Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.06.2007., Nr. 101 (3677) https://vestnesis.lv/ta/id/159374

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

26.06.2007., Nr. 101 (3677)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

Seesam Latvia AAS, reģ. nr. 40003138707, Rīgā, Vienības gatve 87h, LV-1004,

saīsinātais finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2006. gada 31. decembrī

SAĪSINĀTĀ BILANCE

AKTĪVI

31.12.2006

LVL

31.12.2005

LVL

Pamatlīdzekļi

166 907

125 488

Nemateriālie ieguldījumi

179 537

162 298

Ieguldījumi

7 003 695

5 120 846

Kredīti un debitoru parādi

1 565 041

1 192 163

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

802 163

683 560

Pārapdrošināšanas līgumu aktīvi

537 668

1 004 980

Naudas līdzekļi

204 056

585 088

Kopā aktīvi

10 459 067

8 874 423

PASĪVI

Kopā kapitāls un rezerves

3 260 218

3 348 059

Tehniskās rezerves

6 455 491

4 814 613

Kreditori

610 011

601 469

Uzkrājumi

79 504

86 007

Atliktā nodokļa saistības

15 086

7 767

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi

38 757

16 508

Kopā pašu kapitāls un saistības

10 459 067

8 874 423


SAĪSINĀTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2006

LVL

2005

LVL

Neto nopelnītās prēmijas

5 403 104

2 836 457

Citi tehniskie ienākumi

2 127

1 242

Neto piekritušās atlīdzību prasības

(3 154 761)

(1 226 226)

Neto darbības izdevumi

(2 060 548)

(1 334 925)

Citi tehniskie izdevumi

(248 000)

(16 725)

Investīciju pārvaldīšanas izdevumi

(9 002)

(1 877)

Procentu un dividenžu ienākumi, neto

238 438

138 161

Peļņa/zaudējumi no patiesajā vērtība uzrādītajiem finanšu aktīviem un saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, neto

(103 439)

-

Peļņa/zaudējumi no valūtu kursu svārstībām

(63 008)

40 975

Peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas

(653)

(5 656)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums

(84 780)

(46 107)

Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem

(80 522)

385 319

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(7 319)

(56 949)

Neto peļņa

(87 841)

328 370

Publicēts saīsināts gada pārskats. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli, tā darbības rezultātiem pārskata periodā, būtu jāiepazīstas arī ar pilnu gada pārskatu., kas brīvi pieejams Sabiedrības galvenajā birojā par samaksu, kas nepārsniedz tā pavairošanas izdevumus.


/PARAKSTS/

Ivo Kuldmae

Valdes priekšsēdētājs

/PARAKSTS/

Aigars Freimanis

Valdes loceklis

/PARAKSTS/

Anita Veinberga

Valdes locekle


/PARAKSTS/

Santa Vieglā

Valdes locekle

/PARAKSTS/

Tomi Yli-Kyyny

Padomes priekšsēdētājs

 

Neatkarīgu Revidentu ziņojums AAS Seesam Latvia akcionāriem

Esam veikuši AAS Seesam Latvia (turpmāk “Sabiedrība”) finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2006. gada 31. decembrī, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2007. gada 23. martā mēs izteicām atzinumu, ka finanšu pārskati, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā, kas noslēdzās 2006. gada 31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Pievienotie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos atbilst iepriekš minētajiem finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie sagatavoti un par kuriem mēs izteicām atzinumu.

Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātu pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātie finanšu pārskati jālasa kopā ar finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie tika sagatavoti, un mūsu ziņojumu, ko mēs izsniedzām par šiem finanšu pārskatiem.

/PARAKSTS/

 Stephen Young KPMG Baltics SIA Licence nr. 55

/PARAKSTS/

Inga Lipšāne Zvērināta revidente Sertifikāts nr. 112

Rīgā, Latvija

2007. gada 18. maijā


SIA “L&T SERVISS”, reģ. nr.40003682818, adrese: Vietalvas ielā 5, Rīgā, LV-1009

Bilance par 2006.gadu (LVL) – saīsinātā

Aktīvs

Nemateriālie ieguldījumi

416705

Pamatlīdzekļi

238720

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

313593

Krājumi

44972

Debitori

227247

Naudas līdzekļi

53352

Kopā aktīvi

1294589

Pasīvs

Pamatkapitāls

100000

Nesadalītā peļņa

(201471)

Ilgtermiņa kreditori

723438

Īstermiņa kreditori

672622

Kopā pasīvi

1294589

Neto apgrozījums

1054439

Pārskata gada zaudējumi

(201075)

Meitas sabiedrība 2007.gada sākumā palielināja Sabiedrības pamatkapitālu par Ls 200 000, tā panākot pozitīvu pašu kapitāla atlikumu.

SIA “L&T SERVISS” gada atskaišu pilnīgie eksemplāri un zvērinātā revidenta atzinumi ar piezīmēm atrodas Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā.

SIA “L&T SERVISS” prokūrists R.Ceplis

 

SIA “Tobacco Land”

Gada pārskats par periodu no 2006.01.01. līdz 2006.12.31.

BILANCE

Mērvienība Ls

AKTĪVS

Piezīmes

kods

Pārskata

perioda

beigās

Pārskata

perioda

sākumā

1.Ilgtermiņa ieguldījumi

I Nemateriālie ieguldījumi

1.Pētniecības darba un Sabiedrības attīstības izmaksas

10

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības

20

-

14

Datoru programmas

21

6 372

8 728

4.Sabiedrības nemateriālā vērtība

30

5.Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

40

Nemateriālie ieguldījumi kopā

50

6 372

8 742

II Pamatlīdzekļi

Zemesgabali, ēkas, būves

60

212 547

221 626

2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

70

3.Iekārtas un mašīnas

80

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

90

81 250

89 933

5.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celt. objektu izmaksas

100

6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

110

Pamatlīdzekļi kopā

120

293 797

311 559

III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

130

2 020 000

-

Aizdevumi radniecīgiem Sabiedrības

140

Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā

150

4. Aizdevumi asociētajiem Sabiedrības

160

5.Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

170

6. Pārējie aizdevumi

180

7.Pašu akcijas un daļas

190

8. Aizdevumi Sabiedrības līdzīpašniekiem un vadībai

200

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

210

2 020 000

-

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

220

2 320 169

320 301

2.Apgrozāmie līdzekļi

I Krājumi:

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

230

483

370

2.Nepabeigtie ražojumi

240

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

250

1 149 951

943 058

4. Nepabeigtie pasūtījumi

260

5.Avansa maksājumi par precēm

270

6.Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki

280

Krājumi kopā

290

1 150 434

943 428

III Debitori:

Pircēju un pasūtītāju parādi

300

606 531

406 006

2.Radniecīgo sabiedrību parādi

310

3.Asociēto sabiedrību parādi

320

Citi debitori

330

57 134

27 095

5.Neiemasātās daļas sabiedrības kapitālā

340

6.Īstermiņa aizdevumi Sabiedrības līdzīpašniekiem un vadībai

350

Nākamo periodu izmaksas

360

5 486

1 715

Debitori kopā

370

669 151

434 816

III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos:

1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

380

2.Pašu akcijas un daļas

390

3.Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

400

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā

410

0

0

V Nauda

420

37 512

256 810

Apgrozāmie līdzekļi kopā

430

1 857 097

1 635 054

BILANCE

440

4 177 266

1 955 355

PASĪVS

Piezīmes

kods

Pārskata

perioda

beigās

Pārskata

perioda

sākumā

1.Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

450

193 930

193 930

2. Akciju emisijas uzcenojums

460

Ilgtermiņa ieguldījumi pārvērtēšanas rezerve

470

80

80

Rezerves:

likumā noteiktās rezerves;

480

b)rezerves pašu akcijām vai daļām;

490

c)sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;

500

d)pārējās rezerves.

510

Kopā rezerves

520

-

0

Nesadalītā peļņa:

a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

530

13 646

1 148

b)pārskata gada nesadalītā peļņa

540

342 789

249 956

Pašu kapitāls kopā

550

550 445

445 114

2.Uzkrājumi:

1.Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām

560

2.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

570

Citi uzkrājumi

580

9 675

6 600

Uzkrājumi kopā

590

9 675

6 600

3.Kreditori

I Ilgtermiņa kreditori .

1.Aizņēmumi pret obligācijām

600

2.Akcijās pārvēršamie aizņēmumi

610

3.Aizņēmumi no kredītiestādēm

620

4.Citi aizņēmumi

630

5.No pircējiem saņemtie avansi

640

6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

650

7.Maksājamie vekseļi

660

Parādi radniecīgajām Sabiedrībām

670

270 096

9. Parādi asociētajām Sabiedrībām

680

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

690

Atliktā nodokļa saistības

691

6 361

-

Pārējie kreditori

700

15 733

-

12.Nākamo periodu ieņēmumi

710

13.Pārskata gada dividendes

720

14.Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

730

Ilgtermiņa kreditori kopā

740

292 190

-

II Īstermiņa parādi

1.Aizņēmumi pret obligācijām

750

2.Akcijās pārvēršamie aizņēmumi

760

Aizņēmumi no kredītiestādēm

770

-

235 185

4.Citi aizņēmumi

780

No pircējiem saņemtie avansi

790

844

1 108

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

800

695 165

698 916

7.Maksājamie vekseļi

810

Parādi radniecīgajām Sabiedrībām

820

Parādi asociētajām Sabiedrībām

830

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

840

716 038

525 586

Atliktā nodokļa saistības

841

-

7 994

Pārējie kreditori

850

1 823 924

4 325

12.Nākamo periodu ieņēmumi

860

870

Neizmaksātās dividendes

880

88 985

30 527

15.Uzkrātās saistības

881

Īstermiņa parādi kopā

890

3 324 956

1 503 641

Kreditori kopā

900

3 617 146

1 503 641

BILANCE

910

4 177 266

1 955 355


SIA “Tobacco Land”

Gada pārskats par periodu no 2006.01.01. līdz 2006.12.31.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Mērvienība Ls

Rādītāja nosaukums

Piezīmes

kods

Pārskata

periodā

Iepriekšēja

periodā

Neto apgrozījums

10

5 685 916

4 874 500

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

20

(5 526 555)

(4 446 282)

Bruto peļņa vai zaudējumi

30

159 361

428 218

Pārdošanas izmaksas

40

(182 596)

(153 058)

Administrācijas izmaksas

50

(80 186)

(51 772)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

60

282 986

82 141

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

70

(82 145)

(16 488)

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos

80

248 663

-

Ieņēmumi no vērtspapīru izdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

90

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

100

22 271

18 365

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

110

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

120

(6 861)

(15 209)

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

130

361 493

292 197

Ārkārtas ieņēmumi

140

Ārkārtas izmaksas

150

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

160

361 493

292 197

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

170

(19 344)

(34 820)

Atliktais nodoklis

171

1 633

(7 235)

Pārējie nodokļi

180

(993)

(186)

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi

190

342 789

249 956


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

SIA “Tobacco Land”, VRN 40003346890, dalībniekam

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši pievienotā SIA “Tobacco Land”, VRN 40003346890, 2006. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju, kas atspoguļota no 3. līdz 34. lappusei. Revidētais finanšu pārskats ietver 2006. gada 31. decembra bilanci, 2006. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtas informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajam summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “Tobacco Land”, VRN 40003346890, finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembrī, ka arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2006. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2006. gadu, kas atspoguļots no 5. līdz 6. lappusei, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2006. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

Apstākļu akcentējums

Neizsakot atzinumu ar iebildēm, mēs vēršam uzmanību uz finanšu pārskata 2006.gada 31 .decembrī pielikumu “Vadības ziņojums” 5. lpp. - Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza tās apgrozāmos līdzekļus par L VL 1 467 859.

Irina Fomina

Zvērinātā revidente

SIA “RIF 2”, VKN 40003279960, direktore

sertifikāts nr.51

SIA “RIF 2” licence nr.25

2007.gada 2l.maijā

K.Barona iela 98 , Rīga, LV-1001


VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA “Latvijas Gaisa satiksme”

(UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003038621)

2006. GADA FINANŠU PĀRSKATS (SAĪSINĀTS)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2006

Ls

2005

Ls

Neto apgrozījums

11 166 165

10 314 970

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

40 437

37 365

Personāla izmaksas

(5 626 568)

(4 592 851)

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija

(1 598 645)

(1 344 981)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(2 857 632)

(2 354 059)

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

239 365

1 073 233

Procentu maksājumi un tamlīdzīgi izdevumi

(440 678)

(22 886)

Peļņa pirms nodokļiem

922 444

3 110 791

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu un atliktais nodoklis

(193 335)

(489 668)

Pārējie nodokļi

(43 096)

(49 713)

Pārskata gada peļņa

686 013

2 571 410


BILANCE

AKTĪVS

31.12.2006.

Ls

31.12.2005.

Ls

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi

72 692

68 580

Pamatlīdzekļi

11 676 413

10 924 035

Citi ilgtermiņa debitori

21 097

24 466

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ

11 770 202

11 017 081

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

55 385

34 525

Pircēju un pasūtītāju parādi

1 727 924

1 475 187

Citi debitori

422 102

255 457

Nākamo periodu izmaksas

105 082

69 952

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri

1 129 419

1 600 448

Nauda un naudas ekvivalenti

3 960 918

4 462 905

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ

7 400 830

7 898 474

AKTĪVS KOPĀ

19 171 032

18 915 555

PASĪVS

PAŠU KAPITĀLS

Akciju kapitāls (pamatkapitāls)

6 000 000

6 000 000

Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve

26 574

-

Rezerves

11 000 688

9 123 559

Pārskata gada nesadalītā peļņa

686 013

2 571 410

PAŠU KAPITĀLS KOPĀ

17 713 275

17 694 969

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības

189 004

189 752

Nākamo periodu ieņēmumi

1 775

3 551

KOPĀ

190 779

193 303

Īstermiņa kreditori

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

394 424

382 283

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

259 898

207 546

Pārējie kreditori

367 283

228 425

Nākamo periodu ieņēmumi

1 776

1 776

Uzkrātās saistības

243 597

207 253

KOPĀ

1 266 978

1 027 283

KREDITORI KOPĀ

1 457 757

1 220 586

PASĪVS KOPĀ

19 171 032

18 915 555

Valdes priekšsēdētāja Zinta Zālīte - Rukmane

Finanšu pārskats publicēts saīsinātā formā. Pilnībā gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Gaisa satiksme” akcionāram

Ziņojums par saīsināto finanšu pārskatu

Klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz VAS “Latvijas Gaisa satiksme” (Sabiedrība) finanšu pārskatu par 2006. gadu. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šī saīsinātā finanšu pārskata sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par to, vai šis saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mēs veicām VAS “Latvijas Gaisa satiksme” finanšu pārskata par 2006. gadu revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007. gada 19. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2006. gada finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats ir jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatu.

PricewaterhouseCoopers SIA

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība

Licence nr. 5

Juris Lapše Valdes loceklis

Lolita Čapkeviča

Atbildīgā zvērināta revidente

Sertifikāts nr. 120

Rīga, Latvija

2007. gada 19. aprīlī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!