nodrošinātu uzticamu un drošu darījumu vidi valstī.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komandai ir nepieciešams jauns kolēģis, kuram ir svarīgas tādas vērtības kā koleģialitāte un profesionalitāte šādam ierēdņa amatam - valsts notārs Kontroles nodaļā

Kontroles nodaļa nodrošina lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās, normatīvajos aktos noteikto ziņu par Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību subjektu un juridisko faktu publisku ticamību, atsevišķu tiesību subjektu darbības izbeigšanu un izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Galvenie pienākumi:

- izskatīt Uzņēmumu reģistrā iesniegtos valsts un pašvaldību, un to institūciju, kā arī fizisku un juridisku personu iesniegumus, un sagatavot uz tiem atbilžu projektus

- nodrošināt Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību subjektu darbības un juridisko faktu kontroli, tostarp izskatīt Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību subjektu reģistrācijas lietas un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sagatavot brīdinājumu vēstules

- kārtot Uzņēmumu reģistrā administratīvo pārkāpumu lietvedību, tostarp sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus

- pieņemt lēmumus par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu un izslēgšanu no komercreģistra, pamatojoties uz komercreģistra iestādes lēmumu, nodokļu administrācijas lēmumu un tiesas nolēmumu

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. pantam

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- zināšanas komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos, administratīvajās tiesībās, civilprocesa tiesībās, civiltiesībās

- zināšanas lietvedībā

- vēlama pieredze juridisku dokumentu sastādīšanā

- labas iemaņas darbā ar datoru

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un augsta atbildības izjūta

- precizitāte

- labas saskarsmes spējas

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

- labus darba apstākļus

- apmācības un profesionālās izaugsmes iespējas

- bruto atalgojumu, sākot no 664,00 EUR (8. mēnešalgu grupa), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- darbavietu Rīgas centrā (Pērses ielā 2)

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pieteikuma dokumentus (CV, pieteikuma vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija) iesniegt vai nosūtīt pa pastu Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, pa faksu 67031793 vai e-pastu: info@ur.gov.lv. Tālr. uzziņām 67031816, 67031815.


OP 2017/121.AKK4

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (reģ. Nr. 90000270634) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas uzkrāj informāciju sabiedrības interesēm, lai nodrošinātu uzticamu un drošu darījumu vidi valstī.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs aicina Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona arhīva nodaļas draudzīgajai komandai pievienoties komunikablu un atsaucīgu kolēģi jaunākā arhivāra amatā (uz noteiktu laiku)

Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona arhīva nodaļa nodrošina Uzņēmumu reģistra reģistrācijas un lietvedības lietu, kā arī metodisko materiālu uzkrāšanu, apstrādi, uzskaiti, pieejamību un saglabāšanu.

Galvenie pienākumi:

- izsniegt/atlikt un fiksēt Uzņēmumu reģistra ierēdņu/darbinieku pieprasītās lietas

- pievienot saņemtos dokumentus atbilstošām lietām un noformēt jaunas lietas

- skenēt Uzņēmumu reģistrā esošās reģistrācijas lietas un gada pārskatus

- veikt reģistrācijas un iekšējās lietvedības lietu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu un arhivēšanas prasībām

- sagatavot lietas nodošanai valsts arhīvu sistēmas institūcijām vai iznīcināšanai

- noformēt, kārtot un uzglabāt nodaļas dokumentus atbilstoši Uzņēmumu reģistra nomenklatūrai un noteiktajai kārtībai

Prasības pretendentam/-ei:

- vidējā izglītība, vēlama augstākā izglītība

- zināšanas lietvedībā un labas iemaņas darbā ar datoru

- labas komunikācijas prasmes

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- vēlama darba pieredze arhīvā

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

- labus darba apstākļus

- bruto atalgojumu, sākot no 462,00 EUR (6.mēnešalgu grupa), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- apmācības un profesionālās izaugsmes iespējas

- darbavietu Rīgā, Pērses ielā 2, un Starta ielā 1

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt vai nosūtīt pa pastu Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, pa faksu 67031793 vai e-pastu: info@ur.gov.lv. Tālr. uzziņām 67031816, 67031815. Par konkursa rezultātiem informēsim uz darba pārrunām uzaicinātos pretendentus.


OP 2017/121.AKK5

Juridiskās palīdzības administrācija (reģ. Nr. 90002069765, www.jpa.gov.lv) izsludina vakanci uz Administratīvās un finanšu vadības nodaļas vecākā referenta (personāla speciālists) darbinieka amatu uz nenoteiktu laiku (amata saime 30, līmenis II)

Prasības pretendentam/-ei:

- augstākā akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

- pieredze darbā personālvadībā un lietvedībā valsts pārvaldē

- pieredze iekšējo normatīvo aktu un dokumentu projektu izstrādē

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas)

- vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu "Horizon", valsts informācijas sistēmu NEVIS un elektronisko iepirkumu sistēmu EIS

- augsta atbildības izjūta, precizitāte un kvalitāte amata pienākumu izpildē

- teicamas komunikācijas prasmes un ētiskuma izjūta

Galvenie pienākumi:

- organizēt personāla atlasi, sagatavot personāla dokumentus, kārtot personāla lietas un konsultēt personālvadības jautājumos

- plānot un organizēt komandējumus, seminārus un administrācijas iekšējos pasākumus

- piedalīties personālvadības politikas izstrādē, īstenošanā un pārraudzībā

- pārvaldīt darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumus

- veikt iegādes, tajā skaitā iegādes elektronisko iepirkumu sistēmā

Piedāvājam:

- dinamisku un atbildīgu darbu komandā

- atalgojums 740,00 EUR pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši noteiktajai kategorijai paredzētajam apmēram no 740 EUR līdz 880 EUR

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- darbavietu Rīgas centrā

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi "Vecākais referents" un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam iesniegt Juridiskās palīdzības administrācijā Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, fakss 67514209, e-pasta adrese: jpa@jpa.gov.lv, tālrunis papildu informācijai 67514302.


OP 2017/121.AKK6

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina pievienoties Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļas PROJEKTA VADĪTĀJUS (ierēdņa amati uz noteiktu laiku uz 5 gadiem)

Tavi uzdevumi būs nodrošināt 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto pētniecības projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, t. sk. līgumu slēgšanas, līgumu grozījumu un maksājuma pieprasījumu izskaitīšanas nodrošināšanu, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 874 euro līdz 1197 euro), sociālo nodrošinājumu, darbavietu Rīgas centrā.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība

- pieredze Eiropas Savienības fondu ieviešanā vai ieviešanas uzraudzībā, t. sk. avansa un maksājuma pieprasījumu, projekta grozījumu un citu projekta dokumentu izskaitīšanā (pieredze zinātnes vai infrastruktūras projektu ieviešanā vai uzraudzībā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā un prasme to pielietot projektu dokumentācijas izskatīšanā

- izpratne par Eiropas Savienības fondu projektu vadību un projektu vadības ciklu, kā arī izpratne un spēja labi orientēties normatīvajos dokumentos

- izpratne par publiskā iepirkuma procesu un likumdošanu un spēja to lietot projekta ietvars veikto iepirkumu procedūru izskatīšanā

- izpratne par grāmatvedības kārtošanas pamatprincipiem un spēja to pielietot projekta ietvaros veikto izdevumu attiecināšanā

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā

- spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus

- iniciatīva un elastīga domāšana

- labas komunikācijas spējas

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļa projekta vadītājs".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.


OP 2017/121.AKK7

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr. 90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Produktu kontroles nodaļas vadītājs (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, medicīnā, bioloģijā vai vides zinātnē

- praktiskā darba pieredze specialitātē 5 gadi

- darba pieredze vadošā amatā 2 gadi

- valsts pārvaldi un Inspekcijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu un Administratīvā procesa pārzināšana

- izpratne par Eiropas Savienības jautājumiem un zināšanu pielietošana darba procesā

- vēlamas prasmes projektu vadīšanā

- valsts valodas prasmes C1 līmenis

- divu svešvalodu (angļu un krievu val.) pārzināšana

- prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office) un lietvedības prasmes

- labas vadības un komunikācijas prasmes

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt Inspekcijas uzraudzības īstenošanu ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu (turpmāk tekstā - Produkti) uzraudzības jomās

- plānot, vadīt, organizēt un koordinēt nodaļas darbu, kontrolēt nodaļas uzdevumu izpildi

- uzraudzīt kontroles dokumentācijas atbilstošu aizpildīšanu, datu pareizību un uzskaiti

- nodrošināt pasākumus, ar kuriem ierobežo normatīvo aktu prasībām neatbilstošu Produktu laišanu tirgū, pieprasot to izņemšanu, atsaukšanu vai noteiktas darbības pārtraukšanu, kā arī pārbaudīt uzdotā izpildi

- nodrošināt informācijas apmaiņu par normatīvo aktu prasībām neatbilstošiem ķīmiskiem maisījumiem un kosmētikas līdzekļiem nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī

- nodrošināt dalību uzraudzības dokumentu sistēmas izstrādē un uzturēšanā Produktu uzraudzības jomā

- nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu un informācijas sniegšanu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos

Mēs piedāvājam:

- darbu profesionālā kolektīvā

- atalgojumu atbildoši 12. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi "Vadītājs Produktu kontroles nodaļā", CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personālvadības un darba aizsardzības nodaļā Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai nosūtīt uz e-pasta adresi personal@vi.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. uzziņām 67819675, e-pasta adrese: personal@vi.gov.lv, mājaslapa: www.vi.gov.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Veselības inspekcija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības inspekcija, kontaktinformācija: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012.


OP 2017/121.AKK8

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Lietišķo datorsistēmu institūts / Informācijas tehnoloģijas nozare, Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozare

- pētnieks - 2 vietas (0,5 slodzes)

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE

Telekomunikāciju institūts

- pētnieks - 1 vieta

Prasības pētnieka pretendentiem (ETF):

- doktora grāds telekomunikāciju nozarē

- vismaz 3 publikācijas "Telekomunikāciju tīkli" jomā pēdējo 5 gadu laikā

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 213. kabinets, e-pasta adrese: personals@rtu.lv) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskanētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai personīgi jāiesniedz dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

- dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

- zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošs dokuments u. tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas;

- izziņu par grādu pielīdzināšanu ārvalstīs iegūtai izglītībai: kādam Latvijā piešķiramajam grādam/kvalifikācijai atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs).

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Papildu informācija (dokumentu paraugi u. c.) RTU mājaslapas sadaļā "Darbs RTU" vai pa tālruni 67089304.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.


OP 2017/121.AKK9

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes pārvaldes inspektors pārtikas uzraudzības jomā (darbavieta Raiņa ielā 21, Valmierā)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- 2. līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā akadēmiskā izglītība pārtikas nozarē (pārtikas tehnoloģijā, pārtikas ķīmijā, pārtikas mikrobioloģijā, pārtikas higiēnā); veterinārmedicīnā, medicīnā un veselības aprūpē (sabiedrības veselībā, uzturzinātnē), ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā (agronomijā, zootehnoloģijā) vai bioloģijā iegūta kvalifikācija, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām

- vēlama pieredze profesionālajā jomā/nozarē

- vēlama izpratne par administratīvo lietvedību

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (krievu, angļu valoda) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- kontrolēt pārtikas nozarē iesaistītu fizisku un juridisku personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sastādīt administratīvos aktus, dokumentus administratīvo pārkāpumu lietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- organizēt un veikt paraugu ņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi personals@pvd.gov.lv ar norādi "Ziemeļvidzemes pārvaldes inspektors pārtikas uzraudzības jomā". Tālr. uzziņām 67095243.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests, kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.


OP 2017/121.AKK10

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes inspektors pārtikas uzraudzības jomā (darbavieta Lubānas ielā 49, Rīgā)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- 2. līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā akadēmiskā izglītība pārtikas nozarē (pārtikas tehnoloģijā, pārtikas ķīmijā, pārtikas mikrobioloģijā, pārtikas higiēnā); veterinārmedicīnā, medicīnā un veselības aprūpē (sabiedrības veselībā, uzturzinātnē), ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā (agronomijā, zootehnoloģijā) vai bioloģijā iegūta kvalifikācija, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām

- vēlama pieredze profesionālajā jomā/nozarē

- vēlama izpratne par administratīvo lietvedību

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (krievu, angļu valoda) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- kontrolēt pārtikas nozarē iesaistītu fizisku un juridisku personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sastādīt administratīvos aktus, dokumentus administratīvo pārkāpumu lietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- organizēt un veikt paraugu ņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi personals@pvd.gov.lv ar norādi "Rīgas pilsētas pārvaldes inspektors pārtikas uzraudzības jomā". Tālr. uzziņām 67095243.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests, kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.


OP 2017/121.AKK11

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Pāternieki" inspektors fitosanitārās uzraudzības jomā (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku un viena amata vieta uz noteiktu laiku līdz 2020. gada 31. decembrim) (darbavieta: KP "Pāternieki", Piedrujas pagasts, Krāslavas novads)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (2. līmeņa profesionālā vai bakalaura grāds) agronomijā, lauksaimniecībā, mežzinātnē vai bioloģijā

- pieredze profesionālajā jomā/nozarē

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes fitosanitārās un pārtikas uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi personals@pvd.gov.lv ar norādi "RD KP "Pāternieki" inspektors". Tālr. uzziņām 67095243.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests, kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.


OP 2017/121.AKK12

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Struktūrfondu departamenta finanšu speciālista valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:

Eiropas Savienības struktūrfondu plānošana, ieviešana un uzraudzība 2014.-2020. gada plānošanas periodā ministrijas atbildībā esošajās jomā.

Galvenie amata pienākumi:

- piedalīties ikgadējā konsolidētā budžeta programmu, kas saistītas ar Eiropas Savienības struktūrfondiem (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds) (turpmāk - struktūrfondi), sagatavošanā, kā arī izvērtēt un sagatavot priekšlikumus grozījumiem likumā par valsts budžetu kārtējam gadam departamenta kompetencē esošajās budžeta programmās par struktūrfondiem sagatavošanā

- sagatavot informāciju par struktūrfondu specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu attiecīgajā valsts budžeta programmā un veikt struktūrfondu specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu, kā arī nodrošināt finansējuma pārdales kārtējā gada valsts budžetā pieprasījumu izstrādi attiecīgajās ministrijas valsts budžeta apakšprogrammās

- sastādīt ministrijas kompetencē esošo struktūrfondu specifisko atbalsta mērķu projektu finansēšanas plānu un to grozījumus un iesniegt Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem

- uzraudzīt ministrijas kompetencē esošo struktūrfondu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu un piedalīties struktūrfondu aktivitāšu pēcuzraudzības nodrošināšanā

- apkopot un analizēt informāciju par ministrijas kompetencē esošo aktivitāšu un specifisko atbalsta mērķu ietvaros īstenoto projektu ieviešanas finanšu rādītājiem un sasniegtajiem rezultātiem

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- darba pieredze finanšu jomā ilgāka par 1 gadu

- pieredze darbā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vadību, vai Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanu ilgāka par 1 gadu

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē ilgāka par 1 gadu

- vēlama pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē

- zināšanas par valsts budžeta plānošanu un finansēšanu

- zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanu un ieviešanu

- vēlamas vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas - angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Ministrija piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- mēnešalgu no 1126,00 līdz 1287,00 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 44. amata saimes IIB līmenī (10. mēnešalgu grupa)

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu stājoties amatā

- labus darba apstākļus Rīgā, Smilšu ielā 7 (Vecrīgā)

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze finanšu jomā un Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vadībā, vai Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanā, norādot darba periodu (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes, un pretendents netiek virzīts nākamajā kārtā)

- CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai)

- izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā)

Pretendentiem/-ēm pieteikties 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniedzamos dokumentus:

- nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407. kabinets, Rīga, LV-1050)

- nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi "Struktūrfondu departamenta finanšu speciālists".

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

- 1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana;

- 2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju.

Pēc konkursa 1. kārtas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa nākamajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Tālr. uzziņām 67047832, 67047892.


OP 2017/121.AKK13

Valsts probācijas dienests, reģistrācijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiāles probācijas speciālists (1 vakance uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (sociālā darbinieka, psihologa, pedagoga, sociālā pedagoga vai juridiskā augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par probācijas jautājumiem

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- prasme motivēt probācijas klientu uz sadarbību

- spēja noteikt probācijas klienta problēmas, analizēt tās, rast risinājumu (lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu)

- laba latviešu valodas rakstu kultūra

- iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlamas zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos

- vēlamas krievu valodas zināšanas

Darba pienākumi:

- uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, nosacīti notiesātas personas, personas, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, kā arī organizēt papildsoda - probācijas uzraudzība - īstenošanu (ietver personas kontroli un sociālā atbalsta organizēšanu, lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu, tai skaitā apmeklēt probācijas klientu viņa dzīvesvietā nakts laikā)

- organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi

- sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā

- sagatavot izvērtēšanas ziņojumus pēc tiesas, prokurora vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma

- organizēt un vadīt izlīgumus

Piedāvājam:

- mēnešalgu no 703 € līdz 770 € pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas

- piemaksu pie mēnešalgas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi "Salaspils filiāle - KONKURSS" un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopija jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv vai pa pastu, adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011, vai iesniedzot personīgi Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiālē Rīgas ielā 30A, Salaspilī. Informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienesta Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiālē Rīgas ielā 30A, Salaspilī.


OP 2017/121.AKK14

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337; www.vmnvd.gov.lv) izsludina konkursu uz vakanto vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu Procesu un metodiskās vadības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

- analizēt un konstatēt nepieciešamās izmaiņas veselības aprūpi regulējošajos normatīvajos aktos

- sagatavot normatīvo aktu un starpresoru vienošanās projektus

- sagatavot veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu regulējošo normatīvo aktu skaidrojumus

- nodrošināt informācijas sistēmas "Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrs" pārraudzību un tās funkcionalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām

- sagatavot administratīvo aktu projektus

- sagatavot atbilžu projektus sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām

Prasības pretendentam/-ei:

- iegūta jurista kvalifikācija (maģistra grāds tiesību zinātnēs tiks uzskatīts par priekšrocību)

- pieredze darbā valsts pārvaldē (darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- pieredze normatīvo aktu projektu, līgumu, vienošanās un administratīvo aktu izstrādē un virzībā

- labas datorprasmes (MS Word, EXCEL, PowerPoint)

- teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas

- augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā

- darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem

- bruto atalgojumu no 709 EUR (pārbaudes laikā) līdz 1070 EUR

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Vecākais eksperts Procesu un metodiskās vadības nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pasta adresi Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai pa pastu, adrese: Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012, līdz 2017. gada 29. jūlijam. Tālrunis informācijai 67043742.


OP 2017/121.AKK15

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto Dienvidkurzemes virsmežniecības Kuldīgas nodaļas Ēdoles apgaitas mežziņa ierēdņa amatu

Prasības pretendentam/-ei:

- augstākā izglītība mežsaimniecībā

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- vēlama darba pieredze mežsaimniecībā vai meža apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā

- augsta atbildības izjūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī sadarboties

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā, novērtēt to darbības efektivitāti

- pārzināt meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot dokumentus, izskatīt administratīvās lietas un pieņemt lēmumus tajās

- pārzināt VMD informācijas sistēmu (ĢIS), uzturēt un papildināt tajās esošo informāciju

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 780,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu un stabilu darbu draudzīgā un profesionālā kolektīvā

- sociālās garantijas

Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@vmd.gov.lv 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas (tālr. uzziņām 67211167).

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/121.AKR1

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Personālvadības pārvaldes Juridiskās daļas galvenā jurista amatā uz noteiktu laiku no 05.06.2017. konkursa kārtībā ir iecelts DMITRIJS SADOVSKIS.


OP 2017/121.AKR2

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu pārvaldes Nodokļu administrēšanas plānošanas un analīzes daļas Risku vadības nodaļas galvenās nodokļu inspektores amatā uz noteiktu laiku no 12.06.2017. konkursa kārtībā ir iecelta MARINA ROJA.


OP 2017/121.AKR3

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Zemgales pirmās apkalpošanas nodaļas galvenās nodokļu inspektores amatā uz noteiktu laiku no 14.06.2017. konkursa kārtībā ir iecelta INITA VITKOVSKA.


OP 2017/121.AKR4

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Nodokļu pārvaldes Pievienotās vērtības nodokļu daļas Vidzemes otrās apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļa inspektora amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2017/121.AKR5

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Nodokļu pārvaldes direktora amatu ir beidzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)