Laidiens: 21.06.2017., Nr. 123 (5950)

Darbības pārskati

OP 2017/123.DP1

LAS "Latvijas Krājbanka" pārskats par 2017. gada maiju saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. panta 2. daļas 10. punktu

 

1. LAS "Latvijas Krājbanka" finanšu stāvokļa pārskats 2017. gada 31. maijā, euro (blakus uzrādīta informācija 2017. gada 30. aprīlī)

Aktīvi

31.05.2017.

30.04.2017.

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajam bankām

20 999 681

20 999 681

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

10 402 104

10 381 342

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

311 432

309 692

Kredīti

5 468 715

5 479 875

Pārdošanai turētais kustamais un nekustamais īpašums

307 808

258 006

Pārējie aktīvi

677 968

720 471

Kopā aktīvi

38 167 708

38 149 067

 

 

Saistības

 

 

Noguldījumu garantiju fonda pieteiktais kreditoru prasījums par izmaksām noguldītājiem

228 944 777

228 275 479

Citi pieteiktie kreditoru prasījumi

263 760 310

263 760 310

Uzkrājumi un uzkrātie izdevumi

69 477

77 034

Pārējās saistības

45 152 626

45 844 898

Kopā saistības

537 927 190

537 957 721

 

 

Pašu kapitāls

 

 

Apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisiju uzcenojums

78 203 529

78 203 529

Rezerves

890 683

890 683

Iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi

-579 840 342

-579 823 596

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

986 648

920 730

Kopā pašu kapitāls

-499 759 482

-499 808 654

Kopā kapitāls, rezerves un saistības

38 167 708

38 149 067

 

 

Ārpusbilances posteņi

 

 

Aktīvi, pasīvi pārvaldīšanā

17 667 805

18 136 359

 

 

2. Pārskats par atgūtajiem aktīviem 2017. gada maijā, euro (blakus uzrādīti atgūtie aktīvi 2017. gada aprīlī)

 

05.2017.

04.2017.

Nauda no atgūtajiem kredītiem

122 250

319 373

Nauda no kustamās mantas pārdošanas

250

-

Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas

-

-

Nauda no meitas uzņēmumu pārdošanas un likvidācijas

-

-

Nauda, kas atgūta no ārvalstu korespondējošām kredītiestādēm, kurā bankas līdzekļi nav brīvi pieejami

-

-

Nauda no citiem prasījumiem

-

-

Kopā atgūtie aktīvi

122 500

319 373

 

 

 

3. Maksātnespējas procesa izdevumi (atbilstoši Kredītiestāžu likuma 153. pantam) 2017. gada maijā, euro (blakus uzrādīti maksātnespējas procesa izdevumi 2017. gada aprīlī)

05.2017.

04.2017.

3.1 Administratora un administratora palīga atlīdzība

6 125

15 969

3.2 Darbiniekiem izmaksājamās darba algas un izmaksājamie atlaišanas pabalsti

19 468

37 786

3.3 Nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā

70 191

61 218

3.4 Tiesas izdevumi

-

-

3.5 Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos

215

1 360

3.6 Izdevumi izsoļu organizēšanai

-

303

3.7 Izdevumi, kas saistīti ar maksātnespējas pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros

-

-

Kopā maksātnespējas procesa izdevumi

95 999

116 636

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)