Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saeimas dokumenti. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.12.1997., Nr. 319/321 (1034/1036) https://vestnesis.lv/ta/id/31090

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saeimas dokumenti

Vēl šajā numurā

10.12.1997., Nr. 319/321 (1034/1036)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeimas 1997.gada 4.decembra ârkârtas sçdç

Sçdes sâkums — pl. 17.30

Stenogramma

Sçdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekðsçdçtâjs Alfreds Èepânis.

Sçdes vadîtâjs. Labvakar, godâjamie kolçìi! Labvakar, Valsts prezidenta kungs! Lûdzu ieòemsim vietas sçþu zâlç! Godâtie kolçìi! Saskaòâ ar Saeimas Prezidija lçmumu sasaukt Saeimas ârkârtas sçdi ðâ gada 4.decembrî pulksten 17.30 un izsludinât darba kârtîbu paziòoju Latvijas Republikas Saeimas 1997.gada 4.decembra ârkârtas plenârsçdi par atklâtu. Darba kârtîbâ ir viens jautâjums — likumprojekts "Par valsts budþetu 1998.gadam". Otrais lasîjums.

Pirms sâkam izskatît akceptçto darba kârtîbu, ir jâizskata deputâta Kârïa Èerâna iesniegums: "Saskaòâ ar Saeimas Kârtîbas ruïïa 135.pantu uzskatu, ka likumprojekts "Par valsts budþetu 1998.gadam" 1997.gada 4.decembra ârkârtas sçdç nav izskatâms pçc bûtîbas." Par ðo jautâjumu vçlas runât iesniedzçjs deputâts Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai". Lûdzu!

K.Èerâns (TKL). Godâtais Valsts prezidenta kungs! Godâto sçdes vadîtâj! Godâtie kolçìi deputâti! Tajâ dokumentâ, ko mums piedâvâ ðobrîd izskatît, tas ir valsts budþeta projektâ, izdevumu sadales daïâ nav òemts vçrâ taisnîbas princips. Tâm programmâm, kas ir valsts centrâlâ aparâtâ, lîdzekïi ir atraduðies, bet skolotâji, mediíi, paðvaldîbas ir palikuðas bez pienâcîgas ievçrîbas un bez pienâcîgas lîdzekïu atvçles viòiem. Skolotâju algas mûsu valstî ir mazâkas pat par iztikas minimumu, un mediíu situâcija ir vçl sliktâka. Tajâ paðâ laikâ valdîbas gaiteòos politiíiem un ierçdòiem ir paredzçti lîdzekïi gan dârgiem komandçjumiem, gan lepniem auto, gan prezentâcijâm un ne tikai tam vien. Piemçram, 10 tûkstoði latu vienam lidojumam uz Norvçìiju un tâ tâlâk. Tâpat arî daþâdas programmas, kas ir îstenotas, ir lielâ mçrâ zem jautâjuma zîmes — vai tâs bija nepiecieðamas.

Tas, kas nav izdarîts. Nav òemts vçrâ vienkârðais princips. Ja ir jâdzîvo taupîgâk, tad taupîgâk ir jâdzîvo visiem. Un ðodien piketa laikâ un vçlâk tikðanâs laikâ paðvaldîbu pârstâvji pateica ïoti vienkârðu un skaidru prasîbu, ka ir nepiecieðama paðvaldîbu finansu izlîdzinâðanas fondâ valsts dotâcija 30 miljoni latu. Un, lai to izdarîtu, pastâv iespçja mums ðodien neskatît ðo budþetu pçc bûtîbas, bet atdot to atpakaï Finansu ministrijai pârstrâdei, lai Finansu ministrija iestrâdâ iekðâ ðos 30 miljonus, un pçc tam, kad tas bûs izdarîts, mçs varam atgriezties pie ðî jautâjuma Saeimâ un to izskatît. Jo cilvçki ðodien piketâ vienprâtîgi piekrita ðim risinâjumam, un cilvçki prasîja — cik ilgi vçl tâ bûs, ka valdîba un Saeima pazemos tautu. Un tas, ko mçs varam izdarît ðodien uzreiz, mçs varam panâkt vismaz to, lai esoðo nabadzîbu sadalîtu taisnîgi, pârtraukt pilnîbâ ignorçt tautas intereses, lai nebûtu jâgaida rudenî varas partijâm tik bçdîgais rezultâts.

Es aicinu ðobrîd nobalsot par budþeta neizskatîðanu pçc bûtîbas, atgriezt to atpakaï Finansu ministrijai pârstrâdâðanai un pçc tam skatît jauno variantu, kurâ tomçr tiek òemtas vçrâ vismas mûsu sabiedrîbas pamatintereses. Es lûdzu nobalsot par ðo un atbalstît manu priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vai kâds no deputâtiem vçlas runât pret ðo priekðlikumu? Deputâti runât nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Balsojam deputâta Èerâna priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 25, pret — 56, atturas — 8. Priekðlikums nav pieòemts.

Godâtie kolçìi! Ir vçl 10 deputâtu iesniegums, kuri, pamatojoties uz Saeimas Kârtîbas ruïïa 65.pantu, lûdz ðâ gada 4.decembra Saeimas ârkârtas sçdç noteikt runas laiku trîs minûtes pirmo reizi un vienu minûti otro reizi. (L.Ozoliòð no zâles: "Piecdesmit sekundes!") Ozoliòa kungs, jûs neesat ie-sniedzis rakstisku priekðlikumu, tâdçï jûsu kliedzienu balsot nevar. Runât vçlas deputâts Modris Lujâns. Lûdzu!

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Patieðâm patîkami ðovakar ir redzçt gan Valsts prezidenta kungu, gan premjerministra kungu, gan arî patieðâm talantîgâ vairâkuma pârstâvjus, kuri, iespçjams, kârtçjo reizi sacerçjuði savu iesniegumu. Protams, es ceru, ka arî Prezidijs nolasîs ðo talantîgo cilvçku vârdus. Ðodien mçs risinâm valsts dzîvi uz nâkoðo gadu. Mums ir ðodien nopietni jâdiskutç. Mums ir jâdiskutç par valsts budþetu, par to, kâ cilvçki dzîvos. Kâ Latvijas tauta dzîvos nâkoðajâ gadâ. Un ðinî gadîjumâ, pieòemot kârtçjo reizi, es atkal jûtu, ka mums, deputâtiem, mçìina uzspiest kaut kâdu balsoðanas maðînu. Diskutçsim! Ja Krasta kungs uzskatîja, ka vajag naktî diskutçt, diskutçsim naktî! Diskutçsim dienâm ilgi, kamçr mçs atradîsim maksimâli optimâlo variantu. Un nebaidîsimies! Ko tad jûs baidâties? Jûs baidâties no opozîcijas viedokïa? Kâdçï ir jâtaisa mute ciet? No kâ jûs baidâties? No tiem, kas stâv ârâ tur? Stâvçja no rîta piketos. Vai labâk gaidît to, ka pçc tam mçs pieòemsim ðo budþetu, un tad nâks atkal cilvçki ar dakðâm vai bez dakðâm. Nu, protams, var jau pielietot mehânismu, ko ðodien Prezidijs izdarîja, — izdzît vienu opozîcijas pârstâvi ârâ, otru, treðo... Savâ laikâ bija tâds fakts, ka visa opozîcija izgâja ârâ no zâles. Nevienu tas neuztrauca. Bet jûs uzskatât, ka tâ ir normâla parâdîba?

Un es aicinu, un ðinî gadîjumâ es grieþos arî pie valdoðâ vairâkuma pârstâvjiem — nepârvçrtîsim to par cirku! Tas ir reâls jautâjums. Mçs, ðinî gadîjumâ opozîja, neesam vainîgi. Tas ir cienîjamais Krasta kungs, kas lûdza naktî organizçt ðo draudzîgo tikðanos. Nu tad diskutçsim! Mçs, opozîcija, piekrîtam diskusijai. Un nevajag tikai roku grieðanas paòçmienus. Tâdçï es aicinu valdoðo frakciju pârstâvjus ðinî gadîjumâ neatbalstît ðo iniciatîvu, un man ir kauns. Es nezinu, lai Prezidijs nolasa, kas ðo ir parakstîjis. Es ceru, ka ðinî gadîjumâ "Ceïð" nav ðâdus jokus darîjis. Arî "Saimnieks" nav. Ja Dobeïa kungs paceï roku, nu labi, viens autors vismaz zinâms. Bet tâ ir valsts nâkotne nâkoðajam gadam. Diskutçsim normâli, bez laika viens autors vismaz zinâms. Bet tâ ir valsts nâkotne nâkoðajam gadam. Un diskutçsim normâli bez laika ierobeþojumiem. Un ko jûs baidâties? Nu tad, ja baidâs no opozîcijas, tad laikam atkal ir kaut kâdus miljonus varbût kâds apçdis. Un tâdçï es aicinu vairâkumu ðinî gadîjumâ nepakïauties ðim terorismam un balsot, lai bûtu normâla diskusija. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Lujâna kungs, Prezidijs atðíirîbâ no jums cenðas taupît valsts naudu un Saeimas laiku un tâpçc uzvârdus nenolasîs. Vai kâds vçlas runât par ðo iesniegumu? Rakstiska iesnieguma, Ozoliòa kungs, nav. Vai ir vajadzîgs balsojums? Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsojam desmit deputâtu priekðlikumu par debaðu laika samazinâðanu! Lûdzu rezultâtu! Par — 54, pret — 28, atturas — 3. Priekðlikums pieòemts.

Izskatâm darba kârtîbas apstiprinâto jautâjumu. Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas vârdâ — komisijas priekðsçdçtâjs Vents Balodis. Lûdzu!

V.Balodis (TB/LNNK). Augsti godâtais Valsts prezidenta kungs! Ministru prezident, Prezidija locekïi un deputâti! Budþeta komisija ir izskatîjusi priekðlikumus otrajam lasîju-mam, un tie ir apkopoti dokumentâ nr.3473. Es lûgtu sâkt iz-skatît ðo dokumentu ar 11.lapaspusi, jo sâkumâ ir teksta daïa, kurâ cipari var atðíirties atkarîbâ no mûsu tâlâkajiem balsojumiem.

11. lapaspusç ir 1. tabula — priekðlikumi par ieòçmumu izmaiòâm, un 60. ir Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijas priekðlikums par pamatbudþeta ieòçmumiem — no nekustamâ îpaðuma nodokïa samazinât par 500 tûkstoðiem un paredzçt, ka pamatbudþeta ieòçmumi bûs no uzòçmuma ienâkumu nodokïa. Tâds pats ir arî 61. — frakcijas "Latvijas ceïð" priekðlikums. Budþeta komisija ðos priekðlikumus nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Godâtie kolçìi! Tâtad izskatâm dokumentu, atkârtoju, 3473. 11. lappuse, 1. tabula. Priekðlikumi par ieòçmumu izmaiòâm. Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisija. Vçlas runât deputâts Roberts Zîle, finansu ministrs.

R.Zîle (finansu ministrs). Godâto Saeimas priekðsçdçtâj! Tâtad par ðo priekðlikumu. Bûtîbâ jau ðî pârbîde nav liela, bet tas nozîmç, ka tiek prognozçti citi ieòçmumi, es nezinu, kâpçc tieði uzòçmumu ienâkuma nodoklî un kâpçc tie tiek samazinâti tieði nekustamâ îpaðuma nodoklî. Ja tas tiek pamatots ar to, lai varçtu apmaksât kadastrâlo novçrtçjumu no valsts lîdzekïiem, palielinot uzòçmumu ienâkumu nodokli, tad es gribçtu nocitçt ne-kustamâ îpaðuma nodokïa 11.pantu, kurâ 1.daïâ ir rakstîts: pað-valdîbas 2 procentus no nekustamâ îpaðuma nodokïa ieòçmumiem ieskaita valsts budþetâ nekustamâ îpaðuma kadastrâlâs vçrtçðanas finansçðanai. Ðis likums jebkurâ gadîjumâ ir spçkâ, vai mçs nobalsojam ðo normu vai mçs nenobalsojam ðo nor-mu. Tâpçc es tomçr aicinâtu nemainît ðo nodokïa prognozi vienâ gadîjumâ uz leju un vienâ gadîjumâ uz augðu tikai tâpçc, ka tas bûtîbâ neko nemainîs no tâ, kâdâ veidâ finansçsies kadas-trâlâ novçrtçðana, kas bija Paðvaldîbu komisijas arguments.

Sçdes vadîtâjs. Paldies! Jânis Bunkðs, frakcija "Latvijas ceïð".

J.Bunkðs (LC). Cienîjamais prezidenta kungs, cienîjamo priekðsçdçtâj, cienîjamie kolçìi! Es aicinâtu par ðo Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijas priekðlikumu balsot par un balsot arî par "Latvijas ceïa" priekðlikumu par, jo viena no tâm problçmâm, kura ir jârisina paðvaldîbu reformu gaitâ, ir tas, lai paðvaldîbu ieòçmumu bâze bûtu skaidra un lai ðeit mums ne-bûtu, teiksim, ðî ieòçmumu bâze sajaukta ar valsts ieòçmumiem.

Tâda faktiski ir arî ðî priekðlikuma bûtîba. Ja ðajâ gadâ mums bija dalîts gan iedzîvotâju ienâkumu nodoklis, gan îpaðuma nodoklis, tad nâkoðajâ gadâ, saglabâjot to kârtîbu, kâda ir paredzçta attiecîbâ uz nekustamâ îpaðuma nodoli, mums joprojâm uz ðo daïu, arî uz nekustamâ îpaðuma nodokli, ðis dalîjums paliks. Un tas nekâdâ gadîjumâ neveicinâs, lai funkcijas starp valsti un paðvaldîbâm bûtu nodalîtas. Ja zemes dienesta uzdevums ir novçrtçt kadastrâlo vçrtîbu, tad attiecîgie lîdzekïi bûtu meklçjami tieði valsts ieòçmumos.

Es domâju, ka tas palielinâjums ieòçmumu prognozç, kâds ir attiecîbâ uz uzòçmumu ienâkuma nodokli, un tas sastâda tikai 0,6%, tas nav tik milzîgi liels, lai tâ prognoze neiekïautos vienkârði aritmçtiskâs kïûdas robeþâs. Bez tam, kas attiecas uz paðu likumu "Par nekustamâ îpaðuma nodokli", tad tas faktiski ir tikai viens teikums. Nekustamâ îpaðuma nodokli iekasç reizi certurksnî. Un lîdz marta mçnesim mums pietiks laika, es atvainojos, man liekas, ka vismaz trîs reizes, ja mçs ðo priekðlikumu pieòemsim, ðo nelielo grozîjumu nekustamâ îpaðuma nodoklî izdarît.

Bez tam, ja runâjam par îpaðuma nodokli, un kâpçc tieði îpaðuma.... es atvainojos... ja runâjam par uzòçmuma ienâkuma nodokli un tieði par uzòçmuma ienâkuma nodokïa prognozi, tad mçs varam balstîties uz to faktu, kâds ir ðajâ gadâ. Desmit mçneðos... desmit mçneðu prognoze ðajâ gadâ ir pârpildîta jau par 15 miljoniem pçc ziòâm no Valsts ieòçmumu dienesta un pçc tâm ziòâm, kas ir arî presç atrodamas, faktiski jau desmit mçneðos par 6 miljoniem tika pârpildîta ðî ieòçmumu prognoze ðim gadam, un uz gada beigâm vismaz 12 miljonu pârpilde arî ir paredzçta. Un es neredzu, kâpçc, teiksim, nâkoðajâ gadâ vairâk kâ par 10 miljoniem samazinot ðo ieòçmumu... uzòçmumu ienâkumu prognozi, mçs nevarçtu atïauties, teiksim, ðo nelielo precizçjumu par 1 miljonu. Tas katrâ gadîjumâ bûtu atspaids paðvaldîbâm ðajâ mirklî, un tâpçc es aicinu par ðo priekðlikumu balsot par.

Sçdes vadîtâjs. Paldies! Vairâk deputâtu debatçs runât nevçlas. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu! Balsojam Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 69, pret — 12, atturas — 6. Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis. Godâtie deputâti! Saskaòâ ar iepriekðçjo balsojumu, kurð ir atbalstîts, 61. priekðlikums vairâk nav izskatâms, jo avots ir izsmelts.

Sçdes vadîtâjs. Paldies! Lûdzu tâlâk.

V.Balodis. 62. ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai". Lûdzu!

K.Èerâns (TKL). Godâtais Valsts prezidenta kungs! Godâto sçdes vadîtâj! Godâtie kolçìi deputâti! Ðis ir priekðlikums ieviest budþetâ jaunu programmu — lauksaimniecîbas produkcijas un lauksaimniecîbâ izmantoto raþojumu un pakalpojumu cenu un tarifu paritâtes nodroðinâðana. Jçga ðâdai programmai ir ïoti vienkârða — panâkt, to vismaz tuvinât tâdu situâciju, lai zemniekiem bûtu sabalansçtas cenas gan tiem resursiem kâ degvielai, rezerves daïâm, ko viòi patçrç, no vienas puses, un, no otras puses — ðo zemnieku saimniecîbu realizçtai produkcijai. Ðâda... tçlaini izsakoties, dîzeïdegvielas un piena litram ir jâbût salîdzinâmâs cenâs. Ðâdas paritâ-tes nodroðinâðana lauksaimniecîbâ ir ïoti bûtiska, lai varçtu zemkopîba un vispâr lauksaimniecîba kopumâ attîstîties kâ nozare. Jo mçs nevaram pieiet valstî no tâdas pozîcijas, ka zemnieks mums ir tikai neveiksmîgs uzòçmçjs, kurð ir pats vainîgs sakarâ ar to, ka viòð ir izvçlçjies bût par zemnieku. Un zemkopîbas un lauksaimniecîbas specifika ir tâ, ka tâ nevar pastâvçt brîvas konkurences apstâkïos, un visur, tâtad ïoti daudzâs valstîs ðî lauksaimniecîba tiek subsidçta.

Bet kas varbût ir vçl bûtiskâk kâ ðâda norma, ka mums ir nepiecieðams noteikt valstî lauksaimniecîbas produkcijas un lauksaimniecîbâ izmantoto raþojumu un pakalpojumu cenu un tarifu paritâti. Ðâda norma mums ir ierakstîta Lauksaimniecîbas likumâ. Diemþçl zemkopîbas ministrs nav uzskatîjis ðo par prioritâti un vispâr nav papûlçjies par to, lai ðâda programma bûtu budþetâ. Es uzskatu, ka tâda situâcija ir absolûti nepieïaujama un ka ðî situâcija ir jâlabo.

Îsi par ieòçmumu avotu. Tas ir paredzçts kâ uzòçmumu ienâkuma nodokïa ieòçmumu palielinâjums, un to var izdarît, gan uzlabojot ðî nodokïa administrâciju, gan arî, ja nepiecieðams, veicot precizçjoðas izmaiòas likumos, kas samazinâtu atlaides, kas ir paredzçtas lielâm holdinga kompânijâm. Laukos dzîvo mûsu tautas lielâkâ daïa.... Aicinu atbalstît...

Sçdes vadîtâjs. Trîs minûtes ir pagâjuðas, Èerâna kungs.

K.Èerâns. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vçl kâds deputâts vçlas runât par ðo priekðlikumu? Nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Balsojam par deputâta Èerâna priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 19, pret — 41, atturas — 19. Nav pieòemts.

V.Balodis. Paldies! 63. ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâts Èerâns vçlas runât par savu priekðlikumu.

K.Èerâns (TKL). Godâto sçdes vadîtâj! Godâtie kolçìi deputâti! Godâtais prezidenta kungs! Ðis priekðlikums pilnîgi konkrçtâ veidâ paredz palielinât valsts mçrídotâcijas paðvaldîbu pedagoìisko darbinieku darba algu un sociâlâ nodokïa maksâjumiem. Tas ir — tieðâ veidâ palielinât skolotâjiem izmaksâjamâs algas. Mçs labi zinâm to, ka mûsu valstî skolotâjiem algas ir zem iztikas minimuma. Un ja mçs padomâ-jam, ko ðie vârdi nozîme, tad mçs saprotam, ka situâcija mûsu valstî ir drausmîga. Ne tikai tâ ir drausmîga ðodien, bet tâ ir drausmîga attiecîbâ uz tâm perspektîvâm, kas mums veidojas nâkotnç. Jo viens ir demogrâfiski traìiskâ situâcija, kura mums ir jârisina. Bet ðo demogrâfiski traìisko situâciju papildina smaga krîze izglîtîbâ, ka faktiski tikai skolotâji ar savu entuziasmu ir tie, kas ðo sistçmu lîdz ðim ir saturçjuði kopâ. Bet valsts nedrîkst prasît no skolotâjiem tik lielus upurus, kurus viòi bieþi vien nav spçjîgi nest.

Es gribu pateikt lielu paldies visiem skolotâjiem par to darbu, ko viòi dara. Bet mums ir nepiecieðams atbalstît ðos skolotâjus. Es aicinu visus deputâtus tomçr izðíirties par ðiem 2 50 000 latu. Kâpçc ðâda summa ir par ieòçmumu avotu? Ðî ir tieði tâ summa, ar kâdu finansu ministrs 1996.gadâ ir devis atïauju atseviðíiem uzòçmumiem sponsorçt daþâdus objektus. Rezultâtâ par ðo summu ir samazinâjuðies valsts budþeta ieòçmumi tieði uzòçmumu ienâkuma nodokïa pozîcijâ. Es aicinu pieiet atbildîgâk ðai sponsorçðanas iespçjai un atbildîgâk valsts lîdzekïu tçrçðanai, laist ðos valsts lîdzekïus caur budþetu, lai mçs varçtu, ðeit, Saeimâ, spriest par ðîm prioritâtçm. (Starpsauciens: "Beidz!") Ja jûs neatzîstat ðo konkrçto veidu, kâ es piedâvâju iegût ðo summu, tad tâdi paði 2 miljoni ir iegûstami ðâ nodokïa administrçðanas uzlaboðanas veidâ. Ðeit jau Bunkða kungs minçja par to, kâdâ veidâ ðogad pârpildâs ðie uzòçmumu ienâkuma nodokïa plânotie ieòçmumi. Lîdz ar to mçs varam arî attiecîgâ veidâ koriìçt nâkamâ gada prognozi, un ðie 2 miljoni papildus ir izpildâmi. Vajag iekasçt nodokïus. Paldies! Es aicinu balsot par. (Starpsauciens no zâles: "Tu taèu labi zini, ka nenobalsos...")

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Deputâts Golubovs. Lûdzu! Pie frakcijâm nepiederoðs deputâts.

A.Golubovs (pie frakcijâm nepiederoðs deputâts). Nebija. Nebija. Cienîjamie kolçìi! Par ko runâ ðis priekðlikums? Tas runâ, ka pedagoìisko darbinieku algâm un sociâlâ nodokïa maksâjumiem vajadzçtu nedaudz papildinât lîdzekïus — nedaudz vairâk par 2 miljoniem. Jau iepriekðçjâ valdîba deklarçja, ka pedagoìisko darbinieku algâm jâbût tâdâm paðâm kâ ierçdòu algâm. Bet lîdz tam momentam ir ïoti, ïoti tâlu. Jau ðî valdîba it kâ pieòçma tâs saistîbas uz sevi, tâpçc es lûdzu valdîbu veidojoðâs frakcijas balsot par ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Nevçlas. Debates beidzam. Komisijas vârdâ vçlaties kaut ko piebilst? Nevçlaties. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Balsojam deputâta Èerâna priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 24, pret — 33, atturas — 27. Nav pieòemts.

V.Balodis (TB/LNNK). 64. arî ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Kârlis Èerâns.

K.Èerâns (TKL). Godâtais Valsts prezidenta kungs! Godâtais sçdes vadîtâj! Godâtie kolçìi deputâti! Ðis ir priekðlikums novirzît 2 miljonus latu mçrídotâcijâs paðvaldîbu vispârçjo pirmsskolas mâcîbu iestâþu darbîbas nodroðinâðanai. Lîdzekïu avots ir uzòçmuma ienâkuma nodokïa ieòçmumu palielinâjumi par 2 miljoniem latu. Man ir pilnîga pârliecîba par to, ka ðâdu ieòçmumu palielinâjumu var panâkt ðâ nodokïa administrâcijas uzlaboðanas veidâ. Ðî prognoze ðâdâ veidâ bûtu koriìçjama.

Es varu jûs arî informçt, ka paðvaldîbu veiktie aprçíini râda, ka ðî uzòçmuma ienâkuma nodokïa prognoze bûtu koriìçjama par veseliem 13 miljoniem latu palielinâðanas virzienâ. Ðeit es aicinu nobalsot jûs tikai par 2 miljoniem latu. Es domâju, ka jûs neviens neðaubâties par nepiecieðamîbu ðos naudas lîdzekïus virzît pirmsskolas mâcîbu iestâþu darbîbas nodroðinâðanai. Es vismaz ceru, ka jûs neðaubâties par to. Jo tieði bçrnudârzi ir tie, kuros paðvaldîbâs ðobrîd ir vienas no vislielâkajâm problçmâm. Mçs esam no Tautas kustîbas "Latvijai" sistemâtiski braukâjuði pa daþâdâm Latvijas vietâm un katrâ vietâ, kur mums iznâk apmeklçt kâdu bçrnudârzu, mçs redzam, ka situâcija tur ir drausmîga, ka ir pçdçjâ laikâ palielinâtas vecâku maksas, kas ir jâmaksâ par bçrna veðanu uz bçrnudârzu, un lîdz ar to ïoti daudzi vecâki ir bijuði spiesti savus bçrnus no bçrnudârziem izòemt.

Faktiski ðis pirmsskolas iestâþu tîkls mûsu valstî tiek sagrauts. Es varu pateikt, kâds tam ir iemesls. Jûs arî to atceraties. Tâ bija vçl mûsu paðu Saeima, izskatot likumu par ðâ gada budþetu, mçs nolçmâm, ka bçrnudârzu pedagogu algas vairs netiks finansçtas mçrídotâcijas veidâ no valsts budþeta. Arî cita veida palîdzîba vai dotâcijas bçrnudârziem netika sniegtas, un arî paðvaldîbu finansu izlîdzinâðanas fondam netika sniegta pienâcîgâ kompensâcija par to, ka paðvaldîbâm ir jâuzòemas ðîs funkcijas. Tas ir mûsu kâ lçmçjvaras pieòemtais lçmums. Faktiski valdoðâ vairâkuma pieòemtais lçmums un lielâ mçrâ Ðíçles diktâta ietekmç. Nav jums vairs ðî Ðíçles diktâta. Nu atsakieties no tâ! Nobalsojiet, lûdzu, par ðo priekðlikumu! Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Jânis Mauliòð, frakcija "Latvijai".

J.Mauliòð (TKL). Godâtâ Saeima! Godâtâs nacionâlâs partijas! Demogrâfija ðobrîd ir galvenais mûsu tautas jautâjums, jo dzimstîba ir ïoti zema. Un tad, kad tauta redz, ka bçrnus nebûs kur likt, ka bçrnu stâvoklis ir bçdîgs, tad arî bçrni nerodas, un ja ðeit tâs spoþâs runas bija par latviskuma saglabâðanu un par nacionâlo jautâjumu, tad es gribu atgâdinât jums, nevis pïâpâjiet, Tabûna kungs un Dobeïa kungs, bet padomâjiet par to un nebalsojiet pret ðo jautâjumu, pret bçrnu atbalstîðanu. (No zâles deputâts J.Dobelis: "Mauliò, ej mâjâs!") Parasti jau jûs balsojiet pret, bet tikai vârdos runâjiet par nacionâlo ideju un patriotismu, tas ir tas bçdîgâkais. Un es jums varu pateikt to, ka pârkâpts likums ir arî ðajâ jautâjumâ, izdalot bçrnudârzus kâ funkciju, uzdodot paðvaldîbâm, bet nenododot lîdzi finansçjumu, tas ir paðvaldîbu likumâ rupjð pârkâpums. Bez tam bçrnudârzu audzinâtâji netiek pielîdzinâti pedagoìiskajiem darbiniekiem, kas arî principâ ir absurds, jo kâdu bçrnam audzinâðanâ ieliksim pamatu, tâds arî viòð bûs. Un, cienîjamie nacionâlo frâþu varoòi, atcerieties, kâdu mçs jauno paaudzi audzinâsim un cik viòa bûs liela, tik daudz bûs Latvijas îsto patriotu. Un, ja jûs tikai runâjiet un ðobrîd balsosiet pret, tad jûs tikai tautai parâdîsiet, ka jûs esat frâþu varoòi un provokatori, nevis Latvijas atbalstîtâji. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Protams, tuvojas vç-lçðanas, un daudzi partiju lîderi tad skries pa reìioniem, dos konfektes un glâstîs bçrniem galvas. Tas ir, protams, patîkami — pçc tam avîzç redzçt paðam savu portretu, cik tu esi labs un mîïð. Starp citu, patieðâm ðajâ gadîjumâ es varu piekrist arî Mauliòa kungam, ja mçs parçíinâm reâlo dinamiku, tad daudzi tieði tie bçrni, kas ir bçrnudârzos — tie ir Tautas frontes laika bçrni, tad, kad aicinâja lielâs ìimenes veidot. Ja pie jums vairâk negrieþas, pie manis nâk cilvçki un reâli saka, kur tad ir tâ mûsu cienîjamâ valdîba, kur ir mûsu cienîjamie visi runâtâji, tajâ skaitâ daïa, kas ðeit sçþ, arî ir Augstâkâs padomes deputâti, kas mâcçja teikt to, ka Latvijai ir vajadzîgas daudzbçrnu ìimenes? Ir vajadzîgi bçrni, tad jûs ðodien esat apmetuði âdu otrâdi, nav vajadzîgi. Ar cinismu jûs mierîgi balsojat un mierîgi klusçjat par to, ka ðîs ìimenes tiek izliktas no dzîvokïiem. Ðajâ gadîjumâ jûs atkal mierîgi taisâties neiedot to naudu tiem bçrniem, bçrnu uzturçðanai. Un tas ir visreâlâkais, tas aizskars atkal lauku reìionus. Rîgâ var jau kaut kâ, protams, tie bûs mazgadîgie noziedznieki vai vçl kaut kas, par to jums ir vienalga, bet ðajâ gadîjumâ vajadzçtu izdalît tos 2 miljonus. Tad, kad vajag izdalît kâdai sporta hallei, tad tâ nauda netiek skaitîta. Un es ceru, un bûs ïoti jauki jau skatîties nâkoðgad rudenî, kâ bariem vien ðie lielie tautmîïi staigâs ar konfektîtçm gar bçrnudârziem vai, es nezinu, ja viòi nebûs, tad pa ielâm un dâvinâs bçrniem konfektes un teiks, — balsojiet par mums. Nu, balsojiet par jums, balsojiet! Ðajâ gadîjumâ vismaz ziedojiet tos 2 miljonus, un tad varbût patieðâm varçs reâli runât, ka nevajag tikai konfektes, bet var arî balsot par jums.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk deputâti runât nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Balsojam deputâta Èerâna priekðlikumu. Dokumentâ tas izklâstîts ar nr.4. Ar numuru 64, piedodiet! Lûdzu rezultâtu! Par — 26, pret — 25, atturas — 23. Nav pieòemts.

V.Balodis (TB/LNNK). 65. ir deputâtu Gannusas, Grinberga, Kuprijanovas, Râznas un Nagïa priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret komisijas atzinumu? Vçlas runât Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte. Lûdzu!

V.Balodis. Godâtie deputâti! Es ïoti atvainojos, es jau esmu savâ eksemplârâ izlabojis, 65.priekðlikumâ ir materiâlâ kïûda, jo kreisajâ pusç parâdâs 10 tûkstoði un labajâ pusç 100 tûkstoði, priekðlikumâ ir 100 tûkstoði latu.

Sçdes vadîtâjs. Paldies! Deputâti par ðo priekðlikumu runât nevçlas. Iebildumu nav. Pieòemts komisijas viedoklis. Paldies!

V.Balodis. Nâkamais ir 66.priekðlikums, kuru ir iesnieguði deputâti Gannusa, Grinbergs, Kuprijanova, Râzna un Naglis, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti pieprasa balsojumu. Debatçs ru-nât neviens... Vçlas runât deputâte Gunta Gannusa, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks frakcija".

G.Gannusa (DPS). Cienîjamie deputâti! Ðis priekðlikums — 150 tûkstoði ir domâts visâm Latvijas privâtâm skolâm. Nu, es varbût ðovakar kïûdîðos, bet tâs ir apmçram ap 20 paðlaik Latvijâ, un ðis pievienotâs vçrtîbas nodoklis, kas ðeit ir ierosinâts kâ avots ðim finansçjumam, bûtîbâ tâlâk visâ projektâ finansu ministrs Zîles kungs, nu, pilnîgi apliecina, ka viòð noteikti bûs lielâks un ka ðis finansçðanas avots ir reâls. Un kâda ir bûtîba ðajâs privâtajâs skolâs? Tâ kâ, jûs ziniet, mûsu valstî izglîtîba... pamatizglîtîba ir tomçr valstî visiem pieejama, tad ðajâs privâtajâs skolâs ðiem skolotâjiem tâdus priekðmetus kâ matemâtika, latvieðu valoda un visu pârçjo — alga netiek samaksâta, un bûtîbâ ðie 150 tûkstoði ir ðiem skolotâjiem ðo, kâ mçs sakâm, parasto priekðmetu mâcîðanai, un pârçjie priekðmeti ðajâs privâtajâs skolâs, vai tâ bûtu ticîbas mâcîba, vai tas ir mâkslas skolas, vai tâ ir mûzikas skola jeb kâda cita skola, to tikai vecâki maksâ. Tâtad es uzskatu, ka ir ïoti ne-pareizi, ka valsts tomçr nesamaksâ par ðiem parastiem izglîtîbas priekðmetiem, un es domâju, summa nav tik liela, lai mçs tomçr ðo priekðlikumu neatbalstîtu. Un vçl, valdîbu veido-joðo frakciju deklarâcijâ mçs pieòçmâm, ka mçs visi atbalstâm privâtâs skolas, un tâpçc es jûs ïoti aicinâtu nobalsot un atrisinât mûsu valstî ðo pieòemto lçmumu.

Sçdes vadîtâjs . Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Uldis Veldre, frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL). Godâtais Valsts prezident! Godâtie kolçìi! Ja tieðâm tâ nauda nonâktu privâtskolâs, tas bûtu labi, bet mums ir rûgta pieredze, kad pagâjuðâ gadâ jûs nobalsojât par 40 tûkstoðiem, lai tos iedotu reìionâlâ Ziemeïvidzemes kultûras, izglîtîbas centra attîstîbai, un beidzâs ar to, ka tâ nauda tika izsaimniekota. Es jau ðodien lasîju no Valsts kontroles akta, ka 8 tûkstoði vçl uz ðo brîdi nav nonâkuði attiecîgajâ mâcîbu iestâdç, un tajâ paðâ laikâ tur, kur tâ nauda tika sûtîta par februâri, martu un tâlâk, Rezakas privâtajâ skolâ nav saòçmuði algas, un es tomçr gribçtu pateikt, ka vajadzçtu balsot tur, kur aiziet, bet atïaut izlaupît... Un tajâ paðâ laikâ man ir dokuments, ka atkal sakarâ ar ðo skolu 106 tûkstoði doièmarku cesijas lîgumu Rezakas skolas parâdus ir pâròçmusi Alûksnes pilsçtas dome. Es ïoti baidos, ka te atkal kaut kas ir noslçpts, es neesmu pret privâtskolâm, bet es esmu pret izsaimniekoðanu.

Sçdes vadîtâjs . Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte. Lûdzu!

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie deputâti! Augsti godâtais Valsts prezidenta kungs! Es vçlçtos, lai no ðîs tribînes mums nebûtu jâdzird vairs aicinâjumi balsot pret tâpçc, ka kâds kaut ko kaut kur ir nozadzis, zagïus vajag òemt ciet un likt cietumâ, bet nauda, ja ir ierakstîts likumprojektâ, ir jâdod tam, kam tâ ir iedota, ja kâds neiedod, priekð tâ ir valstij tiesîbas sargâjoðâs institûcijas, kas uzrauga ðîs lietas. Un, Veldres kungs, jums pa taisno uz prokuratûru, nevis ðeit tagad aicinât pret, ja nauda ir izsaimniekota un nozagta, un zagïiem pagaidâm cietumâ vietu vçl pietiek.

Sçdes vadîtâjs . Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Nevçlas. Debates beidzam. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Balsojam par deputâtu grupas priekðlikumu ar nr.66. Lûdzu rezultâtu! Par — 26, pret — 18, atturas — 34. Nav pieòemts.

V.Balodis (TB/LNNK). 67. ir finansu ministra Roberta Zîles priekðlikums, un komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vai deputâtiem... Vçlas runât Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie deputâti! Pirms jûs piekrîtat komisijas lçmumam, es labprât ðeit tribînç gribçtu aicinât finansu ministra kungu un uzdot viòam jautâjumu — kâpçc viòð budþeta labojumâ iesniedza ðo palielinâjumu, un kâpçc tieði Satiksmes ministrijai? Jo, ja mçs izskatâm budþetu, tad mçs redzam, ka budþetâ tieði tam, kam jûs pieliekat pieaugumu, jau ir 1,96 miljoni. Tâpat, ja mçs skatâmies investîcijas programmâ, tur ir 13,473 miljoni. Jûs liekat pieaugumu vçl par 50,4 tûkstoðiem latu. Ja naudas ir par daudz un paliek pâri no pievienotâs vçrtîbas nodokïa, mçs tagad dzirdam, kur tâ trûkst un kur to var novirzît. Es lûgtu tomçr paskaidrot to deputâtiem!

Sçdes vadîtâjs . Vai vçl kâds vçlas runât? Roberts Zîle, finansu ministrs. Lûdzu!

R.Zîle (finansu ministrs). Godâtais Saeimas priekðsçdçtâj! Aiz cieòas pret Kreituses kundzi es paskaidroðu. (Starpsauciens: "Skaïâk!") Tâtad manu priekðlikumu grupa, kas ir ne tikai ðis priekðlikums, bet arî nâkoðie, tâtad ne tikai satiksmes ministra vai labklâjîbas ministra vai kâdâm citâm, ir saistîta ar vienu grozîjumu, kas ir arî ierakstîts budþeta priekðlikumos teksta daïâ. Tâtad mçs esam iesnieguði likuma grozîjumu, ka izmainîsies likumâ "Par muitas tarifiem" pievienotâs vçrtîbas nodokïa aplikðana valsts investîciju programmas lîdzekïiem. Tâtad ðî pozîcija stâsies spçkâ tikai tad, kad bûs likums pieòemts. Ðîs PVN daïas tâm ministrijâm, kurâm ir investîciju projekti, kas ir iekïauti valsts investîcijas programmâs. Ðie PVN palielinâjuma un ieòçmumu daïâ un izdevumu daïâ ir vienâdi. Tas nozîmç, ka viss tas, kas tiks aplikts ar muitas nodokli, lîdz ar to arî PVN, valsts investîciju programmâ tiks samaksâts pievienotâs vçrtîbas nodoklis, kas atkal nokïûst valsts kasç, un no tâ atkal tâtad tiek asignçts attiecîgai investîciju programmai, lai varçtu samaksât pievienotâs vçrtîbas nodokli. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs . Paldies! Vai vçl kâds vçlas runât? Nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Balsojam par finansu ministra Zîles kunga priekðlikumu ar nr.67. Lûdzu rezultâtu! Par — 59, pret — 7, atturas — 8. Pieòemts.

V.Balodis (TB/LNNK). Nâkamais — 68. ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât deputâts Èerâns.

K.Èerâns (TKL). Godâtais Valsts prezidenta kungs! Godâto sçdes vadîtâj! Godâtie kolçìi deputâti! Ðis priekðlikums paredz novirzît 2 miljonus latu papildus kâ valsts dotâciju speciâlajam veselîbas aprûpes budþetam. Un lîdzekïu avots ir pievienotâs vçrtîbas nodokïa ieòçmumu palielinâjumi par 2 miljoniem latu. Un ir pilnîgi skaidrs, ka ðâdus divus miljonus papildus pie lîdz ðim noteiktajiem 318 miljoniem ir iespçjams iekasçt, ja tiek uzlabota ðî nodokïa iekasçðanas administrâcija. Cik daudz ðobrîd tiek tirgots daþâdos Latvijas tirgots nelegâlâs alkohola kontrabandas! Un cik vienkârði to patiesîbâ ir paòemt, ja bûtu ðî politiskâ griba! Bet nav ðîs politiskâs gribas. Un tâpçc arî parâdâs tâdas stipri pieticîgas jeb, patiesîbu sakot, nepieïaujami mazas pievienotâs vçrtîbas nodokïa prognozes. Un ir pilnîgi skaidrs, ka ðos 2 miljonus ir iespçjams papildus iekasçt.

Kas attiecas uz ðo lîdzekïu iztçrçjumu, tas ir, dotâcijas speciâlam veselîbas aprûpes budþetam, tad es varu pateikt, ka Tautas kustîba "Latvijai" uzskata, ka mums ir nepiecieðams medicînas budþetu palielinât par 25%. Diemþçl mçs neesam varçjuði iestrâdât ðo piedâvâjumu visâ budþeta projektâ kopumâ, un lîdz ar to mçs arî neatbalstâm ðo budþeta projektu kâ tâdu. Bet aicinâjums ir tomçr nobalsot vismaz par nelielâm summâm, kas kaut nedaudz uzlabotu ðo mediíu situâciju. Un paðu mediíu absolûtâ minimâlâ prasîba bija 4,1 miljons latu, kas bûtu novirzâms kâ papildinâjums medicînas budþetam. Tâ bija pati vismazâkâ prasîba, ko kâdâ vietâ nâcâs redzçt. Es domâju, tas ir daudz par pieticîgu, bet es domâju, tas bûtu mûsu pienâkums ðeit atbalstît vismaz daïu no tâ un nepavçrst galîgi muguru medicînas darbiniekiem, jo mçs zinâm, ka tâ ir viena no tâm mûsu sabiedrîbas daïâm, attiecîbâ uz kuru ðis budþeta projekts ir vissmagâkais un kuras intereses absolûti nav òemtas vçrâ. Man bûtu lûgums òemt ðîs intereses vçrâ kaut nedaudz un nobalsot, atbalstît ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Nevçlas. Debates beidzam. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Balsojam par deputâta Èerâna priekðlikumu nr.68. Lûdzu rezultâtu! Par — 18, pret — 27, atturas — 29. Nav pieòemts.

V.Balodis (TB/LNNK). 69.priekðlikums ir finansu ministra Roberta Zîles priekðlikums, un komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vai deputâtiem nav iebildumu pret komisijas atzinumu par ðo priekðlikumu? Iebildumu nav. Paldies, pieòemts.

V.Balodis . 70. priekðlikums ir finansu ministra Roberta Zîles priekðlikums, un komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav. Paldies, pieòemts.

V.Balodis . 71.priekðlikums arî ir finansu ministra Roberta Zîles priekðlikums, un komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Paldies, pieòemts.

V.Balodis. 72.ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums, un to komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem... Vçlas runât iesnieguma autors — deputâts Èerâns. Lûdzu!

K.Èerâns (TKL). Godâtais Valsts prezidenta kungs! Godâto sçdes vadîtâj! Godâtie kolçìi deputâti! Ðis atkal ir jautâjums par to, vai mçs varam nodroðinât valstî kaut nelielu uzlabojumu nodokïu iekasçðanas jomâ, un pie 318 pievienotâs vçrtîbas nodokïa paredzçtajiem ieòemamiem miljoniem latu tomçr nolemt, ka mçs uzliksim par pienâkumu Valsts ieòçmumu dienestam iekasçt vçl 2 miljonus latu. Un es domâju, ka visi deputâti bûs vienisprâtis, vai es vismaz ceru, ka viòi bûs vienisprâtis par to, ka ðis lîdzekïu novirzîjums paðvaldîbu pedagoìisko darbinieku darba algâm un sociâlâ nodokïa maksâjumiem ir absolûti nepiecieðams. Jo kâ jau ðeit tika atzîmçts, tad skolotâja algas ðobrîd mûsu valstî ir zem valstî noteiktâ iztikas minimuma, un tâ jau bija Ðíçles valdîba, kura bija savâ deklarâcijâ ierakstîjusi nepiecieðamîbu skolotâju algas pakâpeniski tuvinât ierçdòu algâm, bet rîkojâs pilnîgi pretçji. Un arî paðreizçjâ valdîba neko praktiski nav darîjusi, lai uzlabotu ðo skolotâju finansçjumu. Nepiecieðamîba palielinât skolotâju algas ir arî daudzu partiju programmâs, bet diemþçl mçs ðeit redzam to, ka ievçlçtiem deputâtiem bieþi vien ðîs programmas absolûti nav saistoðas. Ðîs programmas valdoðajâm partijâm ir tâ kâ dzeja, kur saraksta kaut ko, un pçc tam darbîba no ðiem tekstiem var atðíirties par 180 grâdiem.

Aicinu tomçr deputâtus apdomâties un saprast to, ka skola ir tâ vieta, kurâ tiek veidota mûsu valsts nâkotne. Un ja skolotâji, labi skolotâji, ja viòi ir spiesti iet projâm no skolas tâpçc, ka viòi nevar par ðo skolotâja algu nodroðinât savu eksistenci, nevar uzturçt ìimeni, un viòi ir spiesti iet meklçt citur darbu, tad kâ mçs varam cerçt, ka mûsu nâkamâ paaudze bûs spçjîga iegût labu izglîtîbu, ja tik maz paliek labu skolotâju, kas skolâs strâ-dâ. Un paldies tieðâm visiem skolotâjiem, kas ir spçjîgi vçl arî ðâdos apstâkïos strâdât. Bet mçs pârâk smagas prasîbas uzliekam skolotâjiem. Man tomçr bûtu aicinâjums to nedarît un nobalsot par ðo 2 miljonu novirzîðanu skolotâju algâm. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Nevçlas. Debates beidzam. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu. Balsojam deputâta Èerâna priekðlikumu ar numuru 72. Lûdzu rezultâtu! Par — 23, pret — 23, atturas — 31. Nav pieòemts.

V.Balodis (TB/LNNL). 73. ir Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijas priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi, un es gribçtu informçt deputâtus, ka ðo summu mçs jau esam Paðvaldîbu izlîdzinâðanas fondâ ieskaitîjuði 1997. gada budþeta grozîjumos.

Sçdes vadîtâjs. Paldies. Jânis Bunkðs, frakcija "Latvijas ceïð".

J.Bunkðs (LC). Cienîjamie kolçìi! Kâ jau ðeit tika teikts, òemot vçrâ to, ka ðie 1,9 miljoni latu ir atrasti jau ðâ gada bu-dþeta grozîjumos, mums bija noruna Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijâ, ka tâdâ gadîjumâ mçs ðâdu priekðlikumu neuzturçsim, tâpçc ðo priekðlikumu komisijas vârdâ es arî noòemu. Tâpat ðo priekðlikumu... tas ir, nâkoðo priekðlikumu es noòemu arî no "Latvijas ceïa" gluþi to paðu iemeslu dçï.

Sçdes vadîtâjs. Paldies! Tâtad 73. un 74. priekðlikumi tiek noòemti. Paldies!

V.Balodis (TB/LNNK) . Nâkamais ir 75. priekðlikums — deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât priekðlikuma autors deputâts Kârlis Èerâns.

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es lûdzu balsojumu par ðo priekðlikumu, kura bûtîba ir novirzît 3 miljonus latu no pievienotâs vçrtîbas nodokïa papildus ieòçmumiem lauksaimniecîbas produkcijas un lauksaimniecîbâ izmantoto raþojumu un pakalpojumu cenu un tarifu paritâtes nodroðinâðanai. Es gribu vçrst deputâtu uzmanîbu uz to, ka arî citos priekðlikumos, kas bija iesniegti par ðo pievienotâs vçrtîbas nodokli, ir paredzçta bûtiski ðî nodokïa masas palielinâðanâs. Un tas nozîmç to, ka ðî nodokïa prognoze nav uzskatâma par kâdu svçto govi, kur Finansu ministrija tagad var pateikt, ka, lûk, mçs varçsim ieòemt tikai tik daudz un ne vairâk, un visi deputâti arî klausîs ðim Finansu ministrijas viedoklim. Un ir pilnîgi skaidri paðvaldîbu aprçíini, ka ðis nodokïa palielinâjums var bût arî vçl bûtiski lielâks.

Un es aicinu izðíirties par ðiem 3 miljoniem latu un no-virzît tos, neapðaubâmi, vajadzîgam mçríim, tas ir, lauksaimniecîbas produkcijas un lauksaimniecîbâ izmantoto raþoju-mu pakalpojumu cenu un tarifu paritâtes nodroðinâðanai. Es domâju, ka zemnieki mums pateiks paldies, ja ðâdu priekðlikumu mçs pieòemsim par spîti tam, ka Zemkopîbas ministrija ðo absolûti nav uzskatîjusi par prioritâti, bet ðeit mçs varam ðo kïûdu labot un tomçr kaut nelielâ mçrâ nodroðinât to normu izpildi, kas ie ierakstîts Lauksaimniecîbas likumâ. Es lûdzu nobalsot par ðo priekðlikumu un to atbalstît. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Paldies! Jânis Mauliòð, frakcija "Latvijai".

J.Mauliòð (TKL). Godâtâ Saeima! Mçs runâjam par ieðanu uz Eiropu, un tajâ paðâ laikâ tie, kas aìitç par ieðanu uz Eiropu, saka tâ: Eiropâ mums dos subsîdijas uz katru hektâru — 600 dolâru uz katru hektâru. Vai jûs zinât, cik mçs paðlaik dodam subsîdijas uz katru hektâru? 6 + 6. 12 dolâri. Iedomâjieties tâdu pretrunu. Mçs nedrîkstot subsîdijas palielinât lauksaimniecîbai, jo tad mûs neuzòemðot Eiropâ un tas pats cilvçks, kas ir teicis, ka nedrîkst palielinât subsîdijas, aicina mûs iet uz Eiropu tâpçc, ka tur izmaksâ 600 dolâru uz hektâru subsîdijas lauksaimniecîbai. Daþâdâ veidâ. Protams, arî infrastruktûras radîðanai. Tad padomâjiet, godâjamie kolçìi, kâdu absurdu mçs te dzirdam gan no tribînes, gan no viena, otra raksta mûsu presç, ko diemþçl popularizçjat jûs, jûsu pârstâvji — gan ai-cinot uz Eiropu, gan sakot, ka Eiropa mums to un to neatïauj. Tad ðos 3 miljonus, kolçìi, dosim tâm niecîgajâm subsîdijâm, kuras noteikti Eiropâ atïaus, ja jau viòa saviem zemniekiem atïauj izmaksât uz hektâra 600 dolâru. Nu nemâlçsim tautai acis. Vai tad komunistu laikâ jau pietiekoði mums nemâlçja acis? Nu kâpçc ðî nekaunîgâ izrîkoðanâs pret tautu? Un kâ-pçc arî mçìiniet vienu otru te kolçìi apmânît ðâdâ veidâ? Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Nevçlas. Paldies! Debates beidzam. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu, un balsojam deputâta Èerâna priekðlikumu ar numuru 75. Lûdzu rezultâtu! Par — 19, pret — 27, atturas — 27. Nav pieòemts.

V.Balodis. 76. — arî ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Debatçs runâs deputâts Kârlis Èerâns.

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es lûdzu jûs atbalstît manu priekðlikumu — uzdot Finansu ministrijai ievâkt akcîzes nodokïa ieòçmumos par 4 miljoniem latu vairâk un novirzît ðo naudu kâ valsts papildu dotâcijas speciâlajam veselîbas aprûpes budþetam. Un ir pilnîgi skaidrs, ka ðie akcîzes nodokïa ieòçmumi, tie var bût lielâki, nekâ tie ir ðobrîd, un to arî pilnîgi skaidri apliecina ðî gada prognozes izpilde, kura jau tagad uz novembri... pçc tiem datiem, kas ir bijuði uz septembra beigâm, jau rudenî tie bûtiski pârsniedz to prognozi, kura bija paredzçta akcîzes nodokïa ieòçmumiem visam gadam. Vismaz atseviðíâs ðî akcîzes nodokïa pozîcijâs. Un òemot vçrâ vçl to, ka mûsu valstî ir tik daudz kontrabandas, alkohola un tabakas, kas ir akcîzes preces, un kur ir vienkârði jânodroðina, lai ðie nodokïi tiktu iekasçti, un es pilnîgi skaidri zinu, ka ðeit pietrûkst tikai politiskâs gribas to izdarît. Mçs tomçr ðeit varam vienoties par to, ka mçs uzliekam ðo pienâkumu Valsts ieòçmumu dienestam. Un es domâju, ka seviðíi pozîcijas deputâtiem nebûs noslçpums tie iemesli, kâpçc ðî kontrabanda netiek apkarota Latvijas tirgos. Un mçs nevaram atïaut turpinât, teiksim, ðâdu patvaïu, un es lûgtu deputâtus arî par to ðodien izðíirties, ka mçs uzliekam ðo pienâkumu un pienâcîgi iekasçjam ðo akcîzes nodokli no alkohola, no tabakas un novirzâm ðo naudu kâ dotâcijas speciâlajam veselîbas aprûpes budþetam. Alkohols pietiekami maitâ mûsu dzîvi, un mediíiem ðî nauda ir ïoti vajadzîga. Es aicinu jûs tomçr to saprast, kolçìi deputâti. Liels paldies!

Sçdes vadîtâjs. Paldies! Vçl kâds vçlas runât? Janîna Kuðnere, frakcija "Latvijai".

J.Kuðnere (TKL). Godâtais prezident, cienîjamâ Saeima! Es gribçtu atgâdinât par to, ka jûs bez ierunâm pieòçmât finansu ministra Roberta Zîles priekðlikumu par to, ka tomçr ir iespçjami papildu ieòçmumi no pievienotâs vçrtîbas nodokïa. Bet jûs neatbalstîjât ðî nodokïa novirzîðanu medicînai, bet gan ïoti îpatnçjâ kârtâ jûs to atbalstîjât kâ valsts budþeta dotâciju labklâjîbas sistçmas reformas projekta îstenoðanai. Reforma reformas galâ. Bet tiem, kam ir visnepiecieðamâkâ nauda, un ðinî gadîjumâ par medicînu mçs ïoti labi zinâm, ka trûkst naudas, lai ârstçtu pacientus, un ka pacientiem pat tiek atbildçts: "Mçs jûs neòemsim stacionârâ tâpçc, ka mums nav par ko jûs ârstçt." Trûkst naudas samaksât dakteriem pa paveikto darbu. Faktiski ârsti, kas strâdâ stacionâros, ârstç un neatsakâs no slimniekiem, no pacientiem, taèu to faktiski dara uz sava brîvâ laika rçíina, nesaòemot nekâdu atalgojumu. Un atïausit atgâdinât, ka medicînai katru gadu samazinâs valsts budþeta daïa no nacionâlâ kopprodukta. 1996.gadâ — 4,1% tas bija, 1997.gadâ — 3,9% un 1998.gadâ tiek plânoti tikai 3,5%. Tâdâ veidâ mçs atstâjam Latviju pçdçjâ vietâ Eiropâ. Kâdas te var bût runas par mûsu ieieðanu Eiropâ? Manuprât, tam nav absolûti nekâda pamata. Ðinî gadîjumâ ir jârunâ faktiski par valdîbas tieðâm prettautisku rîcîbu, jo mçs, es vçlreiz atgrieþos pie tâ, mçs neþçlojam naudu nekâdâm reformâm, mçs neþçlojam naudu ierçdòiem. Tur mums pietiek. Ierçdòiem budþetâ ir palielinâti ienâkumi. Respektîvi, algas par 5%, salîdzinot ar ðo gadu, uz nâkamo gadu. Medicînas darbiniekiem tas ir ar mînusa zîmi. Bet tas nav tikai medicînas darbiniekiem. Uz visiem mûsu pilsoòiem un nepilsoòiem, uz visiem Latvijas iedzîvotâjiem attiecas tas, ka jums nav uz ko cerçt, jûs varat mirt nost, jo valsts lîdzekïus jums veselîbas nostiprinâðanai nedos. Tâdçï es tomçr lûdzu — pârdomâjiet, cienîjamie kolçìi, par ko jûs balsojat, un atcerieties, ka veselîba — tâ ir mûsu tautas nâkotne. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Balsojam par deputâta Èerâna priekðlikumu nr. 76. Lûdzu rezultâtu! Par — 23, pret — 26, atturas — 31. Nav pieòemts.

V.Balodis. 77. ir deputâtes Guntas Gannusas iesniegtais priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti piekrît komisijas atzinumam? Piekrît. Pieòemts.

V.Balodis . 78. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Frakcija prasa balsojumu. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Balsojam par frakcijas "Latvijai" priekðlikumu nr. 78. Lûdzu rezultâtu! Par — 17, pret — 30, atturas — 29. Nav pieòemts.

V.Balodis. 79. ir Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Debatçs runâs Andris Ameriks, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

A.Ameriks (DPS). Godâtie deputâti! Es saprotu, ka tagad var izvçrsties diskusija par to, vai mçs varam vai nevaram pieíerties vai zinâmâ mçrâ diskutçt par Latvijas Bankas peïòu. Mçs zinâm, ka pastâv likums, kurð darbojas, likums par Lat-vijas Banku, kurð nosaka, ka Latvijas Bankai tuvâkajâ nâkotnç bûtu jâpalielina savs statûtu kapitâls no 2 miljoniem lîdz 25 miljoniem latu. Tajâ paðâ laikâ mçs neesam noteikuði ar ðo likumu ne termiòus, ne arî to, kâdâ veidâ ðis kapitâls tiek palielinâts. Lîdz ar to katru gadu Latvijas Bankas peïòa, kas ir aptuveni 7 miljoni latu, tiek izmantota, zinâmâ mçrâ brîvi variçjot ar tâm summâm, kuras tiek ieskaitîtas budþetâ, un tâs, kas ir nepiecieðamas Latvijas Bankas rezervju izveidoðanai. Tie priekðlikumi, kas skar budþeta ieòçmumu daïas palielinâðanu par 2 miljoniem, tie ir priekðlikumi ar veselu rindu. Te ir no 79. lîdz 91.priekðlikumam, kuri sadalâs gan Iekðlietu ministrijas atseviðíu funkciju pildîðanai, kâ arî vairâku nepabeigto celtniecîbas objektu izglîtîbas finansçðanai. Mçs saprotam to, ka ðodien visiem ir lielas problçmas ar finansu lî-dzekïiem. Mçs ðodien redzçjâm gan ðo paðvaldîbu attieksmi pret budþetu, tajâ paðâ laikâ es uzskatu, ka mums ir jâbût pietiekoði solidâriem ar visâm institûcijâm, valsts institûcijâm, es uzsveru, kuras strâdâ ar peïòu. Ðajâ gadîjumâ mçs uzskatâm, ka katrs atseviðís balsojums, sâkot no 79.priekðlikuma lîdz 91.priekðlikumam, ir balsojams. Es aicinu deputâtus vçlreiz iedziïinâties situâcijâ, kas ir saistîta ar konkrçtiem mçríiem, kuriem tiek novirzîta ðî Latvijas Bankas peïòa, uzsveru, kas tas nenozîmç, ka mçs ðobrîd atòemam vai kaut kâdâ veidâ ierobeþojam Latvijas Bankas neatkarîbu, tâ tas nav. Tajâ paðâ laikâ es esmu pilnîgi pret to, ka mçs uzsveram zinâmu neatkarîbu voluntâru lçmumu pieòemðanâ, jo, ja arî mçs pildâm un mums ir jâpilda likums par Latvijas Banku, tad ir noteikts pârejas noteikumos termiòð, kurâ ðîs 25 miljonu rezerves ir jâizveido.

Vçl jo vairâk. Ja mçs runâjam par ðo jauno naudas glabâtuves celtniecîbu, kurai tiek paredzçti lîdzekïi Latvijas Bankas plânos, mçs zinâm, ka ðodien visas mûsu latu rezerves, visi mûsu lati glabâjas Vâcijas "Bundesbankâ", "Bundesbankas" glabâtuvçs, kur mçs nemaksâjam nevienu santîmu par ðo glabâðanu. Mçs varam runât ðobrîd par to, ka, bez ðaubâm, Eiropas Savienîbas monetârâs politikas nâkamo soli "Bundesbanka" uzòem zinâmu...

Sçdes vadîtâjs. Amerika kungs, trîs minûtes ir pagâjuðas.

A.Ameriks . Es atvainojos. Es aicinu balsot visus, sâkot no 79. lîdz 91. priekðlikumam.

Sçdes vadîtâjs. Roberts Zîle, finansu ministrs.

R.Zîle (finansu ministrs). Godâtais Valsts prezident! Godâtais Saeimas priekðsçdçtâj! Tâtad es gribçtu pateikt par visu ðo priekðlikumu grupu. Gatavojot ðo budþeta projektu, mçs òçmâm vçrâ gan Latvijas Bankas likumu izmaiòas, kas ir ðâ pamatkapitâla palielinâðana, kas ðeit ir minçta. Mçs òçmâm vçrâ arî to, ka sakarâ ar jauno ievieðanu "Bundesbankas" glabâtuves lîgums tiks lauzts ar Latviju. Un vçl es gribu teikt arî to, ka mçs jau apspriedâm sarunâs ar Latvijas Banku, kura mums pierâdîja, ka mums ir ïoti lielas baþas, vai mçs ieòemsim pat tos 2 miljonus, kas tur jau ir ierakstîti budþeta projektâ.

Ja mçs apzinâti balsojam vçl, tas nozîmç visîstâko slçptâ bu-dþeta deficîtu, ka mçs labi zinâm, ka ðie ieòçmumi nepildîsies, bet izdevumi tiks finansçti. Tas ir pilnîgi pareizi. Es gribu teikt par tâm pozîcijâm, kur ðî nauda tiks novirzîta. Vairums no ðîm pozîcijâm ir valdîbas sçdes protokolâ kâ ïoti nepiecieðami izdevumi.

Mçs to darîsim laika gaitâ nâkoðâ gada laikâ no neparedzçtiem izdevumiem. Kâ tas ir arî fiksçts valdîbas protokolâ. Tâpçc es tomçr aicinu paturçt prâtâ to, ka Latvijas Bankas kâ Latvijas lata stabilitâtes jautâjums pilnîgâ droðîbas izpratnç saistîbâ ar ðo glabâtuves celtniecîbu ir daudz svarîgâks nekâ tie viens vai divi miljoni, ko mçs iegûtu, pilnîgi teorçtiski iegûtu no ðâ budþeta priekðlikumu atbalstîðanas. Es aicinu neatbalstît nevienu no nâkoðajiem priekðlikumiem!

Sçdes vadîtâjs. Ziedonis Èevers, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

Z.Èevers (DPS). Cienîjamo priekðsçdçtâj! Cienîjamie kolçìi! Ðî situâcija, kas skar budþetu, ir pietiekoði smaga, es domâju, visâm valsts institûcijâm — paðvaldîbâm un visâm ministrijâm. Tâ skar visus klâtesoðos deputâtus vienâdâ atbildîbas sajûtâ. Vai nu pozîcija, vai opozîcija. Ja ðo jautâjumu mçs izdiskutçtu par to, kâ mçs diskutçjâm valdîbâ, mçs atradâm normâlus kompromisa lçmumus ar ïoti daudzâm ministrijâm. Arî Iekðlietu ministrija, neskatoties uz to, ka valdîbâ pirmajâ riòíî Iekðlietu ministrijai bija paredzçti 2,5 miljoni, pçdçjo riòíi mçs sagaidîjâm ar 300 tûkstoðiem papildus budþetam. Mçs cerçjâm uz 2,5, sagaidîjâm tikai 300 000. Es negribçtu aìitçt nevienu, lai ðodien atgrieztu to atpakaï, kas bija izlemts pirmajâ balsojumâ. Bet ðodien mçs stâdâm jautâjumu par pietiekoði sareþìîtâm lietâm. Par to sfçru, no kâ ir atkarîga mûsu kopçjâ droðîba, jo visus ðie lîdzekïus ir paredzçts iztçrçt mçríprogrammâm.

Tajâ paðâ laikâ, es nepiekrîtu Zîles kunga viedoklim, ka ðodien mçs nevaram plânot ieòçmumus, un lîdz ar to arî ir ðaubas par izdevumu daïu. Makroekonomiskâ analîze, uz kuras pamata ir izstrâdâts budþets, vispâr ir viena no tâm tçmâm, kuru mçs vçl Saeimâ neesam diskutçjuði. Vai vispâr valstî mçs kaut ko varam plânot un kaut kâdâ veidâ dot solîjumus un garantijas? Jâ, tur Zîles kungam ir taisnîba. Ne visus ieòçmumus var plânot.

Bet ir viena lieta, ko es gribçtu norâdît visiem klâtesoðajiem. Kâ var plânot Iekðlietu minisrtrija savu budþetu, ja no 89 miljoniem 12 miljoni ielikti iekðâ kâ paði ieòçmumi. Ðos 12 miljonus mçs vispâr nevaram pat plânot un garantçt viòus.

Ðodien mani kolçìi pacçla jautâjumu par to, vai mçs nevarçtu izskatît jautâjumu par Latvijas Bankas iespçjâm izmantot ðo naudu tiem mçríiem, par kuriem runâja mans kolçìis Amerika kungs. Jâ, es domâju, ka mçs varçtu, jo par ðo summu naudas krâtuvi neuzcels. Tai ir jâbût îpaðai diskusijai Saeimâ un valdîbâ, no kura gada un kad mçs sâkam celt naudas krâtuvi. Es aicinu atbalstît ðos priekðlikumus, par ko uzstâjâs un piedâvâja mans kolçìis Amerika kungs. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Dzintars Âbiíis, frakcija "Latvijas ceïð".

Dz.Âbiíis (LC). Cienîjamie kolçìi! Es piekrîtu Èevera kungam, ka ir problçmas iekðlietu resorâ, gluþi tâpat kâ ir problçmas gandrîz jebkurâ mûsu dzîves sfçrâ ar finansçju-mu, bet tomçr mûsu valstî ir cilvçki, kuriem es uzticos. Un viens no tiem nepârprotami ir Einars Repðe. Es domâju, ka gan pozîcijas, gan opozîcijas deputâti viòa viedokli ðajâ jautâjumâ ir dzirdçjuði. Tâpçc es kategoriski aicinu neatbalstît ne ðo, ne arî turpmâkos priekðlikumus, kas paredz palielinât izdevumus uz bankas rçíina. (Starpsauciens: "Ieòçmumus.") Ieòçmumus, es atvainojos.

Sçdes vadîtâjs. Andris Ameriks — otro reizi.

A.Ameriks (DPS). Godâtie kolçìi! Ïoti cienîtais finansu ministra kungs! Bez ðaubâm, ka jums ir pilnîga taisnîba. Tas, ka mums nav tiesîbu ðobrîd zinâmâ mçrâ ietekmçt Latvijas Bankas politiku. Tajâ paðâ laikâ nevienâ likumâ, arî likumâ par Latvijas Banku, nav noteikts, ka Latvijas Bankai bûtu jâieskaita Latvijas valsts budþetâ 2 miljoni latu, kurus piedâvâ Finansu ministrija. Lîdz ar to arî valdîba savâ budþeta projektâ. Ðajâ gadîjumâ diskusija rit par peïòu, ko Latvijas Banka gûst no savas darbîbas un kas ir aptuveni 7 miljoni latu. Ðajâ gadîjumâ diskusija ir par konkrçtâm mçría summâm, kuras tiek novirzîtas konkrçtâm funkcijâm un kuras ir ietvertas priekðlikumos no 79. lîdz 91. Lîdz ar to mçs nekâdâ veidâ neietekmçjam Latvijas Bankas neatkarîbu.

Sçdes vadîtâjs. Juris Sinka, apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcija.

J.Sinka (TB/LNNK). Priekðsçþa kungs! Prezidenta kungs! Mçs nekâdâ ziòâ nedrîkstam iespaidot, un es esmu pârliecinâts, negatîvi Latvijas Bankas politiku. Mums jâsavalda kâre tikt pie Latvijas Bankas naudas, lai apmierinâtu budþeta ienâkumus un izdevumus. Latvijas Bankas rîcîba, tâs prezidenta fiskâlâ politika, emisijas politika ir ieguvusi starptautisku atzinîbu, ir ieguvusi Eiropas atzinîbu. Tas ir pârâk viegls veids, kâ tikt pie naudas un tajâ paðâ laikâ pazeminât lata vçrtîbu. Tas rada inflâciju, ko apstiprinâjis arî prezidents Repðe savos komentâros, un tas var pazeminât mûsu latu, ka kâdâ jaukâ dienâ, nedod Dievs, 60 santîmi nebûs vairs tie 100 000 karbovanci. Es lûdzu ðo Latvijas Bankas politiku nemçìinât mainît. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamais vairâkums! Cienîjamais Prezidij! Prezidenta kungs! Premjerministra kungs! Kad mçs savâ laikâ nesen apspriedâm cienîjamâ Repðes kunga kandidatûru uz Bankas priekðsçdçtâja posteni, mçs visi un arî vairâkums reâli runâjâm par to, ka mûsu valstî ir izveidojusies vçl viena valsts. Tâ ir zem nosaukuma "Latvijas Banka". Vai nenokïûstam lîdz paradoksâlai situâcijai, ka Latvijas Bankai, protams, ir vajadzîga gan peïòa, gan ir vajadzîgas labas algas, gan ir vajadzîgs specapìçrbs, gan speciâlas bruòu maðînas, gan vçl, Dievs vien zina, kas. Es nesaku to, ka ðajâ gadîjumâ mçs bûtu aplaupîjuði savâ veidâ banku, bet ir cits jautâjums. Es uzskatu, ka ðie jautâjumi un ðî nauda ir vairâk ðodien vajadzîga Iekðlietu ministrijai, kurai trûkst ðo lîdzekïu. Es nedomâju, ka rît kâds skries laupît pçc tam Latvijas Banku, ka nabaga Repðes kungs pilnîgi bâls sçdçs bez algâm, bez jaunâm íiverçm, bez jauniem braucamiem un, iespçjams, arî bez jauniem deltaplâniem.

Tâdçï es, cienîjamie kolçìi, aicinu ðinî gadîjumâ patieðâm Latvijas Bankai ðo summu noòemt un atbalstît iekðlietu ministra kunga iniciatîvu. It seviðíi uz tâ fona, ko mçs labi zinâm, ka nâkoðâ gadâ, cienîjamâ "Ceïa" pârstâvji, Labklâjîbas ministrijai jûs neplânojât palielinât. Tâ kâ mçs varam reâli runât par to, ka palielinâsies noziedzîba. Un ja jau mçs netaisâmies risinât ðîs sociâlâs problçmas, tad vismaz iedosim naudu iekðlietu sistçmai, lai var kâdu noíert, lai bûtu vismaz moderna tâ tehnoloìija. Citâdi patieðâm, ja nebûtu pat viòiem, tad kâds kompjûteru speciâlists, kaut kâds starptautiskais terorists vai Baltijas sadraudzîbas valsts terorists kârtçjo reizi zvanîs uz mûsu firmâm, un es varbût kâdam piedâvâðu arî karti, lai viòð pazvana arî "Latvijas ceïam", un tad paskatîsimies, kâ jûs meklçsiet bumbas savâ ofisâ, ja nebûs tehnoloìijas Iekðlietu ministri-jai. Tâ ir realitâte, un tâdçï es uzskatu, ka ðajâ gadîjumâ ir jâatbalsta ðî Iekðlietu ministrijas iniciatîva. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Jânis Mauliòð, frakcija "Latvijai".

J.Mauliòð (TKL). Godâtâ Saeima! Es nebûtu nâcis, ja es nedzirdçtu no mûsu finansu ministra Roberta Zîles kârtçjo dezinformâciju. Tikai nezinu, vai viòð domâ, ka mçs tieðâm esam muïíi (Starpsauciens: "Ârprâts…"), ja grib sasaistît bankas peïòu ar inflâcijas jautâjumu, jo skaidri zinâm, ka inflâcija vai lata sabrukums var iestâties tikai tad, ja ir ârçjâs tirdzniecîbas negatîvâ bilance, kura ir pilnîgi neatkarîga no Latvijas Bankas peïòas, un ja Latvijas Bankas peïòa ir 7 miljoni, kâ mçs te dzirdçjâm, un no tiem noòem 65 tûkstoðus, inflâcijas, kungi, dâmas, nebûs. Tâ ir kârtçjâ "pîlîte" un dezinformâcija, un es gribu izsacît pârmetumu, otrreiz es aizrâdu Robertam Zîlem par rupju dezinformâciju. Un, ja mums tâds ir finansu ministrs, tad tajâs lietâs, kur nevaram dziïâk iedziïinâties, tâda dezinformâcija var bût ïoti nopietna. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Vçl kâds deputâts vçlas runât? Nevçlas. Debates... Finansu ministrs Roberts Zîle. Lûdzu! Otro reizi, tâtad viena minûte.

R.Zîle (finansu ministrs). Mauliòa kungs, tâtad es principâ nerunâju par bankas peïòu saistîbâ ar inflâciju, tas bija citâ sakarîbâ, un to varbût teica kâds cits runâtâjs. Bet, ja mçs runâjam par to, ka vienai valsts institûcijai jâpaòem valsts peïòas daïa, tad tas tiek darîts. Jûs dzirdçjât, ðis plâns ir 7 miljoni. Mçs no visiem uzòçmumiem òemam 15% virs nodokïiem uzòçmumu ienâkumu, kâpçc mçs ðai institûcijai gribam noòemt daudz, daudz vairâk, jo 2 miljoni no septiòiem ir paredzçti budþetâ. Lûdzu, parçíiniet un padomâjiet!

Sçdes vadîtâjs. Paldies! Vairâk debatçs deputâti runât nevçlas. Debates beidzam. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Balsojam Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikumu ar nr.79. Lûdzu rezultâtu! Par — 47, pret — 33, atturas — 11. Pieòemts.

V.Balodis (TB/LNNK). 80. ir Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikums, un komisija to nav at-balstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Frakcija prasa balsojumu. Vai debatçs kâds vçlas runât? Nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Balsojam priekðlikumu ar nr.80. Es lûdzu balsoðanas laikâ netraucçt operatoru. Lûdzu rezultâtu! Par — 45, pret — 33, atturas — 15. Nav pieòemts.

V.Balodis. 81. arî ir Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Andris Ameriks, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija, debatçs vçlas runât.

A.Ameriks (DPS). Godâtie deputâti! Ðîs diskusijas, kuras ritçja nupat par Latvijas Bankas peïòu, skar visus priekðlikumus, kas ir tâlâk un kur konkrçti norâdîtas ðîs summas, ku-râm arî ir mçríi, kuriem tâs tiek veltîtas.

Nâkoðâ summa ir 15 400 latu un konkrçti arî funkcija, kam tâ ir domâta. Godâtie kolçìi, ðis viss jautâjums, kas ir saistîts ar ðo Latvijas Bankas peïòu, kurai mçs paredzam atskaitîjumus, un es piekrîtu Zîles kungam, ka mums nav tiesîbu ietekmçt pilnîbâ, ja mçs uzskatâm, ka Latvijas Banka ir pilnîbâ valsts uzòçmums, bet tâds tas pilnîbâ nav. Lîdz ar to mums ir jârçíinâs ar to ekonomisko situâciju, kura ðobrîd ir, un es, godâtie kolçìi, aicinu par katru no ðiem priekðlikumiem, bez ðaubâm, izteikt savu attieksmi balsojot, bet ðîs summas ir ar konkrçtiem mçríiem, kuriem tâs tiek veltîtas, tâtad lûdzu atbalstît mûsu priekðlikumus.

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Balsojam par frakcijas priekðlikumu nr.81. Lûdzu rezultâtu! Par — 46, pret — 34, atturas — 15. Nav pieòemts.

V.Balodis (TB/LNNK). 82. ir Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti runât nevçlas. Vçlas. Ziedonis Èevers, iekðlietu ministrs. Lûdzu!

Z.Èevers (iekðlietu ministrs). Cienîjamo priekðsçdçtâj! Cienîjamie kolçìi! Es ïoti îsi aizkavçðu jûsu uzmanîbu. Valsts policijâ ðie 300 tûkstoði ielikti operatîvâs tehnikas iegâdei cîòâ pret organizçto noziedzîbu. Es domâju, katrs no jums ir liecinieks, kas ir mainîjies pçdçjo divu mçneðu laikâ tikai pareizas valsts politikas realizâcijas rezultâtâ, ko mçs esam izmainîjuði Tiesu ekspertîþu centrâ, uzstâdîjuði daktiloskopisko kompjûteru sistçmu, kas dotu iespçjas atklât noziegumus, kas izdarîti desmit gadu laikâ un piecpadsmit un trîsdesmit gadu atpakaï. Ðî ir naudas summa, kas ir paredzçta speciâlâs operatîvâs tehnikas iegâdei kriminâlpolicijai cîòâ pret organizçto noziedzîbu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds deputâts vçlas runât? Nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Balsojam par Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikumu ar nr.82. Lûdzu rezultâtu! Par — 49, pret — 31, atturas — 12. Pieòemts.

V.Balodis (TB/LNNK). Nâkamais ir 83, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti vçlas runât? Ziedonis Èevers, iekðlietu ministrs.

Z.Èevers (iekðlietu ministrs). Cienîjamo priekðsçdçtâj! Cie-nîjamie kolçìi! 120 tûkstoði latu, kas ir paredzçti ugunsdzçsçjiem, ir paredzçti speciâlâs struktûrvienîbas ekipçjumam, kas ir domâta kâ primârâ cîòâ daþâda veida nelaimes situâcijâs. Latvijas valsts ugunsdzçsîbas dienestâ ðobrîd nav speciâlâ ekipçjuma, bez kura ðodien ugunsdzçsîbas dienesta dar-binieki nevar piedalîties ârkârtçjo situâciju seku likvidçðanâ, kas skar seviðíi bîstamâs íîmiskâs vielas. Tas ir speciâlâs vienîbas ekipçjuma aprîkojums, es aicinâtu jûs atbalstît.

Sçdes vadîtâjs. Paldies! Vai vçl kâds vçlas runât? Nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Balsojam par Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikumu nr.83. Lûdzu rezultâtu! Par — 43, pret — 32, atturas — 16. Nav pieòemts.

V.Balodis (TB/LNNK). 84. ir Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai kâds vçlas runât? Nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Balsojam par frakcijas priekðlikumu nr.84. Lûdzu rezultâtu! Par — 43, pret — 33, atturas — 14. Nav pieòemts.

V.Balodis. 85. ir Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti vçlas runât? Andris Ameriks, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

A.Ameriks (DPS). Godâtie kolçìi! Tas ir priekðlikums nr.85, un runa iet par robeþsardzi, kurai tiek papildus lûgti 107 tûkstoði latu. Godâtie kolçìi, jûs esat paði redzçjuði, kâdâ situâcijâ paðreiz ir tâ robeþsardze, sâkot no ekipçjuma un beidzot ar to, kâda paðreiz ir tâs gatavîba, un lielâ mçrâ arî no robeþu sakârtotîbas, no to cilvçku nodroðinâjuma, kuri strâdâ robeþsardzç, ïoti daudz kas bûs atkarîgs nâkotnç. Godâtie kolçìi, es lûdzu iedziïinâties un izteikt savu attieksmi balsojot.

Sçdes vadîtâjs . Ziedonis Èevers, iekðlietu ministrs. Èevera kungs, divas minûtes lîdz pârtraukumam.

Z.Èevers (iekðlietu ministrs). Cienîjamo priekðsçdçtâj! Cienîjamie kolçìi! Situâcija ar mûsu valsts robeþsargiem ir zinâmâ veidâ kritiska. Es negribçtu meklçt vainîgos, tâ nu dzîves situâcijâ ir izveidojies, ka septiòu gadu laikâ mçs mazâk esam domâjuði par mûsu valsts robeþu, bet vairâk par to runâjuði. Iepriekðçjâs valdîbas koncepcijâs daudz kas ir pieòemts, arî ðî valdîba turpina realizçt agrâk pieòemto politiku, bet, kâ tas parasti gadâs, vçlme ir — lîdzekïu trûkst. Lielajâ koncepcijâ, kas ir akceptçta, lai attîstîtu Latvijas valsts robeþu, ir paredzçts piecu gadu laikâ 12 miljoni latu, 30 miljoni dolâru. No ðiem lîdzekïiem nâkamais gads paredz 8 miljonus dolâru jeb 4 miljonus latu. Varat aprçíinât ðîs lietas, vai mçs paspçsim to izdarît piecu gadu laikâ. Es nepretendçju uz izmaiòâm, kas skartu robeþu, jo mçs visi orientçjamies uz tâm lielajâm situâcijâm, uz ko mçs varçtu atïauties, bet ðobrîd Iekðlietu ministrijai nav lîdzekïu, lai apìçrbtu robeþsargus! Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Paldies! Godâtie kolçìi, debates turpinâsim pçc pârtraukuma. Pirms pârtraukuma jâizskata desmit deputâtu iesniegums, kuri ierosina ðodien 19.00 beigt ârkârtas sçdi un atsâkt to 5.decembrî, rît, pulksten 9.00. Vai kâds vçlas runât par vai pret? Par vçlas runât Andris Rubins, Tautas kopa "Brîvîba" frakcija.

A.Rubins (TKB). Augsti godâjamais prezident! Prezidij! Partijas biedri, deputâti! Jâatzîmç, ka ïoti nelabvçlîgs laiks ir izraudzîts budþeta apsprieðanai. Pirmkârt, vakara stunda, neraþîgs laiks, sasmakuðas bezgaisa telpas. Otrkârt, Adventes laiks, klusuma, pârdomu laiks pirms Kristus nâkðanas. (No zâles deputâts A.Panteïçjevs: "Tas nav par jautâjumu.") Konstruktîvi runât es nevaru, jo mani ierosinâjumi attiecîbâ par medicînu, veselîbas aprûpi un demogrâfiju, skolotâju, ârstu algâm ir noraidîti. Es nezinu, pçc kâdiem principiem un ar kâdu tikumîbu strâdâ Budþeta komisija, bet visi ir noraidîti. To visu var izlasît, kâdi tie bija tajos papîru kalnos, ko saòçma katrs deputâts. Konstruktîvi es varu pateikt tikai vienu — nepiecieðama ir nodokïu reforma. Nodokïu sistçmas reforma ir svarîgs jautâjums, un nodokïu iekasçðanas uzlaboðana ir tâs sastâvdaïa. Vienîgais, ko var darît paðreiz ekonomikas valsts, var samazinât nodokïu likmes, nevis tâs paaugstinât, veicot sistçmas reformu un uzlabojot iekasçðanu. Zemâkas likmes izraisîs tikai pagaidu valsts ieòçmumu samazinâðanu, nâkotnç radot tâ saucamo tikumîgo apli. Bet, lai to realizçtu, tam pretî stâjas cilvçku grupa, daudzi citi, kurus es nosaucu, un tas nav mans izdomâjums, bet viòu paðu — homo novus , lasiet Godmani! Sâkot ar Godmani, vesela plejâde ir homo novus . (Starpsauciens: "Runâ par lietu!")

Sçdes vadîtâjs . Rubina kungs, lûdzu, par lietu runâjiet! Godmanis ðo iesniegumu nav parakstîjis.

A.Rubins . Bet, protams, ka ir deputâti, kuri tâpat kâ es esmu homo sapiens , tâpat kâ daudzi citi visâ pasaulç. Protams, jums, priekðsçdçtâja kungs, var likties, ka es nerunâju par lietu, bet es runâju par lietu. Tâpçc es gribu teikt vçl, ka es nezinu neko par homo novus , bet arî ðajâ Adventç, ðajos gaidîðanas svçtkos ir, kâ Plûdonis teicis, divi pasaules, un bezdibens klâjas starp ðîm divâm pasaulçm, pleðas arvien plaðumâ. Un tas ir tieði par mûsu budþetu ðodien, viena pasaule — 6 tûkstoði cilvçku Rîgâ — tiek atslçgti no apkures, citi — konkursi, balles, izpriecas, kamçr citi — atkal varmâcîbas, slepkavîbas. Bet ir arî labâs ziòas homo sapiens . Valsts bibliotçkâ divkârðojas lasîtâju skaits, un grûti atrast vietu lasîtâjiem.

Sçdes vadîtâjs. Rubina kungs, es tieðâm aicinu runât par lietu!

A.Rubins. Paldies! Un es vçl vienu reizi aicinu visus pâr-traukt budþetu izskatîðanu ðodien 19.00 un atsâkt rît no rîta 9.00. Paldies! (Starpsauciens no zâles: "Balsojam!")

Sçdes vadîtâjs . Vai kâds vçlas runât pret? Nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Balsojam par desmit deputâtu priekðlikumu — pârtraukt sçdi ðodien un atsâkt to rît. Lûdzu rezultâtu! Par — 11, pret — 71, atturas — 8. Nav pie-òemts. Lûdzu reìistrâcijas reþîmu! Lûdzu deputâtus reìistrçties. Rudzîða kungu lûdzu nolasît reìistrâcijas rezultâtus.

M.Rudzîtis (Saeimas sekretâra biedrs). Cienîjamie deputâti! Man tâda varbût îsa uzruna, vçstîjums Tautas kopai "Brîvîba"...

Sçdes vadîtâjs. Nolasiet reìistrâcijas rezultâtus, lûdzu!

M.Rudzîtis. Edgars Bâns, Edvîns Inkçns, Jânis Kalviòð, Aivars Guntis Kreituss, Jânis Râzna, Gundars Valdmanis.

Sçdes vadîtâjs. Pârtraukums lîdz pulksten 19.30.

 

Sçdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekðsçdçtâja biedrs Aigars Jirgens.

Sçdes vadîtâjs. Godâtie deputâti! Pârtraukumam atvçlçtais laiks ir pagâjis. Lûdzu, ieòemiet savas vietas. Turpinâm izskatît 85.priekðlikumu. Debatçs pieteicies Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Ðinî gadîjumâ es ai-cinâtu atbalstît ðîs naudas summas izdalîðanu robeþsardzei. Protams, es zinu, ka daudziem vadoðajiem mûsu valsts darbiniekiem patîk vizinâties gar robeþu, spiest rokas robeþsargiem. Tikai, cienîjamie kolçìi, mçs neaizmirsîsim vienu niansi. Ðinî gadâ mçs pârvedâm no Aizsardzîbas ministrijas robeþsardzi Iekðlietu ministrijas pakïautîbâ. Ir notikusi pavisam cita strukturizâcija.

Un ðinî gadîjumâ, lai ðî strukturizâcija notiktu, ir reâli jâizdala robeþapsardzei nauda. Jo citâdâk, ja mçs gribam redzçt un runât, protams, mçs varam atdot ðo sistçmu atkal — kâ muitu mçs atdevâm "Crown Agents", un mçs varam atdot arî robeþapsardzi kâdam, jeb arî mçs varam skatîties, kâ ðie Iekðlietu ministrijas darbinieki tur soïos basâm kâjâm, nebûs nekâda tehniskâ aprîkojuma, un, ja tâda ir mûsu tieksme, tad mçs varam konkrçti runât. Tie, kas ðinî gadîjumâ, es gribu izteikties vçl stingrâk, kas ðinî gadîjumâ nedos ðo naudu, to dara apzinâti, lai mûsu robeþa bûtu caura. Un lai patieðâm arî "Tçvzemes" cienîjamie kolçìi un Vidiòa kungs, lai kurdu bçgïi varçtu lçnâm zagties iekðâ vai nu jûsu vadîbâ, vai citu jums tuvu draugu vadîbâ. Un tad mçs atkal varçsim ðeit runât par to, kâdçï Olaines bçgïu nometnçm ir palielinâjies klientu skaits un kâdçï Latvijâ ir, lûk, ðâdas problçmas.

Tâdçï es aicinâtu arî nacionâli noskaòotos ðinî gadîjumâ nobalsot par ðo naudu, un arî ðinî gadîjumâ bûs arî pilnîgi iespçjams, ja robeþapsardze bûs stiprâka, lîdz ar to arî bûs mazâk kontrabandas. Tas arî ir skaidrâks par skaidru. Ar basâm kâjâm robeþsargs neskries apkârt, un cerîbas uz robeþas droðîbu ir daudz mazâkas. Tâdçï ðî summa nav tik milzîga. Es aicinu atbalstît Iekðlietu ministrijas iniciatîvu!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Nevçlas. Debates... Atvainojos. Juris Kaksîtis, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

J.Kaksîtis (DPS). Cienîjamie kolçìi! Es ïoti atvainojos, ka tik vçlu pieteicos runât. Bet jautâjums ir tieðâm tik ïoti, ïoti nozîmîgs, lai mçs nevarçtu tâ vieglprâtîgi ðodien tikai ar vienu pirksta piespiedienu tai vai citai pogai izðíirt ðo nopietno lietu. Tieðâm, ne tik bieþi man nâkas piekrist Lujâna kunga teiktajam, bet robeþa ir tâ vieta, no kuras sâkas mûsu valsts, no kuras sâkas tâs neatkarîba un varbût kurâ arî beidzas tâs neatkarîba. Un tas nav tikai politiskais jautâjums. Tas ir gan ekonomiskais jautâjums, gan arî starptautiski risinâms jautâjums — cik stipra bûs mûsu robeþa, cik tâ bûs nostiprinâta tehniski, cik tâ bûs nodroðinâta, no tâ ir atkarîga arî mûsu valsts cieòa citu valstu starpâ.

Es nerunâju tanî brîdî, kad bija izvirzîts jautâjums un balsojums par ugunsdzçsîbu. Bet es tieðâm biju pârliecinâts, ka ðodien ðeit sçdoðajiem nevienam nebûs iemesla nobalsot pret lîdzekïu pieðíirðanu ðai struktûrvienîbai, kura faktiski mûsu valstî ir vienîgâ, kas var katastrofu gadîjumâ rîkoties. Un kad bija vasarâ Talsu traìçdija, tad runâtâju, skaïu frâþu teicçju bija ïoti daudz. Diemþçl reâlu darîtâju toreiz nebija tik daudz, un redzu, tagad arî vairs nav tik daudz, kad ir runa par finansçjumu. Tâ tieðâm ir skumîga situâcija, ka tad, kad notiek ðîs nelaimes, tad jâskatâs cilvçka acîs ir citiem, bet tad, kad jâizdala finansçjums, tad, lûk, citi no tâ finansçjuma izdalîðanas atsakâs. Dievs nedod mums vçlreiz skatîties jums visiem to cilvçku acîs, kuru acîs man iznâca skatîties Talsos. Bet tâ ir drusku cita lieta, un tomçr es nevarçju atturçties nerunât par to. Tâdçï es saku — lûdzu neatteiksim ðo finansçjumu robeþsardzei. Tâ ir tieðâm valstiski svarîga lieta. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât par 85.priekðlikumu? Debates slçdzam. Komisijas vârdâ Baloþa kungs vçlas ko piebilst? Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 85.priekðlikumu, ko iesniegusi Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija. Lûdzu rezultâtu! Par — 55, pret — 27, atturas — 7. Priekðlikums pieòemts.

Godâtie kolçìi! Saeimas Prezidijs ir saòçmis piecu deputâtu iesniegumu, kuri saskaòâ ar Kârtîbas ruïïa 142.pantu apðauba balsoðanas rezultâtus par 79. un 82.priekðlikumu. Viens var runât par ðo iesniegumu, viens — pret. Par vçlas runât Juris Dobelis, apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcija.

J.Dobelis (TB/LNNK). Cienîtie kolçìi! Manâs rokâs ir iz-druka par balsoðanu, kurâ ir piedalîjies 18.50 Gundars Valdmanis. Es saprotu, ka nâkoðajâ balsojumâ, iespçjams, piedalîsies arî Krisbergs. Es tomçr aicinu ðâdus te balsojumus neòemt vçrâ un balsot no jauna. Kas nospieda? Nu ejiet un prasiet tagad.

Sçdes vadîtâjs. Pret vçlas runât Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Protams, tas ir satriecoðs fakts, bet es ðinî brîdî neesmu pârliecinâts. Bûtu jânoskatâs videolente. Es personîgi ierosinâtu, Dobeïa kungs, labâku iniciatîvu. Nodibinâsim izmeklçðanas komisiju, uzaicinâsim cienîjamo Valdmaòa kungu un attiecîgi tad jau ðo jautâjumu lemsim. Tâdçï, cienîjamie kolçìi, ðinî gadîjumâ, protams, es saprotu arî jûsu pozîciju. Jûsu ministrs un jûsu intereses klasiskâkâs. Es vienkârði par to, ka jûsu pârstâvis ðodien Valdmaòa kungu izdzina ârâ no zâles. Es teicu, vajadzçja vairâk izdzît. Un Dobeïa kungs, Valdmaòa kungs nav Krisberga kungs. Tâdçï, cienîjamie kolçìi, protams, bûs balsojums, tikai ðinî gadîjumâ mçs redzam klasiskâko piemçru, kur jûs esat zaudçjuði balsojumâ. Jûs tikai divus ðos jautâjumus paceïat. Tâ ir realitâte. Tâdçï, cienîjamie kolçìi, es aicinu diemþçl neatbalstît Dobeïa kungu. Pie reizes... Neatbalstît Dobeïa kungu un attiecîgi, protams, noliksim — tur vietâ lai sçþ sargs vai kâds cits, kâ arî frakcija "Brîvîbai" kliedz, ka neesot frakcija, tur vispâr atslçgas nav. Tâdçï, protams, tas ir ïoti skumjð fakts. (Starpsauciens: "Atslçgas nav. Izòemtas...") Bet es domâju... Izòemta, izòemta, ko tu bïauj. Es aicinu ðinî gadîjumâ neatbalstît ðo iniciatîvu.

Sçdes vadîtâjs. Izðíirsim jautâjumu balsojot. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsot par piecu deputâtu iesniegumu par to, ka izdarâma pârbalsoðana par 79. un 82.priekðlikumu. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot! Lûdzu rezultâtu! Par — 60, pret — 18, atturas — 4. Tâtad lçmums pieòemts. Izdarâm pârbalsoðanu.

Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu deputâtus balsot par 79. — Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 43, pret — 30, atturas — 13. Balsis dalîjuðâs uz pusçm. Lûdzu vçlreiz! Zvanu un balsoðanas reþîmu! Un vçlreiz balsot par 79. priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 43, pret — 31, atturas — 11. Priekðlikums pie-òemts. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 82. — Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas — priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 43, pret — 30, atturas — 12. Priekðlikums pieòemts. Lûdzu tâlâk, Baloþa kungs!

V.Balodis (TB/LNNK). Lûdzu deputâtus... Nâkamais priekðlikums ir 86., kuru iesniegusi Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret atbildîgâs komisijas atzinumu? Tâtad frakcija lûdz balsojumu. Debatçs neviens pieteicies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 86. — Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 41, pret — 31, atturas — 15. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 88. arî ir Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. 87. vispirms.

V.Balodis. Es atvainojos. 87.

Sçdes vadîtâjs. Atklâjam debates. Viesturs Boka, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

V.Boka (DPS). Kolçìi, ðis 87. priekðlikums skar veselîbas aprûpi, un es par to gribçtu daþus vârdus pateikt, jo ðo sfçru, es domâju, pârzinu labâk nekâ citas sfçras, par kurâm ðodien balsoja. Ðî ir mçríprogramma, ðie 230 000 ir domâti, lai Latvijâ varçtu uzsâkt ilgstoðas disciplînas attîstîbu. Runa iet par kaula smadzeòu transplantâciju. Un kâ pirmais etaps ir celmðûnu transplantâcija, tas ir viens no transfuzoloìijas paòçmieniem, kâ palîdzçt ar akûtâm hematoloìiskâm saslimðanâm sasirguðajiem iedzîvotâjiem, ja ðî metode nav Latvijâ iespçjama, tad ðie cilvçki nomirs, jo citas iespçjas viòiem palîdzçt Latvijâ nav. Principâ idejiskâ bâze ðîs metodes attîstîbai ir gatava apmçram seðus gadus, bet pçdçjo seðu gadu laikâ mums nav izdevies ðo metodi uzsâkt. Metodes attîstîbai ir nepiecieðami vismaz trîs lîdz èetri gadi. Ja mçs ðos 230 000 ieguldâm, tad apmçram trîs lîdz èetru gadu laikâ mçs varçtu nodroðinât palîdzîbu gan ar hematoloìiskâm saslimðanâm sasirguðiem bçrniem, gan arî pieauguðajiem, kuri praktiski Latvijâ ðobrîd ir pilnîgi bez palîdzîbas. Es aicinu ðo priekðlikumu atbalstît!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par 87. priekðlikumu? Nevçlas. Debates slçdzam. Komisijas vârdâ — Baloþa kungs.

V.Balodis (TB/LNNK). Es gribçtu... varbût mçs esam saskaitîjuði kopâ jau... mçs esam Latvijas Bankas maksâjumus ðobrîd jau palielinâjuði par 486 000. Deputâtiem paðiem jâizðíiras par balsojumu.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 87. — Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas — priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 44, pret — 21, atturas — 18. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 88. — Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas — priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Andris Ameriks, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

A.Ameriks (DPS). Godâtie kolçìi! Runâjot par ðo 88.priekðlikumu, tas principâ ir saistîts ar nâkoðajiem èetriem priekðlikumiem, tas ir par piecu nepabeigtu skolu pabeigðanu. Tâs ir tâs skolas, kur ir iesâkta celtniecîba vairâk kâ èetrus piecus gadus atpakaï. Lielâ mçrâ, godâtie kolçìi, nebût te nav ne politiska kâda vçlme, ja pirmâ ðobrîd 88. priekðlikumâ ir Jûrmalas Majoru vidusskola, kur pie varas ðobrîd ir "Tçvzemei un Brîvîbai", kuras padomes priekðsçdçtâjs ir Jûrmalas domç, bet tajâ paðâ laikâ, godâtie kolçìi, pirms kaut ko jaunu celt, vajag kaut ko vecu. Un ðajâ gadîjumâ tas, kas skar vairâk kâ 70 nepabeigtus objektus Latvijâ. Godâtie kolçìi, ðîs summas, kuras ir paredzçtas nepabeigtu objektu pabeigðanai, lielâ mçrâ ir arî mûsu cieòas un goda jautâjums.

Sçdes vadîtâjs. Juris Celmiòð, izglîtîbas un zinâtnes ministrs.

J.Celmiòð (izglîtîbas un zinâtnes ministrs). Godâtie kolçìi! Arî es aicinu atbalstît ðo pozîciju attiecîbâ par Majoru pamatskolu, kuras celtniecîbas pabeigðanai ir nepiecieðama norâdîtâ summa. Jau pagâjuðajâ pirmajâ lasîjumâ, apsprieþot budþetu, es runâju par ðo situâciju Latvijâ, kâda ir izveidojusies ar nepabeigtajâm skolâm. Faktiski Latvijâ uz vienas rokas pirkstiem mçs varam saskaitît tâs paðvaldîbas, kuras ðobrîd var par saviem lîdzekïiem celt skolas un pabeigt. Tanî paðâ laikâ ðobrîd nav reâli iespçjams runât par jaunu skolu celtniecîbas sâkumu. Mums ir jâpabeidz tâs skolas, tie objekti, kuru celtniecîba ir iesâkta. Un Jûrmalâ ir izveidojusies situâcija, ka Jûrmalas pamatskola ir izkaisîta pa daþâdâm mâcîbâm nepiemçrotâm çkâm, un ar ðo summu, ja mçs nobalsosim, tâtad bûtu pietiekami, lai nâkoðajâ gadâ Majoru pamatskolu pabeigtu un lai tajâ varçtu uzsâkt mâcîbas. Es lûdzu visus deputâtus apzinâties, ka vismaz daþas skolas katru gadu mums ir jânodod, lai saglabâtu tâtad un nodroðinâtu skolu pamatfondu çkas. Lûdzu atbalstît ðo pozîciju!

Sçdes vadîtâjs. Andris Tomaðûns, frakcija "Latvijas ceïð".

A.Tomaðûns (LC). Cienîjamie kolçìi! Neiebilstot pret to, ka skolu celtniecîba ir jâpabeidz, es domâju, ka ðeit varçtu katrs gandrîz nâkt un stâstît par kâdu pagastu vai pilsçtu, kur nav kaut kas pabeigts. Bet es gribçtu lûgt cienîjamo Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" vadîbu un arî izglîtîbas ministru, varbût vairâk ðajâ gadîjumâ vajadzçja domât par to, kâ jûs dabûsiet ðo Pasaules bankas kredîtu, kas tieði ir domâts skolu saveðanai kârtîbâ, nevis mçìinât ðinî gadîjumâ òemt naudu, lai varbût daþas skolas politisku ambîciju dçï varbût mçìinâtu pabeigt. Es aicinâtu balsot pret, jo ir ïoti daudzas skolas ðajâ sarakstâ Izglîtîbas ministrijâ, kurâm vajag naudu, lai tâs pabeigtu.

Sçdes vadîtâjs. Juris Kaksîtis, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

J.Kaksîtis (DPS). Cienîjamie kolçìi! Es ïoti cerçju, ka par ðo jautâjumu runâs mans kolçìis Ozoliòð, jûrmalnieks, kas visu laiku runâ par Jûrmalas problçmâm. Es arî esmu jûrmalnieks un es iebilstu Tomaðûna kungam. Ja viòð saka, ka Jûrmalas problçmai ir pielîdzinâmi daudzi pagasti, tad acîmredzot jûs ar Jûrmalas problçmâm neesat pazîstams. Ja ðî skola nesaòems finansçjumu, tad tie zaudçjumi, kas... tâs summas, kas bûs jâieliek ðîs skolas pusizbûves konservâcijai, to ielikto, manuprât, miljonu saglabâðanai, lai tâ neaiziet bojâ, bûs daudz lielâka, nekâ ðeit izsaka lûgumu pieðíirt no budþeta. Jûrmala tomçr ir visai specifiska pilsçta, un tik tieðâm Jûrmalas bçrni ir spiesti skolu neesamîbas dçï, sâkot no Priedaines un beidzot lîdz pat Íemeriem, meklçt iespçju mâcîbu iegûðanai daþâdâs vietâs. Jûrmalas skola tiek celta vçsturiski vecajâ vietâ, kur bija ðî skola, bet ðîs skolas celtniecîba nu jau ir jâmçra nevis vienâ divos, bet desmit gados. Un tâs summas, kas bûs jâzaudç, kâ jau es teicu, lai iekonservçtu ðo celtniecîbu, kas ir diezgan solîda, diezgan iespaidîga, un tik tieðâm varçtu pabeigt ðo skolu, un ðiem jûrmalnieku bçrniem bûtu iespçjas iegût izglîtîbu, tas bûtu viens pozitîvs lçmums, ko mçs ðovakar varçtu izdarît. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Leopolds Ozoliòð, frakcija Tautas kopa "Brîvîba".

L.Ozoliòð (TKB). Augsti godâto Valsts prezident! Augsti godâtais Prezidij! Cienîjamie kolçìi! Mans labs paziòa un kolçìis Saeimâ Kaksîða kungs izteicâs par Jûrmalu. Jâ, es arî dzîvoju Jûrmalâ, un esmu bijis Jûrmalas pilsçtas deputâts tad, kad sprieda par ðîs skolas celtniecîbu, tas bija laiks, kad mçs visi bijâm spârnoti, mçs ticçjâm valsts attîstîbai, mçs ticçjâm, ka atmoda pârvçrtîsies gaiðâ, skaistâ saulainâ dienâ. Diemþçl tâ îsti nav noticis, bet es varu apgalvot, ka ðajâ skolâ, kas paðreiz saucas par Majoru vidusskolu un pamatskolu kopâ, tie ir bçrni, kas mâcâs pamestâ sanatorijâ, praktiski toreiz pamestâs vasarnîcâs, koka bûdâs ar pûstoðâm grîdâm, pûstoðâm tualetçm, caurvçjâ. Un es domâju, ka ðiem atmodas bçrniem, jo tieðâm tie ir atmodas bçrni, kas mâcâs paðreiz otrajâ, treðajâ klasç, tie ir tie bçrni, kas dzima ticîbâ tai Latvijai, kur vçl daþi sapòo, redz un varbût aizstâv arî ðeit Saeimâ. Es ïoti lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu, jo tâ skola, kas paðreiz ir ðajâ vecajâ skolas vietâ, viòa ir ar jumtu, bet vairâk arî nekas nav. Pakïauta ga-râmgâjçju izlaupîðanai un bojâejai. Pagâjuðo gadu neizdevâs gût jûsu atbalstu, ðodien, kad frakcija "Saimnieks" rûpçjas par mûsu skolu, ministrs Celmiòð aizstâv ðo ideju un aizstâv ðo skolas celtniecîbas pabeigðanas motîvus, es ïoti lûdzu atbalstît ðîs priekðlikumu kâ jûrmalnieks un kâ Kaksîða kunga kaimiòð.

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Vairâk neviens runât nevçlas. Debates beidzam. Komisijas vârdâ — Baloþa kungs.

V.Balodis (TB/LNNK). Gribu vçrst deputâtu uzmanîbu, kad ar iepriekðçjiem balsojumiem mçs jau esam palielinâjuði Latvijas Bankas iemaksas pamatbudþetâ vçl papildus par 716 tûkstoðiem.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 88. — Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 44, pret — 25, atturas — 22. Priekðlikums nav pieòemts.

V.Balodis. 89. ir Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Debatçs runât nevçlas. Ir jâbalso, frakcija lûdz balsojumu par visiem ðiem saviem priekðlikumiem, tâpçc balsosim. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Balsosim par Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 43, pret — 26, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts.

V.Balodis. 90. priekðlikums arî ir iesniegts no Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 90. — Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 42, pret — 24, atturas — 19. Priekðlikums nav pieòemts.

V.Balodis. 91.arî ir Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi. Es gribçtu gan ðeit vçl teikt, ka Budþeta komisijas deputâtiem nebija nekâdu iebildumu pret ðîm konkrçtâm pozîcijâm, kur vçlas novirzît naudu Demokrâtiskâ partija "Saimnieks", bet mçs uzskatîjâm pçc Latvijas Bankas pârstâvja uzstâðanâs komisijâ, ka Latvijas Banka nevarçs ðos maksâjumus izdarît.

Sçdes vadîtâjs. Debatçs deputâti runât nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 91. — Demokrâtiskâs partijas Saimnieks frakcijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 43, pret — 25, atturas — 22. Priekðlikums nav pieòemts.

V.Balodis. 92. ir izglîtîbas un zinâtnes ministra Jura Celmiòa priekðlikums, tas ir tâds pats kâ iepriekð jau bija par Majora skolu, kâ Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" priekðlikums.

Sçdes vadîtâjs. Juris Celmiòð, izglîtîbas un zinâtnes ministrs.

J.Celmiòð (izglîtîbas un zinâtnes ministrs). Cienîtie kolçìi! Iepriekðçjais balsojums par Majoru skolas celtniecîbas pabeigðanu pierâdîja to, ka tikai kâdu divu deputâtu balsis pietrûka, lai mçs varçtu nobalsot par ðîs skolas pabeigðanu. Es lûdzu ðos divus deputâtus pârdomât un balsot vçlreiz.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 92. — izglîtîbas un zinâtnes ministra Celmiòa priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 44, pret — 23, atturas — 22. Priekðlikums nav pieòemts.

V.Balodis. 93. ir izglîtîbas un zinâtnes ministra Jura Celmiòa priekðlikums, un nav atbalstîts. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret atbildîgâs komisijas atzinumu? Deputâti lûdz balsojumu. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 93. — izglîtîbas un zinâtnes ministra Celmiòa priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 45, pret — 21, atturas — 22. Priekðlikums ir pieòemts.

V.Balodis. 94. ir izglîtîbas un zinâtnes ministra Jura Celmiòa priekðlikums, un nav atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Juris Celmiòð, izglîtîbas un zinâtnes ministrs.

J.Celmiòs (izglîtîbas un zinâtnes ministrs). Godâtie kolçìi! Ja iepriekðçjâ reizç mçs runâjâm par skolu, kuras celtniecîba ir iesâkta, turpinâs jau vairâku gadus, bet nav pabeigta, tad, runâjot par Preiïu 1.pamatskolu, es gribçtu teikt, ka tâ ir skola, kurâ mâcîbas jau notiek. Es pats ðajâ pavasarî apmeklçju ðo skolu un pârliecinâjos par situâciju, kâda ir izveidojusies Preiïos. Lielâkâ daïa no skolas telpâm ir nodotas un sagatavotas mâcîbâm, un skolâ strâdâ skolotâji un mâcâs bçrni, bet visâ apjomâ celtniecîba nav pabeigta. Ðî summa ir nepiecieðama, lai skolu varçtu savest kârtîbâ pilnâ apjomâ, lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs? Andris Ameriks, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

A.Ameriks (DPS). Godâtie kolçìi! Par Preiïu 1.pamatskolu mçs esam paði atzinuði, ka Latgale, it îpaði arî Preiïu rajons, ir îpaði atbalstâmais rajons, tâdâ gadîjumâ òemsim vçrâ arî to situâciju, kas paðlaik tur ir izveidojusies, un zinâmâ mçrâ ðî summa — 95 tûkstoði, kas praktiski ir paredzçta, lai sakârtotu ðo skolu. Nu, godâtie kolçìi, ðajâ ziòâ tâ nav tâ summa un tâ nav tâ politiskâ diskusija, par kuru mçs ðobrîd iestâjamies. Es arî aicinu atbalstît!

Sçdes vadîtâjs. Anna Seile, apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcija.

A.Seile (TB/LNNK). Cienîjamie deputâti! Es izsaku dziïu izbrînu, ka valdîbas ministrs var uzstâties pret valdîbas kopîgo politiku un atrast tâdus finansçjumu avotus... (Zâlç liels troksnis.)

Sçdes vadîtâjs. Godâtie kolçìi, es lûdzu ievçrot kârtîbu zâlç!

A.Seile. ...un atrast nereâlus finansçðanas avotus, nemeklçjot ðos finansçðanas avotus tur, kur tos var atrast. Es izsaku nosodîjumu ðim procesam un aicinu balsot pret Celmiòa priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs. Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Mani dziïi satrieca cienîjamâs "zemes mâtes" izteicieni. Man liekas, ka mçs pârstâvam tautu, un tauta ir primârais. (No zâles deputâte A.Seile: "Sen jau zinâms...") Valdîbas kaut kâda politika nezinâmâ, ko es,piemçram, nezinu, un es domâju, ka ðîm skolâm ir jâdod nauda. Man ir kauns. Un ja ðinî gadîjumâ "zemes mâte" uzstâjas pret to, kas mîl, un visur stâsta, kâ viòa mîl latvju tautu, tad man ir kauns par to. Ðinî gadîjumâ es aicinu, cienîjamie kolçìi, noteikti vajag atbalstît skolâm naudu. Tâ ir mûsu nâkotne. Tie ir mûsu bçrni, kas mâcâs tur. Un pareizi arî Leopolds Ozoliòð teica, lai aizbrauc uz tâm skolâm, kâdâ stâvoklî tâs ir. Tâdçï ðajâ gadîjumâ ðîs mazâs naudas summas baidîties iedot, —tas ir kauns.

Un ðinî gadîjumâ Celmiòa kungs ir malacis, kas nebaidâs izteikt savu viedokli. Un tâ ir normâla parâdîba. Tâ vajadzçtu arî Makarova kungam râdît savu viedokli. Tikai Makarova kungs varbût aizskries pie cienîjamâ premjerministra kunga un pateiks: "Man jau naudu nevajag. Mums ar labklâjîbu viss ir kârtîbâ." Un normâlam, kâ jau es vairâkkârt teicu, Makarova kungam sen bûtu jâatkâpjas. Pie tâdas ekonomiskâs situâcijas labklâjîbâ. Tikai no ðî kunga to nesagaidîs. Pie mums vçl tâda morâle nav pienâkusi.

Sçdes vadîtâjs. Jânis Mauliòð, frakcija "Latvijai".

J.Mauliòð (TKL). Godâtâ Saeima! Jau pagâjuðajâ gadâ, apsprieþot budþetu, un pavasarî frakcija "Latvijai" aizrâdîja, ka mçs neiedodot pabeigt objektus vai remontam nepiecieðamo naudu, kas bieþi vien ir 20 000, 50 000 vai 100 000 latu. Pçc diviem, trim gadiem bûsim nodarîjuði zaudçjumu sim-tiem miljonu apmçrâ, jo ðîs nepabeigtâs celtnes sabrûk.

Kad es dzirdçju Jura Kaksîða uzstâðanos, tad es biju iepriecinâts, ka arî viena pozîcijas partija beidzot ir nâkusi pie saprâta un nerîkojas tâ, kâ savas valdîðanas sâkumâ komunisti, ka izdarîja ar nepareiziem lçmumiem nâkotnç simtreiz lielâkus zaudçjumus, kaut ko taupot. Ðobrîd es izbrînâ skatos uz "Latvijas ceïa" intelektuâïiem un uz "Tçvzemei un Brîvîbai" nacionâïiem, kuri bûtîbâ kaitnieciski sagrauj Latvijas ekonomiku, ðâdâ veidâ radot zaudçjumus simtkârt lielâkus nâkotnç. Paldies Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" deputâtiem, ka viòi ir sapratuði beidzot, kâ vajag saimniekot Latvijâ, lai neizdarîtu zaudçjumus nâkotnç. Paldies par uzmanîbu! (Aplausi.)

Sçdes vadîtâjs. Inese Birzniece, frakcija "Latvijas ceïð".

I.Birzniece (LC). Es saprotu, cienîjamie kolçìi, Prezidij! Es saprotu, ka ir grûti salikt ðâdu tabulu. Bet es gribu pievçrst deputâtu uzmanîbu. 90.priekðlikumâ Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija prasa no Latvijas Bankas maksâjumu 2 miljonus — paòem 95 000 Preiïu 1.pamatskolas telpu paplaðinâðanai. Tas tika noraidîts. 42 — par, 24 — pret, 19 — at-turas. Ðis 94.priekðlikums ir identisks. Mçs nevaram otrreiz balsot par to, kas ir jau noraidîts. (Zâlç smiekli.) Avoti ir vieni un tie paði. Es lieku priekðâ, ka arî tâlâk uz 97.priekðlikumu tas atkal ir identisks avots. Lûgums uz Preiïu 1.pamatskolas paplaðinâðanu. Tâtad es lieku priekðâ, ka nevar trîs reizes balsot par vienu un to paðu priekðlikumu. Ka nevar balsot pçc bûtîbas. Tas ir nobalsots un noraidîts.

Sçdes vadîtâjs. Mâris Vîtols, LZS, KDS frakcija.

M.Vîtols (LZS, KDS). Godâtie kolçìi valdîbas partijâ! Godâtie kolçìi koalîcijas partijâ! Demokrâtiskâ partija "Saimnieks"!

Sçdes vadîtâjs. Godâtie kolçìi, lûdzu mazliet klusâk, ja ðobrîd Prezidijâ nav dzirdams, kas no tribînes tiek runâts, tad es domâju, ka arî zâles pçdçjâs rindâs ne tik tas nav dzirdams.

M.Vîtols. Ir tikai viena piebilde, ko es gribu teikt pie visiem ðiem balsojumiem. Neviens nenoliedz to, ka aizsâktus objektus vajag pabeigt. Neviens nenoliedz to, ka aizsâktus celtniecîbas projektus vajag pabeigt. Neviens nenoliedz to, ka bez ðîm uzskaitîtajâm skolâm, kuras nav pabeigtas, vçl Latvijâ ir desmitiem tâdu, kuras bûtu jâpabeidz. Ne vien skolas, bet arî slimnîcas, arî citas çkas, kas ðobrîd ir valsts vai paðvaldîbas pârziòâ. Ðîs bûves. Latvija ir pilna ar tâdâm bûvçm, bet ir normâla kârtîba, kâdâ veidâ ðîm bûvçm tiek meklçts finansçjums. Tâ ir valsts investîciju programma. Katra ministrija savâ nozarç, vai tâ bûtu Labklâjîbas ministrija attiecîbâ pret slimnîcâm, vai Izglîtîbas ministrija par skolâm, noteiktâ kârtîbâ piesakâs un iesniedz finansçjuma pieteikumu investîciju programmai, kur valdîba starp daþâdâm ministrijâm diskutç, vai jâpabeidz tagad ir slimnîca vai skola, vai cietums. Un nonâk pie kopîga viedokïa. Tas ir tas veids, kâ parasti investîciju programmas tiek finansçtas. Ðobrîd, diemþçl, tâ ir iekâpðana dzîvoklî caur logu vai pa sçtas durvîm. Zinâmâ mçrâ tâ ir arî necieòa pret citiem ministriem, kuriem tâpat ir ïoti daudz vajadzîgi finansçjumu projekti, kur ir uzsâkta celtniecîba, bet nav pabeigta. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Janîna Kuðnere, frakcija "Latvijai".

J.Kuðnere (TKL). Godâtâ Saeima! Es vçlçtos jums vçlreiz atgâdinât par to, par ko ðeit ir runa. Tâtad par to, vai mçs atbalstîsim skolas vai ne. Ïoti îpatnçji sanâk mums. Nupat vesela rinda bija skolas, kuras bija no Rîgas rajona. Ðinî gadîjumâ visas tâs skolas, kas te mums ir ap Rîgu vai Rîgâ, îpaðas debates neizraisîja, bet tiklîdz ir jâatbalsta kâda skola, skolas celtniecîbas pabeigðana vai kas cits Latgalç, tâ uzreiz mçs atceramies kaut kâdas valdîbas vienoðanâs un tâ tâlâk un tâ joprojâm. Ja te ir kâds finansiâlo intereðu konflikts vai vienoðanâs starp vienu vai otru partiju un Latvijas Banku, tad tâ ir cita lieta. Nâciet un pasakiet, bet, lûdzu, tâdçï neòemiet nost naudu, ko izglîtîbas ministrs ir prasîjis kâdai Latgales skolai. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Aleksandrs Kirðteins, Nacionâlâs reformu partijas un Zaïâs partijas frakcija.

A.Kirðteins (LNRP/LZP). Godâjamie deputâti! Godâjamais Prezidij! Mani ârkârtîgi izbrînî, ka valdîba, sagatavojot ðo budþetu, nav domâjusi par stratçìiju. Ja mçs uztraucamies par to, ka ðî ir reìionâla disproporcija, tad paskatieties bu-dþetâ, lielâkâ daïa finansçjuma ir objektiem, kuri ir izvietoti Rîgâ. Reìionâlâ attîstîba ir murgi. Ja mçs neattîstâm ne tikai Latgali, ja mçs neattîstâm lauku skolas. Izglîtîba. Par kâdu izglîtîbu "Tçvzemei un Brîvîbai" dârgie kolçìi, LNNK kâ piedçklîði? Ko jûs runâjat muïíîbas? (Zâlç smiekli.) Ja 30% jauniesaukto nespçj pareizâ latvieðu valodâ izteikties, un mçs nespçjam ðeit normâli attîstît lauku skolas, par kâdu reìionâlo attîstîbu mçs varam runât? Par kâdu lauku attîstîbu mçs varam runât ðeit? Ko mçs varam ðeit vispâr runât, un par kâdu Latgales attîstîbu mçs varam runât? Tâpçc man bûtu priekðlikums — atbalstît ðos objektus. Ðinî gadîjumâ ir runa par ðo Latgalç izvietoto skolu un samazinât finansçjumu Rîgas objektiem, kur var dabût desmitiem citos veidos, un paskatieties pârçjos objektos. Vajadzçtu atgriezties pie stratçìijas un vajadzçtu domât, ko mçs darâm ðeit. Es negribu ðeit runât par to, ka, tuvojoties pilnmçnesim, Dobeïa kungs te grozâs pa priekðu. Tâ ir viòa personîgâ problçma, bet es vçlreiz aicinu runât par stratçìiju. Paldies!(Aplausi.)

Sçdes vadîtâjs. Juris Dobelis, apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcija.

J.Dobeli s (TB). Cienîjamais no LNNK izslçgtais Sïivkina kungs! (Zâlç smiekli.) Jums vajadzçja bût jûsu mazajâ gal-viòâ tik daudz smadzeòu, lai saprastu, ko nozîmç bezdeficîta budþets. Jûs laikam lâga nesaprotat, ko nozîmç mûsu valstî nâkoðajâ gadâ iestrâdât kaut kâdu slçpto deficîtu. Jûs, man liekas, nesaprotat, kas ir jçdziens "inflâcija" un kas ir jçdziens "devalvâcija". Man liekas, ka tieði tâpçc jûs tikât izslçgts no LNNK, jo jûsu zinâðanas ir kaut kâdâ zîdaiòa lîmenî.

Sçdes vadîtâjs. Dobeïa kungs, es jûs aicinu turçties pie apsprieþamâ temata! (Zâlç troksnis.) (Starpsauciens no zâ-les: "Izslçgt Dobeli par rupju apvainoðanu!") Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Pçteris Apinis, frakcija "Latvijas ceïð".

P.Apinis (LC). Godâtie kolçìi! Es jûs ïoti lûdzu ieskatieties labâk tanîs skolâs, varbût ðî pozîcija nav tâ îstâ, un domâjiet uz nâkoðo pozîciju. Ðajâ pozîcijâ balsosim pret. Mçs jau iepriekðçjos balsojumos uz Latvijas Banku esam likuði papildu 806 tûkstoðu latu slogu.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 94. — izglîtîbas un zinâtnes ministra Celmiòa kunga priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 47, pret — 24, atturas — 17. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 95. arî ir izglîtîbas un zinâtnes ministra Jura Celmiòa priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Deputâti lûdz balsojumu. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 95. — izglîtîbas un zinâtnes ministra Celmiòa priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 25, atturas — 33. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 96.priekðlikumu iesniedz Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisija un paredz Ogresgala pamatskolas celtniecîbai 90 tûkstoðus. Mçs jau esam ðâdu priekðlikumu iepriekð atbalstîjuði no Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks".

Sçdes vadîtâjs. Deputâti lûdz balsojumu. Lûdzu zvanu!

V.Balodis. Ðâda summa jau ir pieðíirta Ogresgala skolai.

Sçdes vadîtâjs. Godâtie kolçìi! Neviens nevar liegt Izglîtîbas ministrijai prasît otrus 90 tûkstoðus ðai paðai skolai. Tâpçc es neredzu iemesla, kâdçï priekðlikums nebûtu balsojams.

Andris Tomaðûns, frakcija "Latvijas ceïð". (No zâles deputâts K.Leiðkalns: "Viòi ir balsojumi tâpat kâ visi citi.")

A.Tomaðûns (LC). Òemot vçrâ to kârtîbu, kâda ðovakar ir radusies, kad par vienu un to paðu priekðlikumu, kas pilnîgi identiski sakrît,gan parâdot, no kurienes nauda tiek òemta, gan kur viòa tiek novirzîta, ja reiz divreiz bija jâbalso par priekðlikumiem, kurus jau noraidîja, tad es uzskatu, ka ðinî gadîju-mâ pie ðîs kârtîbas jâpieturas un jâbalso arî par priekðlikumiem, kas ir apstiprinâti. Tâpçc es pieprasu balsojumu.

Sçdes vadîtâjs. Ernests Jurkâns, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

E.Jurkâns (DPS). Es ïoti atvainojos Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas vadîtâjam, jums ir jâpasaka, ka ðis priekðlikums jau ir nobalsots. Lîdz ar to nâkoðais nav balsojams, un visi sapratîs to. (Starpsauciens: "Jâbalso visi pçc kârtas!")

Sçdes vadîtâjs. Debatçs vairâk deputâtu runât nevçlas.

Komisijas vârdâ Baloþa kungs!

V.Balodis. Godâtie deputâti! Es jau centos jums to pateikt, bet neviens nevar aizliegt Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijai uzturçt savu priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 96. — Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 18, pret — 28, atturas — 30. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 97. — Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas priekðlikums. Arî iepriekð tâdu paðu priekðlikumu jau esam balsojuði.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 97. — Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 15, pret — 26, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 98. — arî Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas priekðlikums. Par tâdu arî esam jau balsojuði, un komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Neviens nepieprasa balsojumu.")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 98. — Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 23, pret — 28, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 99.priekðlikums — Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi, un tâdu mçs esam balsojuði jau iepriekð.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija

L.Ozoliòð (TKB). Jâ, varbût man izdosies tomçr lûgt ðoreiz nobalsot par ðo priekðlikumu, jo tas ir atkal par Majoru skolu. Augsti godâtais Prezident! Prezidij! Kolçìi! Visiem zinâms, visur raksta, visur runâ — Latvija ceïâ uz Eiropu, Eiropas Savienîbu, es domâju. Un mçs ïoti labi zinâm, kâ mçs cînâmies par to, lai bûtu standarta iepakojums, atbilstoðs Eiropas Savienîbas prasîbâm, desâm, íilkâm, suòu barîbai. Divi prezidenti — mûsu Valsts prezidents un Sorosa fonda prezidents — rûpçjas par to, lai cietumnieki labi dzîvotu. Pagâjuðajâ gadâ, un nez cik ðogad, izdala 17 miljonus latu jaunu cietumu celtniecîbai. Bçgïu nometnçm jâatbilst standartam. Bet vai skolâm nevajag atbilst vismaz kaut kâdiem cilvçcîbas standartiem? Vai Jûrmalas bçrni, vai viòiem ir jâmâcâs brûkoðâs vasarnîcâs? Aicinu padomât, aicinu paðreiz, tas ir Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas ierosinâjums, atbalstît Âbiía kungu, viòa komisiju. Aicinu — labâk celsim skolas paðreiz, lai nebûtu jâceï cietumi vçlâk! Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Dzintars Âbiíis, frakcija "Latvijas ceïð".

Dz.Âbiíis (LC). Augsti godâtais Prezidij! Cienîjamie kolçìi! Tâ kâ mçs jau esam divreiz par ðo jautâjumu balsojuði, tad loìika pçc procedûras prasa komisijas vârdâ noòemt ðo priekðlikumu. (Starpsaucieni: "Nevari noòemt komisijas vârdâ! Vai tu sasauci komisiju!")

Sçdes vadîtâjs. Priekðlikums noòemts. Lîdz ar to tâlâk tas nav izskatâms.

Baloþa kungs, tâlâk turpiniet, lûdzu!

V.Balodis. Paldies Âbiía kungam. Tâlâk seko 2.tabula, kurâ ir priekðlikums par budþeta deficîtu.

100.priekðlikums ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums, un komisija principâ nav atbalstîjusi ðos priekðlikumus par budþeta deficîtu.

Sçdes vadîtâjs. Atklâjam debates — Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtais Prezidenta kungs! Godâto Saeimas vadîtâj!

Sçdes vadîtâjs. Atvainojiet, Èerâna kungs, deputâtus zâlç lûdzu uzvesties klusâk. Varbût pagaidîsim, kamçr nedaudz apklust, jo citâdi nekas nav dzirdams. (Starpsauciens no zâles: "Vai tu neredzi, kas stâv priekðâ? Valdmani tu uzreiz redzi.")

Lûdzu, Èerâna kungs!

K.Èerâns. Paldies! Es domâju, godâtie deputâti, mçs visi ïoti labi saprotam to, ka budþeta deficîts valstî — tâ nav vçlama lieta. Un es arî to ïoti labi apzinos, bet es tomçr esmu iesniedzis virkni priekðlikumu, kas, kâ nosacîto lîdzekïu avotu izmanto budþeta finansiâlo deficîtu. Un motivâcija katrâ no ðiem gadîjumiem ir tâda, ka mçs nevaram tikai abstrakti skatîties uz to, ka mums valstî ir nepiecieðams bezdeficîta budþets un aizvçrt pilnîgi acis uz visu pârçjo. Es tieðâm piekrîtu, ka budþeta deficîta veidoðana — tâ ir aizòemðanâs no nâkotnes, bet mçs zinâm arî, ka gandrîz visâs Eiropas valstîs pastâv ðâds budþeta deficîts. Un ðeit, ðajâ konkrçtajâ priekðlikumâ, es aicinu ðos lîdzekïus — pusotru miljonu — novirzît zinâtniskâs darbîbas finansçðanai. Un es esmu droðs par to, ka jebkâda investîcija zinâtnç un zinâtnes lomas palielinâðana valstî spçs dot mûsu valstij nâkotnç atpakaï ðos naudas lîdzekïus, kurus mçs ðodien it kâ no nâkotnes aizòemsimies. Jo mçs ðodien nevaram atïaut zinâtnei turpinât sabrukt. Mums ir jâieplûdina tur svaigi lîdzekïi. Un es gribu atgâdinât, godâtie kolçìi, ka Latvijâ zinâtnes finansçjums attiecîbâ uz iekðzemes kopproduktu ir pçdçjâ vietâ Austrumeiropâ. Un nerunâjot nemaz par ðiem relatîvajiem râdîtâjiem Rietumeiropâ. Un kur nu vçl, ja mçs rçíinâsim to absolûtos skaitïos uz vienu iedzîvotâju. Tas nozîmç, ka ar tâdu attieksmi pret zinâtni, kâda tâ ir mûsu valstî, ka ar tâdu attieksmi mçs faktiski iznîcinâm perspektîvu nâkotnç veidot zinâtòu ietilpîgas raþotnes, un tâpçc es aicinâtu nerîkoties tik iznîcinoðâ veidâ un bût ne-daudz pielaidîgâkiem attiecîbâ uz ðo deficîtu, kas, es pilnîgi piekrîtu, nav laba lieta. Bet mums ir jâizvçlas mazâkais ïau-nums, un es aicinu atbalstît ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Vairâk runât nevçlas. Debates slçdzam. Komisijas vârdâ? Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par deputâta Èerâna priekðlikumu ar numuru 100. Lûdzu rezultâtu! Par — 15, pret — 39, atturas — 22. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 101. — arî deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie kolçìi deputâti! Ðis ir priekðlikums par 500 tûkstoðus naudas lîdzekïu novirzîðanu informâcijas tehnoloìijas ievieðanai izglîtîbâ, un tas ir skolu datorizâcijas jautâjums. Mums ir jâatrod lîdzekïi skolu datorizâcijai apmçram pusmiljons, bet, òemot vçrâ, ka tâlâk ir citi priekðlikumi, tad es ðo konkrçto priekðlikumu neuzturçðu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret komisijas atzinumu neatbalstît 101. priekðlikumu nav? Tâlâk lûdzu, Baloþa kungs.

V.Balodis. 102. ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es lûdzu tomçr arî ðodienas smagajâ budþeta situâcijâ kaut nedaudz sadzirdçt to mediíu sâpi un nobalsot par ðiem 4 miljoniem dotâcijas palielinâjumam speciâlajam veselîbas aizsardzîbas budþetam. Es saprotu, ka tas ir ïoti smags jautâjums, un jebkurâ gadîjumâ ir skaidrs, ka budþeta deficîta pieïauðana liecina par zinâmu neizdarîbu valdîbâ, bet ðî neizdarîba objektîvi ir, un atzîsim to. Un necentîsimies atrisinât savas problçmas uz me-diíu rçíina. Es lûdzu nobalsot par ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðies nav. Komisijas vârdâ? Nevçlas neko teikt. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 102. deputâta Èerâna priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 20, pret — 35, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 103. — deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! 2 miljoni — mçrídotâcijas paðvaldîbu pedagoìisko darbinieku darba algu un sociâlo nodokïu maksâjumiem. Motivâcija arî tâ pati —lûgums necensties atrisinât varas neizdarîbas problçmas uz skolotâju rçíina. Un atzît to, ka ðeit ir ðî neizdarîba, ka mums ir nepiecieðams palielinât skolotâju algas, es domâju, par to neðaubâs neviens, tad to arî izdarît.

Un mçìinât, teiksim, meklçt gada laikâ avotus, kâ ðo deficîtu nosegt, un arî, ja to neizdodas pilnâ apmçrâ izdarît, kaut gan es esmu pârliecinâts, ka to izdotos izdarît ar saprâtîgu nodokïu iekasçðanas politiku, bet jebkurâ gadîjumâ arî investîcijas skolotâju algâs ir investîcijas nâkotnei. Tas parâdîs mûsu attieksmi pret izglîtîbu, un mums ir jânostâjas ar seju pret skolotâjiem, un jâdod tas signâls, ka mums bûs ðî perspektîva, ir ðî valsts labvçlîgâ attieksme un centieni risinât ðîs problçmas vismaz. Es lûdzu nobalsot par ðiem 2 miljoniem skolotâju algâm. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 103. deputâta Èerâna priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 15, pret — 30, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 104. — deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi. Vçlas runât Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Ðî mçrídotâcija paredzçta paðvaldîbu vispârçjai pirmsskolas mâcîbu iestâþu darbîbas nodroðinâðanai. Tâtad bçrnudârzu darbîbas nodroðinâðanai. Mçs jau izrunâjâm ðo problçmu, diemþçl atbalsta nebija, bet es ïoti ceru, ka varçtu ðo atbalstu saòemt vismaz ðajâ gadîjumâ, jo situâcija ar bçrnudârziem ir ârkârtîgi smaga un ïoti daudzâs vietâs tiek palielinâtas vecâku maksas par bçrniem bçrnudârzos, un praktiski visâs vietâs, kur mums ir nâcies pabût, mçs redzam, ka tâ ir vispârçja tendence valstî. Un mçs nevaram kâ likumdevçjs un kâ valsts varas pârstâvji norobeþoties no ðîs problçmas, jo tâ ir faktiski norobeþoða-nâs no nâkotnes. Un, es domâju, mums noteikti vismaz ðajâ gadîjumâ bûtu jâatzîst tâ kïûda, kas valsts varâ tiek sistemâtiski pieïauta, ka nespçj sameklçt lîdzekïus priekð sabiedrîbai ïoti bûtiskâm prioritâtçm un netiek ðodien atrasti lîdzekïi tam, lai mums valstî vispâr kaut nedaudz tiktu labota ðî demogrâfiskâ situâcija, kas ðobrîd ir katastrofâla. Un, ja ðâdus lîdzekïus nevar atrast konkrçti ðodien un tûlît, tad ðos lîdzekïus ir jâaizòemas no nâkotnes. Mums nav citas iespçjas. Es saprotu, ka deficîts nav tâ lieta, ko mçs visvairâk gribçtu. Bet atkal. Ja mums ir jâizvçlas starp diviem ïaunumiem — starp to, ka mums ir neliels deficîts, un starp to, ka turpinâs negatîvâs demogrâfiskâs tendences un tâs tiek pastiprinâtas, es tomçr izvçlçtos ðo nelielo deficîtu un aicinâtu Finansu ministriju un Valsts ieòçmumu dienestu gada laikâ strâdât, lai atrastu ðos avotus to finansçðanai.

Es lûdzu nobalsot par ðo priekðlikumu un pieðíirt 3 miljonu latu dotâciju paðvaldîbu vispârçjo pirmsskolas mâcîbu iestâþu darbîbas nodroðinâðanai. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 104. priekðlikumu, ko iesniedza deputâts Èerâns. Lûdzu rezultâtu! Par — 18, pret — 25, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 105. — deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Ðodienas piketa organizçtâji — Paðvaldîbu savienîba — bija lûguði tikðanos ar Saeimas Prezidija un frakciju pârstâvjiem, un ðâda tikðanâs notika. Un ðajâ tikðanâs reizç tika skaidri pateiktas paðvaldîbu prasîbas, ka tâm ir nepiecieðama papildu dotâcija finansu izlîdzinâðanas fondâ 30 miljoni latu. Finansu ministrija ðâdu avotu nav spçjusi atrast, un lîdz ar to faktiski paðvaldîbâs uz nâkamo gadu ir finansu iztrûkums mînus 30 miljoni latu. Tas, ko deputâti ir varçjuði izdarît, un tas, ko esmu arî varçjis piedâvât, ir daþâdâs pozîcijâs zinâmas naudas summas, kas kopumâ sastâda vienu daïu no ðîs paðvaldîbu prasîtâs dotâcijas.

Un ðeit man ir lûgums Saeimai nobalsot par ðiem 4 miljoniem latu, kas bûtu kâ mçrídotâcijas paðvaldîbu izglîtîbas, medicînas un sociâlo iestâþu uzturçðanai. Es saprotu, ka tâ nav gluþi dotâcija finansu izlîdzinâðanas fondâ, bet, ja mçs ðâdas mçrídotâcijas infrastruktûras objektu uzturçðanai novirzâm, tad arî ðî nepiecieðamîba finansu izlîdzinâðanas fondâ par attiecîgo summu samazinâs. Tâ, protams, ir ïoti liela, bet tas varçtu bût kaut neliels ieguldîjums, kaut neliels solîtis pretî paðvaldîbâm, ja mçs vispâr cienâm paðvaldîbas un cienâm tos iedzîvotâjus, kuru labâ viòas strâdâ un kuru labâ arî mums bûtu jâstrâdâ.

Es lûdzu nobalsot par ðiem priekðlikumiem un kaut nedaudz mazinât ðo sociâlo spriedzi, kas pastâv mûsu lauku paðvaldîbâs. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 105.priekðlikumu, ko ir iesniedzis deputâts Èerâns. Lûdzu rezultâtu! Par — 21, pret — 25, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts.

V.Balodis . Godâtie deputâti! Tagad mums jâpâriet pie 3. tabulas, un ðeit ir apkopoti priekðlikumi, kas paredz sadalît lîdzekïus, kas bija paredzçti kâ lîdzekïi neparedzçtiem gadîjumiem. Un ðeit es gribçtu runât komisijas vârdâ un informçt, ka kopçjais priekðlikumu skaits bija gandrîz vai par 49 miljoniem no ðî avota, bet lîdzekïi, ko valdîba ir paredzçjusi neparedzçtiem gadîjumiem un nav sadalîjusi, ir 6 miljoni 328 tûkstoði 119 lati. Budþeta komisijâ bija ïoti daudz diskusiju, kâ darît, un beigâs starp frakcijâm tika panâkts tâds kompromisa risinâjums un tika nolemts, ka tomçr 2 miljonus atstât paðai valdîbai sadalîðanai, jo tieðâm bûs nepiecieðami lîdzekïi neparedzçtiem gadîjumiem, un tâlâk ir Budþeta komisijas atbalstîtie, ir sadalîts ðis atlikums 4,3 miljoni latu. Pirmais priekðlikums — 106. jums jâlemj paðiem pçc bûtîbas, vai tas ir balsojams vai nav balsojams, jo mçs nevaram noformçt to îsti kâ priekðlikumu, jo paredzçt no neparedzçtiem gadîjumiem lîdzekïus neparedzçtiem gadîjumiem vienkârði tas nav noformçjams savâdâk. Ir jâizlemj par kârtîbu, kâdâ lieta virzâma tâlâk, ja jûs uzskatât, ka ðo priekðlikumu mçs balsojam un atstâjam valdîbai 2 miljonus latu rezervei, tad tas ir iespçjams ar balsojumu.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es uzskatu, ka ðis priekðlikums nav balsojams, jo tas nav noformulçts kâ priekðlikums, un es domâju, ka ar ðiem 2 miljoniem, kurus valdîba grib paturçt savâ rîcîbâ arî kâ nesadalîtos izdevumus jeb kâ lîdzekïus neparedzçtiem gadîjumiem, es domâju, ka valdîbu veidojoðâm partijâm ir attiecîgâ politiskâ griba un viòas tâdâ veidâ arî ðos savus balsojumus veiks. Un es do-mâju ðeit nevajadzçtu uztraukties par to, un tâpçc es aicinu ðo 106. priekðlikumu neizskatît, jo tas nav ðeit noformulçts kâ priekðlikums un pâriet pie 107. Paldies!.

Sçdes vadîtâjs . Vçl kâds vçlas runât debatçs? Roberts Zîle, finansu minitrs.

R.Zîle (finansu ministrs). Godâto sçdes vadîtâj! Es gribçtu teikt, ka formas ziòâ ðis priekðlikums, iespçjams, nav izdevies ideâls, bet tas ir tas, ko Budþeta komisija lçma un kâdâ veidâ ðis priekðlikums arî bija izteikts. Tâ bûtîba ir pilnîgi skaidra tâtad tâpat kâ ðogad, tâpat kâ pagâjuðogad valsts budþetâ ir lîdzekïi neparedzçtiem gadîjumiem tîri valdîbas rîcîbâ. Valdîba nâca ar priekðlikumu 6,3 miljoni, godîgi sakot, man nebija lielas ticîbas, ka Saeima to nenobalsos, un arî ðodien es tâ domâju, bet Budþeta komisija labi apzinâjâs, lai gada laikâ tieðâm neparedzçtiem gadîjumiem bûtu lîdzekïi vismaz ðî gada apmçrâ, tad radâs ðis priekðlikums lîdz 2 miljoniem. Kâpçc tas ir ne mazâk kâ 2 miljoni? Tikai tâpçc, ka, òemot vçrâ visus pârçjos balsojumus, mçs nevaram pateikt, vai tie bûs 2 miljoni 2 tûkstoði vai 2 miljoni 10 tûkstoði, bet, ja mçs nobalsojam ðo, mçs dodam valdîbai lîdzekïus, ar kuriem varçtu strâdât neparedzçtos gadîjumos. Es lûdzu atbalstît tomçr un balsot par ðo priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs . Ilmârs Biðers, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

I.Biðers (DPS). Cienîjamie kolçìi! Man nav iebildumu pret priekðlikumu, ka valdîbai neparedzçtiem izdevumiem varçtu atstât 2 miljonus, bet jautâjums ir tas, ka ðis priekðlikums ir iesniegts neatbilstoði mûsu paðu pieòemtajam lçmumam, kâdâ kârtîbâ ir iesniedzami priekðlikumi budþeta projektam. Kâ redzat, ðeit ir viena puse un nav otras puses. Un ðo priekðlikumu nav iespçjams nekur budþetâ ierakstît, tas nav nekur ierakstâms, ja tas ir priekðlikums samazinât to summu no 6,5 miljoniem, es neatceros precîzi, cik tur bija, uz 2 miljoniem, tâdu mçs varam nobalsot, bet mçs nevaram nobalsot kaut ko citu. Kur tad ðis balsojums mums parâdîsies, ja mçs runâjam par likumprojektu, tad mums jâpasaka, kurâ vietâ ðis balsojums parâdîsies.

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât? Viktors Stikuts, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

V.Stikuts (DPS). Cienîjamie kolçìi! Skatot ðo pantu, man liekas, ka uz vienas pastmarkas ir rakstîts 1998.gads — valdîbas rezerve — 2 miljoni. Kur tas ir teikts, ka tieði 2 miljoniem jâbût, varbût miljons 900 tûkstoði varçtu bût. Es domâju, jâ, varbût arî 100 lati, jo ðajâ gadîjumâ mçs esam mazliet ierobeþoti ar ðo pantu rîkoties kâ deputâti, jo jau iepriekð mums pasaka, ka tieði tik jâpaliek, priekð kam tad pârçjie balsojumi par visiem tiem priekðlikumiem, tie nav vajadzîgi. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Vairâk deputâtu runât nevçlas par ðo priekðlikumu? Komisijas vârdâ — Vents Balodis.

V.Balodis . Es varu piebilst, ka ðâdam risinâjumam piekrita Budþeta komisijas locekïi, tajâ skaitâ bija arî Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" deputâti, un nevar ðo priekðlikumu noformçt arî citâdâk, jo mçs nevaram, kâ es vçlreiz teicu, no lîdzekïiem neparedzçtiem gadîjumiem paredzçt lîdzekïus neparedzçtiem gadîjumiem un ðo priekðlikumu var nofor-mçt tikai tâdâ veidâ, kâ tas ir ðeit.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi par Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikumu, kas ir ar 106. numuru? Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu deputâtus balsot par 106. priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 62, pret — 21, atturas — 1. Priekðlikums ir pieòemts.

V.Balodis 107. ir frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums, un komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Mani pirmît dziïi sa-trieca Krasta kunga aplausi un man palika viòa ïoti þçl, es domâju, ðî bûtu pirmâ summa, ko mçs varçtu saglabât un ieekonomçt. It seviðíi tad, kad Tçvzemei nebija ne Majoru skolai, ne visâm skolâm lîdzekïu, ðajâ gadîjumâ jautâjums, kas ir primârais? Vai jûsu iemîïotais muzejs jeb skola? Un tâdçï es aicinâtu, cienîjamie kolçìi, ðodien arî opozîcijai palîdzçt Krasta kungam, lai pirmâ summa sâktu ekonomçties, un es domâju, ka tur tâlâk vçl bûs atseviðíi paredzçts, kur varçtu ieekonomçt, lai Krasta kunga vaigs paliktu priecîgâks ðodien.

Sçdes vadîtâjs. Juris Dobelis, frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK.

J.Dobelis (TB/LNNK). Cienîtie kolçìi! Ðie lîdzekïi ir pa-redzçti îpaðai izstâdei sakarâ ar Latvijas Republikas 80 gadu atzîmçðanu nâkamajâ gadâ. Ja kâdam liekas, protams, te mums ir arî deputâti, kas uzskata, ka Latvijâ okupâcija nav bijusi, ja kâdam liekas, ka ðâda izstâde nav vajadzîga, tad, lûdzu, protams, jûs varat to neatbalstît.

Sçdes vadîtâjs. Uldis Veldre, frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL). Godâtie kolçìi! Mçs neskaitâmies pie kâdas frakcijas, bet atcerçsimies to, cik lielu darbu veic kara muzejs tçvzemes mîlestîbas audzinâðanâ, tâ ka noteikti vajadzçtu atbalstît visâm frakcijâm, jo mçs zinâm, cik maz lîdzekïu ir Aizsardzîbas ministrijai, ja Lietuvâ ir krietni vairâk nekâ 6% no budþeta Aizsardzîbas ministrijai. Man lûgums atbalstît to un visiem atbalstît.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Komisijas vârdâ. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 107. priekðlikumu, ko ir iesniegusi frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/ LNNK. Lûdzu rezultâtu! Par — 70, pret — 8, atturas — 4. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 108. ir ekonomikas ministra Ata Sausnîða priekðlikums, un komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret atbildîgâs ko-misijas atzinumu nav. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 109. ir Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikums, kas ir atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu par 109. priekðlikumu nav. Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 110. ir Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikums, kurð ir atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums ir pieòemts.

V.Balodis. 111. arî ir Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikums.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti tam piekrît. Priekðlikums ir pieòemts.

V.Balodis. 112. arî ir Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikums.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiiem iebildumu nav. Priekðlikums ir pieòemts.

V.Balodis. 113. ir Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikums, kurð ir atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcijas deputâts. Lûdzu deputâtus debatçs pieteikties tomçr savlaicîgi. Par 113. priekðlikumu deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums ir pieòemts.

V.Balodis . 114.priekðlikums ir Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikums, kurð ir atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums ir pieòemts.

V.Balodis. 115.arî ir Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas atbalstîtais priekðlikums.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Pçtris Apinis, frakcija "Latvijas ceïð".

P.Apinis (LC). Godâtie kolçìi! Mçs ðâ gada jûlijâ priekð tâ, lai varçtu apmaksât zâles ambulatoriem pacientiem, iebalsojâm 1997.gada budþetâ pusotru miljonu. Visam nâkoðajam 1998.gadam mçs daþâdu iemeslu dçï paredzam tikai 1 miljonu, kas ðâ gada otrajai pusei bija 1,5. Pçc tam tas tika aizmirsts, un tagad uz nâkoðo gadu mçs paredzam tikai 1 miljonu. Mums, bez ðaubâm, ir tabula, kâ ðî nauda ðajâ pusgadâ ir iztçrçta. Es gribu dzirdçt, kam mçs nâkoðo gadu nemaksâsim par ðîm zâlçm. Mçs nemaksâsim bçrniem lîdz 3 gadiem. Mçs nemaksâsim cukura diabçta neinsulçjamiem slimniekiem vai mçs nemaksâsim epilepsijas slimniekiem. Cienîjamie kolçìi, es ïoti lûdzu jûs balsot par Sociâlâs un darba lietu komisijas priekðlikumu, kas bûs vçlâk. Tas ir par 1,5 miljoniem, nevis par ðo priekðlikumu. Es tik un tâ turpinâðu cînîties arî vçlâk, ja par ðo nobalsos par. Cienîjamie kolçìi, ðogad bija 1,5 apmaksâjamâm zâlçm un nâkoðgad mçs paredzam tikai 1 miljonu. Tâ ir mûsu attieksme pret medicînu, tâ ir mûsu attieksme pret to, ka ir veselas cilvçku grupas, kurâm mums ir jâsubsidç medikamenti, ko tâs saòem tanî mirklî, kad viòas ârstçjas slimnîcâ. Pretçjâ gadîjumâ viòi, protams, dodas uz slimnîcu, saòem ðîs zâles, tçrç ðos valsts lîdzekïus. Efekts ir tieði pretçjs.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Komisijas vârdâ Vents Balodis.

V.Balodis. Es deputâtus ïoti lûgtu atbalstît Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikumu, jo ðie priekðliku-mi ir sabalansçti, lai ðî summa bûtu 4,3 miljoni. Mçs esam taisîjuði kompromisu, un lûdzu atbalstît Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 115.Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 78, pret — nav, atturas — 2. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 116. ir apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcijas priekðlikums. Komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie deputâti! Man bija ïoti interesanti dzirdçt sev aiz muguras Pçterkopa kunga vârdus: "Viòa ies kasîties par 5000." Man þçl, ka "Tçvzemei un Brîvîbai" 5000 nav nauda. Man tâ ir nauda. Tagad jums ðeit ir vçl viens pierâdîjums. Ja, ka mçs laimîgi un labi izdarîjâm, ka noraidîjâm ðo Zinâtnes komisijas veidoðanu, kur bija rakstîts, ka nebûs apmaksas, jo lûdzu, jums Çtikas komiteja, kur mums Poþarnova kungs apsolîja, kas neprasîs nekâdus lîdzekïus. Pçkðòi ârstu çtiku vçrtçs ar materiâli tehniskajiem lîdzekïiem. Man liekas, ka nevajadzçtu ar ðâdâm lietâm nodarboties. Un no neparedzçtiem lîdzekïiem ðeit vispâr òemt naudu. Ârstu biedrîbai kopâ ar Labklâjîbas ministriju vajadzçtu kârtîgi ieskatîties savos uzkrâjumos un atrast paðiem lîdzekïus, un Ârstu biedrîbai vispirms tikt paðiem ar sevi galâ.

Sçdes vadîtâjs . Andrejs Poþarnovs, apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcija.

A.Poþarnovs (TB/LNNK). Augsti godâtais Prezidij! Cienîjamie kolçìi! Poþarnova kungs nekad nav teicis par to, ka Centrâlajai medicînas çtikas komitejai nav vajadzîga nauda. Tajâ brîdî, kad tika balsots Ârstniecîbas likums, tad, pçc Kreitusa kundzes priekðlikuma, priekðlikums par Centrâlo medicînas çtikas komiteju tika sadalîts divâs daïâs. Tâ tika izveidota. Lîdz ar to viòu paredz jau likums, bet tai nav lî-dzekïu. Centrâlâ medicînas çtikas komiteja nenodarbojas ar ârstu çtikas jautâjumiem, bet tâ izskata bioçtikas jautâjumus, respektîvi, eksperimentç ar medikamentu ievieðanu, atïaut vai neatïaut tos izdarît Latvijas ârstniecîbas iestâdçs ar pacientiem, kâ arî izskata jaunâs medicînas tehnoloìijas. Atbilstoði paðreizçjam Ministru kabineta noteikumu projektam, atbilstoði visiem pasaules standartiem ðî komiteja ir neatkarîga institûcija, kas pârstâv ârstniecîbas personas, teologus, daþâdas sabiedriskas organizâcijas. Tâ ir neatkarîga organizâcija. Tagad izveidojas situâcija, ka likums paredz tâs izveidoðanu, bet nav absolûti neviena santîma, lai tâ varçtu strâdât. Protams, cilvçki var strâdât uz sabiedriskiem pamatiem, bet, lai viòi uzsâktu ðo darbîbu, ir vajadzîgs kaut kas. Nevajag to saistît ne ar Ârstu biedrîbu, ne ar mani personîgi, bet ðâdas komitejas izveidoðanu jau paredz likums. Es aicinu atbalstît ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Pçteris Apinis, frakcija "Latvijas ceïð".

P.Apinis (LC). Protams, tâ ir metode — pa priekðu pieòemt likumu un pçc tam teikt, kâpçc man nedod naudu. Tâ ir Poþarnova politika.

Sçdes vadîtâjs. Jânis Mauliòð, frakcija "Latvijai".

J.Mauliòð (TKL). Es noklausîjos, ko runâja Poþarnovs. Pilnîgi skaidrs, ka te tiek zem viena nosaukuma kaut kas pavisam cits darîts. Kâpçc atkal tâda dezinformâcija? Es uztvçru, ka tâ ir komitejas darbîbas uzsâkðana. Proti, bûs kâdi trîs jauni personâla darbinieki, kas nâks dzert kafiju, un nekas cits acîmredzot tur nebûs. Ja tur ir runa par kaut kâdiem materiâliem lîdzekïiem, tad tie materiâlie lîdzekïi varçtu bût tieðâm kafijas iegâde. Ja tas tieðâm ir tâ, kâ stâstîja Poþar-novs, tad pavisam citâdam nosaukumam ir jâbût un lûdzu neradît blefus atkal!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Debates beidzam. Komisijas vârdâ. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 116. priekðlikumu, ko iesniegusi apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcija. Lûdzu rezultâtu! Par — 51, pret — 25, atturas — 7. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 117. priekðlikums ir apvienîbas "Tçvzemei un brîvîbai"/LNNK frakcijas priekðlikums. Komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret komisi-jas atzinumu par ðo priekðlikumu? Deputâts Lujâns lûdz balsojumu, tâpçc es lûdzu zvanu. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 117. priekðlikumu, ko iesniegusi apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcija. Lûdzu rezultâtu! Par — 65, pret — 13, atturas — 5. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 118. ir Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikums.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret ðo priekðlikumu nav. Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis. 119.priekðlikums ir deputâtu Âbeles un Kristovska priekðlikums. Komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret komisijas atzinumu nav. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 120.priekðlikums ir apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcijas priekðlikums. Komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret komisijas atzinumu nav. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 121.priekðlikums ir Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikums.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 122.priekðlikums arî ir Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikums, kuru tâ ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Çriks Zunda, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

Ç.Zunda (DPS). Godâtais Valsts prezidenta kungs! Godâtais Ministru prezidenta kungs! Godâtais sçdes vadîtâj! Godâtie kolçìi! Situâcija, kâda ir izveidojusies paðvaldîbâm finansu jomâ un kâdas ir valsts finansu iespçjas, es gribçju teikt, ka mçs nekad nevaram pieðíirt paðvaldîbâm naudas par daudz. Un tâpçc es aicinâtu atbalstît ðo priekðlikumu, kas saistîts ar paðvaldîbu dotâcijâm izlîdzinâðanas fondam, un arî citus priekðlikumus.

Vçl ir viena lieta, kas attiecas uz palîdzîbu jeb dotâciju pieðíirðanu paðvaldîbâm. Es saprotu, ka jûs esat iesnieguði ïoti daudzus priekðlikumus, lai atbalstîtu mûsu vai veicinâtu mûsu valsts daudz daþâdu dzîves sfçru attîstîbu. Bet diemþçl ierobeþoto finansu lîdzekïu dçï mçs nevaram ðos visus priekðlikumus apmierinât. Bet, pieðíirot dotâciju paðvaldîbai, mçs zinâmâ mçrâ integrçjam ðos visus priekðlikumus, jo bûtîbâ paðvaldîbu darbîba pârklâj ïoti daudzas sfçras, par kurâm jûs esat iesnieguði priekðlikumus, tas ir, gan medicîna, gan izglîtîba, gan sociâlâ palîdzîba. Es tâpçc aicinâtu lûgt jûs atbalstît ðo un arî citus lîdzîgus priekðlikumus. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Uldis Veldre, frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL). Godâtie kolçìi! Ja Zundas kungs bûtu savlaicîgi interesçjies, lai vairâk bûtu naudas, nebûtu tâds stâvoklis, ka paðvaldîbâm vajag 30 miljonu, mçs iedodam drusku vairâk par miljonu vai tuvu diviem miljoniem. Un taisni Zundas kungs bija tas, kas paðvaldîbu komisijâ visu laiku gâja, lai nebûtu nekâdu dotâciju. Tagad viòð aicina par dotâcijâm. Tas ir ïoti maz. Paðvaldîbâm vajag vismaz 10—15 reizes vairâk. Savâdâk viss sabrûk paðvaldîbâs.

Sçdes vadîtâjs. Kârlis Jûlijs Druva, LZS, KDS frakcija.

K.Druva (LZS, KDS). Cienîjamie kolçìi! Man prieks dzirdçt, ka paðvaldîbu ministrs Çriks Zunda saka, ka pietiekoði naudas nav paðvaldîbâm. Bet tur bija LZS, KDS priekðlikums par 2,5 miljoniem paðvaldîbâm, un tas netika atbalstîts. Jautâjums — kâdçï tas netika atbalstîts?

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Komisijas vârdâ — Vents Balodis.

V.Balodis. Es varu paskaidrot ðiem deputâtiem, kâpçc tas nav atbalstîts, jo mçs sadalîjâm ðos 6,3 miljonus, kas bija neparedzçtiem gadîjumiem. Un ðis ir pçdçjais priekðlikums, kur vçl ðî nauda palikusi. Arî ar to mums ðis naudas avots bûs izsmelts.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret ðo Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikumu? Vai ir vajadzîgs balsojums? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Saskaòâ ar mûsu iepriekðçjiem balsojumiem, avots "Valdîbas lîdzekïi neparedzçtiem gadîjumiem", visi ir nobalsoti. Turpmâkie priekðlikumi vairâk nav balsojami.

Sçdes vadîtâjs. Nosauciet tomçr ciparus, lîdz kuram!

V.Balodis. Lîdz 197.priekðlikumam, kur sâkas 4.tabula par lîdzekïu pârdali starp programmâm.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie deputâti! Tâdâ gadîjumâ, ja mçs vardarbîgi pârtraucam priekðlikumu izskatîðanu, man ir jautâjums — kas ðos priekðlikumus sakârtoja ðâdâ secîbâ, kâdâ mçs tos izskatîjâm. Vai viòi ir sakârtoti priekðlikumu iesniegðanas kârtîbâ pa datumiem, vai viòi ir sakârtoti, atkarîbâ kâ ir iesnieguðas valdoðâs frakcijas, opozîcija vai kâds cits. Kamçr nav ðîs skaidrîbas, mçs nevaram pârtraukt ðo priekðlikumu izskatîðanu. Jo Saeimâ ir balsojami visi iesniegtie priekðlikumi, kâdi ir. Un, ja nesanâks galâ, Baloþa kungs, tad vai nu valdîba demisionçs, vai pârbalsos to, kas ir nobalsots. Bet nedrîkst pârtraukt priekðlikumu izskatîðanu tâpçc, ka jums tas ir ienâcis prâtâ. Vai arî tad, lûdzu, izskaidrojiet ðeit ar dokumentâriem pierâdîjumiem, kâpçc ðie priekðlikumi ir sakârtoti tâ, kâ jûs mums likât tos priekðâ balsot. Un kur Kârtîbas rullî ir teikts, ka daïa priekðlikumu var palikt nebalsota?

Sçdes vadîtâjs. Vents Balodis — komisijas vârdâ.

V.Balodis. Saskaòâ ar Kârtîbas rulli komisija pati var noteikt, kâdâ kârtîbâ ir sakârtojami priekðlikumi. Turpmâkie priekðlikumi vienkârði nav balsojami tâdçï, ka nav ðî lîdzekïu avota. Vienkârði mçs ar iepriekðçjiem balsojumiem to esam izsmçluði.

Sçdes vadîtâjs. Tâ kâ deputâti vçlas turpinât izteikties par to, kâ lieta tâlâk virzâma, bet ir pienâcis pârtraukuma laiks, tad pârtraukums lîdz pulksten 21.30.

 

Sçdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekðsçdçtâja biedrs Aigars Jirgens.

Sçdes vadîtâjs. Godâtie deputâti! Pârtraukumam atvçlçtais laiks ir pagâjis. Lûdzu ieòemiet savas vietas. Saeimas Prezidijs ir saòçmis deputâta Jura Dobeïa iesniegumu — atbilstoði Saeimas Kârtîbas ruïïa 135.panta pirmajai daïai ierosinu atzît, ka priekðlikumi no 123. lîdz 196. nav izskatâmi pçc bûtîbas. Saskaòâ ar Kârtîbas rulli viens var runât par, otrs — pret ðo priekðlikumu. Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie deputâti! Ðâda veida priekðlikums, kâ mçs nobalsojâm par 2 miljoniem, tas gan, Dobeïa kungs, nebija balsojums pçc bûtîbas, jo tas ir pretrunâ ar budþeta izskatîðanas kârtîbu. Latvijas Republikas Saeimâ pa priekðu tiek izskatîti visi budþeta priekðlikumi un pçc tam balsots budþets kopumâ par to summu, kas ir izveidojusies. Tâpat ðinî sadaïâ pa priekðu bija izskatâmi visi deputâtu priekðlikumi, un pçc tam balsojums par pârdali. Ðinî gadîjumâ, ja tiks vçl nobalsots kaut kas, kas izies ârpus ðiem diviem miljoniem, kas ir nobalsoti, mçs sâksim balsot par pârdali vçlreiz. Jo, lûdzu, izlasiet, par ko mçs esam nobalsojuði. Par pârdali, nevis par summu, ka viòu nedrîkst pârsniegt. Tâtad ir jâizskata pçc Kârtîbas ruïïa visi priekðlikumi, jo, Dobeïa kungs, parâdiet man pantu, kas nosaka, ka nedrîkst izskatît deputâtu priekðlikumus. Un, ja pârsniegs pârdalç ðo summu 2 miljonus, kas ir jâatstâj, tad sâksim skatît no gala un dalîsim vçlreiz. Bet darîsim to de-mokrâtiski, kâ nosaka Saeimâ. Ir jâbalso visi deputâtu priekðlikumi, nevis tikai tie, kuri ir pa prâtam Budþeta un finansu (nodokïu) komisijai un valdoðajai frakcijai. Jo, ja mçs ðâdi turpinâsim, tad es aicinâðu opozîciju apspriest jautâjumu vis-pârîbâ par lîdzdalîbu ðajâ sçdç, atstâjot jûs vienus paðus, lai tad jûs izstrîdaties vai izkaujaties, kâ nu kurâ brîdî bûs, ko kura frakcija kurai bûs ierosinâjusi.

Sçdes vadîtâjs. Par ðo iesniegumu vçlas runât Juris Dobelis, frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK.

J.Dobelis (TB/LNNK). Cienîjamâ Kreituses kundze! Jûs gribat, lai es jums kaut ko parâdu, bet es jums neko nerâdîðu.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu runâjiet par apsprieþamo jautâjumu.

J.Dobelis. Tâtad mçs esam nobalsojuði par ïoti konkrçtiem skaitïiem. Mçs esam nobalsojuði par 106.priekðlikumu. Ðeit bija diskusijas — balsot vai nebalsot. Jûs visi nolçmât balsot. Mçs esam nobalsojuði. Mçs esam nobalsojuði par konkrçtu summu, mçs esam nobalsojuði pozitîvi par tiem priekðlikumiem, kurus mums piedâvâja attiecîgi Budþeta un finansu (nodokïu) komisija. Lîdz ar to nav loìikas vairâk balsot ne par vienu 3.tabulas priekðlikumu. Jo gadîjumâ, ja mçs par kâdu no tiem nobalsojam pozitîvi, mums obligâti par jaunu ir jâatgrieþas pie jau nobalsotâ. Lîdz ar to, es saprotu, cienîjamâ opozîcija, jums bija kvçli mçríi mûs sakaitinât un izjaukt budþeta pieòemðanu, es jûs varu nomierinât. Mums prakse ir liela. Mçs strâdâsim ilgi, kamçr mçs savu darbu padarîsim. Jûs varat bïaustîties, tas jums pieklâjas, jûs varat nâkt un uzstâties...

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu nenovirzîties no apsprieþamâ jautâjuma.

J.Dobelis. Jâ, paldies! Es virzos uz apsprieþamo jautâjumu pakâpeniski. Tâpçc mans priekðlikums ir ïoti skaidrs, ka pârçjie 3.tabulas jautâjumi vienkârði nav izskatâmi, jo viòi ir neloìiski. Aicinu cienîjamo Saeimu ðo priekðlikumu atbalstît.

Sçdes vadîtâjs. Viens par, viens — pret ir runâjis. Lûdzu zvanu! Izðíirsim jautâjumu balsojot. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par deputâta Jura Dobeïa iesniegumu, ka atbilstoði Kârtîbas ruïïa 135.panta pirmajai daïai priekðlikumi no 123. lîdz 196. nav izskatâmi pçc bûtîbas. Lûdzu rezultâtu! Par — 46, pret — 28, atturas — 8. Priekðlikums pieòemts. Lûdzu, Baloþa kungs, tâlâk!

V.Balodis. Saskaòâ ar mûsu balsojumu, tâlâk mçs izska-tâm 4.tabulu — "Priekðlikumi par lîdzekïu pârdali starp programmâm". 197.priekðlikums ir deputâta Kristovska priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Ìirts Valdis Kristovskis, frakcija "Latvijas ceïð".

Ì.Kristovskis (LC). Cienîjamie kolçìi! Tâ kâ tikko iepriekðçjais balsojums liedza runât varbût plaðâk par tiem jautâjumiem, kas saistîti ar valsts aizsardzîbu, un tiem priekðlikumiem, kas saistîti ar valsts aizsardzîbu, tad varbût man mazliet plaðâk jâparunâ par 197.priekðlikumu.

Kâ mçs redzam, tad ðis priekðlikums 25 000 latu ir paòemts no Valsts prezidenta Kancelejas iespçjamâ budþeta. Kâpçc es to esmu tâ darîjis? Manuprât, ðî summa ir pietiekami maza. Otrkârt, es turçjos pie diviem principiem. Manuprât, Valsts prezidents kâ bruòoto spçku augstâkais vadonis ir morâli atbildîgs par valsts aizsardzîbu un arî par nâkamo paaudzi valsts bruòotajiem spçkiem.

Otrs jautâjums ir sakarâ ar to, ka Aizsardzîbas ministrijas programmâ valsts augstâko amatpersonu un oficiâlo ârvalstu delegâciju un vizîðu droðîba ir paredzçta 1 832 000. Pçc bûtîbas ðî summa ir paredzçta gan Valsts prezidenta Kancelejas, Valsts prezidenta gan arî Saeimas droðîbas jautâjumiem. Kâ mçs redzam, ðî summa faktiski tiek izòemta ârâ no valsts aizsardzîbas budþeta, no valsts aizsardzîbas jautâjumiem.

Cienîjamie kolçìi! Mçs tik bieþi mûsu valstî runâjam par ceïu uz NATO un par to, ka mçs gribam ðo NATO sasniegt. Pçdçjâs nedçïâs vairâki ievçrojami cilvçki no Rietumiem ir bijuði Latvijâ un atgâdinâjuði, tas ir bijis gan ASV vçstnieks Latvijâ Larijs Nepers, gan arî Zviedrijas profesors Nils Gildens, viòi ir konkrçti teikuði, ka Lietuva un Igaunija iet ðo ceïu uz NATO. Kâpçc Latvija atpaliek? Viòiem tas nav skaidrs. Un pçc bûtîbas faktiski mçs redzam, ja mûsu aizsardzîbas budþets turpat divas reizes atpaliek no tâ budþeta apjoma, ko aizsardzîbas jautâjumiem paredz Lietuva un Igaunija, tad tieðâm, godîgi sakot, mçs neesam cienîgi piedalîties sarunâs ar NATO un vispâr tikt respektçti.

Ðinî gadîjumâ es runâju plaðâk, bet, atgrieþoties pie mana priekðlikuma, manuprât, ðie 25 000 jaunsargu kustîbai ir ârkârtîgi nozîmîgi un svarîgi. Kâ mçs zinâm, Latvijas jaunsargiem ir pat speciâla mâcîbu iestâde. Tad, kad Aizsardzîbas ministrijas piedâvâto budþetu mçs apspriedâm Aizsardzîbas un iekðlietu komisijâ, tad uzdevâm jautâjumu ministram. Un ministrs teica, ka no tiem lîdzekïiem, kuri ir paredzçti, diemþçl jaunsargu kustîbas attîstîbai... (Starpsauciens: "Laiks!")

Sçdes vadîtâjs. Kristovska kungs, jûsu runas laiks diemþçl beidzies.

Ì.Kristovskis ... nauda nav paredzçta. Lîdz ar to aicinu jûs atbalstît manu priekðlikumu. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Nevçlas. Debates slçdzam. Komisijas vârdâ — Vents Balodis.

V.Balodis. Es gribu vçrst deputâtu uzmanîbu, ka Budþeta un finansu (nodokïu) komisija ir atbalstîjusi nâkamo priekðlikumu, tas ir 198., un paredzçjusi jaunsargiem ðo summu — 10 000 latu un uzskatîja, ka 25 000 nevar noòemt Valsts prezidenta Kancelejai.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 197.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ìirts Valdis Kristovskis. Lûdzu rezultâtu! Par — 39, pret — 15, atturas — 21. Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis. 198.priekðlikums ir frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums arî par naudu jaunsargiem. Bet, tâ kâ ir nobalsots iepriekðçjais, mçs atsaucam savu priekðlikumu. (No zâles deputâts J.Straume: "Atsauc! Jâbalso!")

Sçdes vadîtâjs. Frakcija atsauc savu priekðlikumu, lîdz ar to nav balsojams. Tâlâk, lûdzu! Tas ir frakcijas priekðlikums, un frakcija ir tiesîga to atsaukt, Èerâna kungs! Saskaòâ ar Kârtîbas rulli, balsojami visi priekðlikumi, kas lîdz attiecîgajam izskatîðanas brîdim nav atsaukti. Tâ kâ frakcija iesniedz ðo priekðlikumu, viòa to var atsaukt. Turpiniet, Baloþa kungs!

V.Balodis. 199.priekðlikums ir deputâtu Kreitusu priekðlikums un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Atklâjam debates — Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie deputâti! It îpaði tie, kas rûpçjas par Latvijas jaunatnes militâro audzinâðanu. Bet es gribçtu, lai jûs tikpat daudz padomâtu ðobrîd par to, kas notiek Latvijas laukos un ar Latvijas bçrniem. Veiksmîgu manipulâciju rezultâtâ un pârkâpjot Kârtîbas rulli, Budþeta un finansu (nodokïu) komisija panâca to, ka ðeit, Saeimâ, neizskatîja pedagogu algu jautâjumu, un mçs arî ðoreiz nerunâjâm par to, kâ Finansu ministrija kopâ ar Izglîtîbas ministriju tâpat veiksmîgi manipulâcijas rezultâtâ skolotâju algu budþetâ nav iekïâvusi to naudu, kura tai bija jâizdara pçc 1997. gada budþeta likuma. Bet tas ir palicis jau pagâtnç. Gan jums skolotâji paði par to pateiks paldies. Bet lauku skolâs ðobrîd ir likvidçts viss, kas var bût nolikvidçts. Savâ laikâ 30. gados Latvijas Valsts prezidents Kârlis Ulmanis personîgi uzskatîja, ka viòð ir Latvijas mazpulku tçvs un audzinâtâjs. Prezidents to òçma savâ aizsardzîbâ. Òçma savâ aizsardzîbâ arî valsts ar savu budþetu, atbalstot lauku bçrnu aktivitâtes un darbîbu.

Ðodien mçs ðajâ situâcijâ esam nonâkuði tik tâlu, ka ne Izglîtîbas ministriju, ne Finansu ministriju, ne Zemkopîbas ministriju vairs ðâdas lietas neinteresç. Mazpulki kâ kustîba Latvijâ ir kïuvusi lieka. Un tâpçc, lûdzu, nebrînieties, ka mçs iesniedzâm ðo priekðlikumu, lai ðos 25 000 novirzîtu no Valsts prezidenta Kancelejas izdevumiem, atceroties to praksi, kâda bija 30. gados. Un mçs ceram arî uz prezidenta sapratni ðinî jautâjumâ. Un tâpçc es lûdzu deputâtus ðoreiz atbalstît mûsu priekðlikumu, domâjot par to, ko darîs lauku bçrns, lai arî viòam tomçr ir kaut lats, par ko aizbraukt lîdz mazpulku darbu izstâdei, kas notiek reizi gadâ, lai viòð var sevi pârstâvçt un var sevi parâdît. Un tâpçc es aicinu deputâtus atbalstît ðo priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk deputâtu debatçs runât par ðo priekðlikumu pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Budþeta komisijas vârdâ — Baloþa kungs vçlas ko piebilst?

V.Balodis. Jâ, es gribu deputâtu uzmanîbu pievçrst tam, ka Budþeta komisija tâlâk ir atbalstîjusi priekðlikumu, kas paredz 10 000 mazpulku organizâcijai.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 199. priekðlikumu, ko iesniedz deputâti Kreituse un Kreituss. Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 20, atturas — 35. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 200. ir frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums un paredz mazpulku organizâcijai 10 000 latu. Komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret atbildîgâs komisijas atzinumu par 200. priekðlikumu? Deputâti lûdz balsot. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 200. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK. Lûdzu rezultâtu! Par — 47, pret — 5, atturas — 22. Priekðlikums pieòemts.

Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 201. ir Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas iesniegtais priekðlikums, un tas nav atbalstîts. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem ir iebildumi pret atbildîgâs komisijas atzinumu? Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 201. priekðlikumu, ko ir iesniegusi Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisija. Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 23, atturas — 29. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 202. ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums, kas paredz 18 000 okupâcijas muzejam. Komisija to nav atbalstîjusi un ir iestrâdâjusi... tâlâk veidojas divi komisijas priekðlikumi, kur ðo summu — 18 000 — veido maksâjumi no Valsts prezidenta Kancelejas un no Saeimas, proporcionâli sadalot uz pusçm.

Sçdes vadîtâjs . Deputâts Èerâns atsauc savu priekðlikumu. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 203. ir deputâta Âbeles un Kristovska priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret atbildîgâs komisijas atzinumu ir tomçr? Tad balsosim. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 203. priekðlikumu, ko iesnieguði deputâti Âbele un Kristovskis. Lûdzu rezultâtu! Par — 26, pret — 23, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 204. ir Leopolda Ozoliòa... deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamo Prezident, cienîjamie kolçìi! Dobeïa kungs teica — par velti te ir runât un muti dzesçt. Jâ. Es domâju, ka mçs, visi tie, kas aizstâvçsim savus ierosinâjumus, savus priekðlikumus, aizstâvot gan izglîtîbu, gan medicînu, gan mûsu vçstures un arhitektûras pieminekïus, gan bçrnus, par velti mçs runâsim, un viens pat saka — davai, davai. Nekas. Es rosinu ðo mazo summu praktiski ziedot no mûsu Saeimas darbîbas nodroðinâjuma, jo mçs ïoti labi to zinâm, ka ðodien, ja mçs izsaucam maðînu, mçs maksâjam par to. Ja mçs ðodien frakcijai... ir dota maðîna viena uz pieciem cilvçkiem un dots ir limits — 2000 kilometru mçnesî, rçíinot to, ka divi braucieni uz Valku vai Latgali jau ir 2000 kilometru. Tâtad mçs maksâjam klât no savas deputâtu algas. Ja tâds ir Saeimas darbîbas nodroðinâjums un ðâdâ veidâ pelna mûsu Saeima, no deputâtiem saòemdama naudu par to, ka viòi izpilda savu darbu, tiekoties ar vçlçtâjiem vai interesçjoties, kur paliek budþeta iedalîtâ nauda, kâ tâ ir izlietota vai izmantota, tad mçs varam ðo summu no pâri par 6 miljoniem latu, tas ir 12 miljoni dolâru, ziedot mûsu medicînas iestâþu darbinieku atalgojumam. Paskatieties uzmanîgi! Iekavâs tur ir rakstîts. Tâpçc es lûdzu atbalstît ðo mazo summu ar balsojumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Aristids Lambergs, Nacionâlâs reformu partijas un Zaïâs partijas frakcija.

A.Lambergs (LNRP, LZP). Godâtais Prezidij, dârgie kolçìi! Kâ jûs zinât, katrs Saeimas deputâts, ja viòam nav pieðíirta, ja viòð nav frakcijas vadîtâjs vai arî komisijas vadîtâjs, kuriem ir pieðíirtas Saeimas maðînas un kuriem ir limits 2000 kilometri pa mçnesi, pârçjie deputâti saòem kompensâciju 47 latu apmçrâ, no kuriem netiek novilkti nodokïi. Lîdz ar to, godâtais Ozoliòa kungs, vai tieðâm jûs nesaprotat, (Starpsauciens: "Viòð nesaprot!") ka jûs saòemat par to naudu, lai jûs varçtu izmantot transporta lîdzekïu izlietoðanai, ja tas ir nepiecieðams.

Otrâm kârtâm. Es gribçtu jums pateikt, ka ir jau no Saeimas pamatbudþeta, kur mçs balsojâm par treðo tabulu, tur bija iesniegums no mums atgriezt atpakaï Saeimai 420 000 latu, kas bija noòemts no oriìinâlâ Saeimas iesnieguma, kad tika radîts budþets. Tâtad tas ir jau noòemts.

Tagad vçl ir noòemti jau 18 000 nâkoðajos balsojumos, ko Budþeta komisija ir pieòçmusi priekð Okupâcijas muzeja ir 18 000. Tâtad balsosim vçl 20 000 un drîz vien nobalsosim Saeimai, tâpat kâ nobalsosim prezidenta Kancelejai, un uz nabagmâju. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk deputâtu debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 204. priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Leopolds Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 17, pret — 21, atturas — 37. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 205. ir frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi, jo tâlâk ir komisijas priekðlikums.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret atbildîgâs komisijas atzinumu nav? Priekðlikums tâtad.... tâtad ðis frakcijas priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 206. ir Budþeta un finansu (nodokïu) komi-sijas priekðlikums, un Okupâcijas muzejam tas paredz 9000 latu no Saeimas darbîbas nodroðinâjuma.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret Budþeta... De-putâtiem nav iebildumu pret Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikumu. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 206. — Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 63, pret — 5, atturas — 9. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 207. ir deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Ðeit ir Saeimas darbîbas nodroðinâjums, gribu paskaidrot, ka tie 47 lati, tie absolûti nepietiek, lai varçtu apmaksât tos izdevumus, ko frakcijas pieci deputâti iztçrç braucot virs 2000 kilometriem, kas ir limits braukðanai. Vçlreiz atkârtoju, tikai divi braucieni uz attâlâkiem Latvijas novadiem mçnesî "noçd" visu ðo naudu, pârçjais ir jâmaksâ deputâtiem. Mums iznâk paðreiz jau katram maksât 80 latu klât. Ðajâ gadîjumâ Smiltenes lauksaimniecîbas tehnikums, çku remonts, kas ir arî kultûras vçstures piemineklis, tas ir muiþas komplekss, 34 tûkstoði, jo iepriekð jûs nenobalsojât. Atbalstîsim, un mçs bûsim tie deputâti, kas tieðâm maksâs par tiem braucieniem, bet ðajâ gadîjumâ ïoti lûdzu atbalstît Smiltenes lauksaimniecîbas tehnikuma vçsturisko çku un lîdz ar to tehnikuma darbu, remontçjot ðîs çkas. Tâ nav liela summa — 34. Esiet tik laipni!

Sçdes vadîtâjs. Andris Ameriks, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

A.Ameriks (DPS). Godâtie deputâti! Es gribu pirmkârt apsveikt deputâtu Leopoldu Ozoliòu ar ïoti tâdiem pionieriskiem (No zâles deputâts J.Dobelis: "Oktobrçni…") ðobrîd priekðlikumiem, jo, godâtie kolçìi, bez ðaubâm, katrai valstij ir sava cieòa, savi simboli, tas ir gan karogs, gan himna, tas ir gan parlaments, gan valdîba, kur ir zinâma cieòa un zinâma, teiksim, darbîbas nodroðinâðana, kas ir nepiecieðama ðîm institûcijâm. Ja ðajâ gadîjumâ Tautas kopa "Brîvîba" nepârtraukti dod priekðlikumus, kas ir saistîti ar zinâmu ðo, nu, minimâlo izdevumu, kas ir nepiecieðama Saeimas darbîbas nodroðinâðanai vçl samazinâðanu, tad ir jâatgâdina, ka Tautas kopai "Brîvîba" frakcijai ir aptuveni gadâ 35 tûkstoði latu, tas, ko tâ iztçrç kâ savu frakciju, kas ir izveidojusies, un ðajâ gadîjumâ frakcija varçtu atteikties gan no savas automaðînas, gan no savâm telpâm, gan no saviem konsultantiem, gan no visa pârçjâ. Godâtie kolçìi, tikai nedegradçsim to, ko mçs visi uzskatâm par savu cieòu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk deputâti debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 207.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Leopolds Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 11, pret — 27, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 208. ir deputâta Leopolda Ozoliòa iesniegtais priekðlikums un komisija to nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem nav iebildumu pret atbildîgâs komisijas atzinumu par 208.priekðlikumu? Deputâts Ozoliòð lûdz balsot par savu priekðlikumu. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 208.priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 17, pret — 24, atturas — 30. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 209. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Jânis Mauliòð, frakcija "Latvijai".

J.Mauliòð (TKL). Godâtâ Saeima! Ðis priekðlikums tikai 25 tûkstoðu apmçrâ, kas ir òemts no valsts pârvaldes reformai domâtiem lîdzekïiem. Es jûs informçðu, kâ valsts pârvaldes reformai dotie lîdzekïi palielinâs 1997.gadâ bija 292 tûkstoði, un nâkoðgad jau ir paredzçts 676 tûkstoði, palielinâjums ir 485 tûkstoði, vairâk nekâ divas reizes. No tiem mçs tikai lûdzam òemt 25 tûkstoðus, lai varçtu palîdzçt neredzîgajiem cilvçkiem. Es dzîvoju Juglâ, un es redzu, kâ viòiem nav pat tagad vairs pavadoòa, kas pârved viòus pâri ielai, un viòu kombinâts, kas kâdreiz raþoja derîgas lietas, tagad ðîs derîgâs lietas ieved no Zviedrijas trîsreiz dârgâkas, nekâ toreiz viòi raþoja, tas viss ir nesakârtots, lai to varçtu sakârtot, ir jâdod mazliet viòiem iespçja atsperties, un tie ir 25 tûkstoði latu, bûtu ïoti vçlams atbalsts, un tajâ paðâ laikâ es gribu teikt, atgâdinât jums, ka mûsu visi priekðlikumi — frakcijas "Latvijai" priekðlikumi, kas iesniegti, noòemot lîdzekïus no valsts pârvaldes reformai paredzçtâ pozîcijas, ir nepietiekoði, manuprât, jo ir noòemts tikai nost 191 tûkstotis, un vienalga nâkoðgad ir krietni lielâki izdevumi valsts pârvaldes reformai, tikai neviens no valsts pârvaldes cilvçkiem tâ arî nespçj mums paskaidrot, kas tad tur tiek reformçts un kâda jçga tai reformai. Mçs zinâm, ka reformas, kas ir vçrstas uz paðvaldîbu pârveidoðanu, bûtîbâ ir bezjçdzîgas, baidos, ka valsts pârvaldes reformas ir vienkârði îpaða fonda radîðana, lai tos lîdzekïus varçtu tçrçt tie, kas tos tçrç negodîgi. To reizçm var manît, un to mçs manîsim tieði pirms vçlçðanâm, kad tie lîdzekïi tiek izdalîti tiem cilvçkiem, kas palîdz valdoðajiem taisît vçlçðanas. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Es ceru, ka ðajâ gadîjumâ arî "Saimnieks", gan arî cienîjamais cilvçktiesîbu speciâlists Seiksta kungs un vçl citi profesionâïi atbalstîs ðo iniciatîvu. Es domâju, ka arî Makarova kungam vajadzçtu aktîvi kâ ministram uzstâties par ðo priekðlikumu. Mûsu neredzîgo cilvçku tiesîbas Latvijâ ir klasiski apspiestas. Jau Rietumu valstis satraucas par to un reâli brauc uz Latviju, jo, aizbraucot uz Juglas neredzîgo centru, kur likvidçtas viòu darba vietas, kur viòi strâdâja drausmîgos apstâkïos, un valsts, atvainojiet, aiztaisa acis, nerunâjot par to, ka mûsu invalîdi atrodas ârpus katras kritikas. Ðajâ gadîjumâ ir konkrçti, ka ðiem neredzîgiem cilvçkiem ir jâdod gan darba spçjas, kaut kâdas darba iespçjas, viòi nevienam ðodien nav vairs vajadzîgi, un mçs varam teikt, ka iepriekðçjais reþîms bija slikts vai labs, bet ðiem cilvçkiem bija iespçja kaut kâdâ veidâ adaptçties sociâlâ vidç. Un ðajâ gadîjumâ es domâju, ka valsts iestâde, ka mçs noòemtu no ðîm valsts programmâm ðo mazo summu ðiem cilvçkiem, lai viòi varçtu veidot, vismaz kaut kâdas darba vietas atvçrt, kur viòi varçtu strâdât, es domâju, neviens nenomirtu, ja mçs varam noòemt daudzâs vietâs lîdzekïus, tad ðajâ gadîjumâ ðos pâris tûkstoðus latu nosûtot uz ðo novirzienu.. Ir cita lieta, ko es skatos, ka dabiski, ka jau lielie ir sarunâjuði "Saimniekam" vajag to, tçvzemei iedot Okupâcijas muzejas, kristieðiem valstiskajai kristîgajaiprogrammai, tad, protams, ja "Latvija", lûk, grieþas par neredzîgajiem, tad izrâdâs, ka ðeit jûs parâdî-sit tikai lielu pigu. Jeb, kâ Dobeïa kungs teica, "kaut ko no Saeimas tribînes". Es domâju, neredzîgie tieðâm neredzçs, ko Dobeïa kungs parâdîs, bet viòi dzirdçs vismaz. Es domâju, ka tas, ko Dobelis gribçja râdît, ir zemâk par jostas vietu. Piedodiet!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 209. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 33, pret — 12, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Nâkamais ir 210.priekðlikums, ko iesniegusi frakcija "Latvijas ceïð". Nav atbalstîts, bet ir iestrâdâts tâlâk 215. — Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikumâ.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret atbildîgâs komisijas atzinumu nav. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 211. ir Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas priekðlikums. Arî paredz lîdzekïus Okupâcijas muzejam un iestrâdâts 215. — Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikumâ.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret atbildîgâs komisijas atzinumu nav. Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 212., frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Budþeta un finansu (nodokïu) komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât Janîna Kuðnere, frakcija "Latvijai".

J.Kuðnere (TKL). Godâtâ Saeima! Nupat bija 209.priekðlikums. Tas praktiski paredzçja lîdzekïus tiem paðiem Latvijas neredzîgajiem invalîdiem, un ðis priekðlikums tika òemts no Valsts pârvaldes reformas lîdzekïiem, kas, kâ jau te uzstâjâs kolçìi, ðî pozîcija budþetâ tâtad ir pietiekami lielos plusos salîdzinâjumâ pret ðo gadu. Tagad frakcija "Latvijai" piedâvâ tieði ðiem paðiem mçríiem, respektîvi, Latvijas neredzîgajiem invalîdiem pieðíirt lîdzekïus, pârdalot Civildienesta lîdzekïus. Te mçs piedâvâjam 40 tûkstoðus latu pieðíirt Latvijas Neredzîgo biedrîbas invalîdiem, tâtad noòemam attiecîgi no Civildienesta mînus 40 000. Es gribu jums atgâdinât, godâjamie kolçìi, ka Civildienestam tâtad 1998.gadâ ir paredzçts plusâ pret 1997.gadu 84 139 lati.

Mçs labi zinâm, kâ mums iet ar Civildienestu un kâ mums iet ar ierçdòiem, cik viòi ir pieklâjîgi, laipni un labvçlîgi pret saviem apmeklçtâjiem, un vai tieðâm atkal ðeit ir nepiecieðams viòiem algu pieaugums? Vçl es gribu atgâdinât to, ka valdîba, arî iepriekðçjâ valdîba, un ðî valdîba ir solîjusi skolotâjiem algu pieaugumu ierçdòu algas apmçrâ. Tur nekas nenotiek. Ierçdòiem atkal mçs pieliekam naudu. Tanî paðâ laikâ invalîdiem mçs necenðamies iedot absolûti neko, jo tâtad invalîdi ir iesnieguði tâmi, kurâ viòi lûdz 85 013 latus sakarâ ar to, ka 1997. gadâ no budþetâ paredzçtajiem lîdzekïiem viòi nav saòçmuði pietiekamas summas. Tagad faktiski ðî summa 1998.gadâ ir jâsedz jau par 1997.gadu. Es ceru, ka, cienîjamie kolçìi, jûs sapratîsit ðo redzes invalîdu nepiecieðamîbu arî, kâ jûs redzat, tur ir uzòçmçjdarbîbas atbalstîðana, un pârdalîsit ðos lîdzekïus par labu redzes invalîdiem no Civildienestam atvçlçtâs summas. Paldies.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 212. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 14, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 213.priekðlikums. Iesniegusi frakcija "Latvijai". Budþeta un finansu (nodokïu) komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie deputâti! Ja mçs ievçrotu Latvijâ esoðo kârtîbu, tad ðis priekðlikums nav balsojams pçc bûtîbas, jo Latvijâ ðobrîd nav neviena ierçdòa. Ko jûs gatavojaties apmâcît? Latvijâ ir tikai ierçdòu kandidâti. Lîdz ar to pçc bûtîbas, Baloþa kungs, nav ðâdas lietas, ko jûs darât, kam jûs taisâties naudu izdalît?

Otra lieta. Reforma paðlaik tiek veidota tâda, ko sâka Ðíçles kungs, ka ierçdòus vispâr Latvijâ nekad neveidos, ka viòus likvidçs un ka mçs pârejam uz kalpotâju kârtu, ko nosaka atkal Kabinetâ, un cilvçkam algu nosaka pçc padarîtâ darba. Lîdz ar to jau pçc bûtîbas ðî nauda nebûtu dodama kâ tâda, bet, ja vçl kaut kas ir nepiecieðams, tâ nâkamâ kalpotâja, ko mçs kâdreiz nolikvidçjâm, apmâcîðanai, viòam pilnîgi pietiks no tâs summas, kas paliks pâri, ja mçs iedosim neredzîgajiem.

Ðeit es tomçr gribçtu, kolçìi, jûs aicinât mazliet pârdomât to situâciju, kâdu mçs veidojam. Mçs balsojâm, nedomâjot nevienu brîdi par Latvijas Republikas Arhîvu ìenerâldirekcijais uzdevumu — izdot Eiropas Savienîbas likumu krâjumu, jo Latvijâ ir tikai viena Baltâ grâmata ar tâdu nosaukumu — tâ ir Eiropas Svienîbas likumu krâjums, es nezinu, kâpçc ar to ir jânodarbojas Arhîvu ìenerâldirekcijai. Es biju domâjusi, ka Arhîvu ìenerâldirekcija nodarbosies ar okupâcijas seku dokumentâcijas krâjumu izdoðanu, izrâdâs, ar to viòi nenodarbosies. Dobeïa kungs pagriezis savu gudrâko vietu pret Prezidiju, stâv un neklausâs vispâr. (Zâlç smiekli.) Mçs tikpat vieglu roku balsojâm par profesoru algâm neprecizçjot to, ka Latvijâ ðobrîd eksistç jau trîs daþâdi profesori — valsts profesors, vienkârði profesors un asociçtais profesors. Mçs iebalsojâm ðo summu visiem, lîdz ar to nepildot valsts pieòemto likumu par to, ka valsts profesoram jâdod 350 latu algai. Mçs esam jau pieïâvuði tik daudz pavirðîbu, ka es ïoti lûdzu jûs, apdomâjieties! Nobalsojiet par ðo naudas novirzîðanu Latvijâ tik ïoti jau dabas, Dieva un veselîbas apdalîtiem cilvçkiem, kas tik ïoti cieð — neredzîgajiem. Un nebalsojiet par ierçdòu apmâcîbu kâ tâdu jau pçc bûtîbas arî, jo nav Latvijâ ierçdòu. Nu nebalsojiet par naudu tiem, kas nav Latvijâ! Tad varbût balsosim par vçl kâdu, izdomâsim âtri kâdu kategoriju.

Sçdes vadîtâjs. Godâtie kolçìi! Pirms es dodu vârdu Lujâna kungam, es ïoti aicinu visus deputâtus debatçs atturçties no savstarpçjiem aizvainojumiem. Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Mîïie draugi! Tagad jau ir vçla vakara stunda. Es tâ skatos un pretî redzu gandrîz visus mûsu Latvijas prezidentus. Es domâju, ka viòi aizgâja uz "Likteòdzirnâm", notrausa maigu asaru redzot, un es domâju arî jûs, pârçjie kolçìi, redzçjât mûsu cienîjamo "Saimnieka" deputâtu Ivaru Kalniòa kungu, kurð ar aklu meitenîti tik romantiskâs attiecîbâs bija. Tikai ðî romantika ir tajâs filmâs. Es ceru arî, ka jûs ne tikai trauksit asaras, skatoties ðo filmu un sajûsminoties, ka ir labi un patieðâm, cik labi ir mums Latvijâ visiem aklajiem. Protams, es saprotu, ka "Ceïð" jau necer uz ðo cilvçku balsîm, jo viòi neredzçs, kur pielikt krustiòu. Ja viòi varçtu ieraudzît, es domâju, ka viòi jums to sarakstu patîrîtu tâ, tâpat arî "Tçvzemieði", kuri ar muti brauc, bet ðiem neredzîgajiem cilvçkiem jûs kârtçjo reizi nolaupât ðos santîmus. Iespçjams, jûs sçdçsit kopâ ar tiem ierçdòiem, ar tâdâm karotçm kâ Pievolgas bçrni, ar tâdiem ìîmjiem un çdîsit. Ðajâ gadîjumâ iedot ðos pâris latus jûs nevarat. Es nedomâju, ka tie Latvijas ierçdòi neatradîs kâdas "fares" naudas vai vçl kâdas naudas, lai varçtu finansçt viòus. Ðinî gadîjumâ jûs atòemat to naudu tiem neredzîgajiem. Bet aizejiet visi uz kinoteâtri, kur Pîka kungs gaidîs varbût arî deputâtus, it seviðíi no valdoðâ vairâkuma, lai varçtu reizçm maigu asariòu noraudinât un sajûsminâties. Jums bûs cenu atvieglojums kopâ ar ðiem neredzîgajiem. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Kârlis Leiðkalns, frakcija "Latvijas ceïð".

K.Leiðkalns (LC). Jûsu ekselence! Augsti godâtais Prezidij! Tagad, Lujâna kungs, kâpçc jûs tik sirdîgi runâjat?

Mçs tikko bijâm nolçmuði atbalstît un jau iepriekð atbalstît, kâpçc jûs kavçjat laiku, kuru mçs ðodien atraujam miegam. Paldies! Aicinu balsot par.

Sçde vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu,un lûdzu balsot par 213. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 60, pret — 3, atturas — 5. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 214. ir Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi par atbildîgâs komisijas atzinumu par 214. priekðlikumu? Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 214. priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 19, atturas — 32. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 215. — Budþeta un finansu komisijas priekðlikums — Okupâcijas muzejam 9 000. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikumu? Atseviðíi deputâti lûdz balsojumu. Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 215. priekðlikumu. Iesniegusi Budþeta un finansu (nodokïu) komisija. Lûdzu rezultâtu! Par — 68, pret — 3, atturas — 11. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 216. — Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam? Piekrît. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 217. — Budþeta un finansu komisijas priekðlikums par mçrídotâciju Liepâjas teâtrim 30 000 latu apmçrâ.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Jânis Lagzdiòð, frakcija "Latvijas ceïð".

J.Lagzdiòð (LC). Godâtie kolçìi! Es redzu, ka ðis priekðlikums ir atbalstîts, tas ir ïoti labi. Vienlaikus es gribçtu jûs informçt gadîjumâ, ja ðis priekðlikums tomçr netiktu pieòemts, tad nenotiktu reforma teâtra jomâ, netiktu pâròemts Liepâjas paðvaldîbas îpaðumâ Liepâjas Valsts teâtris, tâda ir motivâcija, kâdçï Budþeta komisija ðo priekðlikumu ir atbalstîjusi. Vienlaikus es vçrðu uzmanîbu, ka es noòemu savu — 257. priekðlikumu, kas ir analogs ðim.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret 217. priekðlikumu nav? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 218. — ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Jâbalso!")

Sçdes vadîtâjs. Frakcija lûdz balsojumu. Debatçs deputâti pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 218. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 19, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 219. ir deputâta Leopolda Ozoliòa iesniegtais priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamo Prezident, kolçìi! Es ðo niecîgo summu, kas ir minçta sakarâ ar mistisku Ministru kabineta saikni ar pilsoni, kur ir paredzçti 80 000 lati, ðo priekðlikumu es noòemu, un ðajâ sakarîbâ es lûdzu pâriet pie nâkoðâ priekðlikuma, kur arî no ðî paða avota ir minçti tikai 6000 lati, tâtad no 80 000 — 6000 lati Latvijas kultûras vçs-turiskâs ainavas saglabâðanai. Runâju par Raunas kultûras nama remontu un par Raunas vçsturisko dzirnavu atjaunoðanu. Tur ir çku komplekss, un, lai to saglabâtu nâkoðajâm audzçm un piesaistîtu tûristus, kâ arî varbût izmantot to praktiski, ir vajadzîgi tikai 6000 latu. Tas jautâjums ir saskaòots ar vietçjo paðvaldîbu. Summa nav liela. Nupat atgriezos no Fçru salâm, un ðeit ir redzams, kâ tûristiem izplatâmajâs pastkartçs attçlo vienkârði akmens bûdas, kuras klâtas ar velçnu jumtu, un tûristi tâs iegâdâjâa, skata, brauc un brînâs par to, ka, lûk, tik vienkârða kultûrvçsturiska ainava tomçr ir rûpîgi saglabâta. Es domâju, ka arî mçs varam parûpçties par mûsu Latvijas kultûrvçsturisko ainavu. Un ïoti lûdzu balsot par ðo priekðlikumu, lai gan pagaidâm tas ir neatbalstîts.

Sçdes vadîtâjs. Tâ kâ 219. priekðlikumu deputâts Ozoliòð atsauca, tad tas nav tâlâk izskatâms. Lûdzu, Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas vârdâ — Baloþa kungs.

V.Balodis. Tad mums ir jâizskata 220. — Leopolda Ozoliòa priekðlikums, kuru komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai kâds vçl vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 220. priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 22, pret — 12, atturas — 24. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 221. ir deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums, un komisija nav to atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Tikko mçs redzçjâm mûsu daþu vai daudzu kolçìu attieksmi pret Latvijas vçsturisko ainavu, pret mûsu attieksmi attiecîbâ uz tûrisma attîstîbu, tâtad iespçjamo peïòas avotu, attieksmi pret latvieðu un varbût Latvijas tautas tradîcijâm. Mans nâkoðais priekðlikums saistâs ar Jûrmalu, ar Majoru pamatskolas rekonstrukciju. Un es iesniedzu ðos priekðlikumus, saprazdams, ka varbût tâs lielâs summas — 400 000 latu vai 415 000 latu, kas tieðâm ir vajadzîgi, lai ðo skolu kaut cik savestu kârtîbâ, lai turpinâtu iesâktos darbus, lai tâ nebruktu, mçìinâtu salasît pa nelielâm summâm un ðajâ sakarâ lûdzu atbalstît summu 8500 latu no valsts militârâs vadîbas un administrâcijas, jo ðíiet, ka virsnieki un palîgpersonâls tçrç pietiekami daudz uz mûsu nelielâs armijas rçíina, tâtad to pârraugot, uzraugot un komandçjot. Un ðeit, ðíiet, nemanîs ðos 8500 latus. Tâdçï, lûdzu, atbalstît ðo summu Jûrmalas pilsçtai Majoru pamatskolas tâlâkai celtniecîbai.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 221. priekðlikumu, ko ir iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 24, pret — 11, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 222. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Jânis Mauliòð, frakcija "Latvijai".

J.Mauliòð (TKL). Godâtâ Saeima! Dzçrbene ir sens Latvijas kultûras centrs. Un ðobrîd tur ir mûzikas skola, kurai ir santehnika un visi mezgli, un skola pati ir... nu, vârdu sakot, bezremonta stâvoklî. Un pats Dzçrbenes pagasts nevar neko darît, jo viòð ir nelaimîgais, kas ir galvojis kâdreiz iepriekðçjâ sasaukumâ Dukâta... par aizòçmumu. Un lîdz ar to tur stâvoklis ir tâds, ka ðî mûzikas skola bûs gandrîz jâslçdz. Lûdzu atbalstît ðo mûsu priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu un lûdzu balsot par 222.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 27, pret — 14, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Nâkamais ir 223. priekðlikums, iesniegusi Tautas kopa "Brîvîba", paredz valsts militârai aizsardzîbai noòemt miljonu un to paredzçt demogrâfiskâs sistçmas uzlaboðanai Latvijâ. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Andris Rubins, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

A.Rubins (TKB). Deputâti! Mûsu priekðlikums ir izdalît papildus 1 miljonu latu Labklâjîbas ministrijai demogrâfijas situâcijas uzlaboðanai Latvijâ. Lai varçtu mums bût valsts militârâ aizsardzîba, mums ir nepiecieðams arî, kas aizsargâ valsti, kâ jûs zinât, paðreiz Latvijâ ir viszemâkâ dzimstîba. Nedzimst bçrni, tie bçrni, kas mums ir mazi, daudzi no tiem neiet skolâ, dzîvo lielâ trûkumâ, tâpçc mçs uzskatâm, ka tas bûs pamatoti paðreiz izdalît 1 miljonu Labklâjîbas ministrijai mâtes un bçrna veselîbas aprûpei, un tâpçc es lûdzu balsot par.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 223. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija Tautas kopa "Brîvîba". Lûdzu rezultâtu! Par — 18, pret — 23, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 224.priekðlikums, iesniegusi Tautas kopa "Brîvîba", Budþeta komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Andris Rubins, Tautas kopa "Brîvîba" frakcija.

A.Rubins (TKB). Deputâti! Tautas kopa "Brîvîba" lûdz izdalît papildus pensijas fondam 3 miljonus latu Labklâjîbas ministrijas valsts speciâlajâ pensiju budþetâ. Jûs saprotat, ka pensionâru situâcija paðreiz ir ïoti dramatiska, daudzi pat nav spçjîgi izdzîvot, pagâjuðâ ziemâ bija daudz gadîjumu pat, ka nomira, tâpçc mçs domâjam, ka tas bûtu pareizi, lai palîdzçtu uzlabot viòu stâvokli. Un vçl man ir laiks, es nerunâðu, bet klusçjot es gribçtu godinât zvçrîgi noslepkavotâ Latvijas aizsargu priekðnieka Jâòa Rîbas piemiòu, no kura atvadîðanâs bûs sestdien, Doma baznîcâ no pulksten 9.00 lîdz 11.00. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 224.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija Tautas kopa "Brîvîba". Lûdzu rezultâtu! Par — 18, pret — 31, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 225.priekðlikums, iesniegusi frakcija "Latvijai", Budþeta komisija to nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Jâbalso!")

Sçdes vadîtâjs. Frakcija lûdz balsojumu. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 225.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 13, pret — 29, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Nâkamais 226.priekðlikums, iesniegusi frakcija "Latvijai", komisija to nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret atbildîgâs komisijas atzinumu? Frakcija lûdz balsot par savu priekðlikumu. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 226.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 12, pret — 25, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 227. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums, komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Imants Liepa, frakcija "Latvijai".

I.Liepa (TKL). Augsti godâtais Valsts prezidenta kungs! Augsti godâtais sçdes vadîtâj! Ðeit ir runa par patiesu kultûrvçsturisku objektu, proti, par Dobeles rajona Bçrzes skolu, vidusskolu, kurâ savâ laikâ ir mâcîjies mûsu tautas diþvîrs, mûsu valsts un Ministru prezidents Kârlis Ulmanis. Cita starpâ ðî skola ðogad atzîmçja 200 gadu jubileju, un pagasts dara visu iespçjamo, lai ðo kultûrvçsturisko objektu savestu kârtîbâ. Ir uzlikts ðai skolai jauns jumts, un tâdçjâdi ir novçrsti ðîs vçsturiskâs çkas turpmâkâ destrukcija. Taèu sporta un vienlaicîgi arî aktu zâle, pateicoties iepriekðçjam caurajam jumtam, ir kritiskâ stâvoklî, un tur var pat notikt ðo griestu iebrukums. Un 200 gadu jubilejâ tur sapulcçsies prominentas personas, taèu un ar zinâmâm dzîvîbas briesmâm. Bez tam ðogad mûsu valsts diþvîram ir palikusi izcila jubileja, un, cik es esmu lasîjis Kârïa Ulmaòa darbus un cik es esmu lasîjis par to, kas ir rakstîts par Kârli Ulmani, es esmu dziïi pârliecinâts, ka ðis vîrs bûtu visvairâk gandarîts ðajâ jubilejâ, ja viòð saòemtu kâ dâvanu ðîs skolas saveðanu kârtîbâ. Vienlaicîgi ðajâ skolâ, kur ierodas ïoti daudz cilvçku, tâ ir gan nacionâlâs paðapziòas audzinâðana, gan patriotiskâ audzinâðana un tâ tâlâk. Cienîjamie kolçìi, es aicinâtu atbalstît ðo mazo summiòu, kas ir precîzi izkalkulçta un ir tikai 8,15 tûkstoðu latu apmçrâ. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Tâlavs Jundzis, aizsardzîbas ministrs.

T.Jundzis (aizsardzîbas ministrs). Godâtais Valsts prezidenta kungs! Deputâtu kungi! Es tieðâm domâju, ka Kârlis Ulmanis atbalstîtu izglîtîbas attîstîbu, bet, kâ zinâms, ne mazâkas rûpes viòð ir izrâdîjis par valsts aizsardzîbu, un, ja mçs runâjam par caurajiem jumtiem, tad es saprotu, ka skolâs viòi ir jâremontç, bet es ðaubos, vai tas bûtu jâdara uz Aizsardzîbas ministrijas lîdzekïu rçíina, jo mûsu kazarmâs, kur dien tie paði puiði, kuri mâcîjuðies vçl pirms neilga laika skolâs, arî tur tek jumti, arî tur ðtâba bataljonâ mçs vairâku gadu laikâ nevaram saremontçt pirti, ir problçmas ar karavîru mazgâðanos, un tâpçc, visnotaï atbalstot ðo priekðlikumu, es tomçr lûdzu meklçt lîdzekïus jumta remontam skolai no citiem avotiem. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 227. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 34, pret — 21, atturas — 18. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu, tâlâk!

V.Balodis. 228.priekðlikums, iesniegusi frakcija "Latvijai", komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Uldis Veldre, frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL). Augsti godâtais Valsts prezidenta kungs! Godâtie kolçìi! Alûksnes pilsçtâ ir uzcelta zâle pie vidusskolas. Vidusskolâ ir 1300 audzçkòu, nav sporta zâles, tâ kâ trîs gadus atpakaï Alûksnç ienâca izlaupîtâjs, ir vajadzîgi iekðdarbi un paðlaik tâds stâvoklis, ka tikai 9000 latu vajadzîgi, lai tâs metâla konstrukcijas atjaunotu, un lai nesabruktu un man ir lûgums visâm frakcijâm, tos 9000 latu iedot, tikai òemt no cita avota, nevis no valsts aizsardzîbas funkcijâm, bet òemt no ierçdòu apmâcîbas. Es ïoti lûdzu, mçs arî esam, kâ saka, nomaïa pilsçta, nav arî tautas nama normâla, un lûdzu atbal-stît ar tiem deviòiem tûkstoðiem. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs... Vçlas runât Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es tomçr ai-cinâtu nobalsot arî par ðo priekðlikumu tâdâ veidâ, kâds tas ir, jo mums ir ðis risinâjums jâatrod, un, tâ kâ Budþeta komisija nav nekâ alternatîvu piedâvâjusi, tad mums jâatbalsta ðis priekðlikums tâdâ veidâ, kâds tas ðobrîd ir. Es lûdzu par to nobalsot. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Godâtie kolçìi un it îpaði Veldres kungs, mçs varam balsot tikai par tiem priekðlikumiem, kas ir iepriekð iesniegti un iekïauti ðajâ tabulâ. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 228.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 26, pret — 20, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 229.priekðlikums ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums un to Budþeta komisija ir atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Deputâti prasa balsot. Vçlas runât Tâlavs Jundzis, aizsardzîbas ministrs. Lûdzu!

T.Jundzis (aizsardzîbas ministrs). Godâjamie deputâtu kungi! Es tik tieðâm atkal visnotaï esmu pateicîgs par jûsu iepriekðçjiem balsojumiem un izpratni par aizsardzîbas jautâjumiem. Un es ïoti ceru, ka tâda pati izpratne bûs arî ðajâ balsojumâ. Jo nenoliedzami, ka tuberkulozes slimnîcai nauda ir vajadzîga, bet atkal ir jautâjums — vai tâ ir jâatòem kara slimnîcai, piemçram, vai tâ ir jâatòem mûsu çdinâðanas izdevumiem obligâtajam dienestam, kurus mçs gribçtu nâkamajâ gadâ vai pareizâk bûtu spiesti palielinât no 1,15 lati dienâ lîdz 1,50 lati. Tas prasa apmçram 332 tûkstoðus. Mums 130 tûkstoði diemþçl ne ðajâ gadâ, ne nâkamajâ gadâ nav iedalîti autotransporta civilajai apdroðinâðanai, neskatoties, ka likums ir pieòemts. Budþeta un finansu (nodokïu) komisija diemþçl ir pagâjusi garâm ðai pozîcijai. Un vçl 200 tûkstoði latu mums nav iedalîti nâkamajâ gadâ atbilstoði tikko izdarîtajâm izmaiòâm likumâ "Par nekustamâ îpaðuma nodokli". Tâpçc vienkârði, lai mçs armiju nenostâdîtu krîzes situâcijâ, es lûdzu izpratni ðajâ jautâjumâ. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es tomçr aicinâtu atbalstît ðo frakcijas "Latvijai" priekðlikumu, kas ir atbalstîts arî Budþeta un finansu (nodokïu) komisijâ, un es domâju, ka Budþeta un finansu (nodokïu) komisijâ mçs panâcâm ïoti labu kompromisu attiecîbâ uz to lîdzekïu avotu, kur mçs varçtu òemt ðos 100 000 latu Daugavpils tuberkulozes slimnîcai, jo tieðâm mums Budþeta un finansu (nodokïu) komisijâ bija ðîs diskusijas. Bija variants òemt no neparedzçtiem izdevumiem, ko bija iesniegusi frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai", un es aicinâtu tomçr arî palikt visus tos deputâtus, kas apzinâs ðo smago situâciju medicînâ un tajâ skaitâ arî frakciju "Tçvzemei un Brîvîbai" palikt konsekventiem tajâ pozîcijâ, ka nepiecieðams iedot ðos 100 000 latu Daugavpils slimnîcai. Es lûgtu arî balsojumâ apstiprinât to paðu pozîciju, to paðu vienoðanos, kas ir panâkta Budþeta un finansu (nodokïu) komisijâ. Jo acîmredzot, ja ðî vienoðanâs tâda nebûtu bijusi, tad arî varçtu bût runa par to, ka citâdâ veidâ ir jâpârdala ðie nesadalîtie izdevumi. Es domâju, tâ nav îpaði korekta pieeja no politiíu puses. Sâkumâ pateikt, ka kaut kâdâ veidâ mçs atrodam ðos lîdzekïus un pçc tam atkâpties no ðî avota. Un tie cietçji jau ir mediíi. Diemþçl atkal medicîna izrâdâs cietçju lomâ un atkal viòai netiek atrasti ðie lîdzekïi. Es zinu, ka ðie 100 000 latu Daugavpils tuberkulozes slimnîcai, ka tie bija iekðâ arî paðâs minimâlâkajâs mediíu prasîbâs, kas tika kâdâ medicînas arodbiedrîbas darbinieku sanâksmç apstiprinâti, un es domâju, tas bûtu nekorekti mums, ðeit pârejot no komisijas uz Saeimas plenârsçþu zâli, mçìinât ðo jautâjumu risinât kaut kâ citâdi, jeb tas ir, pareizâk sakot, nerisinât. Es lûgtu atbalstît ðo frakcijas "Latvijai" priekðlikumu un par to nobalsot. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Kârlis Jûlijs Druva, LZS, KDS frakcija.

K.Druva (LZS, KDS).Cienîjamie kolçìi! Es nezinu, vai kâds no jums ir kâdreiz aizbraucis uz Krusta kazarmâm. Ja jûs neesat, tad es jums sirsnîgi ieteiktu to darît. Ja mçs runâjam par tekoðiem jumtiem, par cauriem jumtiem bez apkures, tad es lûgtu jûs aizbraukt un apskatîties, kâ tur tâs lietas ir. Kâpçc mçs gaidâm, kad mums bûs kaut kâda sakârtota kârtîba vismaz militârâ dienestâ, ja mçs pat nevaram sakârtot sadzîves apstâkïus. Aizejiet un paskatieties virtuvç! Neviens no jums tur neçstu tajâ virtuvç, bet jûs prasât, lai jûsu dçli tur çstu. Tad kâ bûtu, ja mçs vienreiz sâktu iedot kaut cik nepiecieðamos lîdzekïus, lai mçs varçtu sakârtot mûsu bruòotos spçkus. Nevajag ne mums sevi muïíot, ne ârzemes muïíot. Ja mçs negribam neko par to lietu darît, tad tâ arî teiksim. Bet citâdâk mçs paði sevi muïíojam. Lûdzu neatbalstît ðo grozîjumu!

Sçdes vadîtâjs . Pçteris Apinis, frakcija "Latvijas ceïð".

P.Apinis (LC). Sâkðu tieði tâpat kâ Druvas kungs. Nezinu, vai kâds no jums ir bijis Daugavpils slimnîcâ. Bet es esmu bijis. Es runâju par Daugavpils tuberkulozes slimnîcu. Es nezinu, vai kâds no jums ir bijis tur virtuvç, bet es esmu bijis arî ðajâ virtuvç. Un, ticiet man, ðî virtuve izskatâs diezgan briesmîga un, es domâju, daudz sliktâka nekâ Krusta kazarmâs. Es domâju arî par to, ka ðinî gadîjumâ mums tuberkulozes programma ir viena no bûtiskâkajâm visâ ðajâ valstî, jo tâda tuberkulozes saslimstîba, kâda pie mums, diemþçl nav arî citâs Eiropas valstîs. Kur tad mçs patiesîbâ ejam? Pa tiem diviem tankiem diez vai izdosies mums aizsargât ðo mûsu valsti.

Sçdes vadîtâjs . Aristids Lambergs, Nacionâlo reformu partijas un zaïo partijas frakcija.

A.Lambergs (LNRP, LZP). Godâtais Prezident! Cienîtais Prezidij! Kolçìi! Ja jûs paskatîtos uz priekðu, — ir apmçram desmit vai pat vairâk iesniegumu no frakcijas "Latvijai" un arî no Leopolda Ozoliòa. Ja sarçíina kopâ, noòemot pâri par miljonu latiem no Aizsardzîbas ministrijas. Es uzskatu, ka ðâdi piedâvâjumi ir absolûti nepieòemami, vispâr bûtu nopietni jâpârdomâ, par ko tad stâv frakcija "Latvijai". (Starpsauciens: "Provokators!") Tâ nozîmç mûsu Aizsardzîbas ministrijas bankrotu. Lîdz ar to es lûdzu jûs noraidît visus ðos priekðlikumus, ko ir iesniegusi ðî frakcija "Latvijai", kura it kâ aizstâvot mûsu tautas intereses, un deputâts Ozoliòð, it kâ arî viòð aizstâvot mûsu tautas intereses. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai". Otro reizi.

K.Èerâns (TKL). Godâtie kolçìi! Es lûdzu nejaukt frakciju "Latvijai" ar Leopoldu Ozoliòu nekâdâ veidâ. Ðie priekðlikumi, neapðaubâmi, ir alternatîvi, un ðeit ir runa par vienu pilnîgi konkrçtu pozîciju, un nav korekti, teiksim, ðâdâ veidâ vispâr runât ðobrîd. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Leopolds Ozoliòð, frakcija Tautas kopa "Brîvîba".

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamais Prezident! Cienîjamie kolçìi! Mums iepriekðçjâ Saeimâ tieðâm neveicâs ar ârzemju latvieðiem. Atceramies Meierovica kungu un Riteòa kun-gu. Paldies Dievam, kâ saka "Oòi udaïiïisj svajasi". (Starpsauciens: "Tulkot!")

Sçdes vadîtâjs . Ozoliòa kungs, Saeimâ runâ valsts valodâ. Lûdzu to ievçrot!

L.Ozoliòð (TKB). Viòi ir devuðies nezinâmâ prombûtnç, lai gan Meierovics tepat vçl plivinâs apkârt. Manuprât, Lemberga kungs jeb Lamberga kungs, mans priekðlikums bija tas vismaigâkais un nebija tik radikâls kâ frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Viòð prasîja tikai no virsnieku diviem miljoniem un viòu apkalpojoðâ personâla algâm tikai 8000 latu, ko es ïoti lûdzu nobalsot, bet katrâ gadîjumâ es redzçju paceïamies ðeit gan jûsu frakcijas, gan mûsu cienîjamâ tautieða no Amerikas Savienotajâm Valstîm îkðíi, kas râdîja uz leju. Viòð droði vien jauca to ar bumbvedçja tçmekli. Jo viòa îkðíis, kâ saka, at-òçma mûsu bçrniem tiesîbas gan izglîtoties, gan bût ârstu un mâsu aprûpçtiem. Arî par nieka 8000 latiem. Nejauciet tieðâm mani ar frakciju "Latvijai"! Es esmu Leopolds Ozoliòð. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Debates slçdzam. Komisijas vârdâ Baloþa kungs nevçlas neko piebilst. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 229.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 24, atturas — 35. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 230. — arî ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs . Vai deputâti neiebilst pret atbildîgâs komisijas atzinumu par 230.priekðlikumu? Deputâti lûdz balsot. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 230.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai".Lûdzu rezultâtu! Par — 21, pret — 30, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 231. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Jâbalso!")

Sçdes vadîtâjs . Frakcija lûdz balsot par savu priekðlikumu. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 231.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 18, pret — 29, atturas — 34. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 232. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Budþeta un finansu (nodokïu) komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 232.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 17, pret — 34, atturas — 25. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 233. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 233.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 18, pret — 31, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 234. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Budþeta un finansu (nodokïu) komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Ðis ir priekðlikums samazinât finansçjumu valsts augstâko amatpersonu un oficiâlo ârvalstu delegâciju vizîðu droðîbai. Ðeit ir bûtisks pieaugums salîdzinâjumâ ar iepriekðçjo gadu, un es domâju, ka mums ðî droðîbas situâcija attiecîbâ uz augstâkâm amatpersonâm nav tik slikta, lai mums bûtu ðâds palielinâjums vajadzîgs. Un tâpçc mçs aicinâm atbalstît Labklâjîbas ministrijas bâzes programmas nozaru iedot kaut nedaudz naudas mediíiem. Protams, tas situâciju neizglâbs tur, bet tomçr nedaudz pilîti pa pilîtei mçs tur varçtu kaut ko izdarît. Es aici-nu deputâtus arî atbalstît ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Vairâk debatçs pieteikuðos nav? Vçlas runât Tâlavs Jundzis, aizsardzîbas ministrs.

T.Jundzis (aizsardzîbas ministrs). Godâtie deputâti! Par cik arî vesela virkne priekðlikumu ir saistîti ar naudas atòemðanu, kâ ðeit formulçts, programmâm valsts augstâko amatpersonu oficiâlo ârvalstu delegâciju vizîðu droðîbai, tad vienkârði, lai bûtu skaidrîba, es gribu paskaidrot, ka runa ir par Saeimas un Valsts prezidenta droðîbas dienestu un es gribu atgâdinât, ka atbilstoði likumam uz ðâ dienesta bâzes mçs izveidojam divus dienestus, arî militârâ policija tika izveidota atbilstoði likumam, un finansçjums ir palicis tas pats.

Tâtad faktiski mçs finansçsim arî militâro policiju no ðâ paða finansu avota. Nenoliedzami, ka salîdzinâjumâ ar iepriekðçjiem gadiem, reâli gan Saeimas, gan Prezidenta Apsardzes dienestam nauda tiks krasi samazinâta. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs? Vairâk neviens debatçs runât nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 234. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 15, pret — 32, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 235.priekðlikums. Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Es uzskatu, ka nav vçrts balsot un nav vçrts tçrçt laiku par ðo priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs. Tas nozîmç, ka jûs atsaucat? Deputâti atbildîgâs komisijas atzinumam — neatbalstît ðo priekðlikumu, piekrît. Tâlâk, lûdzu, Baloþa kungs!

V.Balodis. 236. priekðlikums arî ir deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Kolçìi! Es noteikti paskatîðos uz mûsu kolçìi, Amerikas un Latvijas pilsoni Kârli Jûliju Druvu, kâ viòa îkðíis vçrsîsies — pret debesîm, vai uz leju. Mçrídotâcijas izglîtîbas pasâkumiem ir domâtas. 135 000 latu no valsts augstâko amatpersonu oficiâlo ârvalstu delegâciju vizîðu droðîbas.

Paldies Jundþa kungam! Viòð nupat skaidroja, ka tas ir Saeimas Droðîbas dienests. Es esmu vçrojis gan skolotâju piketus, gan mediíu piketus. Ðodien arî paðvaldîbu vadîtâju piketus. Es domâju, ka viòu izglîtîbas un padevîbas lîmenis ir pietiekami augsts, lai nevajadzçtu saukt ne ðos 20 droðîbniekus, ne piedalîties viòu priekðniekiem, ðeit, komandçjot viòus, nedz arî rezervç Vecrîgas sânieliòâs turçt slçgtas automaðînas ar vçl 20 bruòotiem lîdz zobiem vîriem, ar stekiem un sejas sargiem. Domâjams, ka mûsu tauta tik tâlu vçl nav izaugusi, lai îsti lemtu par savu likteni. Tâpçc, kungi, variet bût mierîgi, gan bijuðais pionieru vadîtâjs, kas mani te raksturoja kâ pionieri, es nekad pionieris neesmu bijis, bet pionieru bijuðais vadîtâjs noteikti ïoti labi zina, kâdi ir pionieri. Ja es tâds izskatos, tad paldies, Amerika kungs, par to!

Sçdes vadîtâjs. Es aicinu vçlreiz turçties pie apsprieþamâ temata un izvairîties no personiskiem apvainojumiem. (No zâles deputâts L.Ozoliòð: "Kurð kuru apvaino?") Es aicinu visus deputâtus, Ozoliòa kungs, tajâ skaitâ arî jûs.

L.Ozoliòð (TKB). Es pionieris neesmu bijis. Tâlâk es lûdzu paskaidroðu savu skaitli, kâpçc es prasu mçrídotâcijas izglîtîbas pasâkumiem. 135 000 latu, jo, lûk, gan mûsu augstâko amatpersonu droðîba ir pietiekami droða, jo viòi jau neko tâdu neparaksta un nedara, par ko viòi nav pârliecinâti, ka tas nodroðinâs viòu droðîbu. Tâpçc mierîgi Prezidents varçtu pastaigât ar vienu vîru. Viòa Jûrmalas rezidenci varçtu sargât trîs vîri, nevis 13 vîri, lûk, ðî nauda bûtu tad veselîbas un izglîtîbas pasâkumiem. Tieði 135 000 latu — tâ ir niecîga summa, ko maksâja mûsu Prezidenta, tad, kad viòð bûs pensijâ, dzîvokïa remonts tepat netâlu no Ministru kabineta, ko jûs zinât. Tieði 135 000 latu. Lûdzu atbalstît ðo summu. Nobalsot par to, jo tâ ir paredzçta izglîtîbas pasâkumiem! Druvas kungs, lûdzu jûsu îkðíi pacelt ðoreiz uz augðu, jo paðreiz ir runa par latvieðu bçrnu izglîtîbu un veselîbu.

Sçdes vadîtâjs. Dzintars Âbiíis, frakcija "Latvijas ceïð".

Dz.Âbiíis (LC). Augsti godâtais Prezidenta kungs! Cienîjamie kolçìi! Es gribu atvainoties savu kolçìu vârdâ un arî Leopolda Ozoliòa vârdâ tiem mûsu tautieðiem, kuri Otrâ pasaules kara rezultâtâ ir bijuði spiesti dzîvot sveðumâ, un nav taisnîgi ðodien viòus ðeit no tribînes par to apvainot. Cienîtais Leopold Ozoliòa kungs! Es uzskatu, ka ðâds priekðlikums izglîtîbas pasâkumiem, kas ir absolûti anonîms un no kura nekâ mçs nevaram izsecinât, tas ir vienkârði nenopietns priekðlikums. Piedodiet, Ozoliòa kungs, par skarbajiem vârdiem. Es aicinu neatbalstît.

Sçdes vadîtâjs. Tâlavs Jundzis, aizsardzîbas ministrs.

T.Jundzis (aizsardzîbas ministrs). Cienîjamie deputâti! Man vçlreiz jâpaskaidro deputâtam Ozoliòa kungam, ka mçs uz ðî finansçjuma pamata izveidosim divus dienestus — militâro policiju vçl. Protams, ka es piekrîtu, ka lîdz ðim ir bijuðas daþas pârmçrîbas Droðîbas dienesta darbîbâ, bet, izveidojot militâro policiju, mçs samazinâsim vismaz 100 cilvçkus ðajâ dienestâ.

Otrâm kârtâm mçs pârvietojam esoðo Droðîbas dienestu uz mazâkâm çkâm ðeit, netâlu no Saeimas, kas prasîs pa-pildu lîdzekïus.

Un visbeidzot, militârajai policijai nepiecieðams izremontçt telpas, lai varçtu izvietot ðo jauno formçjumu. Tâpçc ðeit nenoliedzami bûs ievçrojama ekonomija, ja mçs varçsim ðo naudu ieguldît. Paldies.

Sçdes vadîtâjs. Aristids Lambergs, Nacionâlâs reformu partijas un Zaïâs partijas frakcija.

A.Lambergs (LNRP,LZP). Godâtais Prezident! Cienîtie kolçìi! Es domâju, ka mums tomçr vajadzçtu atklât tos cilvçkus, kas runâ demagoìiju un kaili melo. Pçc manas uzstâðanâs Leopolds Ozoliòð, kurð pat nemâk izrunât manu vârdu, es gan viòa vârdu mâku izrunât, es vienmçr cienîðu Leopoldu Ozoliòu un nesaukðu citos vârdos, viòð teica, ka viòa priekðlikums ir tikai 8000 latu. Es saskaitu èetrus viòa priekðlikumus, kas attiecas uz Aizsardzîbas ministriju, kopâ par 270 000 latu.

Ozoliòa kungs, ja runâjat, tad runâjiet taisnîbu, lûdzu! Pal-dies par uzmanîbu! Aicinu noraidît visus Leopolda Ozoliòa un frakcijas "Latvijai" priekðlikumus. (Starpsauciens: "Beidzot!")

Sçdes vadîtâjs. Pçteris Apinis, frakcija "Latvijas ceïð".

P.Apinis (LC). Es tomçr gribçtu, lai visi kolçìi dzird, ko domâ Tâlavs Jundzis par jautâjumu, vai viòiem tieðâm ne-tiks iegâdâti jauni transporta lîdzekïi, vai tieðâm netiks îpaði smalki remontçtas ðîs telpas, jo viòð tikko teica, ka tikai par 100 cilvçkiem 1,8 miljoni tiek tçrçti. Ja medicînâ bûtu tâdas iespçjas uz 100 dakteriem tçrçt 1,8 miljonus, mçs nodroðinâtu absolûti stabilu veselîbas aizsardzîbu ðeit.

Sçdes vadîtâjs. Leopolds Ozoliòð — otro reizi.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamais Aristid Lamberga kungs! (Zâlç smiekli.) Cienîjamais Aristid! Paskaties 221. priekðlikumu! Tur ir 8500 latu, kas ir mazâkais priekðlikums no visiem, par kuru varçja nobalsot. Tas ir priekðlikums, par kuru es runâju. Aristid, skaties lûdzu ïoti uzmanîgi un tad nâc nosaukt mani, kâ tu tur teici, es negribu atkârtot. 8500 latu. 221.priekðlikums. Es nemeloju.

Sçdes vadîtâjs. Godâtie kolçìi! Es saprotu, ka tas ir bezcerîgi, bet es tomçr vçlreiz aicinu savas personîgâs attiecîbas deputâtiem kârtot kuluâros, ârpus valsts budþeta projekta apsprieðanas. Aristids Lambergs — otro reizi. (Starpsauciens no zâles: "Tagad izsmçrç viòu pa visu sienu..")

A.Lambergs (LNRP, LZP). Cienîtie kolçìi! 236. priekðlikums ir 135 000 latu. Nâkamais ir 237. priekðlikums — 15 000. Pçc tam seko 240.priekðlikums — 40 000. Pçc tam 242. priekðlikums — 31 000 latu un tâ tâlâk. Es domâju, ka mana aritmçtika ir pareiza. Kopâ ir 270 000 latu. Paldies. Tikai skaidrîbas labad. (No zâles deputâts L.Ozoliòð: "Bija jâbalso par Ls 8500.")

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Debates beidzam. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 236.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Leopolds Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 12, pret — 31, atturas — 32. Godâtais Baloþa kungs, ðajâ vietâ nedaudz pârtrauksim, jo ir jâizskata astoòu deputâtu iesniegums, kuri ierosina pârtraukt Saeimas 4.decembra ârkârtas sçdi pulksten 23.00 un turpinât to 5.decembrî pulksten 9.00. Viens var runât par ðo iesniegumu. Viens pret. Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija. Lûdzu pasakiet, vai jûs runâsit par, vai pret? Godâtie kolçìi, lûdzu mazliet nomierinâties un ievçrot klusumu!

M.Lujâns (TSP). Es speciâli Prezidijam gribu pateikt, ka ðinî gadîjumâ es runâðu pret. Cienîjamie kolçìi, man ir patîkami redzçt tik daudz patîkamu cilvçku. Beidzot mçs varam redzçt visus prezidentus kopâ, visas lielâs draudzîgâs frakcijas, un es domâju, ka ðodien mçs varam radoði ðo darbu turpinât un strâdât un strâdât, un sastrâdât tautai tik daudz labu lietu, ka pçc tam tauta veselu gadu brînîsies, ko Saeima ir sadarîjusi. Un man þçl ir cienîjamâ Prezidenta kunga. Ja viòð atradis savâ grûtajâ darba ritmâ ðîs pâris stundas vai vairâk nekâ pâris stundas, es domâju, ka mums ir jâciena viòð un jâatïauj arî viòam bût kopâ mûsu draudzîgajâ kolektîvâ, un tâdçï es aicinu ðo ïaunprâtîgo Maskavas pirkstu, to nezinâmo roku, kas mçìina ðinî gadîjumâ graut mûsu draudzîgo sajûtu, noteikti neatbalstît. (No zâles deputâts J.Dobelis: "Lujân, ej paguli. Tur ir dîvâns...")

Sçdes vadîtâjs. Par vçlas runât deputâts Guntis Eniòð, Nacionâlo Reformu partijas un Zaïo partijas frakcija.

G.Eniòð (LNRP, LZP). Augsti godâtie deputâti! Es runâðu nopietni... Augsti godâtie deputâti! Es gribu runât tomçr ïoti nopietni, jo ðodien ir visnopietnâkâ diena gadâ, jo visgrûtâkais un visatbildîgâkais darbs ir budþeta pieòemðana, es uzskatu, un visi tâ jûs droði vien uzskatîsit, un man nav saprotams, kâpçc ðis darbs tiek veikts ar tâdu taktiku, ar nakts darbu. Un tad jûs padomâjiet, kas... kas tas ir par sindromu. Kas ieviesa ðâdu nakts darbu? Tas bija Josifs Visarionoviès Staïins. Vai mçs gribam strâdât ar ðâdâm darba metodçm? Mçs strâdâjam jau 14 stundas. Tâpçc es vçl varçtu saprast, ja mçs bûtu sâkuði strâdât no rîta. Bet speciâli mçs ieplânojam ðo visatbildîgâko darbu sâkt pavçlu vakarâ un strâdât cauru nakti vai tad? (No zâles deputâts J.Dobelis: "Ej mâjâs!") Un, ja es pieskâros ðim jautâjumam, Josifam Visarionovièam... starp citu, ðodien ir ïoti îpatni... ne ðodien, bet vakar, ir ïoti îpatni skumja jubileja — 3. decembrî 1937. gadâ ar Staïina dekrçtu sâkâs latvieðu holakausts, un tas sâkâs no Maskavas. Tur jau izgâja íçrâji, èekisti un sâka iznîcinât speciâli latvieðus, un tas tieðâm bija holakausts pret latvieðiem, jo òçma kâ kolhozniekus, tâ ministrus, jûs zinât... Un ïoti skumji, ka Saeima to pat neatzîmçja. Un es domâju... es nezinu, kâda tâ ir atbildîba, ja mçs tagad strâdâjam pie ðî te tik atbildîgâ darba ar nakts darbu.

Es vçl pateikðu vienu piemçru. Ir eksperiments. Ârsti, mediíi ir veikuði tâdu eksperimentu. Òem trîs cilvçku grupas, vienâ grupâ ir ðizofrçniíi, divas grupas ir veseli cilvçki, un veseliem cilvçkiem liek strâdât normâlos darba apstâkïos, normâlu laiku un otru veselo cilvçku grupu pârsloga, neïauj viòiem gulçt un strâdât pa nakti un tad viòu darba rezultâti lîdzinâs ðiem ðizofrçniíiem. (No zâles deputâts J.Dobelis: "Tu taèu vari iet pagulçt...")

Es dzirdu ðos izsaucienus... Es dzirdu ðo nenopietnîbu. Tagad gan es labprât gribçtu pateikt, ja kâds radioklausîtâjs, kas vçl klausâs, tieðâm vçrst jûsu uzmanîbu un skatîties, kâ mçs gribam ar kâdu kvalitâti veikt ðo darbu par budþeta apsprieðanu.

Es aicinu tos, kas saprot darba atbildîbu, tomçr naktî gulçt un strâdât dienâ. Es saprastu, ja bûtu vçl tâ, ka mçs strâdâtu sestdien, svçtdienâ nâktu pa dienu un strâdâtu, kâpçc mums vajag tâdus diktatoriskus darba paòçmienus, ka jâstrâdâ ir pa nakti. Aicinu atbalstît un bût saprâtîgiem!

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu, izðíirsim jautâjumu balsojot. Balsojam par 8 deputâtu iesniegumu pârtraukt Saeimas 4. decembra sçdi tagad un turpinât to 5. decembrî pulksten 9.00. Lûdzu rezultâtu. Par — 27, pret — 50, atturas — 9. Priekðlikums nav pieòemts. Pârtraukums lîdz 23.30.

 

Sçdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekðsçdçtâja biedrs Aigars Jirgens.

Sçdes vadîtâjs. Godâtie deputâti, pârtraukumam atvçlçtais laiks ir pagâjis. Lûdzu, ieòemiet savas vietas! Turpinâm izskatît likumprojektu "Par valsts budþetu" otrajâ lasîjumâ. Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas vârdâ — Vents Balodis.

V.Balodis. Mums ir jâizðíiras par 237. — deputâta Leopolda Ozoliòa — priekðlikumu. Budþeta komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi par atbildîgâs komisijas atzinumu par deputâta Ozoliòa priekðlikumu? Deputâti piekrît komisijas atzinumam. Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 238. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Frakcija lûdz balsojumu. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 238. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 13, pret — 28, atturas — 25. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 239. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Budþeta komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 239. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 14, pret — 24, atturas — 25. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 240. ir deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Kâ redzams, ðeit iztur íirurgi, pat prezidents ir nolûzis. (No zâles deputâts J.Sinka: "Kas tâ melo!") Sinkas kungs... Piedodiet, man ne-bija iespçjas Oksfordâ studçt, kâ jums, es atrados 50 gadus pionieru organizâcijas uzraudzîbâ...

Sçdes vadîtâjs. Godâtie kolçìi! Atgâdinu Saeimas Kârtîbas ruïïa 71. pantu — starpsaucieni ir atïauti, bet sarunas starp runâtâju tribînç un deputâtiem nav pieïaujamas. Lûdzu, turpiniet, Ozoliòa kungs!

L.Ozoliòð. Paldies! (Starpsauciens no zâles: "Leopold, es esmu klât!") Òemu vçrâ. Tâtad ðeit es rosinu valsts augstâko amatpersonu un oficiâlo ârvalstu delegâciju vizîðu droðîbu... mçs jau runâjâm par to, ka piketus ðeit mçìina ierobeþot vai iegroþot ap 30 vai 40 bruòoti vîri. Pietiktu ar diviem, trîs solîdiem kungiem, kas paskaidrotu mûsu tautai — nenâciet tuvâk ðim svçtajam namam, kas izlemj jûsu likteni, un bûtu viss kârtîbâ. Tagad, kad beidzâs mûsu sçdes daïa, ðeit stâvçja pieci labi bruòoti droðîbnieki. Nu mani savaldît vajadzçtu tikai vienam... nu varbût dieviòam sambistam, un viss bûtu kârtîbâ. Nebija jâsauc ðie cilvçki. Tâtad atkal ðeit ietaupîjums. Prezidentu sargâ 13 vîri. Jûrmalas koka apbûve, tâ paðreiz katastrofâli nolietojas, iet bojâ, nodeg. Ðeit ir... labi, ka nav Aristids, jo tad es jauktu droði vien uzvârdu, bet Ventspils mçrs Lemberga kungs ir ierosinâjis un dara to, viòð izsniedz kredîtus ðiem îpaðniekiem, lai tie varçtu savest ðîs vasarnîcas pçc attiecîgiem seniem zîmçjumiem, fotogrâfijâm, lai ðîs vasarnîcas... tie kvartâli, pilsçtas, vecie kvartâli kïûtu pievilcîgi. Tâs ir tûristu apmeklçtâs vietas. Vai tieðâm mçs, Saeima, nevarçtu izdalît ðîs nelielâs summas un pârdalît, ierobeþojot ðo valsts augstâko amatpersonu droðîbu, izdalot 40 tûkstoðus no 1831 tûkstoða latu, un tad nâkotnç mçs varçtu rçíinâties ar to, ka mums bûs ðis tûrisma pieplûdums, ka mums bûs ðî ekonomiskâ attîstîba, jo cik ilgi mçs cirtîsim kokus, kas sastâda 28,3 procentus no mûsu eksporta preces. Cik ilgi mçs pârdosim mûsu bçrnus, cik ilgi mçs izðíçrdçsim tâs bagâtîbas, kas mums vçl ir saglabâjuðâs? Un lai tâs tieðâm glâbtu, mums vajag ðos 40 tûkstoðus, lai sâktu ðo projektu.

Sçdes vadîtâjs. Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Labu nakti, cienîjamie kolçìi! Es ceru, ka tie, kas vçl neguï, un arî tie klausîtâji, ja kâds klausâs vçl, es ceru, ka arî prezidenta kungs, es domâju, Valsts prezidenta kungs pa ceïam nav apmaldîjies un kaut kur atrodas, un vismaz dzirdçs ðîs stenogrammas beigas, diemþçl izrâdâs, ka deputâtiem izturîbas ir vairâk nekâ prezidenta kungiem, bet, iespçjams, varbût vçl uz rîta pusi kâds parâdîsies, kâds prezidents.

Tagad es gribçju norâdît. Ja Saeimas Droðîbas dienesta darbinieki, kas patieðâm veic smagu darbu, saòem 80 latus mçnesî, un cienîjamais Leopolda Ozoliòa kungs piedâvâ viòiem samazinât vçl par kâdiem 30 latiem, tad patieðâm es neòemos spriest, kas beigâs ðeit paliks strâdât ðinî darbâ, un, kad jau saka to, ka ðodien mums Latvijâ it kâ nebûtu vajadzîga tâ apsardze, tad patieðâm es ceru, ka nekad neparâdîsies tâdi pçrkonkrustieði vai dieva zçni, vai vçl kas, kas arî ieliks kâdu bumbu un beigâs uzraus ðo mâju gaisâ. Diemþçl ðodien Latvijâ tâdas grupas ir parâdîjuðâs. Un diemþçl tas ir jârisina. Un, protams, mçs varam aizvçrt acis un teikt, ka ðiem vîriem nav jâsaòem. Bet saglabât profesionâlu kontingentu un profesionâïiem maksât, man ir þçl teikt... 80 latu, tâ pat nav profesionâïa alga, bet ðinî gadîjumâ es nevaru atbalstît Leopoldu Ozoliòa kungu. Ja, protams, nav ielikta cita doma. Primitîva. Sagraut ðo valsts apsardzes sistçmu, nu, un, protams, ja notiek it seviðíi armijas lumpenizâcija, tad beigâs parasti ir revolûcijas. Un, tâ kâ ðodien atseviðíi kolçìi, kas, iespçjams, klausâs sçdi kaut kur no citas vietas, jau mçìinâja kulakus palaist, tad beigâs bûtu saprotams — Tautas kopa "Brîvîba" ir viena no revolûcijas organizatoriem. Es nevaru atbalstît ðo iniciatîvu.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 240. priekðlikumu, ko iesniedza deputâts Leopolds Ozoliòð! Lûdzu rezultâtu! Par — 11, pret — 35, atturas — 23. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 241. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 241. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 8, pret — 35, atturas — 22. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 242. — deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam par deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikumu nr. 242? Iebildumu nav. Tâtad pieòemts komisijas atzinums — neatbalstît ðo priekðlikumu.

V.Balodis. 243. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es lûgtu atbalstît ðo frakcijas "Latvijai" priekðlikumu tikai par 5000 latu, un tâs ir investîcijas Cçsu rajona Vecpiebalgas pagasta rakstnieka Austriòa memoriâlâ muzeja kapitâlâ remonta pabeigðanai, un lîdzekïu avots ir Ârlietu ministrijas centrâlais aparâts. Es domâju, ka lîdzîgi, kâ mçs esam rîkojuðies arî ar valsts Prezidenta kanceleju, mçs ðeit arî tomçr varçtu nobalsot par 5000 latu samazinâjumu centrâlajam aparâtam. Un patiesîbâ ðis arî nav reâls samazinâjums. Ðeit tas ir patiesîbâ tikai nobalsots par mazâku palielinâjumu. Es lûgtu atbalstît ðos 5000, jo es zinu, ka daudzas frakcijas ir iesnieguðas priekðlikumus ðim mçríim, un es saprotu, ka tas nekur nav atbalstîts nevienâ vietâ, un ðeit nu vajadzçtu atrast tos 5000 latu. Tas tieðâm bûtu kauns, ja mçs to nevarçtu izdarît. Es lûdzu nobalsot. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Pauls Putniòð, LZS, KDS frakcija.

P.Putniòð (LZS, KDS). Godâto sçdes vadîtâj! Godâtie kolçìi! Èerâna kungs ðodien jau otro reizi pauda prâtîgas domas. Tas bija attiecîbâ par zinâtnieku un valdîbas pârstâvju kopîgi veidoto komisiju. Un ðoreiz attiecîbâ par Antona Austriòa muzeja balstîðanu. Cienîtie kolçìi! Ðis priekðlikums bija ietverts arî 3.tabulâ attiecîbâ par ðo rezervi, tur, kur tika pârtraukta ðî rezerve, jo rezerve beidzâs un mûsu priekðlikums netika pat apskatîts. Es lûdzu, cienîtie kolçìi, un arî Birkava kungs noteikti piekritîs — (No zâles ministrs V.Birkavs: "Kategoriski nepiekrîtu!") — tâ nav liela summa, lai Antona Austriòa muzejs Vecpiebalgâ varçtu pastâvçt. Nobalsosim par 5000 latiem, tajâ laikâ, kad "Saimnieks" ðeit ïoti uzstâjas par miljoniem. Es domâju, arî "Saimnieks" nobalsos par ðiem 5 tûkstoðiem. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Kârlis Leiðkalns, frakcija "Latvijas ceïð".

K.Leiðkalns (LC). Augsti godâtie deputâti! Augsti godâtais Putniòa kungs! Es kategoriski nepiekrîtu, ka mçs ðobrîd ïoti skopo Latvijas Republikas Ârlietu ministrijas budþetu samazinâm par 5, 7, 8 vai 10 tûkstoðiem.

Mçs mçìinâjâm uzbrukt valsts aizsardzîbai, samazinot Aizsardzîbas ministrijas budþetu. Tagad valsts droðîbas garantu, kuru realizç Ârlietu ministrija, mçs atkal gribam samazinât it kâ par niecîgâm summâm, bet,pakâpeniski noòemot 5, 7, 70 tûkstoðus un tamlîdzîgi. Jau ðobrîd tâ summa, ko mçs tçrçjam savâm ârlietâm, krasi atðíiras no mûsu kaimiòvalstu patçrçtâ. Un mçìinât samazinât ðo saspriegto, sabalansçto, godîgo un minimâlo budþetu nav iespçjams. Meklçsim citas iespçjas, lai risinâtu ðîs sîkâs reìionâlâs problçmas. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Es gribçtu jûs aicinât neliegt ðo mazo prieciòu, es domâju, mçs vçl varçtu patieðâm samest nelielu naudas summu. Un kad ðîs mâjas jumts vai tas remonts, vai pieraksts, tas ir no cienîjamâ Birkava kunga un Leiðkalna kunga. Es domâju, viòi abi divi jutîsies priecîgi. Tas bûs vairâk un lielâks ieguldîjums tautas labâ un tautas atcerç, nekâ vest reizçm pensionârus. Tas taèu nav tas. Bet tas ir cits lîmenis, cienîjamie abi divi kungi. Tâdçï es aicinu jûs atbalstît un dot ðo iespçju. Birkava kungs vienmçr varçs atcerçties, ka viòð, bûdams ârlietu ministrs, ir devis ðîs mâjas jumta celðanâ ieguldîjumu. Es domâju, ka Ârlietu ministrijas resora pârstâvji varçs iedzert kâdu glâzi vîna, kas smadzenes notrulina mazâk. Jo, es domâju, ka tie 5 tûkstoði patieðâm ir labu pâris vîna pudeïu vçrti, un tâdçï es domâju, Birkava kungs, pats jau redzat, smaidot atbalstot ðo mazo lûgumu. (No zâles ministrs V.Birkavs: "No personîgâs kabatas 100 latus ziedoju.")

Sçdes vadîtâjs. Aleksandrs Kirðteins, Nacionâlo reformu partijas un Zaïo partijas frakcija.

A.Kirðteins (LNRP, LZP). Godâjamie deputâti! Godâjamais Prezidij! Godâjamais Birkava kungs! Jûs vienkârði nenovçrtçjat savas spçjas. Bija savâ laikâ trîs valsts ministri, kas braukâja daþâdos virzienos. Tagad jûs ïoti lieliski tiekat viens pats galâ. Un labâk, es domâju, ðeit es piekrîtu arî tam, ko teica Putniòa kungs, jo ðie 5000 bija paredzçti no neparedzçtiem gadîjumiem.Un, tâ kâ tu ðo naudu nedabûji, tad ir viena cita nelaime, ko daudzi deputâti nezina. Mums ir pagasti, piemçram, kuros nav neviena muzeja, un ir pagasti, kur ir pieci muzeji. Uz ðî pagasta budþeta, un tos nespçj uzturçt. Tâ summa ir ïoti niecîga. Un es domâju, labâk, Birkava kungs, piekâpieties par ðiem 5000, lai vairâk neaiztiek Ârlietu ministriju. Jo zinot jûsu spçjas, jûs varat mierîgi vçl aizvietot savâ Ârlietu ministrijâ vismaz piecus vai seðus cilvçkus. Un absolûti nekâdu problçmu nebûs. Tad par tiem ziedojumiem es gribçtu atgâdinât, ka tur jau ir saziedoti vairâki tûkstoði ne tikai no deputâtiem. Tâ ka tas arî tur ir. Ar vienu tûkstoti jûs vien cauri netiksiet. Vienîgi, ja jûs vçl 5 tûkstoðus varat piemest. Tâpçc es aicinâtu ðeit atbalstît ðos 5000. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Valdis Birkavs, ârlietu ministrs.

V.Birkavs (ârlietu ministrs). Kirðteina kungs, pateicoties tam, ka mçs likvidçjâm jûsu bijuðo iestâdi, mçs varam atvçrt trîs kancelejas trijâs valstîs. Ârlietu ministrijas budþets ir aprçíinâts lîdz vienam santîmam, un mçs nevaram absolûti no 5000 atteikties, jo mçs neesam prasîjuði absolûti neko lieku. Mçs labi apzinâmies, cik grûtâ stâvoklî ir valsts ar savu budþetu. Es esmu gatavs strâdât uz ðî jumta, un es esmu kâdreiz bçrnîbâ jumtu sitis. Un es esmu gatavs to darît arî tagad, bet no Ârlietu ministrijas budþeta es nevaru atdot nevienu santîmu, lai cik man to gribçtos darît.

Sçdes vadîtâjs. Aleksandrs Kirðteins, otro reizi.

A.Kirðteins (LNRP, LZP). Godâjamais Birkava kungs! Godâjamais Prezidij! Godâjamie deputâti! Ðeit nevajadzçtu liekuïot. Es vienmçr esmu izbrînîts, ka Ârlietu ministrijai trûkst lîdzekïu. Un, tikko mçs nobalsojâm ðo trûcîgo Ârlietu ministrijas budþetu, tâ momentâ parâdâs lîdzekïi vai nu vçstniecîbas atvçrðanai komunistu Íînâ, vai vçstniecîbas atvçrðanai Kazahijâ, kam nav nekâ kopîga ar Eiropas Savienîbu; (No zâles deputâts V.Birkavs: "Nav atvçrta.") vai vçstniecîbai, jâ, tâpçc, ka valdîba pçdçjâ brîdî to nobremzçja. Vai, piemçram, mâjas pirkðanai no Benjamiòa. Parâdâs fantastiskas ailes, kurâs izdevumi ir pusmiljons un lielâki. Protams, es saprotu, ka nav nekad naudas Eiropas Savienîbai un seviðíi Eiropas Savienîbas prezidçjoðâm valstîm. Un tad, kad vilciens jau ir aizgâjis un jau ir komisijas ziòojums, tad tagad tikðot nâkoðajâ gadâ atvçrtas kancelejas un tâ tâlâk. Tâpçc ðeit, es domâju, neliekuïosim, jo 5000, Birkava kungs, jums neko nenozîmç. Paldies! (No zâles ministrs V.Birkavs: "Kirðteina kungs, es gribçtu zinât, kâ jûs runâsiet, kad bûsiet ârlietu ministrs?")

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Vairâk deputâti runât nevçlas. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 243.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 37, pret — 26, atturas — 11. Balsis dalîjuðâs uz pusçm. Jâpârbalso.

Lûdzu vçlreiz balsoðanas reþîmu1 Lûdzu vçlreiz balsot par 243.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 43, pret — 24, atturas — 16. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 244. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Uldis Veldre — frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL). Godâtie kolçìi! Birkava kungs un Leiðkalna kungs ir it kâ îsti alûksnieði, jo vçlçðanu laikâ viòi bagâti ar "gotiòâm" alûksnieðus baroja, un mçs domâjâm tâ, ja, teiksim, 7000 tagad Birkava kungs atbalstîjis Alûksnes pilij, tad mçs tad, kad bûsim guberòas vai reìiona centrs, mçs vienu no viòiem aicinâsim par gubernatoru, un es aicinu balsot, jo viòi tik bieþi viesojas. 7000 Alûksnes pils atjaunoðanai.

Sçdes vadîtâjs. Kârlis Leiðkalns, frakcija "Latvijas ceïð".

K.Leiðkalns (LC). Augsti godâtie deputâti! Augsti godâtais Veldres kungs! Es nevienu ar "gotiòâm", izòemot jûs, neesmu cienâjis. Jo jûs tomçr bijât Alûksnç viens no bajâriem kopâ ar Meldera kungu. Un es ïoti labprât gribçtu redzçt atjaunotu Alûksnes pili, bet atkal nepostot Latvijas ârpolitiku.

Birkava kungs jums paskaidroja, ârpolitikas realizâcijai ðobrîd nav neviena lieka santîma. 5000 jau mçs "noçdâm", tas nozîmç, ka trîs dienas vçlâk, mçs bûsim Eiropas Savie-nîbâ, bet mçs tur bûsim. Nu neaiztiksim sakârtotu budþetu, Veldres kungs! Alûksni mçs atbalstâm, atbalstîsim, un to pili jau jûs kopâ ar Melderu varçjât uzcelt, kamçr strîdçjâties. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Mîïie draugi! Es skatoties uz mîïo Leiðkalna kungu un mîïo Birkava kungu, esmu nâcis pie secinâjuma. Mçs vienreiz viòus abus divus abiþojâm, un patieðâm bûs jâbrauc varbût kâdam ârlietu resora darbiniekam ar zemâkas klases lidmaðînu. Tâdçï aicinu ðoreiz kustîbu "Latvijai" tâ neuzbrukt. Un piedevâm, ja Birkavs uz vietas ved , es arî piekristu sasist kâdu jumtu, it seviðíi ârzemju vçstniecîbai, ja bûs kâds darbiòð, varbût Birkava kungs piedâvâs kâdâ ârzemju valstî. It seviðíi labi bûtu, kur ir silts klimats.

Sçdes vadîtâjs. Antons Seiksts, frakcija "Latvijas ceïð".

A.Seiksts (LC). Godâtie kolçìi! Man rodas iespaids, ka liela Saeimas deputâtu daïa nezina, ko nozîmç Latvija ârzemçs. (No zâles deputâts J.Biðers: "Anton, tu visvairâk brauc uz ârzemçm. Palaid arî mûs!") Es nezinu, cik cilvçku ðeit ir bijuði un cik sajutuði, ko nozîmç Latvijas, es neteikðu — tçls, es teikðu, ko nozîmç Latvija ârzemçs. Ja mçs ðai pozîcijai grieþam nost, tad ziniet ko, tâdâ gadîjumâ mçs varam nogriezt visu, kas pâri palicis. Kolçìi, ja kolçìi grib zinât, kâ dzîvo citu valstu diplomâti un kâ dzîvo Latvijas diplomâti ârzemçs (Starpsauciens: "Labi dzîvo!"), slikti. Es ïoti lûdzu atbalstît komisijas lçmumu ðajâ jautâjumâ un nepârsteigties, jo tâ varbût ir, ja ne vienîgâ, tad viena no nedaudzajâm situâcijâm, kur mçs varçtu kaut ko darît, lai mçs neizblamçtos pasaules priekðâ. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Uldis Veldre, frakcija "Latvijai", otro reizi.

U.Veldre (TKL). Godâtie kolçìi! Leiðkalna kungs runâja nepatiesîbu. Ar Melderu mçs kopâ nekad neesam bijuði. Es trîs reizes esmu ierosinâjis kopâ ar Revîzijas komisiju un Domi kriminâllietas, bet jautâjums ir pavisam citâ nozîmç. Melderis bija "Latvijas ceïa" pârstâvis, kas sagâdâja Alûksnei 900 tûkstoðu, kâ saka, parâdu, 250 tûkstoðus atklâja atkal Valsts kontrole, apmçram pie 100 tûkstoðiem personîgi kabatâ iebâzis. Tâ ka es domâju, ka tie 7000, varbût vçlâk bûs otrs priekðlikums, ir ïoti maza maksa par to, ko "Latvijas ceïð" ir nodarîjis Alûksnei. Ar "gotiòâm" vairs alûksnieðus nenopirksiet, un tieðâm no Birka-va kunga es saòçmu "gotiòu". Tâ ka paldies Birkava kungam!

Sçdes vadîtâjs. Valdis Birkavs, ârlietu ministrs.

V.Birkavs (ârlietu ministrs). Godâtie kolçìi! Ja jûs domâjat, ka 5000 vai 7000 no Ârlietu ministrijas budþeta nav izðíiro-ði, tad jûs maldâties. Tieði tâdçï, ka Ârlietu ministrija savu budþetu ir visu laiku rçíinâjusi ar maksimâlu taupîbas aprçíinu. Mums ir divas reizes, es pasvîtroju, divas reizes mazâks budþets nekâ Igaunijai. Tad mçs brînâmies, ka Igaunijai ir lielâki panâkumi ârpolitikâ. Mums ir vairâk nekâ divas reizes mazâks budþets nekâ Lietuvai. Tâdçï es uzskatu, ka jebkura summa, kas tiek noòemta no Ârlietu ministrijas budþeta, tiek noòemta no Latvijas nâkotnes, no Latvijas droðîbas, no Latvijas perspektîvas — bût Eiropas Savienîbas valstij. Es labi saprotu, ka tie, kas balsoja par 5000 noòemðanu, nevçlas redzçt Latviju Eiropas Savienîbâ. Tâ ir viòu politiskâ pozîcija. Bet es neuzskatu, ka varçtu mazinât Ârlietu ministrijas absolûti niecîgo budþetu vçl kaut vai par vienu latu.

Sçdes vadîtâjs. Modris Lujâns, otro reizi.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Protams, ir vçla nakts stunda, bet tâpat pirms miega negribas klausîties nedaudz dezinformâcijas. Pagaidâm man liekas, nevis mçs negribam redzçt Eiropas Savienîbu, drîzâk Eiropas Savienîba negrib redzçt mûs.

Un, cienîjamais Birkava kungs, ziniet, uz kumpu muguru var vilkt daþâdu apìçrbu, bet tâpat tas kupris lîdîs laukâ. Ðinî gadîjumâ — bieþi vien atgâdina, ka mçs gribam uz to kupro muguru tur izvilkt ârâ kaut ko un teikt: "Nç, mçs neesam ne tizli, ne kropïi, bet îstenîbâ esam tâdi tâdçï, ka nedodam to naudu zâlçm."

Protams, es vçlreiz saku. Ðinî gadîjumâ es arî aicinu neatòemt nabaga Ârlietu ministrijai ðo naudu, bet tizlîbu caur to jau nevar noslçpt. Piedodiet, mûsu kopçjâ valsts reâlâ situâcija ir visai skumja, un to Rietumu un Eiropas Savienîba daudz labâk redz par mums un vienmçr uz to arî mums norâdîs. Ar to, ka pûderçs degunu, nu, tas ir, katrs var izklaidçties, kâ grib.

Sçdes vadîtâjs . Vairâk debatçs pieteikuðies nav. Debates beidzam. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 244.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 18, pret — 48, atturas — 19. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 245. priekðlikums. Deputâtu Kreitusu priekðlikums paredz iekðçju pârdali Ârlietu ministrijai un tai kâ vçstniecîbas çkai Kijevâ — 243 tûkstoðus.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtais Baloþa kungs. Es jums teikðu, ka jûs ðoreiz ïoti nekompetenti maldinât Saeimas deputâtus. Tas neko neparedz pârdalît. Tie 243 tûkstoði vienkârði viòiem ir precîzi noteikti, kur viòi tiek novadîti, jo investîciju programmas sadalç, kas, diemþçl man ðíiet, nav visiem Saeimas deputâtiem uz rokas, bet tikai atseviðíiem, kas îpaði par to interesçjas, ir ierakstîts tâ: "Ârlietu pârvalde diplomâtiskâs misijas ârzemçs. Vçstniecîbas çkas celtniecîba Kijevâ." Es vienkârði gribu, lai te ir precîzi ierakstîts, kam ðî naudas summa tiek novirzîta, lai pçkðòi Ministru kabinets kaut kur gada vidû neizdomâ, ka Francijâ jânopçrk zelta durvju rokturis vçstniecîbai par investîcijâm. Es nesaku, ka tas tâ notiks, bet es gribu, lai Kijevâ mums ir solîda vçstniecîbas çka un lai nav tâda situâcija kâ tagad, jo ðeit mûsu ierosinâjums ir tikai ierakstît konkrçto nosaukumu, nemainot summu un nemainot pozîciju paðâ budþetâ. Te nekas nemainâs, tikai precizçjums, lai ðî summa neaizietu kaut kur citur, atbilstoði investîciju programmai.

Sçdes vadîtâjs . Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Komisijas vârdâ Baloþa kungs.

V.Balodis . Paldies Kreituses kundzei par skaidrojumu, bet komisija ðo priekðlikumu nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 45.priekðlikumu, ko iesnieguði deputâti Kreituse un Kreituss! Lûdzu rezultâtu! Par — 27, pret — 24, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 246. priekðlikums. Deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Ðis atkal ir jautâjums par prioritâtçm, ko mçs izvirzâm mûsu valstij. Vai tieðâm tâ ir vçstniecîbas çka Kijevâ, vai mums nevajadzçtu tomçr padomât vairâk par to, kas notiek mûsu paðu valstî un kas notiek ar mûsu nâkamo paaudzi? Mçs zinâm, ka viena no pamatproblçmâm Latvijas skolâs ir tâ, ka ir pârâk dârga mâcîbu literatûra. Skolçniem nav reâlu iespçju ðo mâcîbu literatûru iegâdâties. Es domâju, ka ðajâ reizç bûtu absolûti attaisnojams — nobalsot par 243 tûkstoðu samazinâðanu Ârlietu ministrijai Investîciju programmai un par ðîs naudas pieðíirðanu mâcîbu literatûras atbalstam. Izglîtîbas un zinâtnes ministrijai mâcîbu literatûras programmai. Es lûdzu, godâtie deputâti, nobalsot par ðo priekðlikumu, jo ðobrîd tâ situâcija ir tâda, ka mûsu valsts ir spçjîga izdalît mâcîbu literatûrai skolâ tikai 1,66 latus uz vienu skolçnu gadâ. Un padomâjiet, cik mâcîbu grâmatas ðeit var par ðo summu iegût. Tâ ir katastrofâla situ-âcija, kas mums veidojas ðajâ jomâ. Es aicinu nobalsot par ðiem 243 tûkstoðiem, kas kaut nedaudz ðo summu palielinâtu un kaut nedaudz dotu kâdu pozitîvu virzîbu ðîs problçmas risinâðanâ. Es lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 246. priekðlikumu, ko iesniedz deputâts Èerâns! Lûdzu rezultâtu! Par — 12, pret — 42, atturas — 18. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 247. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 247. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 14, pret — 38, atturas — 25. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 248. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 248. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 13, pret — 35, atturas — 25. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 249. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 249. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 12, pret — 32, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 250. — deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât deputâts Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Ir tieði pusnakts, pâris minûtes pâri. Apsveicu jûs 5. decembrî. Kâdreiz tâ bija Staïina Konstitûcijas diena, es atceros, nebûdams pionieru organizâcijâ.

Man liels lûgums ir ieskatîties 250. priekðlikumâ, tas ir tas pats Majoru skolas, pamatvidusskolas liktenis. Es ðo priekðlikumu paðreiz atsaucu. Es cerçju, ka mçs salasîsim pa drus-kai no daþâdiem dienestiem, ministrijâm, bet diemþçl man tas nav izdevies. Tâ ka es atsaucu un ceru, ka varbût kâds nâkoðais balsojums palîdzçs ðai skolai, ko nebûs iesniedzis deputâts Ozoliòð, Èerâns vai frakcija kustîba "Latvijai", vai Tautas kopa "Brîvîba". Droði vien citi panâks kaut kâdu labâ-ku efektu. Tâ ka es atsaucu.

Sçdes vadîtâjs . Priekðlikums atsaukts. Lîdz ar to nav balsojams. Tâlâk lûdzu, Baloþa kungs!

V.Balodis . 251. — deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Piecas minûtes pçc pusnakts es aicinu atbalstît ðo priekðlikumu. Summa nav liela, tikai 8000 no kopçjâs summas, no ârvalstu pârstâvniecîbas Briselç, Þençvâ, ko finansç Ekonomikas ministrija. Man ðeit ir râdîtâji, ka Ekonomikas ministrijai tieðâm ir lielas potences, jo 1996. gada izpilde, piemçram, bija atalgojumi kopâ Ekonomikas ministrijâ 1,2 miljoni latu. Tad projekts uz 1998. gadu viòiem ir 2,2 miljoni latu, tas ir plus 83 procenti. Ne Droðîbas dienests, ne prezidents, ne deputâti nevar uzskatît, ka viòu algas vai viòu, teiksim, atalgojums pieaugtu par 83 procentiem. Arî skolotâji un medicînas mâsiòas nevar domât, ka tâds pieaugums bûs.

Nâkoðais manis fiksçtais izdevumu posms Ekonomikas ministrijâ ir izdevumi apkurei, apgaismoðanai un enerìçtisko materiâlu iegâdei. Nez kas ir ðie enerìçtiskie materiâli bez apkures un apgaismoðanas? Tie pieaug Ekonomikas ministrijâ 1996. gadâ no 58 tûkstoðiem latu uz 234 tûkstoðiem latu. Tas ir èetras reizes. Ðeit ir milzîgas iespçjas ietaupît ðos lîdzekïus un veltît mûsu kultûras vçstures pieminekïiem, izglîtîbai un veselîbas aizsardzîbai. Ekonomikas ministrijai vçl ir iespçja ekonomçt atðíirîbâ no citâm ministrijâm, kur pieaugums grâmatu un þurnâlu iegâdei Ekonomikas ministrijai ir 2 procenti vai 91 procents. Tas ir no 2,3 tûkstoðiem latu uz 4,4 tûkstoðiem latu. Tâtad ðî nelielâ summa no Ekonomikas ministrijas pavisam mierîgi bûtu novirzâma Cçsu rajona Vecpiebalgas pagasta Antona Austriòa piemiòas muzeja remontam — 8000 latu. Katrâ ziòâ tie pagasti, kas ir kâdreiz rûpçjuðies par mûsu gara milþiem, par viòu piemiòas iemûþinâðanu, es ceru, ka viòi kapâ negriezîsies otrâdi un ar labu pieminçs tos deputâtus, kas nobalsos ðodien par ðiem 8000 latu, kas varçtu glâbt ðo piemiòas... Antona Austriòa piemiòas muzeju. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Mçs jau varçtu arî nobalsot par ðo priekðlikumu, ja ðim muzejam mçs jau nebûtu pieðíîruði 5000 latu. Un kur tas bija ïoti smags lçmums daþiem deputâtiem un liels paldies par to. Bet vçl. Lai nobalsotu par ðo priekðlikumu, es ïoti gribçtu, lai deputâts Ozoliòð, kurð ðeit piedâvâ atòemt lîdzekïus ârvalstu pârstâvniecîbai Briselç, Þençvâ, lai viòð paskaidro, vai viòð domâ, ka Þençva ir Briseles galvaspilsçta vai Brisele ir Þençvas galvaspilsçta. Ja es ðâdu paskaidrojumu saòemðu, es varbût, ka arî nobalsoðu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Leopolds Ozoliòð, otro reizi.

L.Ozoliòð (TKB). Ðeit priekðlikums ir ierakstîts tâ, kâ jûs to redzat, un es nevaru to komentçt, jo tâ ir ierakstîts. Es varçtu tikai lûgt atbalstît ðo priekðlikumu, jo Antona Austriòa muzejam pieðíirtie lîdzekïi ir nepietiekami muzeja remontam un tâpçc lûdzu nobalsot arî ðos 8000 latu. (Starpsauciens: "Briselei jau pieðíîra 5000 latu.")

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 251. priekðlikumu, ko iesniedz deputâts Ozoliòð! Lûdzu rezultâtu! Par — 11, pret — 35, atturas — 22. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 252. — deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam? Iebildumu nav? Komisijas atzinums pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 253. — frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam? (Starpsauciens: "Piekrît!") Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 254. — frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums, un komisija priekðlikumu nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti piekrît atbildîgâs komisijas priekðlikumam neatbalstît 254.priekðlikumu? (Starpsauciens: "Piekrît!") Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 255. — deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav? (Starpsauciens: "Nav!") Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 256. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai", lûdz balsojumu. Es lûdzu tomçr fotogrâfu neaizsegt skatu uz zâli, jo man ir jâredz deputâti. Lûdzu fotografçt no kâdiem citiem rakursiem. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 256. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 16, pret — 32, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 257. — deputâts Lagzdiòð ir atsaucis savu priekðlikumu, jo mçs atradâm teâtrim naudu no citiem avotiem.

Sçdes vadîtâjs. Nav izskatâms. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 258. ir Ministru kabineta priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 259. ir ekonomikas ministra Ata Sausnîða priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Atklâjam debates. Atis Sausnîtis, Demokrâtiskâs partijas Saimnieks frakcija.

A.Sausnîtis (DPS). Cienîjamie kolçìi! Kâ redzam,1998. gada budþeta sastâdîðanas darbi un debates tuvojas nobeigumam. Varam teikt paldies par darbu un atbalstu valstij nozîmîgu lçmumu sagatavoðanâ, un tomçr jâsaka, ka gandarîjuma par paðreizçjâ budþeta piedâvâjumu man nav.

Jûs teiksiet, ka nav tâda ekonomikas ministra, kurð bûtu apmierinâts ar tautsaimniecîbai pieðíirto lîdzekïu summu. Tâtad tagad cieòâ ir senais sakâmvârds, ka labs saimnieks vispirms pabaro zirgu un tikai tad vistas. Es negribçtu tâ salîdzinât manâ un kolçìu pârziòâ esoðâs nozares, taèu ir jâsaprot, ka pareizi ir jâinvestç budþeta nauda un vienreiz jâsaprot, ka Eiropas organizçtie analîtiíi neklausâs mûsu politiíu jûsmîgâs runas, viòi vispirms paskatâs uz konkrçtiem darbiem, vçrtç, kur mçs izlietojam paðu naudu. Kolçìi, vai budþeta projekts jums ievieð pârliecîbu? Man — drîzâk ðaubas. Ministru kabinets novçrtç vairâkas ekonomiskâs reformas ârkârtas nepiecieðamîbu un pieðíir papildu finansçjumu 2,5 miljonu latu apmçrâ. Bet piedodiet, ðodien mçs skatâmies ðo budþetu, un paliek neskaidrs paðu reformu tâlâkais liktenis. Par ko ir runa?

Pati ievçrojamâkâ programma ir — Latvijas uzòçmumu tehnoloìijas konkurçtspçjas attîstîbai panâkt ievçrojamu Eiropas Savienîbas PHARE programmu lîdzekïu un intelektuâlâ potenciâla piesaisti. Mçs veidotu savus tehnoloìiskos centrus, tehnoloìiskos parkus, saòemot solîtos lîdzekïus, mçs varçtu atbalstît vidçji apmçram 200 projektus. Mçría ziòâ tuvu iepriekðminçtajai valsts nacionâlajai apakðprogrammai — Latvijas mazo un vidçjo uzòçmumu attîstîbas îstenoðana. Arî ðo reformu veicam kopâ ar PHARE programmas kompleksu. Un arî ðajâ gadîjumâ vismaz paðreiz esam spiesti teikt, ka 1998. gads maziem un vidçjiem uzòçmumiem personâla vadîbas attîstîbas lietâs mûs neinteresçs, jo nevaram atrast solîtos un pçkðòi pazaudçtos 700 tûkstoðus latu. Kâda gan te var bût retorika par vidusslâòa veidoðanos, par vidçjâ biznesa iekïauðanos Eiropas apritç, un kâda galu galâ vairs ticîba parlamentam, valdîbai, kura ðîs reformas, konkrçti savâs programmâs, solîjusi gan iedzîvotâjiem, gan mûsu partneriem Rietumos? Tâpat 40 tûkstoðus tâ saucamâ pieprasîjuma punkta radîðanai, kas ir obligâts priekðnoteikums mûsu lîdzdalîbai Pasaules tirdzniecîbas organizâcijâ. Tâtad, kopâ òemot, varam teikt, ka nâkamajâ gadâ ceïâ uz sekmîgu lîdzdalîbu Eiropas koptirgû ir diemþçl izrakta bedre par vairâk nekâ 100 tûkstoðiem latu. Un bez ðiem asignçjumiem vai ir ticams, ka tâlâk virzîsimies? Tas ir dîvaini, ka nevien no man zinâmâm partijâm savos dokumentos, ðíiet, neparedz radît ðíçrðïus mûsu cerîbâm tirgoties Eiropas Savienîbâ. Un kâpçc ðie ðíçrðïi Latvijai rodas? Vçl viena ignorçta programma ir standartizâcija, metroloìijas pârveide, Rietumu sistçmas nepiecieðamie lîdzekïi. Vienkârði sakot, mums jâprot saskaòoties ar Eiropas Savienîbas dokumentiem, direktîvâm, kuru ievçroðana jaunajos apstâkïos ir stingri obligâta. Latvijâ fizikâlo lielumu mçrvienîbas etaloni...

Sçdes vadîtâjs . Atis Sausnîtis, otro reizi.

A.Sausnîtis . Jums ir visi dokumenti pieejami gan par investîcijâm, gan par privatizâcijas fonda lîdzekïu izlietojumu, un tâdçï gribçtu runât arî par to, kâda tad ir uzticîba mums, uzticîba tâm programmâm, par ko mçs visi esam kopâ lçmuði un par ko mçs esam domâjuði. Gan tiem cilvçkiem, kuriem esam samaksâjuði, kuri privatizâcijas procesâ ir palikuði bez algas, bez tâm izmaksâm, kuras diemþçl mçs esam solîjuði, bet neesam izdarîjuði. Un tâdçï es gribçtu vçlreiz lûgt jûs aicinât atbalstît ðo budþetu, bet gribçtu arî teikt, ka îsts budþets rodas tikai attîstîbas gaitâ un tikai tâ mçs varçsim "salâpît".

Un nobeigumâ gribçtu teikt tâ: tautâ saka — balodis visiem ir lielîjies, ka viòð ir piedçjis puspûru olu. Mûsu politiskie baloþi jau izdçjuði vismaz pûru un brînâs, kâpçc viòus ar visâm olâm neceï Eiropâ. Tâpçc ðodien aicinu balsot par ðo budþetu. Bet lai neiznâk, ka mums Eiropâ jâpierâda sevi bez naudas, aicinu jûs balsot par attîstîbu un nevis pret.

Sçdes vadîtâjs . Kârlis Leiðkalns, frakcija "Latvijas ceïð".

K.Leiðkalns (LC). Augsti godâtais Prezidij! Augsti godâtie deputâti! Ja mçs ðobrîd atbalstâm komisijas viedokli par 259. priekðlikumu, tas nozîmç, ka mums ir iespçja atbalstît 400 tûkstoð latu pieðíirðanu Majoru skolai, attiecîgas summas pieðíirðana Brîvîbas piemineklim un Brâïu kapiem. Tâ ka es aicinu atbalstît komisijas viedokli par 259.priekðlikumu. Paldies! Majoru skola ir jâpabeidz. Par to mçs stâvam un krîtam. Par to mçs runâjam divas vai trîs frakcijas sçdes no vietas. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs . Roberts Zîle, finansu ministrs.

R.Zîle (finansu ministrs). Godâto sçdes vadîtâj! Godâtie kolçìi! Es tieðâm domâju ka, tas, ko Sausnîða kungs minçja, daudz no tâ tiks diskutçts un arî diskutçts tâ, kâ tas paredzçts. Saskaòâ ar esoðo likumdoðanu par privatizâcijas fonda sadali Ministru kabinetâ, kur ekonomikas ministrs pamatos tâs programmas, kas ir paredzçtas. Un es pieòemu, ka vairums tiks akceptçtas. Bet diemþçl mums ðodien radâs tâda situâcija, ka mçs iebalsojâm neplânotus ieòçmumus no vienas pozîcijas, kâ mçs visi zinâm, un ïoti normâli bûtu, ja valdîbai bûtu rezerve. Ja nu gadîjumâ patieðâm tas neizpildîsies — iemaksa no Latvijas Bankas apmçram 900 tûkstoð apmçrâ. Un tâ bûtu ïoti normâla uzticîbas izteikðana valdîbai kopumâ, neskatoties uz to, kâ es dzirdçju, ka ekonomikas ministrs izsaka kritiku par budþeta projektu, kas ir akceptçts valdîbâ. Es vienkârði aicinâtu atstât to valdîbas kompetencç, kâ tas ir noteikts likumdoðanâ, un ðo priekðlikumu neatbalstît.

Sçdes vadîtâjs . Ziedonis Èevers, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

Z.Èevers (DPS). Cienîjamo Prezidij! Cienîjamie kolçìi! Mçs diezgan bieþi diskutçjam par lielâm lietâm un mazâm lietâm. Ðobrîd tiek piedâvâts ðos lîdzekïus, par kuriem notiek diskusijas, izlietot Latvijas mazo un vidçjo uzòçmçju attîstîbai. Paðvaldîbu kreditçðanas fondam, Latvijas Garantiju aìentûrai, Latvijas uzòçmçju konkurçtspçjas un tehnoloìiskajai attîstîbai, nacionâlâs enerìçtiskâs programmas îstenoðanai un pçc Eiropas Savienîbas prasîbâm standartizâcijai un metroloìijai. Es domâju, ka tâs ir lielâs lietas, kas ir ierakstîtas Valdîbas deklarâcijâ. Es aicinâtu atbalstît Ekonomikas ministriju un balsot par.

Sçdes vadîtâjs . Ernests Jurkâns, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

E.Jurkâns (DPS). Cienîjamais finansu ministr! Es nekad neesmu ðaubîjies par jûsu erudîciju. Un nelieciet man darît to tûlît. Tas, ko jûs sakât, nav taisnîba. Un ðie nesadalîtie lîdzekïi paliek budþetâ. Bet mçs runâjam, Zîles kungs, par valdîbas programmu, kuru jûs paði akceptçjât. Un par Valdîbas deklarâciju, kuru jûs paði akceptçjât. Ðeit nekas nav lieks. Es negribu vairâk nosaukt ðîs programmas, ko tikko nosauca Èevera kungs. Un valdîbu veidojoðo frakciju sçdç jûs arî atbalstîjât ðo deklarâciju un ðîs programmas. Vienîgâ frak-cija, kas uzstâjâs pret, bija "Tçvzemei un Brîvîbai". Mçs palikâm pie ðâda balsojuma. Tâpçc es lûdzu balsot par.

Sçdes vadîtâjs . Roberts Zîle, finansu ministrs.

R.Zîle (finansu ministrs). Godâtie kolçìi! Mçs tik tieðâm esam valdîbâ sadalîjuði 1997.gada Privatizâcijas fonda lîdzekïus. Mçs esam paredzçjuði atlikumus, kuri pâries uz 1998.gadu. Tas bija iepriekðçjais priekðlikums, lai viòiem bûtu atvçrums. Bet mçs neesam valdîbâ sprieduði par 1998.gada Privatizâcijas fonda programmâm, no kurâm daïa ðeit ir ielikta. Un to mçs izdarîsim normâli nâkoðajâ gadâ, tad, kad budþeta likums 1998.gadam bûs stâjies spçkâ. Tas arî viss.

Sçdes vadîtâjs . Andris Ameriks, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

A.Ameriks (DPS). Godâtie deputâti! Ir pilnîgi saprotams tas, ko saka Zîles kungs par ðo lîdzekïu zinâmu saglabâðanu un iespçju kontrolçt Finansu ministrijas ietvaros. Tajâ paðâ laikâ ðis priekðlikums ir ïoti bûtisks no citas puses. Pâris cipari. Mçs varam spriest par savas valsts bagâtîbu no tâ, cik mçs paði esam bagâti, uz vienu iedzîvotâju saraþojot produktus, pakalpojumus. Un tas ir ïoti maz — tas ir 2000 dolâru uz vienu cilvçku.

Ja mçs runâjam par mûsu ekonomisko aktivitâti, tad mums ir jârunâ par to, cik mums ðobrîd ir mazo un vidçjo uzòçmumu uz 1000 aktîviem cilvçkiem. Un tâdu ir ïoti maz. Es atvainojos, uz 1000 cilvçkiem ekonomiski aktîvo uzòçmumu. Tas ir div-reiz mazâk nekâ Igaunijâ un piecreiz mazâk nekâ Eiropas Savienîbâ. Ðie priekðlikumi, kurus ierosina ekonomikas ministrs, lielâ mçrâ sedz to programmu, kas ir saistîta ar ðo ekonomiskâs vides sakârtoðanu, un lielâ mçrâ to atbalsta.

Godâtie kolçìi! Mçs, bez ðaubâm, varam paredzçt to, ka pçc tam kabinets sadalîs ðos lîdzekïus tâ vai citâdi, bet ðobrîd tâ ir zinâma garantija tam, ka ekonomiskâ vide attîstîsies. Ja mçs runâjam par to ðodien, tad reâli mums ir jâizsaka savs atbalsts tam, ko piedâvâ ekonomikas ministrs. Ja mçs gribam savas ekonomiskâs vides sakârtoðanu un aktivizçðanu. Es atkârtoju — ðî ekonomiskâ vide, ðis mazais un vidçjais bizness jeb mazo vidçjo uzòçmumu attîstîba ir divreiz vâjâka nekâ Igau-nijâ, tâ ir piecreiz vâjâka nekâ Eiropas Savienîbâ. Ðie priekðlikumi lielâ mçrâ dod garantiju tam, ka mçs spçsim nâkoðajâ gadâ ðo situâciju uzlabot. Es lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs . Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Nevçlas. Debates slçdzam. Komisijas vârdâ vçlaties ko teikt? Nevçlas komisijas vârdâ neko teikt. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 259. priekðlikumu, ko iesniedzis ekonomikas ministrs Sausnîtis! Lûdzu rezultâtu! Par — 33, pret — 33, atturas — 17. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 260. — ir Ârlietu komisijas priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem par atbildîgâs komisijas atzinumu iebildumu nav. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 261. — LZS, KDS frakcijas priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem par atbildîgâs komisijas atzinumu par 261.priekðlikumu iebildumu nav. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 262. — frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât Uldis Veldre, frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL). Godâtie kolçìi! Mans priekðlikums balsot, jo tâs ir mûsu svçtvietas jebkurai partijai. Balsosim tieðâm par Brîvîbas pieminekli, Brâïu kapiem! Lai tie bûtu sakopti!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs? Debates slçdzam. Vai deputâtiem ir iebildumi par atbildîgâs komisijas priekðlikumu — atbalstît. Nav. Tâtad 262.priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 263.priekðlikums ir deputâtu Âbeles un Kristovska priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret atbildîgâs komisijas atzinumu — neatbalstît 263. priekðlikumu? (No zâles deputâts K.Èerâns: "Balsot!") Deputâts Èerâns lûdz balsojumu. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 263. priekðlikumu, ko iesnieguði deputâti Âbele un Kristovskis. Lûdzu rezultâtu! Par — 23, pret — 26, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 264.priekðlikums. Apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcija. Ir atbalstîts ðis priekðlikums, kas paredz lîdzekïus Majoru skolai.

Sçdes vadîtâjs . Tâtad Dzintars Âbiíis atsauc savu pieteikumu? Vai deputâtiem ir iebildumi pret atbildîgâs komisijas priekðlikumu — atbalstît 264.priekðlikumu? Tâdâ gadîjumâ atklâjam debates.

Pirmais runâs Kârlis Leiðkalns, frakcija "Latvijas ceïð".

K.Leiðkalns (LC). Augsti godâtie deputâti! Tas ir priekðlikums, kuru ir atbalstîjusi Demokrâtiskâ partija "Saimnieks", partija "Latvijas ceïð", Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisija, atseviðíi deputâti — Ozoliòa kungs, — un citi. Tâ ka es aicinu jûs balsot un nobalsot par ðo priekðlikumu. Paldies! 400 tûkstoð latu Majoru skolas pabeigðanai. Paldies vçlreiz!

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 264. priekðlikumu, ko iesniegusi apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcija! Lûdzu rezultâtu! Par — 54, pret — 3, atturas — 12. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 265.priekðlikums. Apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcijas priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret atbildîgâs komisijas atzinumu nav. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 266. — apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcijas priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu pret komisijas atzinumu nav. Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 267. — deputâta Kârïa Èerâna komisija nav atbalstîjusi ðo priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât deputâts Èerâns, frakcija "Latvijai". (Starpsauciens: "Nevajag vairâk!")

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Ðis ir priekðlikums, kura bûtîba ir novirzît naudu Izglîtîbas un zinâtnes ministrijai investîcijâm. Ðîs investîcijas ir iespçjamas kâ daþâdu skolu remonti. Mçs ðeit balsojâm par vienas vai otras skolas finansçjuma pieðíirðanu, bet ðeit ir iespçja atbalstot ðo priekðlikumu, iedot zinâmu naudu Izglîtîbas un zinâtnes ministrijai, lai tâ varçtu pçc tam ðos 400 tûkstoðus izmantot, teiksim, to skolu situâcijas uzlaboðanai jeb krîzes, jeb katastrofas novçrðanai, kurâ viòi to uzskata par vajadzîgu. Atbalstot ðâdu vienu priekðlikumu, mçs varbût varam atbalstît veselu virkni skolu un tieði tâs skolas, kur eksperti uzskata, ka tas ir visvairâk nepiecieðams. Nevis ðeit dalît, teiksim, vienai, otrai, treðai skolai, kas, protams, ir arî labi, bet diemþçl ðeit atbalstu bieþi vien negûst, bet nobalsot, lai ðâdus 400 tûkstoðus varçtu skolâm izmantot gan jumta segumiem, gan arî ðîs kanalizâcijas problçmas, kuras mçs esam redzçjuði, gan sienu stiprinâðanai, ja tas kâdâ vietâ arî bûtu vajadzîgs. Naudas avots ir Ekonomikas ministrijas Centrâlâs dzîvojamo mâju Privatizâcijas komisijas budþets, kur ðajâ gadâ faktiski ir liels palielinâjums. No esoðajiem 3,2 miljoniem ðeit tiek piedâvâts paòemt 400 tûkstoðus. Esmu pârliecinâts, ka to ðî komisija var atïauties, tâpçc es lûdzu atbalstît Izglîtîbas ministrijas rîcîbas iespçjas un nobalsot par ðo priekðlikumu, lai varçtu daþâs vietâs kaut nedaudz uzlabot ðo skolu tehnisko stâvokli. Lai skolâs normâli varçtu notikt mâcîbas. Es lûdzu nobalsot un atbalstît. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 267.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Èerâns! Lûdzu rezultâtu! Par — 13, pret — 31, atturas — 30. Priekðlikums nav pieòemts.

V.Balodis. 268. — deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es tieðâm uzskatu, ka ðâda naudas summa, kas ir paredzçta centrâlo dzîvojamo mâju privatizâcijas budþetâ — 3,1 miljons, kas ir mûsu smagajâ budþeta situâcijâ nesamçrîgi liela summa, tâpçc es piedâvâju vienu daïu no tâs novirzît zinâtniskâs darbîbas nodroðinâðanai. Tieði grâmatu finansçjumam. Tâ ir pilnîgi konkrçta investîcija nâkotnç, un mçs jau ðodien vairâkkârt esam runâjuði par to ðeit zâlç, ka zinâtnes finansçjums Latvijâ attiecîbâ pret iekðzemes kopproduktu ir pçdçjâ vietâ Austrumeiropâ. Arî, ja mçs nemaz nerunâjam par to, kâdâ veidâ ðis lîmenis ir kaut kur Rietumeiropas attîstîtajâs valstîs. Tas vçl, òemot vçrâ to, ka mums ðis iekðzemes kopprodukts ir ïoti zemâ lîmenî, un mçs varam apskatîties, ko tas nozîmç absolûtos skaitïos. Mçs redzam, ka ar ðâdu finansçjumu zinâtnei, kâds tas mums ir ðobrîd, mums nav nekâdu cerîbu nâkotnç veidoties par valsti, kas ir konkurçtspçjîga pasaules tirgû ar saviem augstas tehnoloìijas raþojumiem, bet ir jâòem vçrâ, ka mums nav reâli citu iespçju, kâdâ veidâ mçs varçtu konkurçt, jo patiesîbâ tas mûsu pamatresurss, tas ir cilvçku smadzenes un cilvçku gaiðie prâti. Mçs nevaram pieïaut to, ka ðie gaiðie prâti masveidâ aizbrauc uz ârzemçm. Diemþçl tas ir tas, kas notiek. Mçs varam izlasît arî laikrakstos katastrofâlus skaitïus par to, kâdâ veidâ jaunieði mûsu valstî domâ par savâm perspektîvâm, ka ïoti liela daïa no viòiem domâ par to, ka viòi gribçtu braukt uz kâdu citu valsti, jo viòi ðeit, Latvijâ, neredz savai dzîvei un darbam perspektîvu. Tas ir ârkârtîgi bîstami mûsu valstij. Un mûsu valstij ârkârtîgi bîstami nâkotnç ir tas, ka faktiski zinâtnes ietekme uz valsts attîstîbu ir ïoti minimâla. Pastâv pat vçrtçjums, ka ðî ietekme praktiski nepastâv vispâr. Es tomçr aicinu nedaudz atbalstît ðo zinâtnes finansçjumu, kaut ar ðo summu, un nobalsot par ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 268.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Èerâns! Lûdzu rezultâtu! Par — 20, pret — 32, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 269. — deputâtu Gannusas, Jurkâna, Grinberga, Panteïçjeva, Krastiòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vai deputâtiem ir iebildumi pret atbildîgâs komisijas atzinumu — neatbalstît ðo piecu deputâtu priekðlikumu? (Starpsauciens: "Balsot!") Deputâti prasa balsojumu. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Es atvainojos! Vçlas runât debatçs Uldis Veldre, frakcija "Latvijai". Atsaukt lûdzu balsoðanu!

U.Veldre (TKL). Godâtie kolçìi! Es jau jums divas reizes stâstîju par tiem mistiskajiem Ziemeïvidzemes kultûras un izglîtîbas centriem. Tagad ir Ziemeïvidzemes attîstîbas centrs. Darbojoðâs personas tâs paðas: Pamps, Skuja. Es lûdzu visâm frakcijâm balsot pret, jo to naudu grib vienkârði piesavinâties. (Starpsauciens no zâles: "Nu bet viòiem vajag…")

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 269.priekðlikumu! Lûdzu rezultâtu! Par — 18, pret — 45, atturas — 14. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 270. — deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret komisijas atzinumu? (Starpsauciens: "Nav!") Deputâtiem iebildumu pret atbildîgâs komisijas atzinumu nav. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 271. — Tautas kopas "Brîvîba" frakcijas priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vai deputâtiem ir iebildumi pret atbildîgâs komisijas atzinumu par 271. priekðlikumu? Balsojumu neviens nelûdz. Deputâtiem iebildumu nav. Lîdz ar to komisijas atzinums pieòemts.

V.Balodis. 272. — deputâtu Kreitusu priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie deputâti! Es gribu aizkavçt jûsu uzmanîbu ar nelieliem aprçíiniem, ko es veicu, izskatot algu fonda pieaugumu mûsu ministriju aparâtiem. Un procentuâli tas izskatâs ðâdi. Ministru kabineta centrâlâ aparâta algu fonda pieaugums — 13,7 procenti, Ârlietu ministrija — 12,8, Ekonomikas ministrija — 23,7, Finansu ministrija — 26, Zîles kungs.... ir, paòemam 1997. gada budþetu, paòemam 1998., jo darbinieku skaitu, Zîles kungs, jûs jau nevienam nesakât, jûs tikai liekat nau-diòu klât. Tâtad Finansu ministrija — 26 procenti algu fonda pieaugums centrâlajam aparâtam. Un uz tâ fona nâk Juris Celmiòð ar savu Zinâtnes un izglîtîbas ministriju — 5 procenti, Zemkopîbas ministrija — 16,5, Satiksmes minis-trija — 8,6, Tieslietu — 13,2, Vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas — 20,8 procenti.

Augsti godâtie kolçìi! Mçs tikko kâ paði bijâm liecinieki tam, kâ ïoti savâdâ veidâ pçkðòi Latvijas televîzijâ, valsts televîzijâ, atradâs ziòu dienesta vadîtâjs, ïoti âtri, pçc ilgâm debatçm un ïoti îsâ konkursâ pçc garâm sprieðanâm. Un pat partijas, kuras ir koalîcijâ, ir izteikuðas neizpratni, kâ ðis cilvçks nonâcis ðinî postenî. Tâ ir valsts televîzija, kas izraisîjusi ðîs pârdomas. Bet atcerçsimies to, ka ir arî reìioni. Jûs runâjat par reìionâlo reformu, un Latvijâ eksistç trîs reìionâlâs televîzijas, kas nodarbojas ar reìionâlo ziòu pârraidîðanu un to veidoðanu. Un ðî nauda — 60 tûkstoði — aiziet ðîm trijâm valsts reìionâlajâm televîzijâm, kuras otrajâ kanâlâ raida ziòas no vietâm pa visu mûsu valsti.

Un tâpçc es lûdzu jûs atbalstît. It îpaði òemot vçrâ to, ka Finansu ministrija ir atïâvusies sev sava centrâlâ aparâta, te neiet runa ne par ko citu, kâ par Finansu ministrijas centrâlâ aparâta atalgojuma pieaudzçðanu par 26 procentiem.

Sçdes vadîtâjs. Mâris Vîtols, LZS, KDS frakcija.

M.Vîtols (LZS, KDS). Godâtie kolçìi, Saeimas deputâti! Es gribu norâdît uz to, ka Budþeta un finansu (nodokïu) ko-misijâ bija diskusija par ðîm reìionâlajâm televîzijâm, kurâ piedalîjâs arî Radio un televîzijas padomes locekïi. Budþeta un finansu (nodokïu) komisija konceptuâli piekrita tam, ka ir nepiecieðams atrast ðâdus lîdzekïus, un piedâvâja arî savu alternatîvo priekðlikumu, kas ir 377. — Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikums, kurð novirza ðîm reìionâlajâm televîzijâm to summu, ko Budþeta un finansu (nodokïu) komisija atrada par iespçjamu. Es lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu un neaiztikt tos lîdzekïus, no kurienes rodas papildu lîdzekïi.

Sçdes vadîtâjs. Ilga Kreituse — otro reizi.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie kungi! Ðodien kaut kâ cienîtâm dâmâm matemâtika neklibo, bet kungiem visu laiku tâ klibo gan uz vienu, gan uz otru kâju. Ðî summa, par kuru jûs tikko kâ runâjât, Vîtola kungs, ir par manu priekðlikumu — 399. vai kurð tur ir tas pçdçjais, nevis par ðo priekðlikumu. Un, ja jûs interesç, tad reìionâlajai televîzijai, starp citu, ir nepiecieðami nevis 60 tûkstoði, bet 150 tûkstoði. Tas, ko es ðeit ierakstîju, tâtad ir tikai mazâk par pusi, nekâ tas ir nepiecieðams reìionâlâs televîzijas ziòu dienestam, nevis reklâmai, nevis izklaidei, bet ziòu dienestam, lai Latvijas iedzîvotâjus iepazîstinâtu ar reìionu dzîvi.

Sçdes vadîtâjs . Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Debates beidzam. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu deputâtus balsot par 272.priekðlikumu, ko iesnieguði deputâti Kreituse un Kreituss. Lûdzu rezultâtu! Par — 30, pret — 20, atturas — 24. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 273. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 273.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 23, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 274. — deputâta Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 274. priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð! Lûdzu rezultâtu! Par — 24, pret — 26, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 275. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 275.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 15, pret — 27, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu! Es lûdzu deputâtus nestâvçt, es atvainojos, Baloþa kungs! Nestâvçt vidçjâ ejâ, jo tâdâ gadîjumâ nav pârskatâma zâle.

V.Balodis. 276. priekðlikums. LZS, KDS frakcijas priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam? Piekrît. Pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 277. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 277. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 12, pret — 25, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 278. — deputâta Kârïa Èerâna. Komisija ðo priekðlikumu nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Ðî ir atkal viena principiâlâm pozîcijâm, kurâ es lûdzu novirzît naudu, un tie ir 500 tûkstoði latu informâcijas tehnoloìijas ievieðanai izglîtîbâ, tas ir, skolu datorizâcijai. Mçs zinâm, ka tâ saucamajâs attîstîtajâs valstîs, kuras tieðâm ir attîstîtas, skolçni iemâcâs ar datoru strâdât jau agrînâs klasçs un lîdz ar to, teiksim, jau skolas solâ viòi apgûst ðos modernâs tehnoloìijas paðus pamatus, kamçr Latvijâ joprojâm ir ïoti daudzas skolas, kurâs vispâr nav neviena normâla datora, un ðâdu skolu ir vairums. Tikai atseviðíâs skolâs ir kaut kâdas datoru klases. Arî ir ïoti ierobeþotas iespçjas skolçniem darbâ ar ðiem datoriem. Ðî situâcija faktiski rada nenoliedzami objektîvas priekðrocîbas tiem jaunieðiem, kas ir vienâ vecumâ ar mûsu jaunieðiem un dzîvo Rietumu valstîs, tieði viòu tehnoloìijas izglîtîbâ. Faktiski pilnîgi objektîvi nolemj mûs atpalicîbai.

Ðo problçmu ïoti labi ir sapratuði mûsu ziemeïu kaimiòi, kas îsteno speciâlu programmu, kas saucas "Tîìera lçciens", kur gan 1997.gadâ, gan arî 1998.gadâ tiek îstenota intensîva programma tieði skolu datorizâcijai. Protams, ka ðî programma sastâv ne tikai no datoru nolikðanas skolâ, bet arî no atbilstoðas pedagogu sagatavoðanas.

Mçs Latvijâ ðajâ ziòâ bûtiski atpaliekam no mûsu ziemeïu kaimiòiem, var teikt, ka ðajâ gadâ mûsu ieguldîjums ðajâ programmâ ir desmit reiþu mazâks nekâ igauòiem. Arî nâkamâ gada projektâ mûsu paredzçtais ieguldîjums ir vairâkas reizes mazâks nekâ mûsu ziemeïu kaimiòu ieguldîjums attiecîgajâ projektâ. Neraugoties uz to, ka Latvijâ pat iedzîvotâju ir vairâk nekâ Igaunijâ. Ðie 500 tûkstoði, vai tos òemtu no viena vai no otra avota, tie ir tâdi, kurus vçl pilnîgi reâli projekta ietvaros var apgût un pilnîgi reâli var apmâcît visus skolotâjus. Ðis projekts var sâkt darboties ar lielâku inten-sitâti. Tâpçc es lûdzu ðo priekðlikumu atbalstît!

Sçdes vadîtâjs. Uldis Veldre, frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL). Godâtie deputâti! Finansu ministrijâ trijos gados budþets ir pieaudzis no 74 miljoniem lîdz 104. 190 procentus sastâda algu fonds — no 7 miljoniem 887 tûkstoðiem lîdz 14 miljoniem 150 tûkstoðiem. 182 procenti. Es domâju, ka tieði tâdâm vajadzîbâm nav liela summa, kuru varçtu atïauties noòemt un ðai vajadzîbai izdalît. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Mâris Vîtols, LZS, KDS frakcija.

M.Vîtols (LZS, KDS). Godâtie priekðlikumu iesniedzçji! Situâcija ir tâda, ka, lai ieviestu informâcijas tehnoloìijas izglîtîbâ, ir nepiecieðama nauda. Naudu ðâdâm vajadzîbâm un arî citâm vajadzîbâm mûsu valstî iekasç Ieòçmumu dienests un muita. Tas nozîmç, jûsu priekðlikums — noòemt Ieòçmumu dienestam un muitai investîcijas 0,5 miljonu apmçrâ, nevis tuvina to dienu, kad skolâs tiks ieviestas informâcijas tehnoloìijas, bet proporcionâli ðim atòemtajam naudas daudzumam attâlina to dienu, kad skolâs bçrni varçs strâdât ar moderniem kompjûteriem. Tâpçc es, tieði otrâdi, aicinu neatbalstît ðo iesniegto priekðlikumu, tâdçjâdi tuvinât to dienu, kad mçs iespçjami drîzâk no iekasçtajiem lîdzekïiem, no uzlabota Ieòçmumu dienesta un muitas darba varçsim finansçt informâcijas tehnoloìijas ievieðanu izglîtîbâ. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Kârlis Èerâns, otro reizi.

K.Èerâns (TKL). Godâtie deputâti! Es aicinu tieðâm jûs pievçrst uzmanîbu tiem skaitïiem, kas ir ðeit kreisajâ pusç. Tie ir 4 525 tûkstoði tam mçríim, ko ðeit teica Vîtola kungs. Tas viss ir viens liels investîciju bloks, kur faktiski deputâtiem netiek dots pilnîgi nekâds atðifrçjums. Nenoliedzot to, ka ðim mçríim nauda ir vajadzîga, deputâtiem tas nav pilnîgi nekâds paskaidrojums par to, kâdâ veidâ ðî nauda tiks tçrçta ðim mçríim. Aiz laba mçría var ïoti viegli noslçpt arî visai lielas blçdîbas un visai lielu nesaimnieciskumu ar lîdzekïiem. Es esmu pilnîgi pârliecinâts, ka tos paðus mçríus, kurus ir iecerçts ðeit veikt kreisâs puses pozîcijâs, ir iespçjams veikt arî taupîgâk, òemot vçrâ to, ka datoru cenas krîtas, ir iespçjams ðo politiku realizçt arî ar mazâku lîdzekïu daudzumu pilnâ apjomâ. Es aicinu atbalstît manu priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk deputâtu debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 278.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Èerâns! Lûdzu rezultâtu! Par — 24, pret — 29, atturas — 16. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 279. — deputâtu Kreitusu priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Atklâjam debates. Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie deputâti! Ðis priekðlikums ir jâskata kopâ ar budþeta otru priekðlikumu, jo budþetâ ðogad ir paredzçti vienlaicîgi divi procesi. Muitas kontroles celtniecîbai 2,79 miljoni, un vienlaicîgi paredzçta valsts ieòçmumu muitas politikas îstenoðanas informâtikas sistçma. Vienmçr dabâ un sabiedrîbâ ir bijis tâ, ka papriekðu uzceï un pçc tam pilnveido, un veido informatîvo tîklu. Tâpçc mçs uzskatâm par pilnîgi pieòemamu to, ka tiek saglabâta ðî investîcija un tiek celti muitas kontroles tîkli, bet informâtikas ievieðana tiek samazinâta uz pusi, jo papriekðu tas muitas punkts ir jâuzceï. Pievçrsiet uzmanîbu, kam tiek tâlâk nosûtîta ðî nauda. Tâ ir tikai viena ceturtâ daïa no tâs summas, kas ir nepiecieðama pirmsskolas vecuma iestâþu darbinieku algâm. Tâtad bçrnudârzu darbinieku algâm, kuras ðogad valsts vispâr nedotç un pilnîbâ uzliek uz paðvaldîbu pleciem. Es lûdzu ðeit pievçrst uzmanîbu Paðvaldîbu un sabiedrisko lietu komisijai, Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijai. Ðeit nu ir pienâcis tas brîdis, kad vajadzçtu Makarova kungam un Jurdþa kungam atnâk tribînç un pateikt.

Toreiz, kad es aicinâju atbalstît iespçju mâtei audzinât bçrnu mâjâs lîdz trîs gadu vecumam. Toreiz tika paziòots, ka valsts budþetâ tas izdarîs smagu triecienu 2 miljonu apjomâ. Tagad jûs esat paðvaldîbas "nosituði" ar 10 miljoniem. Vai arî, ja paðvaldîbas to nepieòems, tas nozîmç, ka jûs esat atstâjuði Latviju principâ bez valsts bçrnudârziem, paðvaldîbu bçrnudârziem.

Diemþçl man nâcâs izlasît Gulbenes rajona avîzîtç Ministru prezidenta paziòojumu, ka bçrnudârzs Latvijâ ir privilçìija un par privilçìiju ir jâmaksâ. Es domâju, ka bçrnudârzs Latvijâ ir glâbiòð daudziem trûcîgajiem un daudzbçrnu ìimençm, kuriem nav ðîs naudiòas, lai tos bçrnus uzturçtu. Viena no valsts funkcijâm, kâpçc tai ir jâeksistç, ir tâ, lai rûpçtos par savas valsts jauno paaudzi. Ja valsts nav radîjusi iespçju vecâkiem nodroðinât savu bçrnu audzinâðanu, tad viòai ir jâuzòemas finansiâla atbildîba. To, ka valsts ðobrîd nav nodroðinâjusi iespçju vecâkiem, kas tai bija jâizdara, par to, man liekas, ðajâ zâlç un ðajâ valstî neðaubâs vairs neviens. Tâpçc es lûdzu jûs atbalstît ðo priekðlikumu, jo es atgâdinu, ka tâ ir tikai 1/4 daïa no kopçjâs nepiecieðamâs summas.

Sçdes vadîtâjs. Vladimirs Makarovs, labklâjîbas ministrs.

V.Makarovs (labklâjîbas ministrs). Augsti godâtais Prezidij! Cienîjamâ Saeima! Es nebûtu kâpis tribînç, ja vairâkkârtîgi netiktu aicinâts. Laikam es nedoðu atbildi uz ðo jautâjumu, bet Kreituses kundzei es lûgðu atcerçties, vismaz kâ vçsturniecei viòai ar atmiòu nav problçmu. Sociâlajâ politikâ, pabalstu politikâ Latvijai bija problçmas, kad finansu ministrs bija Aivars Kreituss. Es, protams, nezinu, kâdâs attiecîbâs jûs esat, bet pavaicâjiet viòam, kâpçc tie sociâlie pabalsti tad tika samazinâti. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Ilga Kreituse, otro reizi.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtais mans diplomand! Man arî þçl, ka es jums esmu bijusi tik slikta pasniedzçja un jums ðobrîd nav skaidrs, ka mçrídotâcijai bçrnudârzam nav nekâda sakara ar pabalstu, ko vecâkiem maksâ pçc bçrna piedzimðanas. Mîïais ministra kungs, nevajag ðeit nâkt tribînç un izgâzt savu vîriðío nespçcîbu pret Saeimas deputâtiem! (Starpsauciens: "Pareizi!")

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 279.priekðlikumu, ko iesnieguði deputâti Kreitusi. Lûdzu rezultâtu! Par — 26, pret — 26, atturas — 20. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 280. ir deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Leopolds Ozoliòð.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Pagâjuðajâ gadâ mçs nobalsojâm par atbalstu komunistiskâ terora upuru piemiòas zîmei. Kâ jûs zinât, gada laikâ sekmîgi noritçja konkursa pirmâ kârta, bija sagatavoti un izvirzîti þûrijai 42 darbi. Bija plaða diskusija presç, un Þûrijas komisija un Kultûras ministrija nolçma, ka jâatkârto konkurss, lai veidotu tâlâk ðo komunistiskâ terora upuru piemiòas zîmi. Ir iespçja, lai turpinâtu ðo konkursu, izdalît 9000 latu, tas ir nâkamâ gada izdevumi, kas bûtu paredzçti konkursa otrajai kârtai no Finansu ministrijas kâdas apakðnodaïas, kas saucas "Tabakas izstrâdâjumu akcîzes markas". Viòu dotâcija ir no vispârçjiem ieòçmumiem. Ieòçmumi ir ar ievçrojamu uzviju. No 409 800 latu viòu zaudçjums 9000 latu, kas bûtu paredzçts komunistiskâ terora upuru piemiòas zîmes tâlâkai izveidoðanai Latvijâ, nebûtu liels zaudçjums. Lûdzu balsot par ðiem 9000 latiem!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par ðo jautâjumu? Debatçs vairâk runât nevçlas. Debates beidzam. Komisijas vârdâ Vents Balodis.

V.Balodis. Es atzîstu, ka Leopolda doma ðeit ir tieðâm atbalstâma un laba, bet diemþçl ðis avots "Tabakas izstrâdâjumu akcîzes markas" uz cigareðu paciòas, kas apliecina akcîzes nodokïa nomaksu, nu, ðeit tâ nauda nebûtu paòemama, jo saskaòâ ar likumu valstij jânodroðina ðo akcîzes marku iespieðana. Tâdâ gadîjumâ ðî akcîze netiks maksâta. (No zâles deputâts L.Ozoliòð: "Tas nav pareizi, ko viòð teica...")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Debates slçgtas, Ozoliòa kungs. Mçs slçdzâm debates. Mçs slçdzâm debates. Jûs varat runât, kamçr debates nav slçgtas. Vents Balodis runâja komisijas vârdâ.

Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 280.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð! Lûdzu rezultâtu! Par — 14, pret — 26, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 281. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi, jo ðeit arî ir izmantota tâda pozîcija kâ Finansu ministrijâ "Preèu pavadzîmes".

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Uldis Veldre, frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL). Godâtie kolçìi! Skolas ir arî Alûksnç. Man ir tâds lûgums. Pateicoties Ministru kabinetam, jums tika atjaunota skola, celta Ulmaòa pçdçjos gados, un pçc ugunsgrçka tâ bija tik stipri izpostîta, ka tagad mâcîbas notiek piebûvç. Man ir lûgums — varçtu taèu arî Alûksnes tâlajam rajonam izdalît 30 tûkstoðus, lai bçrni varçtu mâcîties. Otro reizi pieprasa tâdçï, ka tikai jumtam tika, bet tagad vajag visus pârsegumus un pârçjo. Man bûtu lûgums tos 30 tûkstoðus — arî tâlai skolai ir jâmâcâs. Lûdzu atbalstît mûsu priekðliku-mu! Tâlâk ir 28 tûkstoði, to mçs atsauksim, jo iztiksim, teiksim, bez visa tâ kosmçtiskâ remonta un tâ tâlâk, lai varçtu mâcîties. Man bûtu lûgums atbalstît mûsu lûgumu.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 281. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 19, pret — 23, atturas — 23. Priekðlikums nav pieòemts.

Godâtais Baloþa kungs, mirklîti pârtrauksim. Saeimas Prezidijs ir saòçmis desmit deputâtu ierosinâjumu — turpinât ârkârtas sçdi bez pârtraukuma lîdz vienîgâ darba kârtîbas jautâjuma izskatîðanai. Viens var runât par, viens pret ðo iesniegumu. Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Es esmu pret ðo priekðlikumu, jo kâdreiz es biju arî ârsts un es zinu, ko nozîmç deþûras. Mçs, íirurgi, bijâm trençjuðies uz ðîm deþûrâm, bet ðeit ir ïoti daudz cilvçku cienîjamâ vecumâ, un mums ir jâciena viòu veselîba. Mçs atceramies traìiskos notikumus ar daþiem mûsu deputâtiem. Mums vismaz ir jâpaelpo svaigs gaiss, tad vismaz ir nepiecieðams 15 minûðu pârtraukums, jo vçl ir ïoti daudz priekðlikumu. Tie tomçr ir jâizrunâ. Mçs nedrîkstam pieòemt nogurumâ, hipoksijâ un pçc ievçrojamas pusnakts jau pârguruði ïoti svarîgus lçmumus. Ðie lçmumi nebûs pilnvçrtîgi. (Starpsauciens "Bûs!")

Sçdes vadîtâjs. Paulis Kïaviòð — LZS, KDS frakcija. Runâs par.

P.Kïaviòð (LZS, KDS). Droði vien jûs neuzskatîsit mani par visjaunâko un stiprâko deputâtu Saeimâ, bet es esmu par to, ka mçs turpinâm bez jebkâda noguruma imitâcijas ðo sçdi tik omulîgi kâ ðodien, ðo nakti mçs ilgi vçl nebûsim kopâ. Es neredzu, ka mçs nespçtu sekot visam notikuðajam un saprast, kas ir jâdara un kâ ir jâbalso. Pie tam viss galvenais jau ir sen izspriests. Mûsu pozîcijas ir diezgan labi nospraustas. Atliek tikai tâs paskaidrot, drusciò ar humoru izpuðíot un ðinîs beidzamajâs pâris stundâs mçs vairs neesam apvainojumus izteikuði. Tas ir milzîgs progress. Es esmu par turpinâjumu. (Aplausi.)

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu izlemsim 10 deputâtu priekðlikumu — strâdât bez pârtraukuma! Lûdzu rezultâtu! Par — 57, pret — 19, atturas — 3. Priekðlikums ir pieòemts. Lûdzu, turpiniet Baloþa kungs!

V.Balodis. 282. — deputâta Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi, jo ðeit arî ir avots "Preèu pavadzîmes".

Sçdes vadîtâjs. Atklâjam debates. Leopolds Ozoliòð — Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Ðis ir atkal priekðlikums, par ko cienîjamais Baloþa kungs skaidro, ka tie ir viòa paða ienâkumi, viòa paða izdevumi, bet viòð nepaskaidro to, ka, tâpat kâ par tabakas izstrâdâjumu akcîzes markâm, ir arî ievçrojama peïòa, jo kopçjâ summa ir 409 tûkstoði latu, tas ir, turpat 1 miljons dolâru. Ja tieðâm nevarçjâm atrast 9000 latu komunistiskâ terora upuru piemiòas zîmei, tad vismaz ðeit no preèu pavadzîmçm, kas kopâ sastâda 1 miljonu 438 tûkstoðus, ðî organizâcija, kas drukâ ðîs preèu pavadzîmes, tâs arî pârdod, un ir ievçrojama peïòa. Viens komplekts ðo papîrlapiòu maksâ 14 santîmi. No ðîs peïòas varçtu izdalît 45 tûkstoðus latu kâ mçrídotâcijas. Kam? Konkrçti ir norâdîts, paskatieties otrajâ pusç dokumentiem! Jûrmalas pilsçtas koka apbûves restaurâcijai, tas ir tas priekðlikums, ko es jau atkârtoti minçju, ko jûs neatbalstîjât. Ðeit ir avots, kurð vairâk citiem priekðlikumiem nav izmantots nekur. Ðis ir vienîgais priekðlikums no turpat 1,5 miljoniem latu izdalît 45 tûkstoðus ðîs vienreizçjâs, bojâejoðâs Jûrmalas pilsçtas koka apbûves restaurâcijai. Varçs pacelt daþas çkas, sâkt to restaurâciju, kas saglabâs nâkamajâm paaudzçm vçsturisko Jûrmalas veidolu.

Jûs ïoti labi zinât, ka daudzâs pilsçtâs, kur paðreiz ir uzcelti debesskrâpji, modernâs stikla mâjas, viòi ar noþçlu skatâs uz tâm vietâm, jo ðajâs vietâs bija vecpilsçta, kur tagad galvenokârt vçl tâs atlikuðâs daïas pievelk tûristus.

Tas bija arî Toðavanâ Fâreru salâs, kur vecpilsçtas vietâ ir uzcelts hotelis. Metâls — stikls, bet diemþçl uz to neviens neskatâs. Cilvçki iet apskatît daþas vçl atlikuðâs ðîs vçsturiskâs çkas, kas dveð zinâmu romantismu, kas pievelk, lûk, ðos tûristus, kas piesaista lîdzekïus. Kâ jûs zinât, ir valstis, kas iztiek tikai no tûrisma.

Vçlreiz uzsveru. Mums tieðâm vçl ir koki, ko cirst. Vçl ir ceïi, kur var piebraukt, lai ðos kokus nocirstu un aizvestu. Bet ðî Jûrmalas koka apbûve, ðie unikâlie vçstures arhitektûras pieminekïi katastrofâli iet bojâ. Tâpçc es lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu un neuzticçties informâcijai, ka, lûk, ðim avotam nav peïòas. Tiem ir ievçrojama peïòa. No ðîs peïòas varçtu glâbt ðîs Jûrmalas unikâlâs bûves. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Debates beidzam. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 282.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 17, pret — 21, atturas — 23. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 283. frakcijas — "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 283.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 12, pret — 24, atturas — 18. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 284. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu deputâtus balsot par 284.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 10, pret — 20, atturas — 20. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 285.priekðlikums. Frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! (Starpsauciens: "Neviens neprasa balsojumu!") Lûdzu, nekliedziet no vietas! Es redzu, ka frakcijas pârstâvji prasa balsojumu, tâpçc es arî lûdzu balsot jûs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 285.priekðlikumu! Lûdzu rezultâtu! Par — 7, pret — 25, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 286. — deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Atklâjam debates. Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Pirms pâris mçneðiem Jûrmalâ bija starptautisks seminârs, kur bija ieraduðies arhitekti no astoòâm valstîm, pilsçtu bûvnieki. Seminârs bija veltîts koka apbûvei Jûrmalâ. Savâ pieredzç somi, zviedri un vâcieði. Mani pârsteidza somu arhitektu ziòojums, jo viòi ar lepnumu skaidroja, ka viòiem ir izdevies no modernâs apbûves saglabât kâdas Somijas mazpilsçtiòas koka arhitektûras ðedevrus. Ðie ðedevri bija dçïu ðíûòi, apsisti ar dçïiem gan jumti, gan sienas, lîdzîga arhitektûra, kas bija viòu skatîjumâ izcila, bija mâjas, vienkârði logi, atkal dçïi, viòi bija daþâdi izdaiïoti ar krâsu. Tas bija kâ îpaðs sasniegums, ka, lûk, viòiem ir ðîs vecâs arhitektûras saglabâðanas piemçrs, kâ izcilu piemçru viòi minçja. Jûrmala ir piepildîta ar neparastâm, brîniðíîgâm koka arhitektûras balvâm, koka arhitektûras brînuma mantojumu. Jûrmala tâs, paðreiz jau daïçji bojâtâs, dedzina, pasûta firmas, kuras ïoti lçti uzòemas ðîs mâjas, ðîs drupas vai ðos kokus, vai ðos arhitektûras ðedevrus, kas kâdreiz tâdi bijuði, novâkt. Un novâc tos dedzinot. Apkârt nodeg koki, jûs redzat to, braucot no lielâ Jûrmalas apvedtilta uz Majoriem vai Dzintariem. Arî prezidents brauc garâm. Paðreiz, dabîgi, ðo mâju nav, ðo atjaunojamo arhitektûras, koka arhitektûras pieminekïu nav. Nav mâju, nav problçmu. Vai tieðâm nevienam no pozîcijas apvienîbas vai Starpfrakciju sadarbîbas padomes nenâks prâtâ doma, ka tomçr vajadzçtu glâbt ðo unikâlo, pagâjuðâ gadsimta beigu, ðâ gadsimta sâkuma vçsturisko apbûvi. Arhitektûras ðedevrus mûsu valstî — Latvijâ. Pal-dies! Lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 286.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 11, pret — 23, atturas — 18. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 287.priekðlikums. Tas ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu deputâtus balsot par 287.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Èerâns! Lûdzu rezultâtu! Nav kvoruma. Lûdzu vçlreiz zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu vçlreiz balsot par deputâta Èerâna priekðlikumu nr. 287. Lûdzu rezultâtu! Nav kvoruma. Pârtraukums lîdz pulksten 1.30.

 

Sçdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekðsçdçtâja biedrs Aigars Jirgens.

Sçdes vadîtâjs. Turpinâm sçdi. Lûdzu reìistrâcijas reþîmu! Lûdzu reìistrâciju kvorumam! Lûdzu rezultâtu! Reìistrçjuðies 68 deputâti. Lûdzu atkârtoti balsot par deputâta Èerâna priekðlikumu ar numuru 287. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu deputâtus balsot! Lûdzu rezultâtu! Par — 12, pret — 31, atturas — 23. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 288. — finansu ministra Roberta Zîles priekðlikums, komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 289. — Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes komisijas priekðlikums, komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret atbildîgâs komisijas atzinumu nav. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 290. — finansu ministra Roberta Zîles priekðlikums, komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 291. — finansu ministra Roberta Zîles priekðlikums, komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 292. — finansu ministra Roberta Zîles priekðlikums, komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 293. — finansu ministra Roberta Zîles priekðlikums, komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 294. — deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Sakarâ ar ðo priekðlikumu es gribu vçrst jûsu uzmanîbu uz Latvijas zinâtnieku atklâto vçstuli Latvijas sabiedrîbai, Latvijas Republikas Saeimai un Ministru kabinetam. Un ðî atklâtâ vçstule ir publicçta gan laikrakstâ "Zinâtnes Vçstnesis", gan arî laikrakstâ "Diena". Un abos ðajos laikrakstos ir ïoti zîmîgs virsraksts ðim rakstam "Sabiedrîbai jâzina patiesîba, Latvijas zinâtne iet bojâ". Un ðeit ir doti arî pilnîgi konkrçti dati par to, ka iz-devumi zinâtniskâs darbîbas nodroðinâðanai attiecîbâ pret valsts iekðzemes kopproduktu Latvijâ ir 0,45 procenti, Lietuvâ ðis lîmenis jau ir augstâks, tie ir 0,5 procenti, bet tâdâ valstî kâ Èehija tas ir 1,21 procenti. Es saprotu, ka visâm valstîm ir grûtîbas, bet, piemçram, Èehijâ, kur gan ðis iekðzemes kopprodukts lielâks, tur arî mçs redzam, ka ir arî vçl lie-lâks zinâtnes attîstîbas... zinâtnei veltîtais lîdzekïu daudzums. Un zinâtnieki atgâdina arî to, ka politiskâs partijas — "Tçvzemei un Brîvîbai" un "Saimnieks" — ir priekðvçlçðanu laikâ parakstîjuðas vienoðanos ar Latvijas Zinâtòu akadçmiju par savu atbalstu zinâtnes vadîbai, un diemþçl zinâtnieki ir spiesti konstatçt, ka ðîs partijas pçc tam ðo savu atbalstu, ðo savu solîjumu nav pildîjuðas. Un es iesaku visiem iepazîties ar ðo materiâlu, un es gribu teikt, ka ðos smagos vârdus, ka Latvijas zinâtne iet bojâ, ka zem tiem ir parakstîjuðies gan Latvijas Zinâtnes padomes priekðsçdçtâjs Aivars Tabûns, gan Zinâtòu akadçmijas viceprezidents Jânis Stradiòð, gan Ivars Kalviòð, Tâlis Millers, Juris Zaíis, Juris Ekmanis, Elmârs Grçns un daudzi citi zinâtnieki. Es domâju, godâtie deputâti, ka mums vajadzçtu respektçt ðo zinâtnieku viedokli, mums vajadzçtu respektçt to objektîvo situâciju, kas valstî ir ðobrîd zinâtnç, un, ka ir ðî objektîvâ nepiecieðamîba atrast kaut kâdu iespçju palîdzçt. Un es domâju, ka ir arî partijâm nepiecieðams respektçt savus priekðvçlçðanu solîjumus. Es lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu. Tikai 100 tûkstoðus zinâtnei. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Leopolds Ozoliòð, Tautas kopa "Brîvîba".

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Ðeit svarîgais Èerâna kunga priekðlikums ir tieðâm debatçjams un pârrunâjams, jo tikko ir pienâkusi ziòa, ka Salaspils atomreaktoram, tâ darbîbas izbeigðanai ir nepiecieðami vairâki simttûkstoð latu, jo paðreiz ir paredzçta ðî atomreaktora likvidâcija Salaspilî, paredzçta ir reaktora darbîbas apturçðana. Kâ jûs zinat tur ir darbîgâ viela urâns, veidojas arî plutonijs, ðîs divas radioaktîvâs vielas ir jâapglabâ, kas prasa milzu lîdzekïus. Nauda, kas bûtu izdalîta zinâtniskâs darbîbas nodroðinâðanai, bûtu novirzâma ðîs minièernobiïas likvidâcijai. Ir jâbrînâs, ka, sastâdot mûsu, lûk, ðo izcilo bezdeficîta budþetu, kura apsprieðanas liecinieki visi mçs esam un piedalâmies, nav paredzçta aile, nav paredzçti izdevumi ðîs minièernobiïas likvidâcijai, radioaktîvo vielu apglabâðanai. Lûdzu òemt vçrâ, ka Salaspils tâ jau ir Rîga, tâtad Rîgâ atrodas ðis ïoti bîstamais kodolavârijas poteciâls, Salaspils atomreaktors, kurð atrodas purvainâ vietâ un tuvu Daugavai, tâtad ir iespçjama ðî ûdens piesâròoðana.

Atcerieties pirms mçneða notikuðo avâriju ar elektropiegâdi, ka, tikai pateicoties tam, ka vçl darbojâs dîzeïìenerators, nesâkâs nekontrolçtâ íçdes reakcija ðajâ Salaspils atomreaktorâ, tâdçï, noraidot jebkuru opozîcijas priekðlikumu vai jebkuru, vai iespçjamo, loìisko un nepiecieðamo priekðlikumu, kâ ðajâ gadîjumâ 100 tûkstoð latu zinâtniskâs darbîbas nodroðinâðanai, mçs varam kïût par lieciniekiem neatgriezeniskai katastrofai, kas var skart mûsu pilsçtu un mûsu valsti vairâkus simtus gadus. Paldies par uzmanîbu! Lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 294. priekðlikumu, ko iesniedz deputâts Èerâns. Lûdzu rezultâtu! Par — 12, pret — 40, atturas — 22. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 295. — deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Kârlis Èerâns.

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Lûdzu novirzît 170 tûkstoðus latu no Iekðlietu ministrijas materiâli tehniskâs apgâdes jeb faktiski jaunu automaðînu iepirkðanas Iekðlietu ministrijai uz Izglîtîbas un zinâtnes ministriju, uz skolotâju tâlâku izglîtîbas fondu. Mçs visi labi zinâm to, ka lîdzekïi skolotâju tâlâkizglîtîbas fondâ gadu no gada sistemâtiski pamazinâs un skolotâjiem no tâlâkiem Latvijas novadiem nav iespçju reâli celt savu kvalifikâciju, jo nav iespçjams saòemt no valsts nepiecieðamo atbalstu, lai samaksâtu par dalîbu kâdos kvalifikâcijas celðanas kursos un arî nav iespçjas saòemt atbalstu pat tik prozaiskai lietai kâ ceïa izdevumi. Mums tas ðeit Rîgâ kâdam ðíiet nesvarîgi, bet cilvçkam no Daugavpils rajona vai no Alûksnes rajona tâ var bût ïoti liela problçma, jo skolotâju algas mums ir ïoti zemas, tâs ir zemâkas par valstî noteikto iztikas minimu pat, un skolotâjs ne tikai var... ne tikai nevar celt savu kvalifikâciju, bet viòam ir grûtîbas par to naudu, ko viòð saòem, uzturçt paðam sevi un savu ìimeni. Un, kâ jau minçju, ðajâ skolotâju tâlâkizglîtîbas fondâ lîdzekïi gadu no gada tiek samazinâti, un to apstiprina oficiâla vçstule, atbilde uz deputâtu jautâjumu, ko ir parakstîjis ministrs Celmiòa kungs. Un, godâtie deputâti, vai mçs tieðâm varam ðâdu situâciju mûsu valstî pieïaut. Un es domâju, ka tieðâm ðeit nekas nenotiks, ja ðo Iekðlietu ministrijas materiâli tehnisko apgâdi samazinâs par kâdiem 17 procentiem, var tâ policija braukt ar vienkârðâkâm automaðînâm, nav vajadzîgas paðas lepnâkâs, bet mums ir jâsaprot, kas mûsu valstî ir prioritâte. Vai tieðâm mçs gribam pârvçrst, teiksim, savu valsti par... veidot ðeit kâdus, teiksim, îpaðus slâòus, kas bûtu labi tehniski ekipçti, tas viss, protams, ir ïoti labi, ka mums ir labi ekipçta policija un varbût arî izcili ekipçta policija kaut kâdâ brîdî, bet kur ir ðîs prioritâtes mûsu valstî? Es domâju, ka izglîtîba ir neapðaubâma prioritâte, un visas partijas to vienâ vai otrâ veidâ deklarç, un es lûgtu atbalstît arî darbos un nobalsot par ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Kârlis Leiðkalns, frakcija "Latvijas ceïð".

K.Leiðkalns (LC). Augsti godâtais Prezidij! Augsti godâtie deputâti! Izglîtîba neapðaubâmi ir prioritâte, bet, Èerâna kungs, valsts vai sabiedrîbas prioritâte numur viens ir tâs iedzîvotâju droðîba. Iekðlietu ministrija strâdâ tieði tâpat kâ Ârlietu ministrija un ðobrîd arî minimâla budþeta apstâkïos, un nav vçrts ðeit atòemt kaut grasi no ðî mazâ budþeta, jo skolçni netiks uz skolâm, ja situâcija turpinâs attîstîties, tâ kâ bija 90.gadu sâkumâ. Ðobrîd Iekðlietu ministrija paveikusi daudz, tieði ðis tehniskais nodroðinâjums un ekipçjums ïauj paveikt vçl vairâk, Èerâna kungs, neaiztiksim Iekðlietu ministrijas budþetu. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Ziedonis Èevers, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija. Atsauc savu... Leopolds Ozoliòð, Tautas kopa "Brîvîba".

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie deputâti! Cienîjamais Prezidij! Es tomçr atbalstîtu deputâta Èerâna priekðlikumu un nevaru piekrist Leiðkalna kungam, lai gan bieþi mûsu viedokïi saskan, un es varu piekrist Leiðkalna kunga secinâjumiem un viòa apbrînojamai loìikai, bet, apsprieþot, lûk, ðo deputâta Èerâna priekðlikumu, viòð uzsvçra, ka pilsoòu droðîba — tâ ir prioritâte. Lai gan prioritâte ir izglîtîba un valsts ekonomiskais potenciâls, tâtad valsts bagâtîba, noziegums zeï, ja ir neizglîtota, nabadzîga valsts, kur pavada narkomânija, alkoholisms. Tâs ir sekas, Leiðkalna kungs, tâs ir nabadzîbas sekas (Starpsauciens: "Prostitûcija..."), jâ, arî mazgadîgo prostitûcija, jâ. Tâ ir neizglîtotîba, ja deputâts stâv visu laiku ar pakaïu pret mûsu karogu un Prezidiju cauru dienu, ja, un vçl nakti. Es stâvu tribînç pret maniem cienîjamiem klausîtâjiem. Un tâpçc es gribçtu atbalstît, lûk, Èerâna priekðlikumu par 170 tûkstoðu latu izdalîðanu no diezgan prâvâs summas, ðo summu es gribçtu arî jums atgâdinât, varbût paskatieties — tie ir 5 miljoni 313 tûkstoði ap 10 miljoniem dolâru. Iekðlietu ministrijai nevajadzçs tik smalku tehniku (Starpsauciens: "Vajag!"), nevajadzçs tik smalkus ieroèus (Starpsauciens: "Vajag!"), aizsardzîbas mehânismus, droðîbas pariktes, jo, ceïot skolas, nebûs jâceï cietumi, izglîtojot tautu, nebûs jâsargâ tauta no noziedzniekiem. Tas ir vispârzinâms, Leiðkalna kungs, jums arî tas ir zinâms, un Èevera kungs arî to saprot. Manuprât, ka mçs vienkârði principiâli ðeit balsojam pret jebkuru priekðlikumu, jo, lûk, tâ ir nolçmuði tie, kas paceï ðos îkðíus uz augðu, tad, kad ir runa par viòu priekðlikumiem, uz leju, kad ir runa par jebkuru citu, bieþi ïoti pamatotu un ïoti loìisku priekðlikumu. Lûk, es lûdzu atbalstît ðo deputâta Kârïa Èerâna priekðlikumu, jo tas visnotaï ir tas, kas novçrsîs tâs sekas, kuru likvidâcijai ir vajadzîgs Èevera kunga dienests. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Ziedonis Èevers, iekðlietu ministrs.

Z.Èevers (iekðlietu ministrs). Cienîjamo priekðsçdçtâj! Cienîjamie kolçìi! Cienîjamais Èerâna kungs! Es ar dziïâm sim-pâtijâm izturos pret jûsu vçlmi noòemt kaut ko Iekðlietu ministrijai, lai kâdam citam nabagam varçtu palîdzçt, bet ziniet, no nabaga neko nevar noòemt, neko nevar noòemt, jo ðî situâcija, ko jûs pieminçjât par dârgajâm automaðînâm, liecina pilnîgi pretçjo. Ap 60 procentiem autoparka ir novecojis un atrodas kritiskâ stâvoklî, ðie 40 procenti, kas ir nomainîti, kas ir izdarîti tikai pateicoties atseviðíâm programmâm, kas ir ievadîtas, sâkot ar 1993.gadu un 1996.gadâ. Ja tas nebûtu iz-darîts, ðodien mçs pârietu uz pajûgu sistçmu, labâkâ gadîjumâ.

Otrs moments. Ïoti skaisti, ka tiek salîdzinâtas skolotâju algas, un mçs mçìinâm iedomâties, ko tas nozîmç. Policijas darbinieku algas ir tikpat lielas vai pat atseviðíâs situâcijâs vçl mazâkas. Un vçl viena informâcija Èerâna kungam: Latvijâ ir 457 ugunsdzçsçji, tas ir apmçram 45 procenti no ugunsdzçsçjiem, kas saòem 40 latu algu. Tâ kâ runât par ïoti spçcîgu materiâli tehnisko bâzi un par visiem pârçjiem jautâjumiem, es domâju, nebûtu vietas. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai". Otro reizi.

K.Èerâns (TKL). Godâtie deputâti! Es gribçtu pateikt iekð-lieta ministra kungam to, ka ðis jautâjums ir par investîcijâm un nevis par policistu algâm vai ugunsdzçsçju, kurâm, kâ mçs zinâm, saskaòâ ar pâreju uz jauno algu sistçmu, zinâms pielikums ðeit tomçr ir gaidâms. Bet, es domâju, tas tieðâm nav tik svarîgi, ar kâdas markas automaðînâm braukâ Iekðlietu ministrijâ, vai tie ir mersedesi vai fordi, vai varbût ðkodas. Un es uzskatu, ka ðeit ir iespçjams uz ðo automobiïu iegâdi tomçr ekonomçt. Es saprotu, visur ir vajadzîgs, bet nez kâpçc iznâk tâ, ka ministriju aparâtos ðîs naudas pietiek, bet tur, kur ir runa par izglîtîbu, medicînu vai paðvaldîbâm, ðîs naudas vairs nepietiek. Es aicinu nobalsot un atbalstît manu priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Vairâk debatçs pieteikuðos nav. (Starpsauciens: "Balsojam!") Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 295.priekðlikumu, ko iesniedza deputâts Èerâns! Lûdzu rezultâtu! Par — 10, pret — 46, atturas — 16. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 296. — deputâta Èerâna priekðlikums — pieðíirt naudu Okupâcijas muzejam. Komisija nav atbalstîjusi, jo ðo naudu jau mçs esam pieðíîruði iepriekð.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem nav iebildumu pret atbildîgâs komisijas atzinumu — neatbalstît ðo priekðlikumu. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 297. — deputâta Èerâna priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vçlas runât deputâts Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es gribu vispirms vçrst jûsu uzmanîbu uz to, ka kreisajâ pusç ðeit ir 2 miljonu latu investîcijas cietumu izbûvei un modernizâcijai. Labajâ pusç ðeit ir zinâtniskâs darbîbas nodroðinâðana, un ðim mçríim tiek lûgti 100 tûkstoði. Es gribu nedaudz pacitçt "Zinâtnes Vçstnesi" un zinâtnieku viedokli, kas uzskata par nepiecieðanu brîdinât sabiedrîbu, ka Latvijâ pakâpeniski tiek radîti apstâkïi, lai valsts ar augstu intelektuâlo potenciâlu kïûtu par mazizglîtotu darbaspçku zonu, kura nespçs pati kontrolçt savas suverenitâtes nosacîjumus. Tas ir zinâtnieku viedoklis. Un zinâtnieki uzskata, ka Latvijas tautsaimniecîba nevar attîstîties bez zinâtòu ietilpîgas raþoðanas. Un 1990.gadâ izdevums "Zinâtnei un tehnoloìijai": izstrâde Latvijâ bija 1,6 procenti no iekðzemes kopprodukta. Un ðajâ ziòâ Latvija daudz neatpalika no attîstîtâm Eiropas valstîm. Taèu 1997.gadâ ðis râdîtâjs ir jau aptuveni 4 reizes zemâks. Un zinâtnes krîze Latvijâ paðlaik tiek mçrítiecîgi padziïinâta. Valdîbas sagatavotajâ un Saeimâ iesniegtajâ budþeta projektâ, kuru mçs ðodien apsprieþam, zinâtnes finansçjuma îpatsvars pret iekðzemes kopproduktu joprojâm krîtas. Un valdîbas politika ir novedusi pie tâ, ka augstskolu beidzçjiem akadçmiskâ karjera vairs neðíiet pievilcîga un zinâtnieku vidçjais vecums Latvijâ ir jau pieaudzis lîdz 50 gadiem. Bet gandrîz puse akadçmiskâ personâla ir vecâka par 50 gadiem. Jaunie cilvçki neienâk zinâtnç. Nepietiekoði tiek nodroðinâta tâdu speciâlistu sagatavoðana, kuri spçjîgi veikt ekspertu funkcijas. Lîdz ar to jau tuvâkajâ laikâ valdîbai bûs jâtçrç vçl ievçrojamâki lîdzekïi ârzemju speciâlistu darba apmaksai.

Zinâtnes konkurçtspçjas kritums visnelabvçlîgâkajâ kârtâ ietekmç arî Latvijas tautsaimniecîbas attîstîbas iespçjas. Latvijâ praktizçtâ izglîtîbas un zinâtnes politika neliecina par valdîbas vçlçðanos un gatavîbu iestâties Eiropas Savienîbâ. Tâdçï arî zinâtnieki uzskata par nepiecieðamu pievçrst arî Eiropas Savienîbas lçmçjinstitûciju uzmanîbu tam, ka valdîba nenodroðina nosacîjumus Latvijas augstâkâs izglîtîbas un zinâtnes saglabâðanai un attîstîbai. Un Latvijâ netiek saglabâti nosacîjumi, lai zinâtne varçtu pildît savas sociâlâs un ekonomiskâs funkcijas. Zinâtnieki ðâdu memorandu gatavo arî iesniegðanai Eiropas Savienîbas institûcijâs un komi-sijâs. Es aicinu kaut nedaudz ðo situâciju mûsu valstî mç-ìinât labot un novirzît ðoreiz ðos 100 tûkstoðus zinâtniskâs darbîbas atbalstam. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Bûsim reâlisti! Èerâna kungs nav îsti sapratis apakðdomu, kâdçï ðeit notiek tâda darbîba. Valdoðais vairâkums ir nedaudz saprâtîgâks, nekâ savâ laikâ bija Rubika kungs. Ja mçrs bûtu zinâjis, ka viòð nokïûs vienâ iestâdç, viòð obligâti bûtu izdalîjis finansçjumu. Es vismaz saprotu, ka valdoðais vairâkums ðodien, vismaz budþeta pieòemðanâ, ir ïoti kritisks un paðkritisks, jo paði saprot to, ka bûs jâizmanto ðîs iestâdes pakalpojumi, vismaz daïai. Tad vismaz bûs Eiropas serviss.

Sçdes vadîtâjs . Leopolds Ozoliòð, — Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Mani bijuðie kolçìi no "Tçvzemes un Brîvîbas", tagad LNNK, rotâties ar trim brîniðíâm zvaigznçm ir patîkami. Mçs atkal runâjam par cietumiem. Mçs atkal runâjam par sekâm. Cietumu administrâcija. Ieòçmumi kopâ, dotâcija. 14 miljoni 807 tûkstoði, 30 miljoni dolâru. Ðeit, Èerâna kungs, priekðlikums ir tikai 100 tûkstoði. Izglîtîbas un zinâtnes atbalstam, zinâtniskâs darbîbas nodroðinâðanai. Vai mums ir pçtîts, kâpçc mums ir sçrijslepkavîbas ar slepkavas paðnâvîbu pçc tam. Èurbanovs — septiòi cilvçki, paðnâvîba. Valkâ trîs cilvçki, tajâ skaitâ mâte ar bçrniem, paðnâvîba. Vai mums nevajag pçtît, kas notiek ar mûsu psihi? Varbût tas pasaulç tâ ir? Tas ir tikai Latvijâ? Kâpçc sçrijveida slepkavîbas ar paðnâvîbâm? Vajag psihoanalîzi veikt. Kâdu nodaïu atvçrt, valsts pasûtîjumu vajag ðiem zinâtniekiem, lai viòi pçta, kas tas ir. Nekvalitatîvs alkohols, vispârçja nabadzîba, neticîba valsts nâkotnei, neticîba karogam, himnai, prezidentam, deputâtiem? Kâpçc notiek ðâdas nemotivçtas slepkavîbas ar slepkavas paðnâvîbu?

Es aicinu atbalstît Kârïa Èerâna priekðlikumu, jo tieðâm mçs varam celt cietumus vçl un vçl, divreiz, trîsreiz. Mçs varam lûgt Sorosa fonda palîdzîbu. Ne tikai Sorosa kunga padomus ðo cietumu labiekârtoðanâ. Jâ, cietumi mums neatbilst Eiropas Savienîbas standartam, bet, manuprât, ka mums neatbilst Eiropas standartam arî domâðana, uzvedîba, cieòa. Un to norâda arî ðodienas sçde. Mçs jau ðeit sçþam vismaz 16 stundas, droði vien sçdçsim vçl. Bet vai tâ ir cieòa paðiem pret sevi? Tieði tâpçc es aicinâju pârtraukt ðo sçdi un turpinât to jebkurâ citâ dienâ. Varbût pat svçtdien, ja tas ir nepiecieðams. Bet mçs parâdâm, ka mums nav cieòas paðiem pret sevi, nav cieòas pret mûsu kolçìiem, nav cieòas pret mûsu iedzîvotâjiem. Tâdçï es aicinu padomât par to, ka nevis cietumi noteiks mûsu valsts ieieðanu Eiropas Savienîbâ, bet gan augsts izglîtîbas lîmenis. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs . Vairâk debatçs neviens pieteicies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 297. priekðlikumu, ko iesniedza deputâts Èerâns! Lûdzu rezultâtu! Par — 17, pret — 37, atturas — 18. Priekðlikums nav pieòemts.

Godâtie kolçìi! Saeimas Prezidijs ir saòçmis 10 deputâtu iesniegumu: "Ierosinâm noteikt runas laiku turpmâkajâs debatçs, Saeimas ârkârtas sçdes debatçs lîdz vienai minûtei — uzstâjoties pirmo reizi, un lîdz 30 sekundçm — otro reizi." (Zâlç smiekli un aplausi.) Viens var runât par, viens — pret.

Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es aicinu neòirgâties paðiem par mûsu valstij tik svarîgâ likumprojekta pieòemðanu un balsot pret ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Par vçlas runât deputâts Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Kâ es jau pirmît teicu, man bail pieminçt atseviðíus prezidentus, jo citâdâk salda miega laikâ var sâkt kâds þagoties vai bût pârgurums. Ja jau mûsu prezidenta kungs tik âtri nogura, man arî bail par Krasta kungu, kaut gan viòð bija iniciators ðai nakts diskusijai. Varbût Krasta kungs teiks — varbût diskutçsim ilgâk. Bet es aicinu, cienîjamie kolçìi, es skatos, noteikti Dobeïa kunga iniciatîva bija. Es nevaru abiþot Dobeïa kungu, jo citâdâk viòð bûs dusmîgs. Noteikti ir vajadzîga tâda iniciatîva, jo arî opozîcija, iespçjams, tad varçs aiziet prom no ðîs sçdes. Ja jûs, vairâkums, uzskatât, ka ðî budþeta izskatîðana ir izsmiekls. Nu parâdiet to, ka tas ir izsmiekls. Varat pieòemt vienu sekundi vai vienu minûti. Bet ðinî gadîjumâ es piedâvâju vispârîbâ, protams, ir jâatbalsta iniciatîva. Es domâju, vçlâk vçl bûs kâdas idejas, ideâlistiskâs idejas parâdîsies. Pçdçjâ laikâ vismaz, pçdçjo stundu laikâ Saeima parâda tik daudz talanta, kâ jau es teicu, ðis budþets beigâs bûs, piedodiet, kâdâ þurnâlâ publicçjams. Bet es noteikti atbalstu. Es domâju, ka mçs, opozîcija, jûsu mazos savstarpçjos íîviòus, varam arî neskatîties. Jûs varat íîvçties kur gribat.

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu! Izðíirsim jautâjumu balsojot. Lûdzu rezultâtu! Par — 41, pret — 22, atturas — 12. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 298. — deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Runâs Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Skolu datorizâcija ir stratçìiska investîcija mûsu valsts nâkotnei. Tâpçc es aicinu atbalstît ðo priekðlikumu, kas paredz 450 tûkstoðu latu informâcijas tehnoloìijas ievieðanai izglîtîbâ, tas ir, skolu datorizâcijai. Ðî ir nauda, ko tieðâm reâli var iestrâdât nâkamajâ gadâ. Un to reâli var pârvçrst par datorklasçm daudzâs Latvijas skolâs. Un mûsu jaunieði var iegût ðe prasmes strâdât ar datoru, kas viòiem ir stratçìiski nepiecieðams tâlâkajâ dzîvç. Godâtie deputâ-ti! Es aicinu atbalstît izglîtîbu, atbalstît skolas, nevis cietumus. Skolas ir prioritâte pâr cietumiem. Lûdzu atbalstît! Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Ïoti interesanti, vai ne? Tâds absurds priekðlikums, un it kâ nopietna valdîba un nopietns prezidents mums ir. Viòð gan nedzird. Viòð varbût rît uzzinâs, kâda attieksme ir deputâtiem par ðo budþeta apsprieðanu. (Starpsauciens: "Pareiza.") Es vçlreiz gribu atgâdinât, ka mçs, pieòemot ðâdus absurdus lçmumus, kâ nupat jûs nobalsojât, es neesmu paskatîjies balsojumu, es paskatîðos. Mçs ne pie kâ laba, mçs nevaram pat pamatot mûsu priekðlikumus (Starpsauciens: "Nevajag!"), jo jûs jau negribat klausîties. Jums nevajag pamatojumu, pilnîgi pareizi! Jums neinteresç nekas vairâk kâ tikai sava pozîcija, lai to stingri noturçtu. Jûs esat vienojuðies organizçtâ grupâ, kas paðreiz aizbâþ muti jebkuram, kas spçj kaut mazliet tuvoties tai valsts situâcijai, kuras liecinieki mçs esam. Izglîtîba ir mûsu prioritâte. Nevis cietumu celtniecîba. (Starpsauciens: "Laiks!")

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks beidzies.

L.Ozoliòð. Vçl vienu minûti lûdzu.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsot par papildlaika — vienas minûtes pieðíirðanu Leopoldam Ozoliòam! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot! Lûdzu rezultâtu! Par — 36, pret — 23, atturas — 16. Priekðlikums nav pieòemts.

Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kungi! Patîkami vakarâ atkal parunât ar jums. Un, ja jau ir kâ Dobeïa kungs teica — paskatîsimies, kuru iznesîs — tad paskatîsimies arî. Es domâju, ka mûsu opozîcija ir pietiekami izturîga, ja jau vairâkums grib runât. Runâsim vçlreiz, es saku. Cietumi, protams, ir vajadzîga lieta. Bet izglîtîba arî ir vçl vairâk vajadzîga. Jo ðî izglîtîba ir saistîta, lai tanîs cietumos nebûtu tie kandidâti. Ja mçs ðodien aiztaisâm acis uz to, ka ir jaunatnes sîkâ noziedzîba, ko mçs neredzam, tie ir jaunie kandidâti, kas nâks cietumos, un tâdçï es aicinu atbalstît Èerâna kungu, un tâdçï vçlreiz es saku — ja mçs gribam iekïût visos valsts paradoksos — pasaules un Ginesa grâmatâ — es domâju, ka drîzumâ mçs tur nokïûsim, mçs bûsim valsts, kurâ trîsdesmit sekundçs vai minûtes laikâ pieòem valsts budþeta svarîgos jautâjumus. Es domâju, ka vajadzçja ielikt vismaz naudas summu, kâdâs robeþâs dod minûte un kâdas — vairâk, jo citâdi es baidos, ka, ja mçs par miljonu lemsim, iestâsies paradokss, ka miljonam ir...

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks ir beidzies.

M.Lujâns. Lûdzu minûti vçl! Balsojumu! (Starpsauciens: "Nevajag, nebalsojam!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par papildlaika — vienas minûtes — pieðíirðanu Modrim Lujânam! Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 25, atturas — 14. Nav pieòemts priekðlikums.

Ziedonis Èevers, iekðlietu ministrs.

Z.Èevers (iekðlietu ministrs). Cienîjamo priekðsçdçtâj! Cienîjamie kolçìi! Es jûs visus nomierinâðu. Nu neceïam mçs cietumu. Mçs neceïam cietumu... neceïam... Nav par ko runât. Tos neceï. Gadu atpakaï bija plânots, bet tagad neceï. Nav ko runât par to, ko nedarâm.

Sçdes vadîtâjs. Leopolds Ozoliòð, otro reizi.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie deputâti! Kâpçc es atkârtoti nâku un vçrðos pie jums? Vienkârði jûs atcerieties — 50 gadus mums stâstîja atkârtoti un atkârtoti, rakstîja — mûsu paaudze dzîvos komunismâ, bûs labi, mçs dzîvosim pârticîgi un bûs brîniðíîgi. Atcerieties! Un mçs tam ticçjâm visi komunisti un viena daïâ arî nekomunistu ticçja tam, ka mçs dzîvosim labâkâ laikâ, brîniðíîgâkâ laikmetâ. Nu, ðodien ðis laikmets nav pienâcis, tieðâm cietumus neceï, nu, paldies Dievam, jo nevajag celt, tâpçc ka vienkârði tauta izmirst ar âtrumu 22 tûkstoði gadâ. Viena maza Talsu pilsçtiòa katru gadu izmirst.

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks ir beidzies.

L.Ozoliòð. Tâpçc tie cietumi varbût arî nebûs vajadzîgi. Bet modernizâcija gan — 15 tûkstoði ir administrâcijai.

Sçdes vadîtâjs. Paulis Kïaviòð, LZS, KDS frakcija.

P.Kïaviòð (LZS, KDS). Es, protams, atbalstu domu, ka cietuma administrâcijai vajadzîgi ir lîdzekïi un to stâvoklis nebût nav tâds, kâds tas varçtu bût demokrâtiskâ Eiropas valstî. Bet par visu vairâk man patîk ðî diskusija. Un beidzot mçs esam nonâkuði pie tâda risinâjuma, ka cilvçks ir spiests koncentrçti izteikties un mâcâs, var vienâ minûtç pateikt vie-nu labu domu un divdesmit domas nav vajadzîgas, ðî sçde kïûs laikam vçsturiski pazîstami kâ viena no tâm, kas mûsu Sa-eimu ir radinâjusi koncentrçti, lietiðíi domât un arî rçíinât to, ka laikam ir sava vçrtîba. Paldies! (Aplausi.)

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs? Odisejs Kostanda, frakcija "Latvijai".

O.Kostanda (TKL). Godâjamie kolçìi! Es lûdzu atbalstît Kârïa Èerâna no frakcijas "Latvijai" priekðlikumu, jo, manuprât, tikai cilvçkam ar câïa smadzençm var nebût saprotams, ka mums jâdomâ par nâkotni un nâkotne ir mûsu bçrnos. Apbraukâjot vienu pçc otras pamatskolas un vidusskolas Latvijas laukos, mçs redzam to, kâ ðobrîd atðíiras ar datoru nodroðinâjumu lauku skolas no pilsçtu skolâm. Mçs redzam, ka vienâ, otrâ, treðâ, ceturtajâ, piektajâ skolâ skolotâji cenðas ar ârprâtîgâm pûlçm, fanâtiskâm pûlçm sagâdât, cenðas sagâdât dato-rus, lai mûsu skolçnus sagatavotu tam, lai Latvija bûtu gatava gan ieiet Eiropas Savienîbâ, gan atrast savu vietu Eiropas Savienîbâ. Mçs redzam, ka daudzâs lauku skolâs, piemçram, Ogres rajonâ, nesen apmeklçjot Taurupes vidusskolu, skolçni ir sasnieguði lîmeni, kad viòi spçj pat mûsu universitâðu augstskolu studentiem gatavot kursa darbus datoru zinîbâs, bet mums jâpanâk, lai katra lauku skola tâda ir. Mums nevajag cietumos pirkt jaunas nagaikas, mums vajag atbalstît datorizglîtîbu.

Sçdes vadîtâjs. Þçl, bet runas laiks ir beidzies.

O.Kostanda. Nu, jums þçl, man — nç. Es lûdzu balsot par trim minûtçm, lai runâtu vçl papildus. (Starpsauciens: "Par daudz prasi!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par triju minûðu papildlaika pieðíirðanu deputâtam Kostandam! Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 33, atturas — 14.

O.Kostanda. Man þçl tâpat kâ Jirgenam. Tad es lûdzu balsot par divâm minûtçm. Jirgena kungs, neguliet, lieciet uz balsoðanu manu priekðlikumu!

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par divu minûðu papildlaika pieðíirðanu deputâtam Kostandam! Lûdzu rezultâtu! Par — 30, pret — 28, atturas — 14.

O.Kostanda. Paldies, Jirgena kungs, jûs varat gulçt tâlâk.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk deputâti debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par deputâta Èerâna priekðlikumu ar numuru 2981. Lûdzu rezultâtu! Par — 16, pret — 38, atturas — 19. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 299. — frakcijas "Latvijai" priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret atbildîgâs komisijas atzinumu par 299. priekðlikumu? Frakcija prasa balsojumu. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 299. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai"! Lûdzu rezultâtu! Par — 13, pret — 29, atturas — 22. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 300. — deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Aida Prçdele, LZS, KDS frakcija.

A.Prçdele (LZS, KDS). Cienîjamie kolçìi! Lîdzîgs priekðlikums bija arî mûsu frakcijai par to, lai pieðíirtu lîdzekïus jaunâs mûzikas un mâkslas skolas pabeigðanai. Manuprât, ðî iestâde ir ïoti unikâla. Tajâ darbojas 200 bçrni no seðiem pa-gastiem, tâ ir domâta lauku bçrniem. Viòi mâcâs gan dziedât, gan dejot, gan arî rokdarbus un koka darbus. Patiesîbâ ðis komplekss ir izveidots tâpçc, lai ðie lauku bçrni varçtu konkurçt darba tirgû. Ïoti aicinu jûs atbalstît ðo priekðlikumu, it îpaði tâpçc, ka mûzikas un mâkslas skolas direktors Bukovska kungs ir ïoti aktîvs jauns cilvçks, kurð jau pats lielâko daïu no lîdzekïiem ðai skolai ir savâcis. Skola jau ir gandrîz pabeigta. Vajadzîgi tikai apdares materiâli, kâ arî vçl viens otrs smalkâks iekðdares darbs. Tâ ka ïoti lûdzu ðo priekðlikumu atbalstît!

Sçdes vadîtâjs. Uldis Veldre, frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL). Godâtie kolçìi! Opozîcija, mçs atbalstîjâm visus "Saimnieka" priekðlikumus un jâsaka, ka simtiem tûkstoðu dabûja un ðajâ gadîjumâ, ja lauku skoliòâ, kur ir 96 audzçkòi, pie 200 no seðiem pagastiem mâcâs un Alvis Bukovskis pa gabaliòam savâcis, mçs, rajons, varçjâm iedot tikai 1000 latu, un praktiski pabeigta ir skola, piekâpieties, lûdzu, arî nomaïai skolai. Labâk celsim skolas nekâ cietumus. Un es domâju, ka tas atmaksâsies. Lûdzu balsot par ðo priekðlikumu arî pozîcijai!

Sçdes vadîtâjs. Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija. Piesakieties runât divas reizes.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Es vienmçr uzdodu jautâjumu — ko mçs gribam panâkt? Vai mçs ðinî gadîjumâ, mçìinot atkal ðîs kapeikas noekonomçt, negribam sagraut... (No zâles deputâts J.Dobelis: "Kapeikas nç!") cienîjamais Dobeïa kungs, protams, tâs nav kapeikas, bet valsts mçrogâ ðinî gadîjumâ... Ja mçs gribam nacionâlo kultûru, nacionâlo jautâjumu, par ko jûs tâ esat, "Tçvzemei un Brîvîbai", vienmçr iestâjuðies, risinât ðo jautâjumu. Var jau visu sagraut un neizdalît to finansçjumu tikai, kur atradîsiet pçc tam tos entuziastus, kas ir reìionos, kas mçìina kaut ko vilkt. Vilkt ar smagu darbu, ar smagâm pûlçm. Un es ceru patieðâm, ka Prçdeles kundzes vârdi izpaudîsies arî reâlâ balsojumâ. Kaut gan viens no latvieðu nacionâlajiem dramaturgiem, man liekas, Paula Putniòa kungs, fiksi izbçga, kad Prçdeles kundze sâka runât par ðo tçmu, un tâtad, iespçjams, arî balsojumâ nacionâlais dramaturgs diemþçl nepiedalîsies. Tâ ir kristîgo un zemnieku, un pârçjo kolçìu morâle, tajâ skaitâ "Tçvzemes".

Tâ ka, cienîjamie kolçìi laucinieki, kad atbrauks ðie kungi kârtçjo reizi vai arî citi kungi ar "gotiòâm" vai arî vçl ar kâdiem interesantiem koncertiem, tad jûs viòiem pajautâjiet, kâ viòi risina îstenîbâ. Gan jau "Tçvzemei un Brîvîbai" atkal dziedâs rokkoncertos, uzdos jautâjumus un stâstîs, kâ viòi mîl latvju tautu, it seviðíi reìionâ. Pirms vçlçðanâm visi ir labi, tikai balsojumâ, kad reâli ðiem reìioniem jâiedod nauda, kad jâiedod ðiem entuziastiem nauda, tad jûs ðos jautâjumus nerisinât. (Starpsauciens: "Tas ir taisnîba.")

Sçdes vadîtâjs. Odisejs Kostanda, frakcija "Latvijai".

O.Kostanda (TKL). Godâjamie kolçìi! Ðeit ir vçstule no Jaunannas pagasta padomes visâm politiskajâm partijâm, kur Jaunannas pagasta padome lûdz atbalstît Jaunannas mûzikas mâkslas skolas celtniecîbas projekta pabeigðanai 34 tûk-stoðus latu. Es varu parâdît ðeit attçlus, tie ir cilvçki uz vietas, kas, neprasot ne no kâ neviena santîma, ir sâkuði no pama-tiem, uzbûvçjuði ðo skaisto çku, viòi ir centuðies un darîjuði paði saviem spçkiem, bet ir pienâkusi zinâma robeþa, kad vienkârði trûkst tieðâm nieka 34 tûkstoði latu. Nu ko mçs ðeit tagad spçlçjam teâtri, stâstam raudulîgas runas par cietumiem! Salîdzinot ar pagâjuðo gadu, par 2 milj. 300 tûkstoðiem latu cietumu administrâcijai ir pieaugusi summa, kas viòiem ir paredzçta, un mçs negribam ðeit darît to svçtîgo darbu, lai atbalstîtu lauku bçrniem iespçjas arî izglîtoties, attîstît savus talantus, cilvçkiem, kas ar savâm rokâm ir uzcçluði ðo çku, mçs liedzam 34 tûkstoðus, lai to pabeigtu. Taèu bûsim saprâtîgi! Es lûdzu atbalstît mûsu priekðlikumu!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk deputâti debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 300.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Èerâns. Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 12, atturas — 34. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 301. — deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es gribu vçrst jûsu uzmanîbu uz mûsu Saeimas sçdç izskatîto dokumentu nr.3272, tas ir deputâtu jautâjums Ministru prezidentam Krastam, ministram Gorbunovam, finansu ministram Zîlem par Dagdas pilsçtas dzeramâ ûdens atdzelzoðanas stacijas bûvi. Un par to, vai ðie 39 tûkstoði, kas ðeit ir nepiecieðami un par ko ir attiecîgajâ pielikumâ arî Dagdas pilsçtas domes vçstule, vai tie tiek finansçti no valsts budþeta? Un mçs redzam atbildç, ka ðeit nevienâ no programmâm tie nav paredzçti. Bet, viesojoties Dagdas pilsçtâ es redzçju viennozîmîgi, ka ðis jautâjums ar dzeramâ ûdens kvalitâti, tâ ir ïoti aktuâla problçma Dagdas pilsçtâ. Un iedzîvotâji ïoti bieþi grieþas paðvaldîbâ ar sûdzîbâm par ðî ûdens kvalitâti. Un diemþçl mçs neesam...

Sçdes vadîtâjs. Jûsu runas laiks ir beidzies.

K.Èerâns. Es lûdzu vçl vienu minûti.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par papildlaika — 1 vienas minûtes — pieðíirðanu deputâtam Èerânam! Lûdzu rezultâtu! Par — 17, pret — 25, atturas — 18. Nav atbalstîts. Viktors Stikuts, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

V.Stikuts (DPS). Cienîjamie kolçìi! Neviens tik labi nezina, kâds dzeramais ûdens ir Dagdâ, kâ laikam es, jo es tur dzîvoju. Es varu teikt, ka ðî ûdens kvalitâte ir ïoti apðaubâma. Jau daudzus gadus mçs mçìinâm ðo problçmu risinât, bet vienmçr atduramies pret vienu un to paðu. Pietrûkst to lîdzekïu. It kâ summa nav liela. Es domâju, ka no sava kolçìa Èevera, ja viòam vçl mazliet to summu samazinâtu, nekas briesmîgs nenotiktu. Aicinu atbalstît ðo lietu!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 301.priekðlikumu, kuru iesniedzis deputâts Èerâns. Lûdzu rezultâtu! Par — 35, pret — 13, atturas — 30. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis (TB/LNNK). 302. Deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti piekrît komisijas viedoklim. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 303. ir Deputâtu Kreitusu priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret komisijas atzinumu nav. Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 304. Frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 304. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 10, pret — 27, atturas — 19. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 35. frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti komisijas viedoklim neiebilst. Iebilst. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 305.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 9, pret — 30, atturas — 17. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Nâkamais ir 306. — deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisija to ir atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 306.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð, un atbildîgâ komisija to ir atbalstîjusi. Lûdzu rezultâtu! Par — 21, pret — 21, atturas — 30. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 307. Finansu ministra Zîles priekðlikums. Komisija to ir atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Tâpçc, ka deputâti prasa balsojumu. Lûdzu balsot par 307. priekðlikumu, ko iesniedzis finansu ministrs. Komisija to atbalsta. Lûdzu rezultâtu! Par — 60, pret — nav, atturas — 4. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 308. ir LZS, KDS frakcijas priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret komisijas atzinumu nav. Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 309. ir deputâtes Janînas Kuðneres priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 309.priekðlikumu, ko iesniegusi deputâte Kuðnere. Lûdzu rezultâtu! Par — 9, pret — 34, atturas — 19. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 310. ir Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijas priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Uldis Veldre, frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL). Godâtie kolçìi! Cik zemu mçs varam krist, ka noraidâm priekðlikumu vakarskolu skolotâju apmaksâm. Un noveïam atkal uz paðvaldîbu pleciem. Tas ir vienkârði, nu jâsaka, sliktâkus vârdus nevar pateikt, ka skolotâjiem va-karskolâs jâmaksâ paðvaldîbâm. Es tomçr apelçju pie jûsu sirdsapziòas un lûdzu nobalsot, lai pieauguðo, viòi tâ skaitâs, vakarskolu skolotâjiem tie 126 000 bûtu. Ja nebalso, tad vispâr, kâda vçrtîba mums ðeit ir.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 310. priekðlikumu, ko iesniegusi Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisija. Lûdzu rezultâtu! Par — 14, pret — 23, atturas — 25. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 311. ir deputâtu Kreitusu priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie deputâti! Tâ kâ divu dienu laikâ, kopð esmu saòçmusi vispârizglîtojoðo skolu direktoru atestâcijas dokumentus, esmu aptaujâjusi vairâk nekâ pusi Saeimas deputâtus, neviens no viòiem nav varçjis atbildçt uz jautâjumu, uz kuru ir jâatbild skolu direktoram atestâcijas procesâ. Kâda ir jûsu inovatîvâ prasme? Neviens no pusaptaujâtajiem deputâtiem to nezina, bet grib, lai to zinâtu skolu direktori. Otra lieta. Ðîs atestâcijas rezultâtâ, ja tâ ir negatîva, neviens skolu direktors no darba netiek atlaist, to ðî atestâcija neparedz. Treðkârt. Tikko kâ izdalîtâ nauda, lai palielinâtu algu skolu direktoriem pçc atestâcijas, sastâda knapi ceturto daïu no nepiecieðamâs, lai to varçtu paaugstinât tâ, kâ tas ir noteikts ar likumu. (Starpsauciens: "Taisnîba.") Un pçdçjais. Ðî naudiòa, manuprât, ir daudz vairâk vajadzîga skolu mâcîbu grâmatu iegâdei skolâs, lai varçtu nodroðinât skolniekus ar grâmatâm. Lûdzu 30 sekundes otrajai reizei.

Un pçdçjais, ko gribu pateikt. Ðâdâ veidâ, pieliekot atseviðíiem direktoriem algas, mçs atraujam vçl vairâk direktoru no skolotâjiem algu izteiksmç. Jo skolotâjiem algu pieauguma nav. Tâpçc lûdzu nobalsot pret ðo, jo ðie 30 000 ir organizâcijai, nebûs organizâcijas naudas, ko mçs iedevâm, ar to nepietiek, tâ ceturtâ daïa, kas bûtu vajadzîga, aizies pedagogu fondam vai mâcîbu literatûras iegâdei, jo ðî atestâcija, pret atestâciju protestç gan jau atestçtie direktori, gan arodbiedrîba, gan skolotâji. It îpaði tiem deputâtiem vajadzçtu balsot par atestâcijas atcelðanu...

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks ir beidzies.

I.Kreituse. Lûdzu 30 sekundes. Lûdzu balsojumu.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par papildlaika pieðíirðanu deputâtei Kreitusei. 30 sekundes. Lûdzu rezultâtu! Par — 46, pret — 16, atturas — 15.

I.Kreituse. It îpaði lûdzu balsot tos deputâtus, kuri vçl ðobrîd, tâpat kâ es, nesaprot, ko nozîme inovatîvâs prasmes izpausme caur pedagoìisko tehnoloìiju, kas ir jârealizç skolas direktoram.

Sçdes vadîtâjs. Odisejs Kostanda, frakcija "Latvijai".

O.Kostanda (TKL). Godâjamie kolçìi! Frakcijas "Latvijai" deputâti ðâ gada laikâ ir apmeklçjuði vairâk nekâ 80 skolas — gan pamatskolas, gan vidusskolas, gan specinternâtskolas. Mçs varam pilnîgi skaidri pateikt, ka praktiski nav Latvijâ skolas direktoru vai skolotâju, kas teiktu, ka ðî skolu atestâcija ir vajadzîga, ðî skolu direktoru atestâcija ir vajadzîga. Tâ ir bezjçdzîga lieta. Bezjçdzîga naudas tçrçðana, kas neko Latvijai nedos. Tâ ir skolotâju darba traucçðana. Acîmredzot ðobrîd mums ir daudz svarîgâk atbalstît mâcîbu literatûru, kas ir skolâs vairâk vajadzîga, nekâ ðî bezjçdzîgâ atestâcija. Ko nozîmç, ka tur brauks ðîs komisijas, kad iepriekð ir procentuâli pateikts, cik bûs tur augstâkâs, cik vidçjâs un tâ tâlâk, procentuâli pakâpes direktori. Jau ðobrîd ir sastâdîti acîmredzot attiecîgie saraksti, kur ierakstîts, kâds kâdas skolas direktors bûs.

Kâ kâdas skolas direktors pateica: "Ierçdòi vienkârði ir kâ kovâròi, kas salaiþas, kurus izdzenâ, bet kas kopâ salaiþas pçc tam baros un íçrc, lai attaisnotu savu eksistenci." Lûk, tâ viòi ir izdomâjuði ðo direktoru atestâciju. Tâ ir bezjçdzîga. Es aicinu balsot par ðo lîdzekïu pieðíirðanu mâcîbu literatûrai.!

Sçdes vadîtâjs. Uldis Veldre , frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL) Godâtie kolçìi! Minûti iepriekð nobalsojâm, ka nevajag algas izmaksât vakarskolu skolotâjiem. Tagad, lai bûtu pçc atestâcijas direktoriem. Man, piemçram, ir ïoti þçl, ka òemu izdruku, ka Prçdeles kundze nav balsojusi iepriekðçjâ balsojumâ, Rugâte — pret balso. Vai tad tâdi cilvçki var strâdât Izglîtîbas komisijâ un vçl skaitîties kristîgie demokrâti? Kaut kâ esam nonâkuði, velna partijas dibinâsim vai kaut kâdas vçl briesmîgâkas?

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 311. priekðlikumu, ko iesnieguði deputâti Kreituse un Kreituss. Lûdzu rezultâtu! Par — 30, pret — 19, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 312. Tautas kopas "Brîvîba" priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (Tautas kopas "Brîvîba" frakcija). Cienîjamie deputâti! Tautas kopas "Brîvîba" frakcija apmeklçja ðo Lçdurgas vidusskolu, un patieðâm tur ir ïoti dedzîgi jaunie cilvçki, kas tic tai valstij, kuru mçs kopâ veidojam, bet viòiem nav sporta inventâra, viòiem sporta zâle ir nelietojamâ tehniskâ stâvoklî. Ïoti lûdzam atbalstît ðo nelielo summu no Sporta pârvaldes, kura ir 103 000. Mçs lûdzam atbalstît Lçdurgas vidusskolas jaunieðus, lai viòi tieðâm varçtu nodarboties ar sportu, lai viòiem bûtu kaut minimâla iespçja izmantot sporta rîkus. Tâ ir summa, kuru mums ir atsûtîjusi, arî vçstulç ir minçta ðî summa — 2 500 latu. Lûdzu jûsu balsojumu!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Debates beidzam. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 312. priekðlikumu, ko iesniegusi Tautas kopas "Brîvîba" frakcija. Lûdzu rezultâtu! Par — 16, pret — 24, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis (TB/LNNK). 313.priekðlikums. Iesniegusi deputâte Janîna Kuðnere. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 313.priekðlikumu, kuru iesniegusi deputâte Janîna Kuðnere. Lûdzu rezultâtu! Par — 15, pret — 24, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 314. ir deputâtes Janînas Kuðneres priekðlikums, kuru komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Labrît, cienîjamie deputâti! Ïoti interesanta veidojas situâcija, ka mçs nevaram nobalsot pozitîvi par ðo mazo summiòu — 2 500 Lçdurgas vidusskolas jaunieðu sporta attîstîbai. Bet tajâ paðâ laikâ Zîles kungs paraksta un dod atïauju par 4 miljonu latu pârskaitîðanu sporta vajadzîbâm. Sporta zâlçm, sporta darbîbai, sporta dzîvei, sporta uz-dzîvei. Tieði tâpçc es ïoti lûdzu atbalstît Kuðneres kundzes priekðlikumu, jo arî viòa cenðas, lûk, par ðo skolu, lai skolâ varçtu nodarboties ar sportu. Ðîs celtniecîbas iespçjâm veltît tikai 8000 latu no Nacionâlâs sporta federâcijas, kurâ kopâ ieòçmumi, tâtad dotâcijas no vispârçjiem ieòçmumiem ir 277 000. Lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks ir beidzies. Par ðo priekðlikumu vçl vçlas runât Modris Lujâns,Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Man liekas, mçs visi esam gandrîz vai aizmirsuði neseno, kad bija vasaras Olimpiskâs spçles, kad mçs uzzinâm, ka atseviðíi mûsu cienîjamie kolçìi ir aizbraukuði uz atseviðíâm valstîm un apmeklçjuði gandrîz vai delegâciju sastâvâ, gandrîz frakciju sastâvâ. Ðeit mçs piedâvâjam kaut kur pie 500 tûkstoð dolâriem, lai ðî nacionâlâ federâcija tiek uzturçta, tas ir kaut kâds centralizçts referâts. Vai, cienîjamie kolçìi, ðajâ gadîjumâ mçs neslçpjam atkal... Cienîjamie kolçìi, no vairâkuma grib noslçpt ârzemju vizîtes, braucienus. Es varu uzdot jautâjumu, vai tâ ir morâla rîcîba? Vai ðî nauda nav vairâk vajadzîga Latvijâ, ðeit ko piedâvâ. Nu, iedodiet to naudiòu tur, un es domâju, ka ðis jautâjums ir daudz racionâlâks un bûtu pareizâks, bet, protams, ârzemju braucieni, visu prezidentu sastâvi un frakciju priekðsçdçtâju sastâvâ ir daudz patîkamâk, bet tikai tas ir tâdâ veidâ, ka tas vairs nav caur Saeimas Prezidiju, vai kur þurnâlisti kliegs, bet tas bûs nelegâli, tâdâ veidâ kâ braucieni. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Vladimirs Makarovs, labklâjîbas ministrs.

V.Makarovs (labklâjîbas ministrs). Godâjamais Prezidij! Cienîjamâ Saeima! Ðodien, pildot gan labklâjîbas ministra pienâkumus, gan izglîtîbas un zinâtnes ministra pienâkumus, tomçr es aicinâtu deputâtus apsvçrt, cik korekti ir kritizçt Izglîtîbas un zinâtnes ministriju par nepietiekoðâm aktivitâtçm jaunatnes sporta attîstîbâ, tajâ paðâ laikâ noòemot nau-du nacionâlajâm sporta federâcijâm, kas taisni orientçtas uz to, lai bçrni, jaunieði un arî pieauguðie vestu aktîvu dzîves-veidu, viòiem mazâk atliktu laika alkoholam un citu netiku-mu lietoðanai. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Odisejs Kostanda, frakcija "Latvijai".

O.Kostanda (TKL). Godâjamie kolçìi! Cik es saprotu, Makarovs aicinâja atbalstît deputâtes Kuðneres priekðlikumu, jo tieði Latgalç ir vissmagâkâ situâcija gan ar bezdarbu, gan arî ðî bezdarba radîtâs sociâlâs problçmas ir tik smagas, ka mums tieðâm jâdomâ par to, kâ veicinât jaunatnes un arî pieauguðo izglîtîbas centienus, sportoðanu, un tâpçc ir ïoti svarîgi pabeigt Ludzas vidusskolas celtniecîbas darbus, kur arî bûs ðîs iespçjas visplaðâk attîstît bçrniem savus talantus, tajâ skaitâ arî sportot. Es domâju, ka ïoti labi Makarovs saprot, ka sports un attîstîba ir vajadzîga ne tikai bçrniem ðeit Rîgâ vai Jûrmalâ, bet ïoti svarîgi ir atbalstît Latgales reìionu, tâpçc es aicinu atbalstît ðo 8000 latu pieðíirðanu Ludzas vidusskolai celtniecîbas darbu turpinâðanai.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 314.priekðlikumu, ko iesniegusi deputâte Kuðnere. Lûdzu rezultâtu! Par — 16, pret — 24, atturas — 29. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 315. deputâta Ozoliòa priekðlikums, komisijâ nav atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs. Par ðo jautâjumu pieteicies Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija. Divas reizes runâ.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Þçl, ka viens no prezidentiem nav, ja mçs gribam devalvçt visu, tad mçs savâ valstî esam gan devalvçjuði budþetu, gan arî ðîs visas lietas. Es, protams, saprotu, ka ïoti svarîgi ir kïût par pasaules èempionu motokrosâ, tajâ paðâ laikâ Mavrikam Vulfsona kungam ordeni neiedeva. Tad mçs varçjâm daudz lçtâk ðo jautâjumu risinât. Lai viens no prezidentiem, kurð nav vairs ðovakar, kurð nav izturçjis ðo maratonu (No zâles deputâts J.Dobelis: "Kas tas maratons tâds ir?"), kuram nav tâda sportiskâ cîòas gara un enerìijas, Dobeïa kungs var pajautât pie cienîjamâ Celmiòa kunga, kurð iztaisîs viòa atestâciju, ja vajadzçs, nauda bûs izdalîta. Cienîjamie kolçìi, un tâdçï es domâju, ka priekð tam ir prezidenta kungs, kurð ðovakar vairs ðeit nav, jeb jau ðorît, priekð tam ir ordenis, un ordenis ir daudz lçtâk. Pie reizes arî ordeòa... kas saòem, viòi paði par savu naudu bija savâ laikâ, var ðo ordeni nopirkt. Tâdçï attiecîgi ðos 500 tûkstoði latu, iespçjams, var ieekonomçt. Un vçl cits jautâjums, cienîjamie kolçìi, kâpçc tikai 500 tûkstoði latu? Tagad tuvojas ziemas Olimpiskâs spçles, varbût mûsu sportisti masveidâ sâks òemt zelta medaïas, tad zelta medaïu cena kritîsies jeb pieaugs, es îsti nesaprotu. Un kâ bûs ðâ gada beigâs, ja izrâdîsies, ka nav ðo izcilo saportisko sasniegumu, tad iespçjams, ka Ministru kabinets un Krasta kungs, un jautrâ kompânija sadalîs sev par izciliem sasniegumiem ðo naudiòu. Un tâdçï, cienîjamie kolçìi...

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks beidzies.

M.Lujâns. Es lûdzu trîs minûtes vçl.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par papildus laika pieðíirðanu deputâtam Lujânam — 3 minûtes. Lûdzu rezultâtu! Par — 23, pret — 29, atturas — 14.

M.Lujâns. Rezultâts ir labs. Divas minûtes balsojam.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu vçlreiz balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par papildu laika pieðíirðanu. Lûdzu rezultâtu! Par — 21, pret — 29, atturas — 17. Jums papildlaiks netiek pieðíirts. Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Es redzu, ka tieðâm mums ir paredzçti izcili sasniegumi sportâ. Miljons dolâru mçs izdalîsim dâvanâs tiem sportistiem, kas varçs augstâk lçkt vai tâlâk lçkt pâr sevi vai pâri grâvim. Atceramies, cik spoþi mçs kâdreiz izdalîjâm naudu Olimpisko spçïu pârraidçm, un kas tad tur aizbrauca? Aizbrauca mûsu izglîtîbas ministrs, tagad arî mans kolçìis deputâts vienkârði, vai ne. Aizbrauca Pulka kungs, kluba "21" ideoloìijas, kâ saka, paudçjs, un ko viòð râdîja? Viòð râdîja kâ ar rievotâm riepâm skrien pa kâpâm, pa smiltîm, pa kalniem. Nu, aizgâja turpat arî miljons dolâru. 500 tûkstoð latu — vai mçs nevaram vienu priekðlikumu nobalsot? Es saprotu, es jums varu riebties, es esmu íirurgs, es esmu pieradis negulçt, es esmu nakti strâdâjis no vietas vairâk nekâ Birkava kungs kâdreiz pçc kârtas, un mans darbs ir saistîts bijis tieðâm, smags bijis, gaiss bijis lîdzîgs un asins ðíîduðas, bet es ïoti lûdzu tieðâm, nu, ienîstiet mani, bet atbalstiet Raunas vçsturisko ainavu. Es braukðu, kontrolçðu to izlietojumu, jums paðiem bûs prieks iebraukt ðajâ dzirnavu ielejâ ar ûdenskritumu, ar darbojoðamies dzirnavâm. Jumts iet bojâ, neliela summa, jums piedos Kristaps Serìis, viòð ir...

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks beidzies, Ozoliòa kungs. Leopolds Ozoliòð — otro reizi.

L.Ozoliòð. Paldies. 10 tûkstoði no 500 tûkstoðiem, mçs viegli atmetam 4 miljonus, Zîles kungs atceras. Mçs visi to atceramies, nav protestu, vajag, lûdzu, mçs jûs saprotam, bet saprotiet arî tos cilvçkus, kas dzîvo Raunâ, viòi grib palikt Raunâ, tas bûs viòu ienâkumu avots, tûrisms, palîdzçsim ðiem cilvçkiem saglabât vçsturisko Latvijas ainavu. Es neticu Valentînai Andrçjevai, pagâjuðâ reizç es ar viòu kontaktçjos par ðiem jautâjumiem, viòa mani piekrâpa.

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks beidzies, Ozoliòa kungs. (Starpsauciens: "Jirgen, tu neatriebsies cilvçkam!") Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par papildlaika pieðíirða-nu deputâtam Ozoliòam. Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 24, atturas — 15. Papildlaiks netiek pieðíirts.

Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 315. priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Leopolds Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 21, pret — 22, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 316. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs deputâts Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija. (Starpsauciens no zâles: "Sâc ar otro teikumu...")

L.Ozoliòð (TKB). Es konsultçjos ar valsts sekretâri Andrçjevu pagâjuðâ budþeta aizstâvçðanas reizç, pirms tam un aiztâvot budþetu viòa teica: jâ, jâ, tur tâ nauda vajadzîga ir, un tâ nauda bija vajadzîga Celulozes fabrikas priekðprojektam, bija izdalîts 300 tûkstoði latu, es lûdzu vçstures, kultûras pieminekïa konservâcijai, un tikai konservâcijâm, brûkoðiem mûriem, brûkoðâm mâjâm, un pietiktu daþus objektus vismaz saglabât, lai tos vçlâk varçtu restaurçt. Andrçjeva teica, jâ, jâ, mçs to naudu atradîsim, nobalsoja, ka nav ðie 100 tûkstoði pieðíirami, lûk, ðim darbam. Ðodien ir zinâms, ka ðî organizâcija, kas strâdâ meþa dienestâ ðo priekðprojektu ir stâdîjusi, bet nav iztçrçjusi tieði 100 tûkstoð latu. Nu, Valentîna Andrçjeva ir darbâ, ministri mainâs, un mûsu kultûras un vçstures arhitektûras pieminekïi brûk. Lûk, to es gribçju pateikt, jo, izdalot paðvaldîbâm ðo naudu, mçs varçsim glâbt ðos kultûras, vçstures pieminekïus. Lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 316.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 16, pret — 22, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis (TB/LNNK). 317. ir deputâtes Janînas Kuðneres priekðlikums, komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât deputâts Kostanda, frakcija "Latvijai".

O.Kostanda (TKL). Godâjamie kolçìi! Pavisam neilgi pirms neliela brîþa ðeit nâca deputâti tribînç un teica, ka viòi stâv un krît par to, lai Jûrmalâ Majoru skolas celtniecîbu pabeigtu, viòi ir gatavi balsot un balsoja par to, lai tam pie-ðíirtu 400 tûkstoðus latus, nu, droði vien tâpçc, ka daudzi no kungiem dzîvo Rîgâ, Jûrmalâ, viòu bçrni pçc tam varçs iet tur skolâ, bet padomâsim par citiem. Padomâsim par mûsu tautu, kas dzîvo ne tikai Rîgâ un Jûrmalâ, kas dzîvo tâdâ novadâ kâ Latgale. Padomâsim par to, ka arî Ludzas vidusskolas, ir jâpabeidz, un ðeit naudas avots nebût nav kaut kâds mîklains, tas neprasa nekâdu bezdeficîta budþeta veidoðanu, ðis naudas avots ir par izciliem sasniegumiem sportâ, no ðejienes, no ðî miljona paòemt 200 tûkstoðu, un tas nav nekas traìisks. Es aicinu jûs atbalstît arî Latgales novada bçrnu iespçjas izglîtoties, iespçjas saòemt pilnvçrtîgu izglîtîbu, mâcîties gaiðâ skolâ, kuru var saukt tieðâm par gaismas pili. Es runâðu otrreiz, jau 30 sekundes.

Es vçlreiz pat gribu uzsvçrt sekojoðu pamatojumu. Ðeit ir runa — balvas par izciliem sasniegumiem sportâ, tad lûdzu es gribu vçrst jûsu uzmanîbu uz to, ka, piemçram, rokasbumbâ tieði ludzânieðiem gan meitençm, gan zçniem ir ðie izcilie sasniegumi sportâ vienâ sekojoðâ sporta veidâ kâ rokasbumba, praktiski mûsu vadoðâ sievieðu komanda rokasbumbâ, gandrîz visas ir no Ludzas. Praktiski katrs treðais puisis, kas spçlç rokasbumbu, ir no Ludzas, vai tad tieðâm kâ balvu par izciliem sasniegumiem sportâ mçs ludzânieðiem nevaram tad pieðíirt ðos 200 tûkstoðus latus Ludzas vidusskolas celtniecîbas darbu pabeigðanai.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 317.priekðlikumu, ko iesniegusi deputâte Kuðnere. Lûdzu rezultâtu! Par — 22, pret — 20, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis (TB/LNNK). 318. deputâta Ozoliòa priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs deputâts Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Ðî skola, cienîjamie deputâti, ir Mâra Gaiïa dzîvesbiedres "bçrns". Viòa ir projektçjusi. Ar varenu vçrienu ir uzsâkta ðîs skolas celtniecîba. Un patiesi, varbût ðo bçrnu Latvijâ ir tik maz un viòu kïûst arvien mazâk, pateicoties mûsu izcilajai attieksmei valsts veidoðanâ. Tomçr jums ir amerikâòu kristîgâ draudze palîdzçjusi uzlikt jumtu, un ðodien izlaupa atlikuðos bûvmateriâlus, jo celtniecîbu turpinât nav iespçjams. Ðî nelielâ summa — 15 000 latu ðai Rîgas rajona Salas pagasta vidusskolas çkas celtniecîbai, bet konservâ-cijai, gaidot jauno paaudzi, kas varbût bûs saprâtîgâka, loìis-kâka un savu valsti vairâk mîloða kâ mçs. Tieði tâpçc...

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks beidzies.

L.Ozoliòð. 30 sekundes. Tieði tâpçc es lûdzu nepakïauties valsts sekretâriem kâ Andrejevas kundzei, kurai mçs iedevâm pilsonîbu par îpaðiem nopelniem. Cerçdami, ka viòai tieðâm bûs îpaði nopelni. Bet es redzu, ka viòa, dîdot (nu viòa ir simpâtiska kundze), dîdot mûsu ministrus vîrieðus, panâk to, ka neviens priekðlikums, kas atbalstîtu Latvijas attîstîbu, sabiedrîbas veidoðanu, savâkt ðîs mazâs meitenîtes no Èaka — Marijas ielas, iekârtot ðajâ Salas pagasta vidusskolâ, kristîgâ skolâ, mâcîtu viòas kristîgâ morâlç.

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks beidzies.

L.Ozoliòð. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Mîïie draugi! Ðodien mums atkal ir jautâjums par to, ko es vienmçr uzdodu. Vai ðie 15 000 latu, kas ir vienas zelta medaïas, ja, protams, mçs novçrtçsim vienu zelta medaïu ar 15 000 latiem, ar valsts vçl nodokïiem, vai mums ðinî gadîjumâ ðî zelta medaïa, ko mçs gribam ieekonomçt tik cîtîgi, ir vçrta to, lai nekonservçtu ðo skolu? Man liekas — nç. Un es domâju, ka liela daïa sportistu, kaut viòi varbût ir smagâ finansiâlâ stâvoklî, bet, ja viòi zinâtu, ka ðî zelta medaïa, un vajadzçs laikam arî visiem teikt — tâ ir skola, kas ir Latvijâ neuzbûvçta vai neiekonservçta, lai tâ tiktu uzcelta. Tâ ir ðî dilemma, ðîs zelta medaïas cena. Es domâju, ka liela daïa sportistu, kad bûs ðîs medaïas dâvinâðana vai konverta dâvinâðana... Pus minûti. Liela daïa ðo sportistu atteiksies no ðîs zelta medaïas, un ðîs naudas summas ðodien Latvijâ ir ar asarâm iegûtas. Gan sportistiem, patieðâm. Bet drîzâk caur to, no kurienes jûs gribat ðo naudu atòemt. Ðodien, es skatos, lielâkâ daïa vçl smaida vai priecâjas. Nu priecâjieties, "Tçvzeme", priecâjieties, "Ceïð", priecâjieties, "kristîgie", papriecâjieties vairâk. Tie ir jûsu lauki, mûsu lauki.

Sçdes vadîtâjs. 30 sekundes ir pagâjuðas.

M.Lujâns. Balsojiet! Tâs ir jûsu tiesîbas.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 318. priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 21, pret — 19, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 319. ir Eiropas lietu komisijas priekðlikums. Komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 320. ir deputâtes Janînas Kuðneres priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Uldis Veldre, frakcija "Latvijai".

U.Veldre (TKL). Godâtie kolçìi! Vai mçs neaiziesim tik tâlu, ka attâlâkie rajoni, nu jâsaka, kâdus 50—70 kilometri no Rîgas, sâks domât — kâdçï mums vajadzîga tâda valdîba vai valsts? Latgale kâdreiz bija Vitebskas guberòâ, alûksnieði bija Zviedrijas padotie. Varbût mçs izstâsimies no ðîs valsts, kas izglîtîbu nîdç, genocîds pret tautu, un viss bûs kârtîbâ? (Starpsaucieni: "Pareizi, 15 gadi draud par valsts nodevîbu.")

Sçdes vadîtâjs. Leopolds Ozoliòð, frakcija Tautas kopa "Brîvîba".

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie nakts viesi! Ir jau laiks tomçr arî mums, ðeit balsojot, saprast, ka lîdzdalîba Eiropas Savienîbas programmâ, tâ ir nauda, ko mçs maksâsim kâdam îpaði par ko? Galvenokârt ierçdòu algâm, braucieniem, komandçjumiem. Un kas ir 159 000? Lûdzu, es saprotu, Kuðnere varbût nav piemçrota lûdzçja, bet Ludzas vidusskola un tâ ir izglîtîba. Tâ ir izglîtîba, ar kuru mçs varçtu varbût nâkamâs paaudzes laikâ ieiet ðajâ Eiropas Savienîbâ. Es lûdzu atbal-stît. Es lûdzu atbalstît ðo 50 000 latu Ludzas vidusskolas celt-niecîbas darbu turpinâðanai. Tas bûs jûsu ieguldîjums mûsu ceïâ uz Eiropas Savienîbu.

Sçdes vadîtâjs. Roberts Jurdþs, frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK.

R.Jurdþs (TB/LNNK). Cienîjamais Prezidij! Cienîjamais premjerministr! Es esmu no Ludzas, un 50 000 neatrisinâs Ludzas vidusskolas problçmu. Jo, teiksim, ir Ludzâ arî slimnîca, kas ir ar jumtu un ar logiem. Un, lai pabeigtu ðo, slimnîcu, vajag 5 miljonus. Ludzas vidusskolas celtniecîbai... Viòai nav jumta pat. Viòai vajag vairâk nekâ 5 miljonus. Un tas, ja mçs ðogad noòemam 50 000, tas neko neatrisina. Es aicinu noraidît, jo ðie priekðlikumi ir destruktîvi ðâ gada budþetam.

Sçdes vadîtâjs. Leopolds Ozoliòð — otro reizi.

L.Ozoliòð (TKB). Es brînos, kâ mûsu vectçvi un tçvi bija izglîtîbas un kultûras darbinieki. Un Jurdþa kungs, manu-prât, ka tavi senèi dzird, ko tu paðreiz runâ. Ka 50 000 latu neatrisinâs problçmu. Jâ, nevarçs nobeigt ðo skolu, bet tâ negrûs tâlâk. Paðreiz veidojas jaunas pilsdrupas visâ Latvijâ — Aizputç, Ludzâ, Skrundâ, Rîgâ. Es lûdzu ðo naudu tikai konservâcijai. Tâpat kâ kultûras un vçstures pieminekïiem.

Sçdes vadîtâjs. 30 sekundes ir pagâjuðas.

L.Ozoliòð. Latvija grûst, un jums ir jâsaprot to. Kâds ceïð uz Eiropas Savienîbu! Plika zeme viòiem vajadzîga ir, un mûsu lçtâs, baltâs darba rokas. (Starpsauciens: "Kur tad tu dabûsi to naudu?")

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 320.priekðlikumu, ko iesniegusi deputâte Kuðnere. Lûdzu rezultâtu! Par — 20, pret — 19, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis. 321. — LZS, KDS priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem pret atbildîgâs komisijas atzinumu iebildumu nav. Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 322. — deputâta Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs deputâts Leopolds Ozoliòð, frakcija Tautas kopa "Brîvîba".

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Deputâts Jânis Lagzdiòð teica, ka es galîgi neko nesaprotu no Saeimas darba. Un tas ir apliecinâjums, jo es negûstu nevienu atbalstu. Viòð saka — tu arî nekad negûsi atbalstu. Tev vajadzçja iesniegt trîs, èetrus priekðlikumus, un varbût, ka tad divi bûtu guvuði atbalstu. Nu citi deputâti to saprot, un es redzu, ka daudzi vispâr nav neko iesnieguði un tagad var mierîgi gulçt, jo viòiem nav nekas jâaizstâv. Bet es lûgtu òemt vçrâ, ka, lûk, ðîs dotâcijas, kas ðeit ir par 17 miljoniem, tâs necietîs, ja mçs jau pabeigsim daïu no ðîs Rîgas rajona Salas pagasta vidusskolas. Un ðeit varçtu savâkt pa ielu klîstoðos bçrnus. Ðodien strîdas, vai Rîgâ viòu ir 30 tûkstoði vai 3 tûkstoði. Kaut viòu bûtu tûkstotis, kaut viòu bûtu 500, viòus varçtu tâdâ skolâ, kas ar kristîgu virzienu, ar kristîgu morâli, es ceru, ka ðodien, ðonakt balsos par ðo priekðlikumu Kristîgo demokrâtu frakcija. Viòu kolçìi...

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks ir beidzies.

L.Ozoliòð. 30 sekundes lûdzu, es pabeigðu tûlît. Otro reizi.

Sçdes vadîtâjs. Otro reizi — Leopolds Ozoliòð. Lûdzu!

L.Ozoliòð. Es ceru, ka balsos Zemnieku savienîba, es ceru, ka balsos "Latvijas ceïð", jo tas tieðâm ir ceïâ nevis uz Pleskavu, bet uz Eiropas Savienîbu. Kâ mçs varam raþot atbilstoðu produkciju, ja mums nav izglîtotu cilvçku, kas to varçtu raþot. Lûdzu atbalstît ðo manu priekðlikumu par Rîgas rajona Salas pagasta vidusskolas celtniecîbu.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 322.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 15, pret — 17, atturas — 32. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu, tâlâk!

V.Balodis (TB/LNNK). 323. — deputâta Baloþa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret atbildîgâs komisijas atzinumu — neatbalstît deputâta Baloþa priekðlikumu — nav. Deputâti lûdz balsot. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 323.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Vents Balodis. Lûdzu rezultâtu! Par — 17, pret — 32, atturas — 20. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu, tâlâk!

V.Balodis. 324. — LZS, KDS priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi, jo tas ir iestrâdâts jau komisijas 113.priekðlikumâ.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti komisijas atzinumam piekrît. Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 325. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 325.priekðlikumu, ko ir iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 13, pret — 24, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis . 326. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs . Deputâti komisijas atzinumam... Deputâti lûdz balsojumu. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 326.priekðlikumu, ko ir iesniedzis deputâts Ozoliòð un atbildîgâ komisija atbalstîjusi. Lûdzu rezultâtu! Par — 43, pret — 12, atturas — 24. Priekðlikums pieòemts. (Zâlç aplausi.) Lûdzu tâlâk!

V.Balodis . 327. ir Ministru kabineta priekðlikums — atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis . 328. ir finansu ministra Zîles priekðlikums, atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis . 329. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums. Komisijâ nav atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs . Runâs deputâts Leopolds... Leopolds Ozoliòð atsauc savu priekðlikumu. Paldies! Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 330. ir arî ir Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâti par komisijas atzinumu — neatbalstît deputâta Leopolda Ozoliòa 330.priekðlikumu — neiebilst. Komisijas atzinums pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 331. ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâti lûdz balsot. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Deputâts Èerâns vçlas runât. Lûdzu!

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Es pateicos Budþeta un finansu (nodokïu) komisijai par to, ka tâ ir atbalstîjusi ðo priekðlikumu, un ïoti ceru, ka arî Saeimâ politisko partiju pârstâvji nebûs mainîjuði savu viedokli un atbalstîs ðo priekðlikumu. Jo ðî faktiski ir pçdçjâ iespçja, kâ mçs ðajâ budþeta projektâ uz nâkamo gadu varam iestrâdât zinâmu naudas palielinâjumu, lîdzekïu palielinâjumu skolu datorizâcijas programmai. Un es nedaudz gribu runât par ðo lîdzekïu avotu. Neapðaubâmi, ðî valsts informâcijas tîkla aìentûra un ar to saistîtâs investîcijas ir vajadzîgas, bet es gribu vçrst uzmanîbu uz to, ka tur ir ne tikai ðie 1,3 miljoni, bet arî vairâk nekâ 4 miljoni kâ kredîts, un ðî informâcijas tîkla aìentûra bûs iestâde, no kuras valsts pârvaldes iestâdes savus pasûtîjumus tâlâk pasûtîs, pirks un maksâs par tiem naudu.

Sçdes vadîtâjs . Runas laiks beidzies.

K.Èerâns . Otro reizi.

Sçdes vadîtâjs . Otro reizi?

K.Èerâns . Jâ.

Sçdes vadîtâjs . Kârlis Èerâns — otro reizi.

K.Èerâns . Jâ, un kâ jau es teicu, ka ðis lîdzekïu novirzîjums skolu datorizâcijai, tas ir stratçìisks mçríis, un es saprotu arî Budþeta komisijâ cilvçkus, kas atbalstîja ðo priekðlikumu tieði no ðî avota, deva tam prioritâti, arî acîmredzot ir pietiekami rûpîgi ðo jautâjumu izvçrtçjuði. Un es lûdzu arî Saeimu nobalsot par ðî priekðlikuma atbalstîðanu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par deputâta Èerâna priekðlikumu nr. 331., ko atbildîgâ komisija atbalstîjusi. Lûdzu rezultâtu! Par — 22, pret — 23, atturas — 31. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis (TB/LNNK). 332. ir frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums, un komisija to ir atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 332. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK un atbildîgâ komisija ir atbalstîjusi. Lûdzu rezultâtu! Par — 41, pret — 16, atturas — 9. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 333. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 333. frakcijas "Latvijai" priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 14, pret — 31, atturas — 19. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis . 334. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums, un ko-misija to ir atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 334. priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð un at-bildîgâ komisija atbalstîjusi. Lûdzu rezultâtu! Par — 27, pret — 20, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 335. ir deputâta Kreitusa priekðlikums, ko ko-misija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vai deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam neatbalstît 335. priekðlikumu? Iebildumu nav. Komisijas atzinums pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis . 336. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Ko-misija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Runâs Jânis Kazâks, frakcija "Latvijai".

J.Kazâks (TKL). Labrît, dârgie kolçìi! Mçs visi atceramies vçl tîri labi situâciju, kad ðie Vaiòodes iedzîvotâji piketçja Vaiòodç. Paldies Dievam, jâsaka, ka uz ðodienu ðis jautâjums daudzmaz ir atrisinâts, bet ðis jautâjums atrisinâts praktiski ir tikai lîdz gada beigâm. Un lai varçtu normâli pieòemt jauno Dzelzceïa likumu, kas sâks savu darbîbu apmçram kaut kur marta beigâs, respektîvi, pirmâ kvartâla beigâs, mçs lûdzam nelikvidçt ðo labi iesâkto Satiksmes ministrijas darbu, mçs lûdzam, lai ðis vilciens, ðis pârvadâjumu veids vçl saglabâjas vismaz pirmo ceturksni, tâpçc es lûdzu atbalstît ðo ideju.

Sçdes vadîtâjs . Leopolds Ozoliòð, frakcija Tautas kopa "Brîvîba".

L.Ozoliòð (TKB). Avots ir viens. Avots — Valsts informâcijas tîkla aìentûra. Es apsolos, ka es pasekoðu, lûk, ðo lîdzekïu izlietojumam, jo jûs tikko noraidîjât jeb nevis noraidîjât, bet ïâvât sabrukt Stâmerienas pilij. Es biju mçnesi... pirms mçneða es biju Stâmerienas pilî, un paðreiz tur iebrûk griestu pârsedze èetrâs telpâs. Gorbunova kungs tur ir bijis pagâjuðajâ gadâ un solîjis atbalstu ðâs pils saglabâðanâ. Tâ ir izcila arhitektûras balva mûsu nâkamajâm paaudzçm. Bet diemþçl tâ palîdzîba ir vajadzîga tûlît un nekavçjoties. Es neteicu jums neko, jo domâju, ka jûs sapratîsit un atbalstîsit, jo komisija to jau bija atbalstîjusi. Bet jûs nobalsojât pret. Tâpçc lûdzu nobalsot ðo reizi vismaz par frakcijas "Latvijai" priekðlikumu, lai tas dzelzceïð darbotos. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Odisejs Kostanda, frakcija "Latvijai".

O.Kostanda (TKL). Godâjamie kolçìi! Nesen kopâ ar Jâni Kazâku mçs no frakcijas "Latvijai" apmeklçjâm Vaiòodi un Priekuli, runâjâm ar iedzîvotâjiem, un jâsaka, ka iedzîvotâji ar nicinâjumu runâ par to teâtri, ko sarîkoja Valsts prezidents Ulmanis un satiksmes ministrs Vilis Kriðtopans, kas teica, nu lûdzu, lûdzu pârtrauciet barikâdes, mçs jums atjaunojam dzelzceïa pasaþieru satiksmi, nodibinam, lûk, akciju sabiedrîbu "Vaiòodes dzelceïð". Neviens netic tam. Nekâdas droðîbas nav par to, vai tas turpinâsies, vai ðis dzelceïð funkcionçs arî nâkoðajâ gadâ. Tâpçc es domâju, ja mçs negribam Vaiòodes barikâþu atkârtoðanos un to pieaugumu ar vçl lielâku sparu, tad aicinu atbalstît ðo frakcijas "Latvijai" priekðlikumu — pieðíirt dotâciju 210 000, lai ðis novads turpinâtu attîstîties, lai pasaþieri varçtu nokïût uz savâm darba vietâm, bçrni uz skolâm un mçs nesagaidîtu jaunus un vçl plaðâkus nemierus.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs... es atvainojos, Vilis Kriðtopans, satiksmes ministrs.

V.Kriðtopans (satiksmes ministrs). Godâjamo Prezidij, godâjamie deputâti! Kâ vienmçr Zîgerista partijâ ir noþçlojami demagogi un populisti, kuri absolûti neorientçjas ðajâ situâcijâ, un no ðî balsojuma nav atkarîga Vaiòodes lînijas eksistence jeb neeksistence. Tâ kâ es lûdzu deputâtus neatbalstît ðo priekðlikumu, kurð, kâ vienmçr, ir izrauts no konteksta, kâ vienmçr, tiek mânîti cilvçki, tauta, par ko jûs tik daudz runâjat, un Vaiòodes lînijas eksistence nav atkarîga no ðî balsojuma. Vçlreiz es gribu lûgt deputâtus balsot un atbalstît Ministru kabineta viedokli.

Sçdes vadîtâjs. Odisejs Kostanda — otro reizi.

O.Kostanda (TKL). Godâjamie kolçìi! Satiksmes ministrs ar savu uzrunu un izturçðanos pret Saeimas deputâtiem, pret visa Kurzemes novada iedzîvotâjiem, pret Vaiòodes un Priekules iedzîvotâjiem tikai apstiprinâja, ka ðo iedzîvotâju emocijâm attiecîbâ pret viòu ir taisnîba. Viòð laikam iedomâjas, ka Vaiòodes–Priekules–Liepâjas lînija funkcionçs tikai no viòa tukðajiem solîjumiem. Tâ, kolçìi, nav. Tâpçc aicinu nobalsot par to, lai mçs pieðíirtu ðo dotâciju, jo tâ ir pamatâ tam, lai ðî dzelzceïa lînija tiktu saglabâta un pasaþieru satiksme — nodroðinâta.

Sçdes vadîtâjs. Imants Liepa, frakcija "Latvijai".

I.Liepa (TKL). Augsti godâtais sçdes priekðsçdçtâj, cienîjamie kolçìi! Ja jau kaut ko motivç, tad vajag motivçt ar loìiku un ar skaitïiem. Satiksmes ministrs Kriðtopans allaþ ir uzsvçris faktu, ka, lûk, ðî lînija ir nerentabla un tâdçï tâ ir slçdzama. Tagad viòð apgalvo, ka 210 000 — tas nav nekas. Kurai no ðîm versijâm tagad lai ticam? Nâciet, ministra kungs, un paskaidrojiet to. (Starpsauciens no zâles: "Viòð to nesaprot!")

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Nevçlas. Debates slçdzam. Lûdzu zvanu un lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 336. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 26, pret — 19, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts.

Godâtie kolçìi! Izskatîsim astoòu deputâtu iesniegumu, kuri lûdz pârtraukt 4. decembra ârkârtas sçdi un turpinât to 8. decembrî pulksten 9.00. (Starpsauciens: "Tikai ne to!") Viens var runât par, viens — pret ðo iesniegumu. Vçlas runât Modris Lujâns, Tautas saskaòas partijas frakcija.

M.Lujâns (TSP). Cienîjamie kolçìi! Diemþçl neviens no Saeimas ârstiem nevçlçjâs izteikties, bet es domâju, ka, ja kâds no Saeimas ârstiem reâli padomâs, tad viòð arî reâli varçtu pateikt. Jûs paskatieties, es skatos no malas un redzu ðîs ministru izmocîtâs sejas, ðo cienîjamâ Krasta kunga izmocîto seju, es skatos uz mûsu cienîjamo Prezidiju, kura balss paliek ar katru brîdi klusâka. Ja es konkrçti pajautâðu lielâkajai daïai vairâkuma pârstâvjiem, par ko jûs, kungi, balsojat, tad es redzçðu to, ka varbût kâds atvçrs acis un teiks — jâ, es vçl balsoju par budþetu. Cienîjamie kolçìi! Pirmkârt, mums noteikti ir jârûpçjas par deputâtu arî un it seviðíi par ministru kungu veselîbâm. Jâstrâdâ, bûs smags nâkoðais gads, lai realizçtu ðo budþetu. (No zâles deputâts J.Sinka: "Tu izbeidz, ko kavç laiku!")

Tâpat arî cik jau ir bijuði nelaimes gadîjumi ar cienîjamajiem deputâtiem... Tâpat mani uztrauc jautâjums, kâ deputâti pçc tam vçlâk varçs nokïût mâjâs. Tâdçï mçs mierîgi varam, cienîjamie kolçìi, parunât nâkoðnedçï, mums nav nekur, cienîjamie kolçìi, jâuztraucas. Ðinî gadîjumâ cienîjamais vairâkums atkal, klaigâjot no vietas, cenðâs ietekmçt, cerot to, ka tâdâ veidâ jûs panâksit kaut ko. Jûs tikai pârvçrtîsiet ðo budþetu anekdotç. Jûs paði bojâjat savu veselîbu. Un pie reizes bojâjat arî tautas veselîbu. Tad, kad nâkoðpirmdien... mçs pirmdien mierîgi ðo jautâjumu pabeigsim, un es domâju, neviens no tâ nenomirs, jo budþets ir nâkoðâ gada budþets, tâdçï, cienîjamie kungi, nevajag ar rokâm mest, vajag rûpçties gan par tautas, gan arî par Saeimas un Ministru kabineta veselîbas stâvokli.

Tâdçï, es, cienîjamie kungi, aicinu ðo iniciatîvu atbalstît, un nevajag mât ar roku... vajag pareizi nobalsot un nopietni domât, jo pçdçjâ laikâ, man liekas, lielâkâ daïa no jums vairs pat nedomâ. Ja Kriðtopana kungs saka vienu informâciju, pçc tam saka otru informâciju... Kriðtopana kungs, jums vajadzçja iepriekðçjâ balsojumâ atbalstît opozîciju, aicinât, jo tie bûs tie 200 000 latu, lai nebûtu ðie zaudçjumi, ko jûs teicât. Un tâpat arî pârçjiem ministru kungiem vajadzçtu daudz nopietnâk pieiet ðim jautâjumam.

Un tâdçï es ceru... ja jau jûs tâ draudzîgi smaidât, beidzot esat pamoduðies, tas ir radoði un labi, un tâdçï es aicinu saprast un nobalsot... un nospiest to pogu, ko es lûdzu, tas ir, nobalsot par ðo iniciatîvu.

Sçdes vadîtâjs. Pret ðo iesniegumu vçlas runât Juris Vidiòð, frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK.

J.Vidiòð (TB/LNNK). Cienîjamais Prezidij un cienîjamie kolçìi! Ja mçs esam izturçjuði lîdz pulksten 3.19, es domâju, ðeit daudz vairâk nekas nav palicis. Ja Modris Lujâns varçja mûsu uzmanîbu saistît ar pliekaniem jokiem divarpus minûtes, tad es varu pateikt kâ ârsts, ka cilvçka iespçjas ir neizmçrojamas. Un tas apliecina tieði Lujâna uzstâðanos.

Bez tam, cienîjamie kolçìi, tad, kad mçs ierobeþojâm pirmo uzstâðanos uz vienu minûti, ïoti spilgti apliecinâja, cik labi ðinî minûtç var ielikties, piemçram, deputâts Èerâns, kas ïoti loìiski varçja minûtes laikâ pamatot savus argumentus un tâpat Kostandas kungs, kas lîdz pçdçjai sekundei norunâja un pamatoja savu domu. Tâ kâ es aicinu neatbalstît ðo deputâtu priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu izlemsim jautâjumu balsojot. Lûdzu balsot par sçdes pârtraukðanu un turpinâðanu 8. decembrî pulksten 9.00. Lûdzu rezultâtu! Par — 28, pret — 44, atturas — 12. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu, Baloþa kungs, turpinâm izskatît likumprojektu.

V.Balodis (TB/LNNK). Paldies! 337. Deputâtu Kreitusu priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs Aivars Kreituss, pie frakcijâm ne-piederoðs deputâts.

A.Kreituss (pie frakcijâm nepiederoðs deputâts). Cienîjamie deputâti! Satiksmes ministrijas kopçjais finansçjums pieaudzis no budþeta 2,1 reizi. Visâdas mistiskas programma — valsts informâcijas tîkla izveidoðana un tâ tâlâk. Nozares vadîbai paredzçtâ summa ðeit ir redzama. Tâ ir 1, 148 miljoni. Es domâju, no tâs investîciju daïas, kas ir 270 000 ðajâ daïâ, mçs varçtu izdalît 170 000. Es domâju, ka Kriðtopana kungs saprot, ka no tâs milzîgâs summas, kas ministrijai ir nâkusi klât, tâ ir niecîga summa — 170 000. It îpaði òemot vçrâ, ka Parlamentârâ izmeklçðanas komisija 3 miljonu lietâ konstatçja, ka zog kâ traki. Zog kâ traki. Valsts kontrolei ir uzliktas papildfunkcijas — kontrolçt paðvaldîbas. Nauda praktiski nav iedota. Mans lûgums ir tomçr skatîties un ðo nelielo naudiòu — 170 000 noziedot, un tad es justu, ka Kriðtopana kungs tieðâm grib, lai 3 miljonu lietu atmasko un lai kaut ko dara trakâs zagðanas apturçðanâ.

Sçdes vadîtâjs. Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Valsts kontrole ir viena no tâm institûcijâm, kura ir nostiprinâta mûsu Satversmç un kurai ir ïoti bûtiskas funkcijas mûsu valstî, vai, pareizâk sakot, tai ðîs bûtiskâs funkcijas bûtu jârealizç, bet diemþçl ierobeþoto resursu dçï tâ ðo darbu spçj izdarît ïoti ierobeþoti. Tas, ka mums problçmas ar valsts lîdzekïiem mûsu valstî pastâv un ir ïoti lielas, es domâju, tas ir katram skaidrs. Tâpçc man bûtu liels lûgums — atbalstît ðo priekðlikumu un tomçr iedot Valsts kontrolei kaut nedaudz vairâk ðo finansçjumu, lai varçtu tikt veiktas arî plaðâkâ apjomâ uzòçmumu un iestâþu ðîs revîzijas un kaut nedaudz vairâk vietâs tiktu iedzîvinâta tomçr ðî likumîba un kârtîba rîcîbâ ar valsts mantu un lîdzekïiem. Es lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vai vçl kâds vçlas runât debatçs par ðo priekðlikumu? Vilis Kriðtopans, satiksmes ministrs.

V.Kriðtopans (satiksmes ministrs). Godâjamie kolçìi! Es negribu aizkavçt jûs vairâk. Es uzstâjos pçdçjo reizi. Es vienkârði jûs gribu informçt: Satiksmes ministrijai pieaugums budþetâ kâ tâds vispâr nav. Valsts informâcijas tîkla aìentûra, kura ir ierakstîta Satiksmes ministrijas budþetâ, apkalpo Valsts ieòçmumu dienestu, muitu, Sociâlâs apdroðinâðanas fondu, Zemes dienestu un tâ tâlâk. Visus dienestus, atskaitot Satiksmes ministriju. Un viss ðis pieaugums, ko jûs nosaucât, neattiecas uz Satiksmes ministriju. Tâpçc es lûdzu turpmâk nesaukt ðos skaitïus, ka Satiksmes ministrijai ir kaut kâds pieaugums. Lûdzu, protams, neatbalstît ðo priekðlikumu.

Vçl jo vairâk. Ðis balsojums, ko nobalsoja, atòemt 0,5 miljona latu valsts nozîmes datu pârraides tîklam, vistieðâkajâ veidâ ietekmçs tieði muitas, robeþapsardzes un citu dienestu darbu. Satiksmes ministrija acîmredzot ierosinâs valdîbai nodot Valsts informâcijas tîkla aìentûru kâdai citai ministrijai. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Jûsu laiks ir beidzies, Kriðtopana kungs! Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Augsti godâtie kungi! Lasiet to, par ko mçs balsojam. Kriðtopana kungs, mçs paðlaik runâjam par jûsu nozares vadîbu. Par jûsu ministrijas aparâtu. Un lieciet mieru Zemes dienestam un visâdâm informatîvâm sistçmâm. Labâk paskaidrojiet, jûsu nozares vadîbâ kâdçï vçl investîcijas ir vajadzîgas? Kuras algas jûs saòemsit no investîcijâm? Kriðtopana kungs, 170 000 latu vçrtîbâ. Es domâju, ka ðo naudu vajag vairâk Valsts kontrolei. It îpaði tâpçc, lai kontrolçtu paðvaldîbas. Kontrolçtu "Rîgas siltumu", kontrolçtu visas tâs nemâkulîbas, kas paðlaik notiek Rîgâ un ar iedzîvotâjiem. Un nejauciet kopâ tâs lietas, ko no jums neprasa ðobrîd, kas jau sen ir garâm, un deputâti ir piekrituði.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 337. priekðlikumu, ko iesnieguði deputâti Kreituse un Kreituss. Lûdzu rezultâtu! Par — 25, pret — 22, atturas — 23. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu, tâlâk!

V.Balodis (TB/LNNK). 338. ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisijâ nav atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs. Runâs Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Ðis priekðlikums ir saistîts ar to manu un citu Saeimas deputâtu novçrojumu, konstatçjumu, ka Valsts investîciju programmâ ðim nâkamajam gadam ir iekïauts Satiksmes ministrijas projekts — Pasaules bankas un Kuveitas fonda kreditçtais Latvijas autoceïu projekts. Ðos projektus ir paredzçts finansçt ar 1,5 miljoniem no Latvijas valsts pamatbudþeta. Mçs visi ïoti labi zinâm, ka pastâv valstî Autoceïu fonds, tas ir Satiksmes mi-nistrijas speciâlais budþets, kurâ tiek ieskaitîtas ïoti lielas naudas no akcîzes nodokïa, un nav nekâdas nepiecieðamîbas ðo naudu izdalît no valsts budþeta.

Mums ir arî vçstule no Finansu ministrijas, kurâ finansu ministrs apliecina, ka ðâds ir bijis arî Finansu ministrijas priekðlikums Ministru kabineta sçdç, bet diemþçl Kabinets tam neesot piekritis.

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks ir beidzies. Kârlis Èerâns — otro reizi.

K.Èerâns (TKL). Tâtad, òemot vçrâ to, ka arî finansu ministrs ir uzskatîjis to, ka ðî nauda bûtu sameklçjama no speciâlâ budþeta, es domâju, tas ir absolûti pamatoti, mums nevajadzçtu uzlikt ðajâ smagajâ situâcijâ vçl ðo slogu — 1,5 miljonu pamatbudþetâ un ðobrîd nobalsot vismaz par to, ka 0,5 miljons no ðîs naudas, no ðîm investîcijâm tiktu novirzîts zinâtniskâs darbîbas nodroðinâðanai. Es lûdzu par to nobal-sot un to atbalstît. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 338.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Èerâns. Lûdzu rezultâtu! Par — 16, pret — 24, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis (TB/LNNK). 339. priekðlikums ir deputâta Leopolda Ozoliòa priekðlikums. Komisijâ tas nav atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs. Runâs deputâts Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Vçlreiz labrît, kolçìi! Ðo priekðlikumu es noòemu, jo tas bija domâts Latvijas vçl zûdoðâs vçsturiskâs ainavas — alejas, skaistâs alejas Sloka—Kalnciema — pagrieziens glâbðanai. Domâju, ka tur jau sen vajadzçja izbûvçt otro ceïu, kur ir tas jaunais Lielupes tilts, un tas bûtu vajadzîgs. Tâpçc tâ nauda bûtu ðim ceïam, pagaidâm ierobeþojot kustîbas âtrumu. Bet kâ jau mçs esam nolçmuði ar Jûrmalas arhitektûras celtnçm — nav koka arhitektûras celtnes Jûrmalâ — nav problçmu. Nav pensionâru — nav problçmu. Nav skolnieku — nav skolu problçmu. Nav koku — nav problçmu. Paldies! Es noòemu ðo priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs. Paldies! Priekðlikums tiek atsaukts. Tâlâk, lûdzu, Baloþa kungs!

V.Balodis. 340. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 340.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par... Atvainojos, nav kvoruma balsoðanâ. Lûdzu zvanu! Lûdzu atkârtot balsoðanas reþîmu! Lûdzu atkârtoti balsot par 340.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 5, pret — 26, atturas — 30. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu, tâlâk!

V.Balodis. 341. ir deputâtu Kreitusu priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 341.priekðlikumu, ko iesnieguði deputâti Kreituse un Kreituss. Lûdzu rezultâtu! Par — 16, pret — 23, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu, tâlâk!

V.Balodis. 342. ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs deputâts Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai". Atkârtoti lûdzu deputâtus nestâvçt vidçjâ ejâ, jo tâdâ veidâ nav pârskatâma zâle.

K.Èerâns (TKL). Augsti godâtie deputâti! Òemot vçrâ to, ka mçs neesam, jûs neesat atbalstîjuði ne 338., ne arî tâlâkos sekojoðos priekðlikumus, tad ðis 342.priekðlikums ðajâ brîdî ir balsojams. Es aicinu to atbalstît un tomçr apzinâties to smago situâciju, kas mums ir ar skolotâju darba algâm, un izmantot ðo iespçju — palielinât ðo skolotâju darba algas fondu par 1,5 miljoniem latu. Es domâju, ka pastâv visas iespçjas realizçt ðo projektu no Satiksmes ministrijas speciâlâ budþeta lîdzekïiem, no Valsts autoceïu fonda. Ja ir runa par Pasaules bankas un Kuveitas fonda projektu, ðeit ir pilnîgi reâla vieta, kur mçs varam nobalsot, ka pilnîgi reâlu naudu — 1,5 miljoni latu — skolotâju algu palielinâðanai. Es lûdzu deputâtus izdarît to. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 342. priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Èerâns. Lûdzu rezultâtu! Par — 20, pret — 25, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu, tâlâk!

V.Balodis. 343. Deputâta Èerâna priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs deputâts Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Godâtie deputâti! Ja jûs nevarat atbalstît 1,5 miljonu, atbalstiet, lûdzu, vismaz ðo 1 miljonu! (Zâlç smiekli.) Skolotâji jums pateiks paldies. Paldies jums!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðos nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 343.priekðlikumu, kuru iesniedzis deputâts Èerâns. Lûdzu rezultâtu! Par — 21, pret — 26, atturas — 24. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis. 344. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 344. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 10, pret — 32, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu, tâlâk!

V.Balodis. 345. LZS, KDS frakcijas priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret komisijas atzinumu nav. Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 346. ir finansu ministra Zîles priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 347. Tautas kopas "Brîvîba" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam — neatbalstît ðo priekðlikumu? Deputâti lûdz balsojumu. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 347. priekðlikumu, kuru iesniegusi Tautas kopas "Brîvîba" frakcija. Lûdzu rezultâtu! Par — 14, pret — 27, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu, tâlâk!

V.Balodis. 348. ir Tautas kopas "Brîvîba" frakcijas priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu deputâtus balsot par 348.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija Tautas kopa "Brîvîba". Lûdzu rezultâtu! Par — 10, pret — 28, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis. 349. ir Tautas kopas "Brîvîba" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs Andris Rubins, frakcija Tautas kopa "Brîvîba".

A.Rubins (TKB). Deputâti! Lietas bûtîba ir, ka es kâ pro-fesors âdas un vençriskâs slimîbâs gribçtu, lai jûs atbalstîtu, ka no kopçjâs summas tiktu izdalîta tikai viena devîtâ daïa sifilisa, gonorejas, hlamîdiju un trihomonolozes profilaksei, diagnostikai un ierobeþoðanai. (Starpsauciens: "Runâ par sifilisu!") Sifiliss latîniski jeb grieíiski luess ir sçrga. Un ðî sçrga ir pâròçmusi Latviju. 1996.gadâ jau mums bija 29 bçrni ar iedzimtu sifilisu. Pie tam es gribu teikt, ka 1994.gadâ 1500 pieauguðajiem bija sifiliss, 1995.gadâ — 2154 pieauguða-jiem bija sifiliss, 1996.gadâ — 3124 un 1997.gadâ ap èetri tûkstoði slimnieku ar sifilisu.

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks beidzies.

A.Rubins. Vçl 30 sekundes.

Sçdes vadîtâjs. Andris Rubins — otro reizi.

A.Rubins. Diemþçl kopâ ar sifilisu ienâk arî AIDS. Ar AIDS ir vieglâk, no vienas puses, jo tie slimnieki nomirst, bet sifiliss tiek pârmantots. Cilvçki var kïût gan akli, gan ir neirosifiliss, un ðîs sekas mums bûs jâârstç. Ðo 30 iedzimto sifilisa slimnieku ârstçðana valstij izmaksâ 3 miljonus. Es lûdzu jûs balsot, lai mçs, dermatovenerologi, tieði atbildçtu par ðo sifilisa profilaksi, lai tauta zinâtu, kâ var saslimt ar to. (No zâles ministrs V.Makarovs: "Ko muldi!")

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks beidzies.

A.Rubins. Ja jûs man dosiet vçl vienu minûti laika, es jums pastâstîðu vienu piemçru no prakses.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu, lûdzu balsot par runas laika pagarinâðanu deputâtam Rubinam. (Starpsauciens: "Nevajag!") Lûdzu rezultâtu. Par — 41, pret — 29, atturas — 9. Pieòemts lçmums. Lûdzu, viena minûte!

A.Rubins. Piemçram, cilvçki nezina, kâ saslimst ar sifilisu. Es aizeju uz Centrâlo tirgu, jûs jau zinât, es pazîstu no strâdnieka lîdz ministram. Gaïas izcirtçji man prasa, kâda situâcija? Es saku, kâdas briesmas. Viòi saka, mums tas nedraud, jo mçs tikai ar orâlo seksu nodarbojamies. Es saku, ar to jau vçl vairâk var saslimt. Tâpçc vajadzîga profilakses lîdzekïiem nauda. Tas, deputâti, jums ir jâsaprot. Mçs to izdarîsim, lîmenis kritîsies, un mums nebûs tâdas sekas. Jau trîs gadus par to mçs runâjam. Netiek izdalîta nauda sifilisa profilaksei, un tas netiek veikts. Tâpçc tas lîmenis aug, un tâs sekas mums bûs neprognozçjamas. Paldies par uzmanîbu!

Sçdes vadîtâjs. Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Par cik ir jau rîta stunda, un alkoholu tirgo cauru diennakti veikaliòi, un Èaka–Marijas iela strâdâ, un mûsu meitenes ir apmâcîtas uz koka puïíîti uzvilkt prezervatîvu, tad Rubina kunga briesmas, ko viòð mums te pârstâsta, varbût nemaz nav tik lielas. Bet tomçr vajadzçtu atbalstît Rubina kunga priekðlikumu, un proti, kâpçc. Jo ðî ir profilaktika! Mçs runâjam par sekâm, par sifilisu, par AIDS. Bet tieðâm tâs ir tikai sekas. Rubina kungs, vai Tautas kopas "Brîvîba" frakcija rosina dot ðo naudu profilaktikai? Tâtad ðo slimîbu izplatîðanas ierobeþoðanai. Un te nevar bût iebildu-mi, jo tieðâm nakts dzîve mums ies secen ðonakt, jo mçs...

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks beidzies.

L.Ozoliòð. Jâ. Es ceru, ka daudzi no jums vienkârði ðodien nav pakïauti riskam, par ko runâja Rubina kungs. Tâdçï, lûdzu, nobalsojiet par ðo priekðlikumu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk deputâti debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 349.priekðlikumu, ko iesniegusi Tautas kopas "Brîvîba" frakcija. Lûdzu rezultâtu! Par — 35, pret — 20, atturas — 24. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 350. ir finansu ministra Zîles priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 351. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Runâs deputâts Ozoliòð, Tautas kopa "Brîvîba".

L.Ozoliòð (TKB). Kolçìi, es runâju par konservâciju, es runâju par profilaktiku, es runâju par izglîtîbas prioritâti. Un ðeit atkal es runâðu un atkal mçìinâðu jums paskaidrot, ka mçs cînâmies ar sekâm. Mçs izdalâm naudu. Ja jûs paskatâties ailç — 2 miljoni 110 000. Tas ir èetri miljoni dolâru. Kam? Pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Tâtad kâdiem darbiem, ko kâds darîs. Kas to darîs? Bezdarbnieki to darîs. Tâtad dosim kaut kâdus darbus bezdarbniekiem. Tâ es saprotu ðo priekðlikumu. Varbût tas ir kâ citâdi, lai Makarova kungs vai kâds cits paskaidro. Bet katrâ ziòâ bezdarbnieki ir tie, kas negrib vai galvenokârt neprot. Tâtad tie ir tie, kas nav mâcîti vai apmâcîti, vai kas nav mâcîjuðies. Tâ ir tâ sakne ðai bûtîbai. Kâpçc jâveic kâdi sabiedriskie darbi? Tieði tâpçc, ka mums ir cilvçki, kas neko neprot.

Sçdes vadîtâjs . Runas laiks beidzies. (Starpsauciens: "Pietiek!")

L.Ozoliòð . 30 sekundes, lûdzu.

Sçdes vadîtâjs . Leopolds Ozoliòð — otro reizi.

L.Ozoliòð . Tâdçï lûdzu novirzît nevis seku ârstçðanai vai seku likvidçðanai, bet izglîtîbai. Lai nebûtu ðâdas sekas, kuras prasa no mûsu budþeta. Tas darbs ir bezjçdzîgs, starp citu, 2 miljoni 110 tûkstoði. Ðeit vajag tikai 150 000 izglîtîbas pasâkumiem. Tas ir mans priekðlikums. Paldies!

Sçdes vadîtâjs . Paulis Kïaviòð, LZS, KDS frakcija.

P.Kïaviòð (LZS, KDS). Es gribçtu, pirmkârt, atgâdinât, ka neviens vairs radiofonu neklausâs jeb vçl nav sâkuði klausîties. Tâdçï no tâ viedokïa diez vai ir vçrts runât. Otrkârt. Ðo kompâniju, Ozoliòa kungs, jûs nepârliecinâsit. Tie jau ir savu lçmumu pieòçmuði, un ja jûs gribat zinât, kâds tas ir, tad tur var paskatîties, kas tur beigâs ir rakstîts, par ko ir komisija izðíîrusies. Lîdz ar to, es domâju, nu bûtu beidzamâ minûte, ka mçs ðo procesu saprotam un netçrçjam velti laiku. (Starpsauciens no zâles: "Ir bijuði gadîjumi, kad maina lçmumu!")

Sçdes vadîtâjs . Vairâk deputâti debatçs par ðo priekðlikumu pieteikuðies nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 351.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 16, pret — 25, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis . 352. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsojam!")

Sçdes vadîtâjs . Vai deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam? Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 352. priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 15, pret — 31, atturas — 20. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis . 353. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Runâs deputâts Leopolds Ozoliòð, frakcija Tautas kopa "Brîvîba".

L.Ozoliòð (TKB). Kolçìi, es atceros slaveno mûsu Ministru prezidentu, bijuðo "Latvijas ceïa" vadîtâju, arî bijuðo, ar Bir-kava kunga parakstu papîrus, kuri vçstîja par Traumatoloìijas un ortopçdijas zinâtniskâ pçtniecîbas institûta likvidâciju. Redziet, Labklâjîbas ministrijai ir raksturîgi to atbalstît, iepriekðçjie ministri, Viòíeïa kungs pats atteicâs labprâtîgi savlaicîgi. Labklâjîbas ministrijâ, lûk, ðîs reformas notiek tieðâm reformu pçc. Mçs esam liecinieki, ka Slimokase pat nezin, ko ar to naudu darît. Viena no Rîgas slimokasçm par ðo naudu nopçrk akcijas. Tâs zaudç vçrtîbu, kas maksâs? Ðodien mçs zinâm, ka rajona slimokase ar naudu kaut kur pazudusi. Nagobada kungs, es domâju, arî zina, kur tâ nauda paliek. 2—3% no kopçjâ budþeta aiziet birokrâtiem, organizatoriem, naudas dalîtâjiem...

Sçdes vadîtâjs . Runas laiks beidzies.

L.Ozoliòð . 30 sekundes lûdzu.

Sçdes vadîtâjs . Leopolds Ozoliòð — otro reizi.

L.Ozoliòð . Mâsiòas, dakterîði raksta katru dûrienu tik çrtâ vietâ, ka demonstrç un tieðâm râda mums, Dobeïa kungs, un tas maksâ 50 santîmu, tas maksâ 1 lats 20 santîmu. Tie papîri ir noçduði laiku ðiem cilvçkiem. Es lûdzu pârtraukt ðîs labklâjîbas sistçmas reformas. Atkal jauns projekts! Atdosim ðo naudu speciâlâs aprûpes budþetam. Un tie ir tikai 20 000 latu no 774 000 latu. Lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu. Netaisîsim reformas reformu pçc. Pietiek!

Sçdes vadîtâjs . Vairâk debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 353.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 22, pret — 26, atturas — 20. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 354. ir Ministru kabineta priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 355. ir LZS, KDS frakcijas priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem pret komisijas atzinumu iebildumu nav. Komisijas atzinums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 356. ir finansu ministra Zîles priekðlikums. Komisija atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis . 357. ir Ministru kabineta priekðlikums. Komisija atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâti tam piekrît. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 358. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Vai deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam — neatbalstît ðo? Nepiekrît. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 358.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 9, pret — 27, atturas — 20. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis . 359. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 359.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 9, pret — 30, atturas — 18. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis . 360. — deputâta Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi Antona Austriòa muzejam, mçs jau esam vienu priekðlikumu atbalstîjuði pirms tam.

Sçdes vadîtâjs . Vai deputâti prasa balsojumu par ðo priekðlikumu? Deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam.

V.Balodis . 361. ir deputâta... (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs . Es atvainojos, deputâts Ozoliòð tomçr pra-sa balsojumu par savu priekðlikumu. Lûdzu balsoðanas reþî-mu! Lûdzu balsot par 360.priekðlikumu, ko iesniedzis depu-tâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 2, pret — 29, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis . 361. ir deputâta Lagzdiòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi. (No zâles deputâts J.Lagzdiòð: "Noòemu!")

Sçdes vadîtâjs . Deputâts Lagzdiòð atsauc savu priekðlikumu. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis . 362. ir deputâta Lagzdiòa priekðlikums. Komisija...

Sçdes vadîtâjs . Deputâts Lagzdiòð atsauc savu priekðlikumu. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis. 363. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâts Leopolds Ozoliòð, Tautas kopa "Brîvîba".

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Cienîjamais prezidenta kungs, ja viòð dzird, varbût klausâs mâjâ vai Jûrmalâ man kaimiòos. Viòam ïoti rûp Naturalizâcijas pârvalde, un tâpçc joprojâm mçs cienâm prezidentu, un mûsu valdîba ciena mûsu prezidentu, un izdalîti prâvi lîdzekïi. Bet viòiem darba ïoti maz, un Jânis Legzdiòð man stâstîja, ka viòiem vispâr ir rajonos tur mçnesî divi trîs pieteikumi, un praktiski ierçdòi sçþ, nu, ko viòi dara, es nezinu, naktî un dienâ.

Tâpçc ðie lîdzekïi ir lieki ðai iestâdei, tas ir 1 miljons do-lâru, paskataties, un te lûgums ir ðai Jûrmalai, ðai program-mai, ko sekmîgi Ventspils realizç, Ventspils mçrs Lembergs, 7000 lati iedalîti, un tas bûtu tieðâm... nedarîtu pâri ðai Na-turâlizâcijas pârvaldei.

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks beidzies. Vairâk debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 363. — deputâta Ozoliòa priekðlikumu. Lûdzu rezultâtu! Par — 1, pret — 26, atturas — 24. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis (TB/LNNK). 364. frakcijas "Latvijai" priekðlikums, ko komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Kâds ir deputâtu viedoklis? (Starpsauciens: "Balsot!") Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 364. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 6, pret — 28, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 365. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 365.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 10, pret — 28, atturas — 30. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 366. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs deputâts Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Cienîjamie kolçìi! Cienîjamais Gorbunova kungs! Jautâjums saistâs ar paðvaldîbu problçmâm. Jûs esat bijis Stâmerienas pilî pirms gada un solîjis, ka tur tâ zâle, kas ir lejâ vçl ar gleznojumiem, un podiòu krâsnis ir un kamîni vçl, ka jûs palîdzçsiet viòiem saglâbt to atlikuðo vçsturisko un mâksliniecisko mantojumu, tâ viòi man teica. Es domâju, ka ðî mçrídotâcija paðvaldîbâm varçtu bût vir-zîta tieði ðo kultûras pieminekïu glâbðanai, bet par cik es redzu, ka cilvçki ir skaisti un noguruði, un guloði viòi seviðíi skaisti izskatâs, jo viòi nav vainîgi, guloði kâ bçrni, es ðo priekðlikumu noòemu.

Sçdes vadîtâjs. Deputâts Ozoliòð atsauc savu priekðlikumu. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 367. ir vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas ministra Gorbunova priekðlikums, un komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 368. arî ir Gorbunova kunga priekðlikums, komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Imants Liepa, frakcija "Latvijai".

I.Liepa (TKL). Augsti godâtais sçdes vadîtâj! Cienîjamie kolçìi! Priekðlikums visâdâ veidâ ir atbalstâms, bet ne visai veiksmîgs ir finansçjuma avots, kas ðajâ priekðlikumâ ir iestrâdâts. Proti, vides valsts ekspertîze tiek noplicinâta. Kâ mçs zinâm, vides valsts ekspertîze ir ârkârtîgi svarîga lieta, it îpaði to notikumu gaismâ, kas paðreiz notiek Jûrmalâ, kur it kâ pçc vides inspekcijas atïaujas tiek cirstas priedes, Raiòa priedes, tiek noraktas kâpas un tâ tâlâk. Ja jau tagad vides inspekcija nespçj ðo darbu veikt pienâcîgâ lîmenî, kâ tâ to varçs izdarît tad, ja lîdzekïi ðai inspekcijai bûs vçl vairâk samazinâti. Tâ ka ðeit nevar atbalstît ðî neveiksmîgi izvçlçtâ avota dçï.

Sçdes vadîtâjs. Anatolijs Gorbunovs, vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas ministrs.

A.Gorbunovs (vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas ministrs). Cienîjamo Prezidij! Godâtie deputâti! Tam visam varçtu piekrist, bet tur ir tâda nianse, ka ðajâ valsts ekspertîzç bija daþi bûvinspektori, un tagad, kad izveidoja ðo bûvinspekciju, tad ðiem bûvekspertiem, bûvinspektoriem jâiet uz bûvinspekciju, un viòiem lîdzi iet tie 10 tûkstoði, bet citâdi jau jûs pareizi teicât.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 368.priekðlikumu, ko iesniedzis vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas ministrs Anatolijs Gorbunovs un ko atbalstîjusi atbildîgâ komisija. Lûdzu rezultâtu! Par — 56, pret — 2, atturas — 9. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 369. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 369.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 11, pret — 26, atturas — 25. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 370.priekðlikums, deputâta Leopolda Ozoliòa, komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu... (Starpsauciens: "Balsot!") Ir iebildumi. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 370. — deputâta Ozoliòa priekðlikumu, ko atbildîgâ komisija ir atbalstîjusi. Lûdzu rezultâtu! Par — 25, pret — 18, atturas — 31. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 371. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums, un komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs deputâts Leopolds Ozoliòð, frakcija Tautas kopa "Brîvîba".

L.Ozoliòð (TKB). Nu, ja iepriekðçjo komisija bija atbalstîjusi, tad deputâtiem es esmu ïoti apnicis, es saprotu, ka es pats sev pretim to daru, bet man jâpaskaidro tomçr, ka nâkoðais priekðlikums saistâs ar to paðu, ar lûgumu novirzît tâtad Majoru skolas rekonstrukcijai, kurai mçs jau esam iedevuði ðos 400 tûkstoðus, tâdçï ðo priekðlikumu es atsaucu, bet ïoti lûdzu, lai jûs uzklausât daþas sekundes par iepriekðçjo balsojumu, kur mçs bijâm liecinieki, ka ðî monitoringa darbîba un ðie dati ir slepeni, un mçs nezinâm, ko mums dod un ko tas nozîmç — vides aizsardzîbas informatîvais nodroðinâjums par 1 miljonu latiem. Manuprât, ka komisija rîkojâs pareizi atbalstot, bet Saeimas deputâti laikam ir noguruði un îsti varbût neizjût to, ko mçs nupat izdarîjâm. Jûrmalas pil-sçtas koka apbûve...

Sçdes vadîtâjs. Jûsu laiks beidzies, Ozoliòa kungs. Leopolds Ozoliòð — otro reizi.

L.Ozoliòð. Es atsaucu tâtad ðo priekðlikumu, par ko es runâju, bet atgâdinu, ka Jûrmalas koka apbûve brûk, nav ðîs apbûves, nav problçmu. Paldies, cienîjamie kolçìi!

Sçdes vadîtâjs. 371.priekðlikums tiek atsaukts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 372. ir Gorbunova kunga priekðlikums, ko komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 373. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 373. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 13, pret — 30, atturas — 24. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 374. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem pret atbildîgâs komisijas atzinumu iebildumu nav. Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 375. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums un ir iestrâdâts komisijas priekðlikumâ, jo tas ir Okupâcijas muzejs.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret atbildîgâs ko-misijas atzinumu nav. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 376. ir deputâtu Âbeles un Kristovska priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi ðo priekðlikumu, mçs esam atbalstîjuði jau pie neparedzçtiem lîdzekïiem.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret atbildîgâs komisijas atzinumu par 376.priekðlikumu nav. Pieòemts komisijas atzinums.

V.Balodis. 377. ir Budþeta un finansu komisijas priekðlikums, kurð ir atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem... Deputâti vçlas runât par ðo priekðlikumu. Ernests Jurkâns, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

E.Jurkâns (DPS). Cienîjamie kolçìi deputâti! Man, pro-tams, ir grûti izðíirties, un lîdzekïi nepiecieðami arî reìionâlâm televîzijâm, bet es pirmo reizi redzu gadîjumu budþeta izskatîðanas vçsturç, kad Budþeta un finansu komisija pieðíir naudu pat nepieprasot dienestam viòu viedokli. Mçs vakar frakcijas sçdç izskatîjâm un Grûbes kungu palûdzâm piedalîties, viòð pateica, ka jûs pat neesat informçjuði viòu. Vai tâ vispâr drîkst rîkoties? Un kâ bûs ar zemes reformu? Es ka-tegoriski iebilstu ðâdam priekðlikumam.

Sçdes vadîtâjs. Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Jurkâna kungs, tie nu gan ir brînumi, ka jums partijas biedrs jâaicina uz frakciju un jâïauj viòam tanî piedalîties. Parasti jau partijas biedri piedalâs tâpat bez atïauðanas, es nezinâju, ka jums tagad jauna kârtîba partijâ. Es tagad aicinu tos, kuri noraidîja mûsu priekðlikumu, ka mçs no citas vietas mçìinâjâm iedot reìionâlai televîzijai, atbalstît ðoreiz Budþeta un finansu komisiju un padomât par ðîs informâcijas nepiecieðamîbu uz vietâm reìionos. Un ja mçs runâjam par zemes reformu, tad man gribçtos atgâdinât visas tâs investîcijas, kas ir zemes dienestâ. Atvainojiet mani, diezgan bezjçdzîgi iegrûstas vçl 1997. un 1996. gadâ, kopâ sastâdot miljonu, miljonu mçs esam iedevuði investîcijâs ðajâ dienestâ divu gadu laikâ, un tanî paðâ laikâ ðis dienests mierîgi staigâ pa laukiem un pieprasa no zemes, no tiem cilvçkiem, kam jâiemçra zeme, naudu. Es lûdzu vçl 30 sekundes.

Mana mâte piedzîvoja to, ka Jûrmalâ zemes dienesta vadîtâjs ieradâs Íemeros pie vecâm pensionârçm sestdienâ un pieprasîja 80 latus no gabala par iemçrîðanu, tikai pasakot, lai paðas atkraujot stûrîti, kur zemes mietiòu iedzît. Ja jûs domâjat, ka 80 lati no pensionâra ir vçl par maz un ka tur naudas trûkst, un kur tas miljons, kas ir investîcijâs iedots divu gadu laikâ? Uz jautâjumu zemes dienestam, kur ðî nauda ir palikusi, es, starp citu, atbildi nesaòçmu no Grûbes kunga.

Sçdes vadîtâjs. Anna Seile, apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK frakcija.

A.Seile (TB/LNNK). Cienîjamie deputâti! Ja zemes die-nestam noòems neplânoti 60 tûkstoðus, tad zemes iemçrîðana kïûs vçl dârgâka, un Kreituses kundzes mammai vajadzçs maksât vçl vairâk. Pie tam zemes nodoklis var tikt aprçíinâts tikai tad, ja ir noteikta zemes kadastrâlâ vçrtîba, es domâju, ka tas ir nepârdomâti. Protams, ka reìionâlâm televîzijâm vajag naudu, varbût to mçs varam palielinât kâdos nâkamos budþeta grozîjumos, bet nevar atòemt zemes dienestam, kurð aktîvi strâdâ ar ðo naudu. Es aicinu neatbalstît komisijas priekðlikumu!

Sçdes vadîtâjs. Ernests Jurkâns — otro reizi.

E.Jurkâns (DPS). Paldies, Seiles kundze! Ja mçs balsosim par ðo priekðlikumu vai deputâti, kuri domâ balsot, tad at-cerieties, ka ir vçl 378.priekðlikums, kuru mçs noteikti atbalstîsim, kur mçs atkal noòemam zemes dienestam un atdodam Centrâlajai zemes komisijai, par ko mçs esam vienojuðies. Es lûgtu balsot pret ðo priekðlikumu.

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 377.priekðlikumu, ko ie-sniegusi Budþeta un finansu (nodokïu) komisija. Lûdzu rezultâtu! Par — 41, pret — 13, atturas — 15. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis (TB/LNNK). 378. ir deputâtu Nagïa, Râznas, Keiða, Gannusas, Zelgalvja un Rubuïa parakstîts priekðlikums, un komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret komisijas atzinumu nav. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 379. ir deputâta Èerâna priekðlikums, komisija to nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 379.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Èerâns. Lûdzu rezultâtu! Par — 14, pret — 24, atturas — 19. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 380. ir deputâta Èerâna priekðlikums, kuru komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 380.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Èerâns. Lûdzu rezultâtu! Par — 13, pret — 26, atturas — 21. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 381. ir frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsojam!")

Sçdes vadîtâjs. Frakcija lûdz balsojumu. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 381.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK. Lûdzu rezultâtu! Par — 31, pret — 15, atturas — 25. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 382. ir arî frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums, un komisijas viedoklis ir neatbalstît. (Starpsauciens: "Balsojam!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 382.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK. Lûdzu rezultâtu! Par — 38, pret — 22, atturas — 20. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 383. ir frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsojam!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 383.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK. Lûdzu rezultâtu! Par — 33, pret — 21, atturas — 23. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 384. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums, ko komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par 384.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 20, pret — 28, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 385. ir deputâtu Kreitusu priekðlikums, ko komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 385.priekðlikumu, ko iesnieguði deputâti Kreituse un Kreituss. Lûdzu rezultâtu! Par — 20, pret — 31, atturas — 25. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 386. ir frakcijas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Bal-sojam!")

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret komisijas atzinumu nav. Deputâts Grîgs pieprasa balsojumu. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 386.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK. Lûdzu rezultâtu! Par — 17, pret — 21, atturas — 23. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 387. ir frakcija "Latvijai" priekðlikums, ko ko-misija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 387.priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 17, pret — 26, atturas — 27. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 388. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums, ko ko-misija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 388.priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 11, pret — 24, atturas — 26. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 389. ir finansu ministra Zîles priekðlikums, ko komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 390. ir deputâta Ozoliòa priekðlikums, komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Runâs deputâts Leopolds Ozoliòð, Tautas kopas "Brîvîba" frakcija.

L.Ozoliòð (TKB). Joprojâm, cienîjamie kolçìi, televîzijas raidîjumu programmas neapmierina lielâko daïu mûsu valsts iedzîvotâju. Ðî reklâmu gûzma, kur nepârtraukti mçs skatâ-mies ekrânâ sauso dibenu deju, kur nepârtraukti mums pie-dâvâ pamperus, kafiju un citas apðaubâmas izcelsmes preces. Tâ ir valsts televîzija. (Starpsauciens: "Ir!") Mçs dotçjam no vispârçjiem ieòçmumiem turpat 4 miljoni latu, tas ir 8 miljoni dolâru. Un ko mçs saòemam? Mçs saòemam ðo raidîjumu surogâtus. Mums nav izglîtojoðo raidîjumu, nav raidîjumu par traumatisma profilaksi...

Sçdes vadîtâjs. Runas laiks beidzies.

L.Ozoliòð. 30 sekundes....

Sçdes vadîtâjs. Leopolds Ozoliòð — otro reizi.

L.Ozoliòð. Nav raidîjumu, kâ palîdzçt mazam un vidçjam uzòçmçjam. Nav izglîtojoðo raidîjumu. (Starpsauciens: "Ir!") Arî angïu valodas mâcîbas vairs nepârraida televîzijâ. Es ïoti lûdzu ðo naudu novirzît paðvaldîbâm, un paðvaldîbas zinâs, kâ izmantot ðo naudu savu iedzîvotâju izglîtîbai. Paldies! Lûdzu atbalstît ðo priekðlikumu!

Sçdes vadîtâjs. Vairâk debatçs pieteikuðies nav. Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 390. priekðlikumu, ko iesniedzis deputâts Ozoliòð. Lûdzu rezultâtu! Par — 22, pret — 24, atturas — 30. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis (TB/LNNK). 391. ir deputâtu Kreitusu priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam par ðo priekðlikumu? Nesapratu, Kreituses kundze... Ilga Kreituse, pie frakcijâm nepiederoða deputâte.

V.Balodis. Kreituses kundzei varu paskaidrot, ka bija jau par 60 000 balsojums reìionâlajai televîzijai.

I.Kreituse (pie frakcijâm nepiederoða deputâte). Baloþa kungs, nâciet, lûdzu, ðeit un nolasiet nevis to, ka komisija nav atbalstîjusi, bet ko komisija ir izdarîjusi.

V.Balodis (TB/LNNK). Iestrâdâts komisijas priekðliku-mâ nr. 377.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti komisijas atzinumam piekrît? Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Paldies! Lîdz ar to ðîs tabulas mums tagad beidzas, un mçs varam doties tâlâk. 6. pielikums, kas ðeit ir tabula, nav balsojama tâpçc, ka tâ tiek saskaòota un aprçíinâta ar mûsu iepriekðçjiem balsojumiem.

Sçdes vadîtâjs. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Balsojams ir 7. pielikums 135. lappusç, un ðeit komisija ir atbalstîjusi. Tas ir naudas sadalîjums Bauskas rajonâ mçrídotâcijai paðdarbîbas kolektîvu vadîtâju darba samaksai.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret ðo finansu ministra un Kultûras ministrijas valsts sekretâra priekðlikumu, ko ir atbalstîjusi atbildîgâ komisija? Deputâtiem iebildumu nav. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Nâkamais ir 8. pielikums, un ðeit nav balsojams, jo ðeit izriet no mûsu iepriekðçjiem balsojumiem ðîs mçrídotâcijas investîcijas republikas pilsçtâm, rajoniem un pagastiem.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti tam piekrît? Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Tâlâk ir tabuliòa numur 9 — 9. pielikums. Un ðeit ir jâbalso deputâta Âdamsona priekðlikums, kuru komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Lappusi nosauciet, Baloþa kungs!

V.Balodis. 140.—146. ir deputâta Âdamsona priekðlikumi, bûtîba ir — neparedzçt garantijas Rîgas tirdzniecîbas ostai.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâti piekrît atbildîgâs komisijas atzinumam neatbalstît deputâta Âdamsona priekðlikumu? (Starpsauciens: "Balsot!") Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par deputâta Âdamsona priekðlikumu 9. pielikumâ. Lûdzu rezultâtu! Par — 27, pret — 25, atturas — 25. Deputâta Âdamsona priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 10. pielikums nav jâbalso, jo ðeit ðie skaitïi bûs jau no mûsu iepriekðçjiem balsojumiem.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti tam piekrît? Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Tâlâk ir pie deputâtu Kreitusa un Kreituses... tas nav balsojams...

Ir lappuse 149., un ðeit ir finansu ministra Roberta Zîles un izglîtîbas ministra Celmiòa priekðlikums, kurus komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu pret finansu ministra priekðlikumu 10. pielikumâ ... pret finansu ministra un izglîtîbas un zinâtnes ministra priekðlikumu 10. priekðlikumâ nav? Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Tâlâk ir 11. priekðlikums — 151. lapaspusç. Tur ir mçrídotâcijas rajonu padomçm... paðvaldîbâm sporta skolu un ârpusskolu pedagoìisko darbinieku algâm sociâlâ nodokïa maksâjumiem. Ðeit ir finansu ministra Zîles un izglîtîbas un zinâtnes ministra Celmiòa priekðlikums, kuru komisija ir atbalstîjusi, par sadalîðanu starp rajoniem.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem pret finansu ministra un izglîtîbas un zinâtnes ministra priekðlikumiem 11. pielikumâ iebildumu nav? Pieòemts.

V.Balodis. 12. pielikums — 153. lappuse. Un ðeit ir lîdzîgs sadalîjums pa rajoniem, kur ir arî Zîle un Celmiòð parakstîjuði ðo priekðlikumu. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem pret finansu ministra un izglîtîbas un zinâtnes ministra piedâvâto 12. pielikuma redakciju iebildumu nav? Pieòemts.

V.Balodis. 15. pielikums nav balsojams, jo tas ir saskaòâ ar mûsu iepriekðçjiem balsojumiem. Un paldies deputâtiem, mçs esam beigu daïu izskatîjuði un varam atgriezties atkal pie tabulas sâkuma un sâkt ar teksta daïu. Un pirmais ir deputâta Kârïa Èerâna priekðlikums, kurð nav balsojams, jo pieòemts tiek saskaòâ ar iepriekðçjiem balsojumiem.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti ðim komisijas atzinumam piekrît? Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Otrais ir Juridiskâ biroja priekðlikums, kas aizstâj vârdus "rajona padomçm" ar vârdiem "rajonu paðvaldîbâm". Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Treðais ir Valsts pârvaldes un paðvaldîbas ko-misijas priekðlikums, kas arî ir no mûsu iepriekðçjiem balsojumiem atkarîgs, kurð ir jâaprçíina precîzi. Nav balsojams

Sçdes vadîtâjs. Deputâti komisijas atzinumam piekrît? Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Ceturtais ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Piektais ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vai deputâtiem ir iebildumi pret atbildîgâs komisijas atzinumu — neatbalstît frakcijas "Latvijai" 5. priekðlikumu? Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot 5. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 16, pret — 30, atturas — 30. Priekðlikums nav pieòems. Lûdzu, tâlâk!

V.Balodis. 6. ir Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijas priekðlikums, un tas ir jâpieòem saskaòâ ar iepriekðçjiem balsojumiem.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti komisijas atzinumam piekrît? Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 7. arî ir pieòemts saskaòâ ar iepriekðçjiem balsojumiem.

Sçdes vadîtâjs . Deputâti tam piekrît? Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 8. ir Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas priekðlikums, bet arî saskaòâ ar iepriekðçjiem balsojumiem jâpieòem.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti komisijas atzinumam piekrît? Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Tâpat ir no 9. lîdz 13. priekðlikumam, kuri visi ir atkarîgi no iepriekðçjiem balsojumiem par tabulâm. Nav balsojami.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav? Komisijas atzinums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 14. ir Juridiskâ biroja priekðlikums, un komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums ir pieòemts.

V.Balodis. 15. ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis. 16. ir Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas priekðlikums, un ðis arî nav izskatâms, jo pieòemts saskaòâ ar iepriekðçjiem balsojumiem.

Sçdes vadîtâjs . Deputâti komisijas atzinumam piekrît?

V.Balodis. Tâpatâs arî 17. — Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas un komisijas priekðlikums.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti komisijas atzinumam piekrît? Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. Tagad lûdzu 18., 19., 20. un 21., un 22. priekðlikums arî nav balsojams, jo jâpieòem saskaòâ ar iepriekðçjiem balsojumiem.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti komisijas atzinumam piekrît? Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 23. ir deputâta Jâòa Lagzdiòa priekðlikums, kuru komisija ir atbalstîjusi. (No zâles deputâts J.Lagzdiòð:" Noòemu!")

Sçdes vadîtâjs . Deputâts Lagzdiòð atsauc savu priekðlikumu. Vai Budþeta komisija piekrît tam?

V.Balodis. Piekrît. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Paldies! Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 24. ir Juridiskâ biroja prieðlikums, un komisija atbalsta.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti arî atbalsta? Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 25. ir Valsts pârvaldes un paðvaldîbu komisijas priekðlikums. Budþeta komisija neatbalsta un pieòçma saskaòâ ar balsojumiem par likumprojektu.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti komisijas atzinumam piekrît? Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 25. ir Budþeta un finansu (nodokïu) komisijas priekðlikums, kuru tâ ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti piekrît komisijas slçdzienam? Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 26. ir frakcijas "Latvijas ceïð" priekðlikums, kurð nav balsojams.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti komisijas atzinumam piekrît? Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 27. ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Budþeta komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Juris Kaksîtis, Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcija.

J.Kaksîtis (DPS) Augsti godâtais Prezidij, cienîjamie ko-lçìi! Ðî ir juridiska nianse, jo visu laiku iepriekðçjâ, pareizâk sakot, spçkâ esoðajâ likumâ par budþeta finansu vadîbu ir jçdziens valsts parâds, valsts saistîbas. Ðeit tiek ieviests val-dîbas... valdîba, kas nav juridiska persona un kas faktiski nevar atbildçt.

Nupat daþas dienas atpakaï valdîbâ bija diezgan garas diskusijas par ðo jautâjumu, un ir iespçjams, ka, izdarot grozîjumus likumâ par budþeta finansu vadîbu, tâ arî tiks nobalsots, taèu, ja mçs ðodien iebalsosim jau ðeit ðinî likumâ ðo jçdzienu, tad faktiski tâlâkâs diskusijas par tâ vai cita apzîmçjuma pareizîbu faktiski bûs liekas. Es tomçr lûdzu atbalstît Juridiskâ biroja priekðlikumu un nomainît ðo priekðlikumu tâ, kâ liek priekðâ Juridiskais birojs, nevis "valdîbas parâdi", bet "valsts...."

Sçdes vadîtâjs . Runas laiks beidzies. Vairâk deputâtu de-batçs runât nevçlas? Debates slçdzam. Komisijas vârdâ — Baloþa kungs.

V.Balodis (TB/LNNK). Lûdzu deputâtus balsot.

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 27. priekðlikumu, ko iesniedzis Juridiskais birojs. Lûdzu rezultâtu! Par — 29, pret — 18, atturas — 22. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 28. ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis . 29. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 29. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 13, pret — 25, atturas — 29. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu, tâlâk!

V.Balodis . 30. ir Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijas priekðlikums. Komisija to nav atbalstîjusi. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 30. priekðlikumu, ko iesniegusi Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisija. Lûdzu rezultâtu! Par — 46, pret — 13, atturas — 4. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 31. priekðlikums nav balsojams, jo tas ir tâds pats...tâtad jau ir atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs . Atbalstîts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 32. ir Juridiskâ biroja priekðlikums, un komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâti arî atbalsta? Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 33 . ir Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijas priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis . 34. ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem pret atbildîgâs komisijas atzinumu par 34. priekðlikumu iebildumu nav? Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 35. ir Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijas priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem pret atbildîgâs komisijas atzinumu iebildumu nav? Pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 36. ir Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijas priekðlikums. Nav atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem pret atbildîgâs komisijas atzinumu iebildumi ir? (Starpsauciens: "Balsojam!") Prasa balsojumu. Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 36. priekðlikumu, ko iesniegusi Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisija. Lûdzu rezultâtu! Par — 54, pret — 13, atturas — 7. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 37. ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Un tas ir iestrâdâts nâkamajâ — 38. priekðlikumâ, kuru komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâti komisijas atzinumam piekrît? Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 39. ir Ministru kabineta priekðlikums un ir atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk!

V.Balodis . 40. ir Juridiskâ biroja priekðlikums, un komisija to ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 41. ir Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijas priekðlikums. Komisija to nebija atbalstîjusi, bet saskaòâ ar mûsu iepriekðçjo balsojumu par nekustamâ îpaðuma no-dokli tas bûtu jâatbalsta.

Sçdes vadîtâjs . Vai deputâtiem nav iebildumu, ja tiek atbalstîts 41. priekðlikums? Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par ðo priekðlikumu. Par 41. priekðlikumu. Lûdzu balsot! Lûdzu rezultâtu! Par — 61, pret — 3, atturas — 8. Priekðlikuma pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 42. lîdz ar to nav balsojams. 43. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums, kurð nav atbalstîts. (Starpsauciens: "Balsot!")

Sçdes vadîtâjs . Lûdzu balsoðanas reþîmu! Lûdzu balsot par 43. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 20, pret — 30, atturas — 28. Priekðlikums nav pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 44. ir Juridiskâ biroja priekðlikums, ir atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 45. ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 46. ir Ministru kabineta priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . Ðeit ir priekðlikumi par pielikumiem, un 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55. ir atbalstîti... es atvainojos ïoti... Tomçr mums ir jâiet pçc kârtîbas. 47. ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Tas ir atbalstîts.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 48. ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis . 49. ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis . 50. ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Komisija atbalsta.

Sçdes vadîtâjs . Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis. 51. ir Finansu ministrijas priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis. 52. ir Finansu ministrijas priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis. 53. ir Juridiskâ biroja priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis. 54. ir frakcijas "Latvijai" priekðlikums. Komisija nav atbalstîjusi. (Starpsauciens:" Balsot!")

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 54. priekðlikumu, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Lûdzu rezultâtu! Par — 14, pret — 22, atturas — 35. Priekðlikums nav pieòemts. Lûdzu tâlâk!

V.Balodis. 55. ir Finansu ministrijas priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums pieòemts.

V.Balodis. 56. ir Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas priekðlikums, kurð nebija atbalstîts ðeit, bet saskaòâ ar mûsu balsojumiem tas bûtu jâatbalsta.

Sçdes vadîtâjs. Vçlas runât Dzintars Âbiíis, frakcija "Latvijas ceïð".

Dz.Âbiíis (LC). Cienîjamie kolçìi! Es pilnîgi piekrîtu ko-misijas priekðsçdçtâjam, ka Izglîtîbas, kultûras un zinâtnes ministrijas priekðlikums ir jâatbalsta. (Aplausi.)

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu balsoðanas reþîmu un lûdzu balsot par 56. priekðlikumu, ko iesniegusi Izglîtîbas un zinâtnes ministrija. Lûdzu rezultâtu! Par — 55, pret — 19, atturas — 5. Priekðlikums pieòemts. Tâlâk lûdzu!

V.Balodis. 57. ir Finansu ministrijas priekðlikums. Komisija ir atbalstîjusi.

Sçdes vadîtâjs. Deputâtiem iebildumu nav? Priekðlikums ir pieòemts. Tâlâk, lûdzu!

V.Balodis. 58. un 59. nav izskatâms, jo ir saskaòâ ar mûsu iepriekðçjiem balsojumiem.

Sçdes vadîtâjs. Deputâti komisijas atzinumam piekrît?

V.Balodis. Paldies! Lîdz ar to mçs esam izskatîjuði visus priekðlikumus. Es pateicos deputâtiem par lielo izturîbu un lûdzu atbalstît budþetu otrajâ un galîgajâ lasîjumâ.

Sçdes vadîtâjs. Pirms balsoðanas pçc bûtîbas mums ir jâizlemj 5 deputâtu iesniegums, kuri lûdz atdot likumprojektu "Par valsts budþetu 1998. gadam" atpakaï Budþeta un finansu (nodokïu) komisijai budþeta ieòçmumu daïas precizçðanai un taisnîgas izdevumu sadales priekðlikumu izstrâdâðanai.

Par ðo priekðlikumu vçlas runât deputâts Kârlis Èerâns, frakcija "Latvijai".

K.Èerâns (TKL). Godâto sçdes vadîtâj! Godâtie kolçìi de-putâti! Ðobrîd mçs redzam, ka varas partijas ir spçjuðas realizçt savus plânus un ieceres, savus tumsas darbus izdarît diennakts tumðajâ laikâ. Un nu jau ir pulkstens puspieci no rîta, un mçs esam uzstâdîjuði savdabîgu nejçdzîbas rekordu, valstiski vissvarîgâkâ dokumenta apstiprinâðanu pârvçrðot par farsu. Un sçdes norises pçdçjâs minûtçs jau norâda uz zinâmu garîgâ stâvokïa sasniegðanu. Deputâtu vairâkumâ. Bet ja mçs apskatâmies padarîtâ bilanci, tad mçs redzam, ka neviena no bûtiskajâm problçmâm, kas bija pirms ðî otrâ lasîjuma, nav atrisinâta. Ir pilnîbâ ignorçta paðvaldîbu prasîba par papildus 30 miljonu latu novirzîðanu Paðvaldîbu finansu izlîdzinâðanas fondâ, un ðeit nav sperts ne vismazâkais solis pretim paðvaldîbu virzienâ, kur bija iespçja izdarît. Un mçs varam ðeit daþâdi deputâti runât skaisti, bet apzinâsimies to, ka tâ ir no varas partiju deputâtu puses krâpðana, ja tautâ tiek runâts un, tiekoties ar paðvaldîbu vadîtâjiem, tiek runâts par atbalstu viòu vajadzîbâm, bet patiesîbâ balsojumi notiek pavisam citâdi. Bet diemþçl tâ ir ðodienas realitâte, ar ko mums nâkas visiem rçíinâties. Un mçs redzam, ka ðajâ budþetâ ir paredzçta tâlâka paðvaldîbu budþeta daïas samazinâðanâs attiecîbâ pret kopbudþetu. Un tas objektîvi ierobeþo paðvaldîbu iespçjas attîstît savas teritorijas infrastruktûru, sniegt iedzîvotâjiem nepiecieðamo sociâlo palîdzîbu, uzturçt to teritorijâ esoðâs skolas, slimnîcas, bibliotçkas un kultûras namus. Lîdz ar to tiek radîti nosacîjumi arî to slçgðanai.

Tâlâk. Izglîtîbas un zinâtnes finansçjums joprojâm ir noticis tikai pçc pârpalikuma principa. Un nekâdâ gadîjumâ nevar runât par to, ka kaut viena no varas partijâm bûtu izglî-tîbu reâli uzskatîjusi par prioritâti. Un mçs ðeit esam atteikuðies pat no tiem priekðlikumiem, kas bija apstiprinâti Budþeta un finansu (nodokïu) komisijâ.

Mçs redzam skaidri, ka budþets neuzrâda nekâdu perspektîvu, un diemþçl ðîs perspektîvas nav. Mums ir jâjautâ — cik ilgi mûsu izglîtîbas sistçma balstîsies tikai uz entuziasmu, kurð bieþi vien iet pâri skolotâju spçku izsîkumam?

Godâtie kolçìi! Mçs redzam, ka budþetâ nav atrasts nepiecieðamais finansçjums medicînas darbinieku dzîves apstâkïu uzlaboðanai un primârâs veselîbas aprûpes nodroðinâðanai. Un medicînas nozares materiâlâ nodroðinâjuma kaut minimâlai sakârtoðanai. Tâpat arî budþetâ nav paredzçti lîdzekïi lauksaimniecîbas likuma prasîbu izpildei par zemnieku saimniecîbu raþojumu un resursu cenu paritâtes nodroðinâðanu, un praktiski nav bijis pat mçìinâjums risinât ðo problçmu. Tâpat nav paredzçtas pienâcîgas investîcijas zinâtniskâs darbîbas finansçðanai un skolu datorizâcijas nodroðinâðanai. Lîdz ar to valdoðais vairâkums demonstrç absolûtu neizpratni par valsts ilgtermiòa attîstîbas perspektîvâm.

Îsi sakot, budþets ir par mazu, jo netiek plânoti efektîvi pasâkumi valsts ieòçmumu radikâlai palielinâðanai, un tiek kultivçta bezdarbîba gan attiecîbâ uz nodokïu iekasçðanas uzlaboðanu, gan arî uz atseviðíu valsts uzòçmumu iemaksu palielinâðanu valsts budþetâ. Nav paredzçta stingra taupîbas un ekonomijas reþîma ievieðana valsts pârvaldç. Daudzâm budþeta iestâdçm ir liels finansçjuma palielinâjums. Tas, ko mçs varam izdarît uzreiz uz ðodienu, ir atdot ðo budþeta projektu atpakaï komisijâm un nodroðinât vismaz to, lai ðie minimâlie lîdzekïi, kas ir, lai tie tiktu taisnîgi sadalîti. Nevis tâ, ka centrs sev paòem un ierçdniecîba sev paòem un pârçjiem nekas nepaliek. Izdarîsim vismaz to un strâdâsim, lai arî ðie ieòçmumi pçc tam palielinâtos. Es lûdzu nobalsot par ðo priekðlikumu. Paldies. (Starpsauciens: "Aicini pret budþetu?")

Sçdes vadîtâjs. Pret vçlas runât Indulis Bçrziòð, frakcija "Latvijas ceïð".

I.Bçrziòð (LC). Cienîjamie kolçìi! Ar mani nekas slikts ðinî vçlajâ nakts stundâ nav noticis. Vienkârði neïauðu cilvçkiem no opozîcijas piecas minûtes òirgâties, it kâ runâjot pret. Es aicinu balsot pret ðo un attiecîgi par budþetu. Paldies!

Sçdes vadîtâjs. Lûdzu zvanu! Lûdzu balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par piecu deputâtu iesniegumu — atdot likumprojektu atpakaï Budþeta un finansu (nodokïu) komisijai. Lûdzu rezultâtu! Par — 24, pret — 61, atturas — 2. Ðis priekðlikums nav pieòemts.

Lûdzu vçlreiz zvanu! Vçlreiz balsoðanas reþîmu. Lûdzu balsot par likumprojekta "Par valsts budþetu 1998.gadam" pieòemðanu otrajâ galîgajâ lasîjumâ. Lûdzu rezultâtu! Par — 64, pret — 22, atturas — 1. Likums pieòemts.

Lûdzu reìistrâcijas reþîmu! Deputâtus lûdzu reìistrçties. Saeimas sekretâra biedru Mâri Rudzîti lûdzu nolasît reìistrâcijas rezultâtus. Lûdzu uzmanîbu reìistrâcijas rezultâtu paziòoðanai!

M.Rudzîtis (6.Saeimas sekretâra biedrs). Cienîjamie deputâti! Nav reìistrçjuðies Alfreds Èepânis, Edvîns Inkçns, Jânis Kalviòð, Aleksandrs Kirðteins, Aristids Jçkabs Lambergs, Gundars Valdmanis.

Sçdes vadîtâjs. Saeimas 4. un 5.decembra ârkârtas sçdi paziòoju par slçgtu. Nâkamâ kârtçjâ sçde 11.decembrî pulksten 9.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!