Laidiens: 29.11.2017., Nr. 236 (6063)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/236.AKK1

Rīgas Stradiņa universitāte izsludina akadēmiskā personāla amatu konkursu:

Darbavieta: Rīgā

Darba laiks: uz noteiktu laiku

- Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs, vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- Onkoloģijas institūta Projekts ERA-NET FLAG ERA "Informāciju tehnoloģijas: nākotne vēža ārstēšanā" (ITFoC), pētnieks - 1 amata vieta

- Onkoloģijas institūta Projekts ERA-NET "Hepatocelulārās karcinomas specifiskie, ģenētiski izmainītie antigēni" (HEPAMUT), pētnieks - 1 amata vieta

- Darba drošības un vides veselības institūta projekts ERAF (Dūņu izpēte), pētnieks - 1 amata vieta

- Bioķīmijas laboratorija, zinātniskais asistents - 1 amata vieta

- Darba drošības un vides veselības institūts, vadošais pētnieks - 1 amata vieta

Pieteikumu, norādot amatu, lūdzam sūtīt vai iesniegt Rīgas Stradiņa universitātes Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007. Amata prasības un pieteikšanās kārtību skatīt www.rsu.lv → Vakances.


OP 2017/236.AKK2

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde, reģ. Nr. 90000017078, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu.

Amats: Atļauju daļas vecākais eksperts

Valsts vides dienesta (reģ. Nr. 90000017078) Jelgavas reģionālā vides pārvalde izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Atļauju daļas vecākais eksperts (viena amata vieta uz noteiktu laiku, darbavieta Jelgavā)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides zinātnē, bioloģijā, ķīmijā, fizikā vai inženierzinātnē

- profesionālā darba pieredze vides aizsardzības nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas un prasme pielietot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus vides aizsardzībā

- valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu un administratīvā procesa pārzināšana un pielietošana praksē

- labas prasmes darbam ar standarta biroja programmatūru

- labas angļu valodas prasmes, jo sagatavojot administratīvos aktus, nepieciešams strādāt ar ES direktīvām un ES regulām

- labas prasmes un zināšanas par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu

- labas komunikāciju spējas un sadarbības prasmes

- prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros

- analītiska domāšana

- spēja plānot un organizēt darbu

- prasme un vēlēšanās strādāt komandā

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot dokumentus un administratīvos aktus A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai

- sagatavot ūdens resursu lietošanas atļaujas, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, dabas resursu lietošanas atļaujas, siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas

- veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, sagatavot tehniskos noteikumus, nosakot vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai

- sagatavot un sniegt citus izvērtējumus, atzinumus, saskaņojumus, izziņas vides aizsardzības jomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- sniegt konsultācijas vides aizsardzības jomā atbilstoši kompetencei

Piedāvājam:

- atalgojumu no 564 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt daudzpusīgu darba pieredzi vides aizsardzības jomā

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Konkursam" iesniegt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas:

- personīgi Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgavā;

- sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi jelgava@jelgava.vvd.gov.lv;

- sūtīt pa pastu Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei (Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007).

Kontaktinformācija: tālr. 63023228, fakss 63080666; e-pasta adrese: jelgava@jelgava.vvd.gov.lv.


OP 2017/236.AKK3

Finanšu ministrija (reģ. Nr. 90000014724) izsludina konkursu uz amatiem:

Ja esi cilvēks, kas vēlas sevi pilnveidot, un esi gatavs izaicinājumiem, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam kolektīvam, kurš šobrīd meklē jaunu kolēģi!

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavi kolēģi uz šādiem vakantajiem amatiem:

1) Finanšu tirgus politikas departamenta Starptautisko finanšu institūciju nodaļas vecākais eksperts (uz noteiktu laiku)

Finanšu tirgus politikas departaments ir struktūrvienība, kas Finanšu ministrijas kompetences ietvaros nodrošina finanšu tirgus politikas veidošanu valsts finanšu stabilitātes nodrošināšanai un ekonomikas attīstības veicināšanai.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība ekonomikas, finanšu vai tiesību zinātņu jomās

- pieredze darbā ar finanšu tirgus politikas jautājumiem

- pamatzināšanas par Pasaules Bankas, Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas darbības principiem un interese strādāt ar starptautisko finanšu institūciju institucionālajiem jautājumiem un projektiem

- zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem, darba pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- labas datora lietotāja līmeņa prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Pievienojies Finanšu tirgus politikas departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim šādus uzdevumus:

- veidot Latvijas pozīciju par starptautisko finanšu institūciju iniciatīvām

- koordinēt darbu starptautiskajās finanšu institūcijās ar Ziemeļu un Baltijas valstu grupu

- nodrošināt Latvijas kā starptautisko finanšu institūciju kapitāla daļu turētājas pienākumu un saistību izpildi un izstrādāt nepieciešamo normatīvo aktu projektus saistībā ar Latvijas dalību starptautiskajās finanšu organizācijās

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- starptautisku pieredzi un zināšanu loka paplašināšanu, sadarbojoties ar ES institūcijām, starptautiskām organizācijām un nacionālajiem sadarbības partneriem

- interesantu, dinamisku un uz profesionālu attīstību vērstu darbu

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 12.2. saimes "Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde" II A līmenis un 10. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Finanšu ministrija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Finanšu ministrija, kontaktinformācija: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

2) Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļas juriskonsults

Grāmatvedības un revīzijas politikas departaments ir struktūrvienība, kas izstrādā valsts politiku grāmatvedības, tās pārskatu jomā un komercsabiedrību revīzijas jomā, kā arī nodrošina Finanšu ministrijas kā Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktās kompetentās iestādes funkciju izpildi

Ja tev ir:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- pieredze tiesību zinātņu specialitātei atbilstošā amatā darbā ar administratīvo procesu saistītajiem jautājumiem

- vēlama vismaz 1 gada pieredze darbā tiešajā valsts pārvaldē pēdējo 5 gadu laikā

- zināšanas par komercdarbības revīzijas tiesisko regulējumu tiks uzskatītas par priekšrocību

- labas angļu valodas zināšanas rakstos un mutvārdos

- analītiskā domāšana, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība Revīzijas pakalpojumu likuma 37. panta ceturtajā daļā noteiktajām obligātajām prasībām,

Pievienojies Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim šādus uzdevumus:

- sagatavot normatīvo aktu un starpresoru vienošanās projektus komercsabiedrību revīzijas jomā

- izskatīt fizisku un juridisku personu sūdzības par zvērinātu revidentu sniegtajiem revīzijas pakalpojumiem sabiedriskas nozīmes struktūrām un administratīvā pārkāpumu gadījumos sagatavot ministrijas lēmumu projektus par sankciju un/vai uzraudzības pasākumu piemērošanu zvērinātam revidentam un/vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām

- izskatīt sūdzības par ministrijā apstrīdētajiem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību, un administratīvā procesa ietvaros sagatavot ministrijas lēmumu projektus

- veikt tiesā iesniedzamo paskaidrojumu un pierādījumu sagatavošanu un pārstāvēt ministriju tiesā administratīvajās lietās komercsabiedrību revīzijas jomā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 21. saimes ""Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" III B līmenis un 10. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju par amata pienākumiem, apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un apliecinājuma formu par atbilstību Revīzijas pakalpojumu likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Finanšu ministrija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Finanšu ministrija, kontaktinformācija: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.


OP 2017/236.AKK4

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Nodarbinātības valsts aģentūras Resursu pārvaldības nodaļas juriskonsults (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- ne mazāk kā viena gada darba pieredze juridiskajos jautājumos valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās, t. sk. pieredze līgumu slēgšanas jomā, publisko iepirkumu organizēšanā, administratīvo aktu un normatīvo aktu projektu sagatavošanā

- Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana publisko iepirkumu jomā un saistību tiesību jomā

- spēja patstāvīgi sekot izmaiņām darbam nepieciešamajos normatīvajos aktos

- orientācija uz augstu kvalitāti uzdevumu izpildē, attīstību un profesionālo pilnveidošanos

- spēja izvērtēt faktus, paredzēt un novērst riskus un spēja identificēt problēmas, saprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja patstāvīgi veikt darba pienākumus

- spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, sagatavojot dokumentu, t. sk. administratīvo aktu, projektus

- ļoti labas datorprasmes (MS Word un MS Excel) un prasme strādāt ar biroja tehniku

Amata mērķis: nodrošināt juridiskā atbalsta sniegšanu līgumu izstrādes, iepirkumu organizēšanas un normatīvo aktu izstrādes jomā.

Galvenie amata pienākumi: sagatavot un izvērtēt privāto tiesību un publisko tiesību līgumprojektus un vienošanās projektus. piedalīties iepirkumu dokumentācijas izstrādē un iepirkumu komisiju darbā. izstrādāt un izvērtēt iekšējo normatīvo aktu, rīkojumu un lēmumu projektus. izskatīt un sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem. pārstāvēt Nodarbinātības valsts aģentūras intereses Iepirkumu uzraudzības birojā, tiesā un citās valsts pārvaldes iestādēs publisko iepirkumu jomā un lietās.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 805,00 EUR, 2. kategorija: 926,00 EUR, 3. kategorija: 1057,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 15 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K. Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "RPN_juriskonsults". Informācija pa tālruni 67021794 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


OP 2017/236.AKK5

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ES fondu projektu departamenta ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" (Nr. 9.1.1.2/15/I/001) vecākā eksperta (juridiskajos jautājumos) amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā juridiskā izglītība (vismaz bakalaura grāds ar piešķirto profesionālo kvalifikācijas pakāpi)

- vēlama darba pieredze juridiskos jautājumos vismaz viens gads

- Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā

- izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem

- spēja strādāt pastāvīgi, identificēt problēmas, novērtēt riskus, piedāvāt risinājumus

Amata mērķis:

- nodrošināt ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" īstenošanai nepieciešamo juridisko atbalstu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot amata kompetences ietvaros projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus un līgumu projektus. Risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos. Nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu, t.sk. izstrādāt iepirkuma dokumentāciju

Atalgojuma apmērs:

- mēnešalgu 1. kategorija: 805,00 EUR, 2. kategorija: 926,00 EUR, 3. kategorija: 1057,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā K. Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1050, vai nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "ABI_vecākais_eksperts". Informācija pa tālruni 67021794, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)