Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.06.2001., Nr. 99 (2486) https://vestnesis.lv/ta/id/25736

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Notāru, tiesu ziņas

Vēl šajā numurā

27.06.2001., Nr. 99 (2486)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

Likvidējamās a/s "Latvijas Kapitāl - Banka",

reģ.Nr.000306809, Rīga, Strēlnieku iela 9-7,

bilance

Aktīvi Uz 30.04.2001.
LVL'000
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku 108
Prasības pret kredītiestādēm 0
Kredīti 0
Obligācijas, akcijas un citi parāda vērtspapīri 0
Pārējie aktīvi 165
Aktīvi pārvaldīšanā 24
Kopā aktīvi: 297
Pasīvi Uz 30.04.2001.
LVL'000
Saistības pret kredītiestādēm 1001
Noguldījumi 30 654
Pārējās saistības 326
Pasīvi pārvaldīšanā 24
Kapitāls un rezerves -31 708
Kopā pasīvi: 297
Administratora atlīdzība -
Maksātnespējas procesa izdevumi 7,80
Personāla alga un soc. nodoklis 3,87
Komunikāciju pakalpojumi 1,09
Nomas maksa 0,20
Nepieciešamie izdevumi īpašuma uzturēšanai 2,64
Atgūtie aktīvi -
Likvidējamās a/s "Latvijas Kapitāl - Banka" administrators
zvērināts advokāts I.Krūms
 
A/s "Komēta",
reģ.Nr.000309155, Rīgā, Gulbju ielā 4, LV-1004,
saīsinātā bilance (2000.g.)
Aktīvs Ls
Ilgtermiņa ieguldījumi 771 991
Krājumi 423 854
Debitori 757 953
Naudas līdzekļi 80 365
Kopā 2 034 163
Pasīvs
Pamatkapitāls 80 000
Rezerves 36 046
Nesadalītā peļņa 1 545 035
Uzkrājumi 3165
Īstermiņa parādi 369 917
Kopā 2 034 163
Valdes priekšsēdētājs Zigmunds Mežnieks
 
A/s "Latvijas finieris" saīsinātais
2000.gada pārskats
un 2000.gada konsolidētais gada pārskats
Bilance , LVL
A/s "Latvijas finieris" Koncerna konsolidētā
31.12.00. 31.12.99 31.12.00. 31.12.99
Aktīvs
Nemateriālie
ieguldījumi 83 857 - 83 857 -
Pamatlīdzekļi 27 356 030 20 367 373 30 070 167 22 379 488
Ilgtermiņa finansu
ieguldījumi 3 246 179 2 786 778 534 937 647 166
Ilgtermiņa
ieguldījumi kopā 30 686 066 23 154 151 30 688 961 2 3 026 654
Krājumi 6 000 329 5 297 737 6 479 900 5 749 456
Debitori 8 607 354 6 959 815 8 245 236 6 732 759
Vērtspapīri un
līdzdalība
kapitālos 23 095 8168 23 095 8168
Naudas līdzekļi
kasē un bankā 1 971 085 2 760 970 2 314 108 2 880 594
Apgrozāmie līdzekļi
kopā 16 601 863 15 026 690 17 062 339 15 370 977
Aktīvu kopsumma 47 287 929 38 180 841 47 751 300 38 397 631
Pasīvs
Akciju vai daļu kapitāls
(pamatkapitāls) 20 495 000 12 282 000 20 495 000 12 282 000
Ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas
rezerve 1 511 880 1 594 464 1 511 880 1 594 464
Rezerves 7 658 468 9 893 865 7 658 468 9 893 865
Pārskata gada nesadalītā
peļņa 5 459 052 6 362 902 5 459 052 6 362 902
Pašu kapitāls kopā 35 124 400 30 133 231 35 124 400 30 133 231
Mazākumakcionāru
līdzdalības daļa - - 117 623 93 448
Uzkrājumi 2 581 613 1 717 889 2 623 888 1 763 416
Ilgtermiņa parādi
kreditoriem 2 845 266 2 080 255 2 845 266 2 080 255
Īstermiņa parādi
kreditoriem 6 736 650 4 249 466 7 040 123 4 327 281
Kreditori kopā 9 581 916 6 329 721 9 885 389 6 407 536
Pasīvu kopsumma 47 287 929 38 180 841 47 751 300 38 397 631
Prezidents - valdes priekšsēdētājs J.Biķis
Padomes priekšsēdētājs A.Nikuļcevs
A/s "Latvijas finieris" 2000.gada pārskats un 2000.gada konsolidētais gada pārskats apstiprināts akcionāru pilnsapulcē 2001.gada 26.aprīlī, protokols Nr.12.
 
Revidenta ziņojums
Arthur Andersen Ltd,
11.Novembra krastmala 23, Rīga, LV-1050, Latvija
A/s "Latvijas finieris" akcionāriem
Mēs esam veikuši a/s "Latvijas finieris" (Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība) un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā - Koncerns) 2000.gada konsolidētā pārskata revīziju. Par šo gada pārskatu, kas atspoguļots no 6. Līdz 31.lappusei, ir atbildīga Koncerna mātes uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko mēs izsakām par šo gada pārskatu, pamatojoties uz veikto revīziju.
Koncerna 1999.gada pārskatu revidēja citi revidenti, kuru 2000.gada 4.aprīlī izteiktajā atzinumā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un Latvijas Republikas likumu "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" bija piezīme attiecībā uz 1999.gadā atzītajiem ieņēmumiem no privatizācijas sertifikātiem 1999.gadā.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver summu un citas gada pārskatā ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī izmantoto grāmatvedības principu un būtisku uzņēmuma vadības pieņēmumu novērtēšanu, ka arī vispārēju gada pārskata satura novērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija ir devusi mums pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.
Pēc mūsu domām, iepriekš minētais gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem", Latvijas Republikas likumu "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Koncerna līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli 2000.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2000.gadā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 33.panta prasībām, mēs apliecinām, ka Koncerna vadības ziņojumā sniegtā grāmatvedības uzskaites informācija atbilst 2000.gada pārskatā sniegtajai informācijai un ka Koncerna likumīgie pārstāvji ir snieguši mums visas pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.
Arthur Andersen Diāna Krišjāne ,
Neil Jennings sertifikāta Nr.124
Revīzija tika pabeigta 2001.gada 30.martā.
Ar pilnu 2000.gada pārskatu un 2000.gada konsolidēto gada pārskatu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.
 
SIA "Hansa Pharma",
reģ.Nr.000325216,
bilance uz 2000.gada 31.decembri (Ls)
Aktīvs Pārskata perioda Gada
beigās sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi 977 289 707 402
2. Apgrozāmie līdzekļi 628 277 1 208 729
Bilance 1 605 566 1 916 131
Pasīvs Pārskata perioda Gada
beigās sākumā
1. Pašu kapitāls 1 285 961 1 175 743
2. Uzkrājumi 774 1682
3. Kreditori 318 831 738 706
Bilance 1 605 566 1 916 131
 
SIA "Hansa Pharma" peļņas vai zaudējumu
aprēķins 2000.gada 31.decembrī
1. Neto apgrozījums 4 433 869
2. Ražošanas izmaksas 3 621 652
3. Pārdošanas izmaksas 591 658
4. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 56 844
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 20 396
6. Nodokļi 45 125
7. Pārskata gada peļņa 138 986
Direktore V.Vīksna
 
Zvērināta revidenta ziņojums
par SIA "Hansa Pharma"
2000.gada pārskata izraksts
Pārbaudījām SIA "Hansa Pharma" bilanci uz 2000.gada 31.decembri, kā arī pārskatu par peļņu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pielikumu, kā arī uzņēmuma vadības ziņojumu.
Pārbaudi veicām izlases veidā saskaņā ar Starptautiskajiem audita standartiem un saskaņā ar likumu "Par uzņēmuma gada pārskatiem".
Finansu pārskati par 2000.gadu visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma SIA "Hansa Pharma" finansiālo stāvokli, peļņu, naudas plūsmu, kā arī par to, vai attiecīgā uzņēmuma vadības ziņojums atbilst iepriekš minētajiem finansu pārskatiem.
Zvērināta revidente N.Millere
 
SIA "Hansa Pharma Balticum",
reģ.Nr.010300104,
bilance uz 2000.gada 31.decembri (Ls)
Aktīvs Pārskata perioda Gada
beigās sākumā
1. Ilgtermiņa ieguldījumi 73 147 206 628
2. Apgrozāmie līdzekļi 1 527 088 1 446 568
Bilance 1 600 235 1 653 196
Pasīvs Pārskata perioda Gada
beigās sākumā
1. Pašu kapitāls 516 427 273 632
2. Kreditori 1 083 808 1 379 564
Bilance 1 600 235 1 633 196
 
SIA "Hansa Pharma Balticum" peļņas
vai zaudējumu aprēķins 2000.gada 31.decembrī
1. Neto apgrozījums 7 762 233
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 7 013 030
3. Pārdošanas izmaksas 380 176
4. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 44 444
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 642
6. Nodokļi 81 401

Direktore V.Vīksna

 

Zvērināta revidenta ziņojums

par SIA "Hansa Pharma Balticum"

2000.gada pārskata izraksts

Pārbaudījām SIA "Hansa Pharma Balticum" bilanci uz 2000.gada 31.decembri, kā arī pārskatu par peļņu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pielikumu, kā arī uzņēmuma vadības ziņojumu.

Pārbaudi veicām izlases veidā saskaņā ar Starptautiskajiem audita standartiem un saskaņā ar likumu "Par uzņēmuma gada pārskatiem".

Finansu pārskati par 2000.gadu visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma SIA "Hansa Pharma Balticum" finansiālo stāvokli, peļņu, naudas plūsmu, kā arī par to, vai uzņēmuma vadības ziņojums atbilst iepriekš minētajiem finansu pārskatiem.

Zvērināta revidente N.Millere

7. Pārskata gada peļņa 243 824

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!