Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.04.2006., Nr. 63 (3431) https://vestnesis.lv/ta/id/133270

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

20.04.2006., Nr. 63 (3431)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

ASTRA KRĀJFONDI PENSIJU PLĀNA “KLASIKA”

saīsinātais 2005.gada pārskats

Aktīvu un saistību pārskats

31.12.2005.

LVL

Kopā aktīvi

1,226,662

Kopā saistības

(2,299)

NETO AKTĪVI

1,224,363

Ienākumu un izdevumu pārskats

01.01.2005.–31.12.2005.

LVL

Kopā ienākumi

43,566

Kopā izdevumi

(8,567)

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

(15,559)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

23,863

Neto aktīvu kustības pārskats

01.01.2005.–31.12.2004.

LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

96,814

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

1,127,549

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

1,224,363

Revidenta ziņojums (saīsināts)

Pēc mūsu domām, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna Astra Krājfondi pensiju plāna “KLASIKA” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, kā arī par tā darbības rezultātu periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim.

SIA KPMG Latvia, Inga Lipšāne, zvērināta revidente 

ASTRA KRĀJFONDI PENSIJU PLĀNA “EKSTRA”

saīsinātais 2004.gada pārskats

Aktīvu un saistību pārskats

31.12.2005.

LVL

Kopā aktīvi

986,905

Kopā saistības

(2,421)

NETO AKTĪVI

984,484

Ienākumu un izdevumu pārskats

01.01.2005.–31.12.2005.

LVL

Kopā ienākumi

30,665

Kopā izdevumi

(10,032)

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

19,975

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

40,608

Neto aktīvu kustības pārskats

01.01.2005.–31.12.2005.

LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

120,762

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

863,722

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

984,484

 

Revidenta ziņojums (saīsināts)

Pēc mūsu domām, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna Astra Krājfondi pensiju plāna “EKSTRA” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, kā arī par tā darbības rezultātu periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim.

SIA KPMG Latvia, Inga Lipšāne, zvērināta revidente

Ar pilnu gada pārskatu var iepazīties IPS “Astra Krājfondi” birojā Smilšu ielā 18, Rīgā, LV-1050, Latvija; tālr. 7221970.SIA “Bolderājas kuģu remonta rūpnīca”, reģ.nr.40003184335

2005.gada saīsinātais gada pārskats (Ls)

Bilance

Aktīvs

Gada beigās

Gada sākumā

Pamatlīdzekļi

771122

794694

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Krājumi

194898

432476

Debitori

852553

563483

Naudas līdzekļi

1606505

1158197

Kopā:

3425078

2948850

Pasīvs

Akciju vai daļu kapitāls

567000

567000

Rezerves

178814

178814

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

1220799

1222071

Pārskata gada nesadalītā peļņa

500900

264956

Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

77513

Kreditori

880052

716009

Kopā:

3425078

2948850

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2005.g.

2004.g.

Neto apgrozījums

4299937

2608794

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

3909430

2319045

Bruto peļņa

390507

289749

Administrācijas izmaksas

27654

16550

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

79638

59050

Procentu ieņēmumi

324376

197079

Procentu maksājumi

159637

205733

Peļņa pirms nodokļiem

607230

323595

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

90176

42646

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

285

Pārējie nodokli

15869

15993

Pārskata gada peļņa

500900

264956

Revidents ir apstiprinājis gada pārskatu (bez iebildumiem).

Ar pilnu 2005.gada pārskatu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.

SIA “Bolderājas kuģu remonta rūpnīcas” valdes loceklis P.Hotims 

Revidenta ziņojums

AS “Latvijas Biznesa banka” vadībai un akcionāriem

Mēs esam veikuši AS “Latvijas Biznesa banka” (turpmāk tekstā – Banka) 2005.gada finanšu pārskata un AS “Latvijas Biznesa banka” un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Grupa) konsolidētā 2005.gada finanšu pārskata revīziju. Finanšu pārskati ietver Bankas un Grupas 2005.gada 31.decembra bilances, peļņas un zaudējumu aprēķinus, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatus, naudas plūsmas pārskatus par 2005.gadu un pielikumus. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicam revīziju atbilstoši Starptautiskas Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī izmantoto grāmatvedības principu un nozīmīgu Bankas vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitā mēs pārliecinājāmies, ka gada pārskatā ietvertais vadības ziņojums visos būtiskajos aspektos atbilst revidētajiem finanšu pārskatiem. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas un Grupas finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, to darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005.gadā, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajām finanšu pārskatu sagatavošanas prasībām.

A.Deniņš, AS “BDO Invest Rīga” valdes priekšsēdētājs

Komercsabiedrības licence nr.112

A.Putniņš, zvērināts revidents, sertifikāts nr.123AS “Latvijas Biznesa banka”

Finanšu pārskats par 2005.gadu

Bilance 2005. un 2004.gada 31.decembrī

2005

2005

2004

Pielikums

Grupa LV ‘000

Banka LVL ‘000

Banka LVL ‘000

Aktīvi

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

11

3,349

2,037

1,989

Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

95,425

23,716

70,982

prasības uz pieprasījumi

12

43,153

23,612

44,616

pārējās prasības

13

52,272

104

26,966

Kredīti

14

59,603

13,571

10,152

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

16

13,233

2, 1 26

1,960

valsts parāda vērtspapīri

11,969

952

938

pārējo emitentu parāda vērtspapīri un

citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1,264

1,174

1,022

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

16

609

105

181

Atvasinātie līgumi

15

40

4

t

Līdzdalība asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

17

4

-

1,249

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

18

-

3,310

-

Nemateriālie aktīvi

19

103

103

99

Pamatlīdzekļi

13

9,307

1,673

1,166

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

523

176

187

Pārējie aktīvi

26

905

292

261

Kopā aktīvi

183,101

47,113

88,226

Pasīvi

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

848

838

609

saistības uz pieprasījumu

20

250

240

90

Termiņsaistības

21

598

598

519

Noguldījumi

157,144

34,196

79,548

Pieprasījuma noguldījumi

22

1665

20, 721

36,451

Termiņnoguldījumi

23

71,479

13,475

43,097

Emitētie parāda vērtspapīri

24

672

-

-

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

1,151

127

64

Pārējās saistības

26

4,595

215

491

Uzkrājumi nodokļiem

10

67

67

32

Pakārtotās saistības

29

1,929

202

176

Ko pa saistības

166,406

35,645

80,920

Mazākuma daļa

3,430

-

-

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

10,830

10,830

7,400

Akciju emisijas uzcenojums

20

20

20

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

217

219

150

Iepriekšējo gadu zaudējumi

(264)

(264)

(464)

Pārskata gada peļņa

2,453

654

200

Pārdošanai pieejamo finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

9

9

-

Kopā kapitāls un rezerves

13,265

11,468

7,306

Kopā pasīvi

183,101

47,113

88,226

Ārpusbilances saistības

Galvojumi (garantijas)

1,176

390

5,385

Pārējās iespējamās saistības

5,639

1.911

2,280

Kopā ārpusbilances saistības

28

6,815

2,301

7,665

2006.gada 23.martā Bankas padome un valde parakstīja finanšu pārskatus, kas sniegti no 7. līdz 36.lappusei.

Andrejs Borodins, padomes priekšsēdētājs

Georgijs Dragiļevs, valdes priekšsēdētājs (prezidents)

Jeļena Kapitonova, galvenā grāmatvede

Pielikumi ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!