14.12.2018., 246 (6332) https://vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2018 Par atbalsta paušanu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai saistībā ar Krievijas Federācijas agresiju Azovas jūrā un Kerčas šaurumā https://vestnesis.lv/ta/id/303708 303708 Saeimas paziņojums Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/303707 303707 Saeimas paziņojums Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/303703 303703 Saeimas paziņojums Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/303702 303702 Saeimas paziņojums Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/303701 303701 Saeimas paziņojums Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Latvijas Studentu apvienības deleģētas pārstāves Justīnes Širinas apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā https://vestnesis.lv/ta/id/303705 303705 Saeimas paziņojums Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Latvijas Universitāšu asociācijas deleģēta pārstāvja Artūra Zepa apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā https://vestnesis.lv/ta/id/303706 303706 Saeimas paziņojums Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un vadītāja vietnieka apstiprināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/303700 303700 Saeimas paziņojums Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāja apstiprināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/303699 303699 Saeimas paziņojums Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/303698 303698 Saeimas paziņojums Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par virsnieka dienesta pakāpes piešķiršanu https://vestnesis.lv/ta/id/303679 303679 Valsts prezidenta informācija Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi https://vestnesis.lv/ta/id/303682 303682 Ministru kabineta noteikumi Nr. 748 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2019.–2021. gadam https://vestnesis.lv/ta/id/303613 303613 Ministru kabineta noteikumi Nr. 763 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" https://vestnesis.lv/ta/id/303656 303656 Ministru kabineta noteikumi Nr. 789 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību" https://vestnesis.lv/ta/id/303677 303677 Ministru kabineta noteikumi Nr. 790 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2019. gada budžeta apstiprināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/303658 303658 Ministru kabineta rīkojums Nr. 661 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai https://vestnesis.lv/ta/id/303659 303659 Ministru kabineta rīkojums Nr. 662 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai https://vestnesis.lv/ta/id/303661 303661 Ministru kabineta rīkojums Nr. 663 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2019. gada budžeta apstiprināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/303662 303662 Ministru kabineta rīkojums Nr. 664 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2019. gada budžeta apstiprināšanu https://vestnesis.lv/ta/id/303663 303663 Ministru kabineta rīkojums Nr. 665 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Pārsūdzības komisiju https://vestnesis.lv/ta/id/303664 303664 Ministru kabineta rīkojums Nr. 666 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://vestnesis.lv/ta/id/303665 303665 Ministru kabineta rīkojums Nr. 667 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. aprīļa rīkojumā Nr. 196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai" https://vestnesis.lv/ta/id/303666 303666 Ministru kabineta rīkojums Nr. 668 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs https://vestnesis.lv/ta/id/303667 303667 Ministru kabineta rīkojums Nr. 669 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2018 https://vestnesis.lv/ta/id/303668 303668 Ministru kabineta rīkojums Nr. 670 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://vestnesis.lv/ta/id/303669 303669 Ministru kabineta rīkojums Nr. 671 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.–2020. gadam īstenošanas plānu 2018.–2020. gadam https://vestnesis.lv/ta/id/303670 303670 Ministru kabineta rīkojums Nr. 672 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://vestnesis.lv/ta/id/303671 303671 Ministru kabineta rīkojums Nr. 673 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rettenmeier Baltic Timber" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu https://vestnesis.lv/ta/id/303672 303672 Ministru kabineta rīkojums Nr. 674 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AmberBirch" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu https://vestnesis.lv/ta/id/303673 303673 Ministru kabineta rīkojums Nr. 675 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa atsevišķās domas lietā Nr. 2017-33-03 "Par Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi" 3.1 un 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam" https://vestnesis.lv/ta/id/303687 303687 Satversmes tiesas tiesneša atsevišķās domas Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Satversmes tiesas tiesnešu Inetas Ziemeles un Sanitas Osipovas atsevišķās domas lietā Nr. 2017-33-03 "Par Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi" 3.1 un 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam" https://vestnesis.lv/ta/id/303688 303688 Satversmes tiesas tiesneša atsevišķās domas Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Grozījums Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" https://vestnesis.lv/ta/id/303680 303680 Kultūras ministrijas rīkojums Nr. 2.5.-1-220 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2016. gada 17. augusta normatīvajos noteikumos Nr. 139 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona iesniedz un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem" https://vestnesis.lv/ta/id/303696 303696 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 189 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Grozījumi "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos" https://vestnesis.lv/ta/id/303697 303697 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 190 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Grozījumi "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvajos noteikumos" https://vestnesis.lv/ta/id/303704 303704 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 191 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību 2019./2020.gada krātuves ciklam un ilgtermiņa produkta tarifu https://vestnesis.lv/ta/id/303684 303684 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 153 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" https://vestnesis.lv/ta/id/303681 303681 Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 39 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/303710 303710 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://vestnesis.lv/ta/id/303695 303695 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Izsoles https://vestnesis.lv/ta/id/303711 303711 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/303676 303676 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://vestnesis.lv/ta/id/303674 303674 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Mantojumu ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/303689 303689 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://vestnesis.lv/ta/id/303691 303691 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Paziņojumi par teritoriālo plānošanu https://vestnesis.lv/ta/id/303693 303693 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://vestnesis.lv/ta/id/303694 303694 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://vestnesis.lv/ta/id/303690 303690 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://vestnesis.lv/ta/id/303692 303692 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://vestnesis.lv/ta/id/303709 303709 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://vestnesis.lv/ta/id/303678 303678 Fri, 14 Dec 2018 00:00:00