Laidiens: 03.01.2017., Nr. 2 (5829)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/2.AKK1

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina konkursu uz Juridiskā departamenta Eiropas fondu nodrošinājuma nodaļas vecākā/-ās valsts pārvaldes juriskonsulta/-es ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi

- sagatavot un noformēt pārvaldes lēmumus, tai skaitā administratīvus aktus un vēstules ES fondu finansējuma saņēmējiem

- sniegt atzinumus par ES fondu projektos konstatētajām pretrunām

- sagatavot prasības pieteikumus un citus ar tiesvedību un izpildu darbību saistītos dokumentus, kā arī kreditora prasījumus

- pārstāvēt LIAA intereses tiesā un maksātnespējas procesos

- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un procedūras, izvērtēt un sniegt atzinumus par tiesību aktu projektiem, kas regulē ES fondu darbību

- sniegt konsultācijas ES fondu tiesiskajos jautājumos

Prasības pretendentiem/-ēm

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- amata pienākumu izpildei atbilstoša profesionālā pieredze administratīvu aktu, līgumu u. c. juridisku dokumentu sagatavošanā (vismaz divi gadi)

- darba pieredze tiesvedībā tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas par valsts pārvaldi, administratīvo procesu un ES fondu vadību regulējošajiem normatīvajiem aktiem

- izpratne par ES tiesību sistēmu un komercdarbības valsts atbalsta tiesisko regulējumu

- izpratne par uzņēmējdarbību regulējošajiem tiesību aktiem

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- labas angļu valodas zināšanas (lasīt, runāt, rakstīt)

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un risināt problēmsituācijas

- prasme izvērtēt prioritātes, plānot un organizēt darbu izpildi noteiktā termiņā

- komunikabilitāte, precizitāte, augsta atbildības izjūta un spēja strādāt komandā

Piedāvājam

- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu

- labus darba apstākļus, darbavietu Rīgas centrā

- mēnešalgu šādā apmērā: 1. kategorija: 1052,00 EUR, 2. kategorija: 1209,00 EUR, 3. kategorija: 1382,00 EUR (bruto), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai nosūtīt uz e-pasta adresi personals@liaa.gov.lv ar norādi "Vecākais valsts pārvaldes juriskonsults".

Pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai!

Papildu informācija iegūstama, zvanot pa tālruni 67039407 vai 67039403.


OP 2017/2.AKK2

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Eiropas Savienības preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecākā/-ās referenta/-es amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams ekonomikā, tiesību zinātnē vai starptautiskajās attiecībās)

- teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (gan rakstiski, gan mutiski)

- zināšanas Eiropas Savienības tiesībās

- vēlamas zināšanas un pieredze tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu, nacionālo pozīciju un ar to saistītu instrukciju izstrādē un virzībā

- vēlama pieredze valsts pārvaldē un jautājumu risināšanā ar Eiropas Savienības institūcijām

- zināšanas par valsts pārvaldes pakalpojumu administrēšanu, pamattiesību jautājumiem Eiropas Savienības Vienotā tirgus funkcionēšanas nodrošināšanai tiks uzskatītas par priekšrocību

- spēja skaidri un argumentēti paust savu viedokli, labas komunikācijas prasmes

- augsta atbildības izjūta

- spēja strādāt komandā un individuāli

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt, izskatīt un analizēt normatīvos aktus, politikas plānošanas dokumentus, nacionālās pozīcijas un instrukcijas Eiropas Savienības Vienotā tirgus brīvas preču un pakalpojumu aprites jomā

- Latvijas Republikas nacionālo interešu pārstāvība Eiropas Savienības institūcijās

- pārskata ziņojumu sagatavošana, iesniegšana Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās ar brīvu preču un pakalpojumu apriti saistītos jautājumos

- pildīt Vienotā produktu kontaktpunkta koordinatora (PCP) pienākumus

- nodrošināt SOLVIT koordinācijas centra veiksmīgu darbību, sniegt juridiskām un fiziskām personām palīdzību Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu gadījumā

- organizēt komunikāciju ar uzņēmējus pārstāvošām nevalstiskām organizācijām un valsts pārvaldes iestādēm, identificējot nacionālās intereses attiecībā uz brīvu preču un pakalpojumu apriti Eiropas Savienībā

- izglītot iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un valsts pārvaldes iestādes par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem (rīkot un piedalīties konferencēs, semināros un citās aktivitātēs)

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) 15 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas iesniegt Ekonomikas ministrijā (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi vakances@em.gov.lv, fakss 67280882. Tālrunis uzziņām 67013183.


OP 2017/2.AKK3

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ES fondu projektu departamenta ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" (Nr.9.1.1.2/15/I/001) vecākā/-ās eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta norises laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- vismaz viena gada darba pieredze nodarbinātības jomā vai projektu vadībā

- izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem

- Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā

- organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes

- analītiskā domāšana, prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus

- vēlamas svešvalodas zināšanas (angļu, krievu valoda)

- datorprasmes MS Office - lietotāja līmenī, prasmes strādāt ar biroja tehniku

Amata mērķis: nodrošināt Projekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem.

Galvenie amata pienākumi: plānot, organizēt un uzraudzīt projekta aktivitāšu īstenošanu Nodarbinātības valsts aģentūras struktūrvienībās un filiālēs amata kompetences ietvaros, atbilstoši projektā noteiktajam laika grafikam un prasībām; veikt projekta ieviešanas uzraudzību un pārbaudīt finanšu līdzekļu izlietojumu, t. sk. organizēt procesu norisi filiālēs atbilstoši apstiprināto rezultatīvo rādītāju un finansējuma apjomam; koordinēt filiāļu darbu ar projekta aktivitātēm saistītos jautājumos, sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam; sagatavot projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu dokumentāciju amata kompetences ietvaros organizējamo iepirkumu izsludināšanai; piedalīties projekta maksājuma pieprasījumu sagatavošanā.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 805,00 EUR, 2. kategorija: 926,00 EUR, 3. kategorija: 1057,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija Pretendentam līdz 2017. gada 13. janvārim jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K. Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "AIB_vecākais_eksperts". Informācija pa tālruni 67021794 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)