16.08.2018., 162 (6248) https://vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2018 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/301005 301005 Ministru kabineta noteikumi Nr. 495 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/301004 301004 Ministru kabineta noteikumi Nr. 497 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Vēsturisko spēkratu noteikumi https://vestnesis.lv/ta/id/301006 301006 Ministru kabineta noteikumi Nr. 498 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumos Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/301007 301007 Ministru kabineta noteikumi Nr. 499 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumos Nr. 1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām" https://vestnesis.lv/ta/id/301008 301008 Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Noteikumi par kārtību, kādā izmaksā kompensāciju uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram un Latvijas pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē, un kompensācijas apmēru https://vestnesis.lv/ta/id/301009 301009 Ministru kabineta noteikumi Nr. 501 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonām, bruņotajos spēkos nodarbinātajām civilpersonām, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamajiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā https://vestnesis.lv/ta/id/301010 301010 Ministru kabineta noteikumi Nr. 502 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums" https://vestnesis.lv/ta/id/301011 301011 Ministru kabineta noteikumi Nr. 503 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām" https://vestnesis.lv/ta/id/301012 301012 Ministru kabineta noteikumi Nr. 504 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi https://vestnesis.lv/ta/id/301013 301013 Ministru kabineta noteikumi Nr. 505 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumos Nr. 932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos" https://vestnesis.lv/ta/id/301014 301014 Ministru kabineta noteikumi Nr. 506 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/301015 301015 Ministru kabineta noteikumi Nr. 507 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/301016 301016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 508 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" https://vestnesis.lv/ta/id/301017 301017 Ministru kabineta noteikumi Nr. 509 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 30 "Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/301018 301018 Ministru kabineta noteikumi Nr. 510 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/301020 301020 Ministru kabineta noteikumi Nr. 511 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 594 "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība" https://vestnesis.lv/ta/id/301021 301021 Ministru kabineta noteikumi Nr. 512 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/301022 301022 Ministru kabineta noteikumi Nr. 513 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra noteikumos Nr. 718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/301023 301023 Ministru kabineta noteikumi Nr. 514 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi https://vestnesis.lv/ta/id/301024 301024 Ministru kabineta noteikumi Nr. 516 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm" https://vestnesis.lv/ta/id/301026 301026 Ministru kabineta noteikumi Nr. 517 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" https://vestnesis.lv/ta/id/301027 301027 Ministru kabineta noteikumi Nr. 518 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 200 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju" https://vestnesis.lv/ta/id/301028 301028 Ministru kabineta noteikumi Nr. 519 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" https://vestnesis.lv/ta/id/301029 301029 Ministru kabineta noteikumi Nr. 520 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" https://vestnesis.lv/ta/id/301030 301030 Ministru kabineta noteikumi Nr. 521 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā https://vestnesis.lv/ta/id/301038 301038 Ministru kabineta rīkojums Nr. 378 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs https://vestnesis.lv/ta/id/301039 301039 Ministru kabineta rīkojums Nr. 379 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par akciju sabiedrības "Stora Enso Latvija" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu https://vestnesis.lv/ta/id/301040 301040 Ministru kabineta rīkojums Nr. 380 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā https://vestnesis.lv/ta/id/301041 301041 Ministru kabineta rīkojums Nr. 381 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava–Ludza–Ezernieki pārbūves projekta īstenošanai https://vestnesis.lv/ta/id/301043 301043 Ministru kabineta rīkojums Nr. 382 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par valstij piederošā valsts vietējā autoceļa V46 "Ādaži–Garkalne" posma 7,9.–8,5. km nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā https://vestnesis.lv/ta/id/301044 301044 Ministru kabineta rīkojums Nr. 383 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu https://vestnesis.lv/ta/id/301045 301045 Ministru kabineta rīkojums Nr. 384 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 29. maija rīkojumā Nr. 227 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju" https://vestnesis.lv/ta/id/301046 301046 Ministru kabineta rīkojums Nr. 385 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par apropriācijas pārdali https://vestnesis.lv/ta/id/301047 301047 Ministru kabineta rīkojums Nr. 386 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. februāra rīkojumā Nr. 52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju" https://vestnesis.lv/ta/id/301049 301049 Ministru kabineta rīkojums Nr. 387 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par Dzintara Rasnača komandējumu https://vestnesis.lv/ta/id/300998 300998 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 236 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par Ministru prezidenta pienākumu izpildītāja iecelšanu https://vestnesis.lv/ta/id/300999 300999 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 237 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par Jāņa Dūklava komandējumu https://vestnesis.lv/ta/id/301000 301000 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 238 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījums Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" https://vestnesis.lv/ta/id/301002 301002 Kultūras ministrijas rīkojums Nr. 2.5.-1-149 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījums Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" https://vestnesis.lv/ta/id/301003 301003 Kultūras ministrijas rīkojums Nr. 2.5.-1-150 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par karantīnas noteikšanu un ierobežojumiem Saldus novada Zaņas pagastā https://vestnesis.lv/ta/id/301059 301059 Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums Nr. 172 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.20 "Zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atcelšanu https://vestnesis.lv/ta/id/301034 301034 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 45 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai https://vestnesis.lv/ta/id/301001 301001 Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Par veselības aprūpes pabalstu Talsu novadā https://vestnesis.lv/ta/id/300989 300989 Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Grozījumi Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošajos noteikumos Nr. 48 "Par sociālo palīdzību Talsu novadā" https://vestnesis.lv/ta/id/300990 300990 Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 18 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/301037 301037 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Darbības pārskati https://vestnesis.lv/ta/id/301031 301031 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://vestnesis.lv/ta/id/301042 301042 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/301048 301048 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Izsoles https://vestnesis.lv/ta/id/301050 301050 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/301019 301019 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://vestnesis.lv/ta/id/301033 301033 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Mantojumu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/301035 301035 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://vestnesis.lv/ta/id/301051 301051 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Paziņojumi par teritoriālo plānošanu https://vestnesis.lv/ta/id/301052 301052 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/301036 301036 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://vestnesis.lv/ta/id/301054 301054 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://vestnesis.lv/ta/id/301055 301055 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://vestnesis.lv/ta/id/301060 301060 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/301032 301032 Thu, 16 Aug 2018 00:00:00