18.04.2019., 79 (6418) https://vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2019 Latvijas Republikas 13. Saeimas ziemas sesijas septiņpadsmitā sēde 2019. gada 11. aprīlī https://vestnesis.lv/ta/id/306311 306311 Saeimas sēdes stenogramma Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Noteikumi par šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanas kārtību un valsts nodevu https://vestnesis.lv/ta/id/306302 306302 Ministru kabineta noteikumi Nr. 157 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Noteikumi par tehnisko specifikāciju šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) un salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanas, reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru https://vestnesis.lv/ta/id/306303 306303 Ministru kabineta noteikumi Nr. 158 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/306304 306304 Ministru kabineta noteikumi Nr. 159 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu https://vestnesis.lv/ta/id/306305 306305 Ministru kabineta noteikumi Nr. 160 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā" https://vestnesis.lv/ta/id/306306 306306 Ministru kabineta noteikumi Nr. 161 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumos Nr. 433 "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība" https://vestnesis.lv/ta/id/306307 306307 Ministru kabineta noteikumi Nr. 162 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība" https://vestnesis.lv/ta/id/306308 306308 Ministru kabineta noteikumi Nr. 163 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" https://vestnesis.lv/ta/id/306309 306309 Ministru kabineta noteikumi Nr. 164 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"" https://vestnesis.lv/ta/id/306310 306310 Ministru kabineta noteikumi Nr. 165 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība https://vestnesis.lv/ta/id/306313 306313 Ministru kabineta noteikumi Nr. 166 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2018. gada sausuma radītiem zaudējumiem https://vestnesis.lv/ta/id/306314 306314 Ministru kabineta noteikumi Nr. 167 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" https://vestnesis.lv/ta/id/306315 306315 Ministru kabineta noteikumi Nr. 168 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" https://vestnesis.lv/ta/id/306318 306318 Ministru kabineta noteikumi Nr. 169 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" https://vestnesis.lv/ta/id/306319 306319 Ministru kabineta noteikumi Nr. 170 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā https://vestnesis.lv/ta/id/306320 306320 Ministru kabineta rīkojums Nr. 177 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā https://vestnesis.lv/ta/id/306322 306322 Ministru kabineta rīkojums Nr. 178 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu https://vestnesis.lv/ta/id/306323 306323 Ministru kabineta rīkojums Nr. 179 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā https://vestnesis.lv/ta/id/306324 306324 Ministru kabineta rīkojums Nr. 180 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju https://vestnesis.lv/ta/id/306325 306325 Ministru kabineta rīkojums Nr. 181 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Par valstij piederošā nekustamā īpašuma Bēnes pagastā, Auces novadā, nodošanu Auces novada pašvaldības īpašumā https://vestnesis.lv/ta/id/306330 306330 Ministru kabineta rīkojums Nr. 182 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Par valsts nekustamā īpašuma "Līvi" Auru pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā https://vestnesis.lv/ta/id/306331 306331 Ministru kabineta rīkojums Nr. 183 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 13. aprīļa rīkojumā Nr. 188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju" https://vestnesis.lv/ta/id/306333 306333 Ministru kabineta rīkojums Nr. 184 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Ministru kabineta sēdes protokols https://vestnesis.lv/ta/id/306351 306351 Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 20 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Satversmes tiesas tiesnešu Inetas Ziemeles un Sanitas Osipovas atsevišķās domas lietā Nr. 2018-10-0103 "Par Krimināllikuma 237.1 panta otrās daļas redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 1. decembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam un 92. panta otrajam teikumam un Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumu Nr. 645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu" pielikuma 10A905 sadaļas "e" apakšpunkta redakcijā, kas bija spēkā no 2009. gada 28. novembra līdz 2014. gada 23. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrajam teikumam" https://vestnesis.lv/ta/id/306345 306345 Satversmes tiesas tiesneša atsevišķās domas Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījums Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" https://vestnesis.lv/ta/id/306327 306327 Kultūras ministrijas rīkojums Nr. 2.5.-1-59 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Grozījums Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" https://vestnesis.lv/ta/id/306329 306329 Kultūras ministrijas rīkojums Nr. 2.5.-1-60 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Par privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomiem un vidējām cenām (08.04.–12.04.) https://vestnesis.lv/ta/id/306339 306339 Privatizācijas aģentūras informācija Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/306326 306326 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://vestnesis.lv/ta/id/306328 306328 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/306332 306332 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Izsoles https://vestnesis.lv/ta/id/306353 306353 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/306321 306321 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://vestnesis.lv/ta/id/306316 306316 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Mantojumu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/306354 306354 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem https://vestnesis.lv/ta/id/306334 306334 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://vestnesis.lv/ta/id/306352 306352 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Paziņojumi par teritoriālo plānošanu https://vestnesis.lv/ta/id/306335 306335 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://vestnesis.lv/ta/id/306350 306350 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/306349 306349 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Promocijas darbi https://vestnesis.lv/ta/id/306348 306348 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://vestnesis.lv/ta/id/306347 306347 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://vestnesis.lv/ta/id/306346 306346 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://vestnesis.lv/ta/id/306344 306344 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/306317 306317 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00