Laidiens: 12.09.2017., Nr. 181 (6008)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/181.AKK1

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludina konkursu uz vakanto Sekretariāta galvenā speciālista/-es (lietvedības jautājumos) amata vietu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- vidējā izglītība vai pirmā līmeņa augstākā izglītība, kas papildināta ar zināšanām lietvedības jautājumos

- ilgstoša darba pieredze valsts pārvaldē lietvedības dokumentu kārtošanā

- spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu

- rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku

- atbilstība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5.panta piektās daļas prasībām un likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajiem kritērijiem speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai (9.panta otrā daļa)

Amata pienākumi:

- nodrošināt iestādes dokumentu un elektroniskās informācijas pārvaldību

- kārtot un uzskaitīt iestādes lietvedībā un struktūrvienībās glabājamās lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru

- veikt lietu kārtošanu, aprakstu un izziņu sagatavošanu, dokumentu nodošanai Latvijas Valsts arhīvam

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām

- mēnešalgu atbilstoši amatam noteiktajai 18. IVA amata apakšsaimei, III līmenim (10.mēnešalgu grupa) un atbilstoši darbinieka kategorijai - 1.kategorija līdz 940 euro, 2.kategroija līdz 1115 euro un 3.kategorija līdz 1287 euro pirms nodokļu nomaksas

Sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 3.oktobrim iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Brīvības ielā 104, k-2, Rīgā, LV-1010, vai nosūtīt uz e-pasta adresi: knab@knab.gov.lv (ar norādi "Konkursam"). Tālr. uzziņām 67797254.


OP 2017/181.AKK2

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu Personāla nodaļā - juriskonsults/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- darba pieredze ne mazāk kā viens gads jurista/juriskonsulta amatā (vēlama valsts pārvaldes iestādē dienesta pārbaužu veikšanas un disciplinārlietu izmeklēšanas jomā)

- Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros

- zināšanas juridisko jautājumu risināšanā personālvadības procesa ietvaros

- spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, sagatavojot juridiska rakstura dokumentus

- pieredze juridisku dokumentu projektu izstrādāšanā, tai skaitā iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādāšanā personālvadības jomā

- spēja izvērtēt faktus, paredzēt un novērst riskus un spēja identificēt problēmas, saprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja patstāvīgi veikt darba pienākumus un noteikt prioritātes

- prasmes darbā ar MS Word, Excel, Powerpoint, resursu vadības sistēmu Horizon un biroja tehniku

Amata mērķis: izvērtēt Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku un ierēdņu atbildību tiesību normu neievērošanas gadījumos, veikt dienesta pārbaudes un izmeklēt disciplinārlietas, kā arī sniegt juridisko atbalstu darba tiesība tiesisko attiecību vai civildienesta attiecību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā un nodrošināt interešu konflikta un korupcijas novēršanas procesu Aģentūrā

Galvenie amata pienākumi: izvērtēt sadarbības un citu kompetentu iestāžu pieņemtos lēmumus par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un sagatavot atzinumus un dienesta ziņojumus par disciplinārlietas ierosināšanu vai neierosināšanu pret atbildīgajām amatpersonām un darbiniekiem. Pārstāvēt Aģentūras intereses piemēroto disciplinārsodu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas procesos. Veikt valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes, mazinot interešu konflikta risku. Personāla nodaļas kompetences ietvaros - izstrādāt un izvērtēt iekšējo normatīvo aktu projektus, rīkojumu, lēmumu, līgumu un citu juridiska rakstura dokumentu projektus, tai skaitā personālvadības dokumentus; izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sagatavot atbildes; sagatavot prasības pieteikumus un paskaidrojumus tiesām, kā arī sagatavot citus ar Aģentūras interešu pārstāvību saistītus dokumentus. Pārstāvēt Aģentūras intereses tiesā, prokuratūrā, valsts pārvaldes iestādēs un citās institūcijās

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 805,00 EUR, 2. kategorija: 926,00 EUR, 3. kategorija: 1057,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā, K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1050, vai nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv. Ar norādi "PN_juriskonsults". Informācija pa tālr. 22003265, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


OP 2017/181.AKK3

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu - Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Produktu kontroles nodaļas vadītājs/-a (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, medicīnā, bioloģijā vai vides zinātnē

- praktiskā darba pieredze specialitātē 5 gadi

- darba pieredze vadošā amatā 2 gadi

- valsts pārvaldi un Inspekcijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu un Administratīvā procesa pārzināšana

- izpratne par Eiropas Savienības jautājumiem un zināšanu pielietošana darba procesā

- vēlamas prasmes projektu vadīšanā

- valsts valodas prasmes C1 līmenis

- divu svešvalodu (angļu un krievu val.) pārzināšana

- prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office) un lietvedības prasmes

- labas vadības un komunikācijas prasmes

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt Inspekcijas uzraudzības īstenošanu ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu (turpmāk tekstā - Produkti) uzraudzības jomās

- plānot, vadīt, organizēt un koordinēt nodaļas darbu, kontrolēt nodaļas uzdevumu izpildi

- uzraudzīt kontroles dokumentācijas atbilstošu aizpildīšanu, datu pareizību un uzskaiti

- nodrošināt pasākumus, ar kuriem ierobežo normatīvo aktu prasībām neatbilstošu Produktu laišanu tirgū, pieprasot to izņemšanu, atsaukšanu vai noteiktas darbības pārtraukšanu, kā arī pārbaudīt uzdotā izpildi

- nodrošināt informācijas apmaiņu par normatīvo aktu prasībām neatbilstošiem ķīmiskiem maisījumiem un kosmētikas līdzekļiem nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī

- nodrošināt dalību uzraudzības dokumentu sistēmas izstrādē un uzturēšanā Produktu uzraudzības jomā

- nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu un informācijas sniegšanu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos

Mēs piedāvājam:

- darbu profesionālā kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 12.mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi "Vadītājs Produktu kontroles nodaļā", CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personālvadības un darba aizsardzības nodaļā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai uz e-pastu personal@vi.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. uzziņām 67819675, e-pasts: personal@vi.gov.lv, mājaslapa www.vi.gov.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Veselības inspekcija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekšminētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības inspekcija, kontaktinformācija: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012.


OP 2017/181.AKK4

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija aicina darbā kvalitātes vadības sistēmas auditoru/-i Kvalitātes un risku vadība departamentā (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība medicīnā (vēlama) vai vadības, ekonomikas, tiesību zinībās papildināta ar apmācību "Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais auditors"

- pieredze kvalitātes vadības sistēmas audita jomā ne mazāk kā 1 gads

- darba pieredze valsts pārvaldē ne mazāk kā 1 gads

- prasme izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, sagatavot audita ziņojumus

- kvalitātes vadības standartu ISO 9001, 17020, 19011, 31000 prasību pārzināšana un piemērošana praksē

- valsts valodas prasmes C1 līmenis

- divu svešvalodu (vēlams angļu un krievu val.) pārzināšana

- prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office)

- uzņēmuma un procesu vadības datorprogrammas Q.P.R. zināšanas lietotāja līmenī

- labas lietvedības zināšanas

Galvenie pienākumi:

- spēja analizēt un apkopot liela apjoma informāciju, izdarīt secinājumus

- spēja strādāt operatīvi, paaugstinātas intensitātes apstākļos, racionāli organizēt darbu

- augsta precizitāte

- labas sadarbības prasmes

Mēs piedāvājam:

- darbu profesionālā kolektīvā

- mēnešalgu no 800 - 905 EUR un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi kvalitātes vadības sistēmas auditors, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personālvadības un darba aizsardzības nodaļā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai uz e-pastu: personal@vi.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. uzziņām 67819675, e-pasts: personal@vi.gov.lv, mājaslapa www.vi.gov.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Veselības inspekcija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekšminētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības inspekcija, kontaktinformācija: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012.


OP 2017/181.AKK5

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu Daugavpils filiālē - nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā

- vēlama pieredze nodarbinātības jomā

- izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros

- vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus

- labas saskarsmes, komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes

- zināšanas par personāla atlases procesu

- vēlamas vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku (lietotāja līmenī)

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 607,00 EUR, 2. kategorija: 670,00 EUR, 3. kategorija: 734,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālē, Varšavas ielā 18, Daugavpilī, LV-5404, vai nosūtot uz e-pasta adresi daugavpils@nva.gov.lv. Informācija pa tālr. 65484370, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālē.


OP 2017/181.AKK6

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām:

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJU UN HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Tālmācības studiju centrs, E - studiju tehnoloģijas un pārvaldības nozare

- zinātniskais asistents - 2 vietas

- pētnieks - 2 vietas

Prasības zinātniskā asistenta amata pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, dabas zinātnēs, psiholoģijā vai pedagoģijā

- spēja sniegt atbalstu pētniecisko darbu veikšanā, zinātniski pētniecisko projektu vadīšanā, administrēšanā, koordinēšanā un atskaišu sagatavošanā

- pieredze studiju materiālu sagatavošanā, literatūras izpētē, semināru un lekciju vadīšanā, publikāciju veidošanā

- dalība starptautisko konferenču un publicitātes pasākumu organizēšanā; projektu pieteikumu sagatavošanā

Prasības pētnieka amata pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība inženierzinātnēs

- pieredze projektu vadīšanā un e-studijās, augstskolas pasniedzēja darbā, e-satura kursu izveidē, datu modelēšanā, iegūšanā un apstrādē

- zināšanas elektronikā, telekomunikācijās, e-studijās, video montāžā, videomateriālu izstrādē, audio materiālu veidošanā un apstrādē; studiju procesa novērtēšanā un studentu uzvedības prognozēšanā

- programmēšanas prasmes, labas komunikācijas prasmes

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 213.kabinets, e-pasts: personals@rtu.lv) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskanētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai personīgi jāiesniedz dokumenti:

1) rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

2) dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

3) zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu dokumentu u.tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas;

4) izziņu par grādu pielīdzināšanu ārvalstīs iegūtai izglītībai: kādam Latvijā piešķiramajam grādam/kvalifikācijai atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs).

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājaslapas sadaļā "Darbs RTU" vai pa tālr. 67089304.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.


OP 2017/181.AKK7

Ja esi gatavs jauniem izaicinājumiem, tev ir augstākā juridiskā izglītība, ļoti labas komunikācijas prasmes un tu vēlies veidot karjeru valsts pārvaldē - nāc strādāt uz Patērētāju tiesību aizsardzības centru!

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) aizsargā patērētāju tiesības dažādās jomās, gan veicot pārbaudes, gan izskatot patērētāju iesniegumus un sūdzības, gan konsultējot fiziskas un juridiskas personas. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izsludina konkursu uz Patērētāju konsultāciju un sūdzību departamenta juriskonsulta/-es ierēdņa(-nes) amatu (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku) centrālajā iestādē Rīgā

Ja tev ir:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- labas angļu valodas un vēlamas krievu valodas zināšanas

- ļoti labas komunikācijas prasmes (mutiski un rakstiski)

- vēlams praktiskā darba pieredze valsts pārvaldes iestādē vai tirdzniecības un pakalpojumu jomā

- priekšrocība - pieredze patērētāju tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā

- iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas

- mēnešalgu no 940,00 EUR 10. algu grupai noteiktajās robežās un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas

Lai tu varētu:

- izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības

- konsultēt un izglītot fiziskas un juridiskas personas

- sagatavot lēmumu projektus

- palīdzēt patērētājiem strīdu risināšanā ar pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem

- pildīt Patērētāju strīdu izskatīšanas komisijas sekretariāta funkcijas sakarā ar patērētāju iesniegto iesniegumu izskatīšanu

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). Uzziņas pa tālr. 67388633.


OP 2017/181.AKK8

Latvijas Republikas ĀRLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecākā/-s referenta/-es (ierēdņa) amatu Personāla departamenta Personāla uzskaites nodaļā uz noteiktu laiku

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3. panta piektās daļas prasībām un Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- pieredze personāla lietvedībā, Latvijas Republikas Darba likuma un ar to saistīto normatīvo aktu piemērošanā un izstrādāšanā (darba pieredze personālvadības jomā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību)

- datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office), t.sk. labas Excel zināšanas un lietotāja prasmes

- pieredze darbā ar datubāzēm (pieredze darbā ar HORIZON tiks uzskaita par priekšrocību)

- labas saskarsmes prasmes, precizitāte un atbildības sajūta

- labas angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

Galvenie amata pienākumi:

- darbs ar Personāla uzskaites datu bāzi, informācijas ievadīšana un rīkojuma projektu sagatavošana;

- izziņu, informācijas apkopojumu un statistikas datu par ministrijas personālu sagatavošana

- ierēdņu un darbinieku personas lietu kārtošana, veidošana un papildināšana

- ministrijas amatpersonu saraksta aktualizēšana un uzturēšana un VID informēšana par izmaiņām

Darbinieka amatam noteikta: 30.saime, 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 780 līdz 925 EUR. Ar sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem iespējams iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā www.mfa.gov.lv sadaļā "Budžets".

Pretendentus lūdzam pieteikties:

- portālā latvija.lv (https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP141/Apraksts)

vai

- CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un aizpildītu Pieteikuma anketu (Pieteikuma anketu iespējams atrast vietnē http://www.mfa.gov.lv/ministrija/darba-piedavajumi-un-prakses-iespejas) iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@mfa.gov.lv piecpadsmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. informācijai 67016132.


OP 2017/181.AKK9

Latvijas Republikas ĀRLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecākā/-s referenta/-es (ierēdņa) amatu Personāla departamenta Personāla plānošanas un attīstības nodaļā uz noteiktu laiku

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3. panta piektās daļas prasībām un Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- pieredze darbā ar amatu aprakstu izstrādi un darba izpildes novērtēšanu valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

- pieredze darbā ar HORIZON tiks uzskaita par priekšrocību

- datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office), t.sk. labas Excel zināšanas un lietotāja prasmes

- labas saskarsmes prasmes, precizitāte un atbildības sajūta

- labas angļu valodas zināšanas

Galvenie amata pienākumi:

- ministrijas ierēdņu un darbinieku amatu aprakstu sagatavošana, aktualizēšana un analīze

- darbs ar ministrijas ierēdņu un darbinieku darba izpildes novērtēšanu

- darbs ar Personāla uzskaites datu bāzi, informācijas ievadīšana un datu analīze

- izziņu un statistikas datu atbilstoši amata pienākumiem par ministrijas personālu sagatavošana

Darbinieka amatam noteikta: 30.saime, 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 780 līdz 925 EUR. Ar sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem iespējams iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā www.mfa.gov.lv sadaļā "Budžets".

Pretendentus lūdzam pieteikties:

- portālā latvija.lv (https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP141/Apraksts)

vai

- CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un aizpildītu Pieteikuma anketu (Pieteikuma anketu iespējams atrast vietnē http://www.mfa.gov.lv/ministrija/darba-piedavajumi-un-prakses-iespejas) iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@mfa.gov.lv piecpadsmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. informācijai 67016132.


OP 2017/181.AKK10

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, izsludina konkursu uz četrām vakantajām Juridiskās nodaļas juriskonsulta/-es amata vietām (amata saime 21, līmenis III A)

Saskaņā ar jauno Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu, kas paredz izmaiņas uzturlīdzekļu saņemšanā, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija papildu funkciju nodrošināšanai izsludina konkursu uz vakantajām Juridiskās nodaļas juriskonsulta amata vietām.

Prasības:

- augstākā juridiskā izglītība (otrā līmeņa), jurista kvalifikācija

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- amatā nepieciešamo normatīvo aktu pārziņa

- angļu valodas zināšanas - runāšana, rakstīšana, lasīšana

- pieredze normatīvo aktu izstrādē

- zināšanas par administratīvo procesu iestādē

- zināšanas starptautiskajās tiesībās;

- prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;

- zināšanas lietvedībā;

- prasmes darbā ar datoru (MS Office);

- spēja strādāt patstāvīgi, organizēt darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību;

- labas saskarsmes un analītiskās prasmes.

Galvenie darba pienākumi:

- gatavot administratīvo aktu projektus uzturlīdzekļu lietās

- gatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos

- mutvārdu un rakstveida komunikācija uzturlīdzekļu lietās ar privātpersonām un juridiskām personām (zvērinātiem tiesu izpildītājiem, bāriņtiesām u.c.)

- izskatīt pārrobežu pieteikumus un gatavot pieteikumu projektus pārrobežu uzturlīdzekļu lietās nosūtīšanai centrālai iestādei saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 vai Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvenciju

- mutvārdu un rakstveida komunikācija angļu valodā pārrobežu uzturlīdzekļu lietās ar privātpersonām, centrālajām iestādēm u.c. kompetentām iestādēm

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1.kategorija: EUR 835,00, 2.kategorija: EUR 1015,00, 3.kategorija EUR 1190,00 (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt 10 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" personīgi vai nosūtīt elektroniski, vai pa pastu: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasts: pasts@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālrunis 67830626.


OP 2017/181.AKK11

Latvijas Republikas ĀRLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto Plānošanas grupas projektu koordinatora/-es (darbinieka) amatu uz noteiktu laiku

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3. panta sestās daļas prasībām

- augstākā izglītība

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

- spēja rūpīgi un intensīvi strādāt, tajā skaitā ar vairākiem projektiem vienlaikus

- iepriekšēja pieredze valsts pārvaldes darbā vai pieredze darbā ar diasporas projektu īstenošanu nevalstiskajā sektorā tiks uzskatīta par priekšrocību

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot dokumentāciju ministrijas diasporas projektu izvērtēšanas komisijas sēdēm

- kārtot ar diasporas projektiem saistīto dokumentāciju un lietvedību diasporas jautājumos

- veikt ministrijas diasporas projektu izvērtēšanas komisijas sēdes sekretāra pienākumus un protokolēšanu

- attīstīt un koordinēt ministrijas dialogu ar diasporas organizācijām

- veidot un uzturēt Ārlietu ministrijas mājaslapā diasporai veltīto atvērumu

- piedalīties diasporas politikas plānošanas dokumentu izstrādē

Darbinieka amatam noteikta: 24. saime, 10. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 905 līdz 1060 EUR. Ar sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem iespējams iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā www.mfa.gov.lv sadaļā "Budžets".

Pretendentus lūdzam pieteikties:

- portālā latvija.lv (https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP141/Apraksts)

vai

- CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un aizpildītu Pieteikuma anketu (Pieteikuma anketu iespējams atrast vietnē http://www.mfa.gov.lv/ministrija/darba-piedavajumi-un-prakses-iespejas) iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@mfa.gov.lv piecpadsmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. informācijai 67016132.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)