Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.12.1997., Nr. 319/321 (1034/1036) https://vestnesis.lv/ta/id/31103

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ceturtdiena, 11.12.1997.

Laidiena Nr. 322/323 (1037/1038), OP 1997/322/323

Vēl šajā numurā

10.12.1997., Nr. 319/321 (1034/1036)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

UZÒÇMUMU REÌISTRA ZIÒAS

"Latvijas Vçstneða" redakcijâ

4.12.1997. ienâkuði paziòojumi:

 

Jaundibinâti uzòçmumi

BALOÞI

Reì. Nr. 540101563. Reìistrçts 03/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Elkðòu pagasta J.Bandera zemnieku saimniecîba "BALOÞI". Adrese Latvijas Republika, LV–5217, Jçkabpils raj., Elkðòu pag., "Baloþi".

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1).

 

BÇRZI

Reì. Nr. 540101564. Reìistrçts 13/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Zasas pagasta I.Kalniòa zemnieku saimniecîba "BÇRZI". Adrese Latvijas Republika, LV–5221, Jçkabpils raj., Zasas pag., "Bçrzi".

Darbîbas veidi: augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); lauksaimnieciskie un ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu (01.4); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka taras raþoðana (20.4); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53).

 

BITES

Reì. Nr. 540101565. Reìistrçts 19/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Kûku pagasta G.Gruzdova zemnieku saimniecîba "BITES". Adrese Latvijas Republika, LV–5222, Jçkabpils raj., Kûku pag., "Bites".

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.30); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koka taras raþoðana (20.4); lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41); kravu transports ar automobiïiem (60.24); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3).

 

DZENÎÐI

Reì. Nr. 540101566. Reìistrçts 19/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Aizkraukles rajona Aizkraukles pagasta A.Dzenîtes zemnieku saimniecîba "DZENÎÐI". Adrese Latvijas Republika, LV–5101, Aizkraukles raj., Aizkraukles pag., "Dzenîði".

Darbîbas veidi: augkopîba, dârzeòkopîba, dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); zvejniecîba, zivjaudzçtavu un zivsaimniecîbu darbîba; ar zvejniecîbu saistîti pakalpojumi (05.0); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); kempingi un citas îslaicîgas apmeðanâs vietas (55.2); slçgtâs çdnîcas un gatavo çdienu piegâde (55.5); citur neklasificçta rekreatîva darbîba (92.72); zivju un zivju produktu pârstrâde un konservçðana (15.2); augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana (15.3); piena produktu raþoðana (15.5); citu pârtikas produktu raþoðana (15.8); dzçrienu raþoðana (15.9); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); automobiïu detaïu piederumu pârdoðana (50.3); citur neklasificçtu individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu iznomâðana (71.4).

 

PRODI

Reì. Nr. 540101567. Reìistrçts 26/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Leimaòu pagasta V.Ozoliòa zemnieku saimniecîba "PRODI". Adrese Latvijas Republika, LV–5223, Jçkabpils raj., Leimaòu pag., "Prodi".

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.2); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka taras raþoðana (20.4); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); augïu, riekstu, garðaugu un dzçrienu raþoðanâ izmantojamo augu audzçðana (01.13); zvejniecîba, zivjaudzçtavu un zivsaimniecîbu darbîba; ar zvejniecîbu saistîti pakalpojumi (05.0); zivju un zivju produktu pârstrâde un konservçðana (15.2); akmeòu ieguve (14.1); smilðu un mâla ieguve (14.2); kempingi un citas îslaicîgas apmeðanâs vietas (55.2); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); restorâni (55.3).

 

ZILONIS S

Reì. Nr. 540200886. Reìistrçts 04/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba V.Berjoza Jçkabpils rajona daudznozaru individuâlais uzòçmums "ZILONIS S". Adrese Latvijas Republika, LV–5218 Jçkabpils raj., Gârsenes pag., "Kraujas". Telefons 69435.

Darbîbas veidi: gatavo tekstilizstrâdâjumu raþoðana, izòemot apìçrbu (17.40); pârçjo tekstilizstrâdâjumu raþoðana (17.25); pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.2); kaþokâdu izstrâdâðana un krâsoðana; kaþokâdu izstrâdâjumu raþoðana (18.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4).

 

LORNA

Reì. Nr. 540200887. Reìistrçts 26/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Jçkabpils A.Pomjalovas individuâlais uzòçmums "LORNA". Adrese Latvijas Republika, LV–5202, Jçkabpils, Slimnîcas 2–39. Telefons 30810.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); restorâni (55.3); bâri (55.4); kinofilmu un videofilmu izplatîðana (92.12); gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); citu pârtikas produktu raþoðana (15.8); pârçjâ citur neklasificçtâ izklaidçjoðâ darbîba (92.34).

 

Þ.KALVÂNES INDIVIDUÂLAIS UZÒÇMUMS

Reì. Nr. 540200888. Reìistrçts 26/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Jçkabpils Þ.Kalvânes individuâlais uzòçmums. Adrese Latvijas Republika, LV–5201, Jçkabpils, Nameja 28a–53.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

DLLA

Reì. Nr. 540300595. Reìistrçts 03/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Jçkabpils sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "DLLA". Adrese Latvijas Republika, LV–5222, Jçkabpils raj., Kûku pag., "Landzâni". Telefons 9356654.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); koka taras raþoðana (20.4); mçbeïu raþoðana (36.1); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); kravu transports ar automobiïiem (60.24); kravu iekrauðana un izkrauðana (63.11); pârçjie sauszemes transporta palîgdarbîbu veidi (63.21).

 

ARES

Reì. Nr. 540300596. Reìistrçts 04/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ARES". Adrese Latvijas Republika, LV–5205, Jçkabpils, Bebru 8–4.

Darbîbas veidi: gatavo tekstilizstrâdâjumu raþoðana, izòemot apìçrbu (17.4); âdas apìçrbu raþoðana (18.1); darba apìçrbu raþoðana (18.21); pârçjo virsdrçbju raþoðana (18.22); pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.24); gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); zivju un zivju produktu pârstrâde un konservçðana (15.2); augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana (15.3); citu pârtikas produktu raþoðana (15.8); automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); tekstilizstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.41); apìçrbu un apavu vairumtirdzniecîba (51.42).

 

SAVIJA

Reì. Nr. 540300597. Reìistrçts 04/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SAVIJA". Adrese Latvijas Republika, LV–5120, Aizkraukles raj., Pïaviòas, Raiòa 51. Telefons 34573.

Darbîbas veidi: medniecîba, medîjuma íerðana un medîjamo dzîvnieku pavairoðana, ieskaitot ar pakalpojumiem saistîto darbîbu (01.50); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); zvejniecîba (05.01); citur neklasificçta augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana (15.33); maizes raþoðana; svaigi ceptu mîklas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.81); sausiòu un sauso cepumu raþoðana; ilgi glabâjamu konditorejas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.82); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); finiera lokðòu (finierskaidas un lobskaidas) raþoðana, saplâkðòa raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu, ðíiedru plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana (20.20); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); koka taras raþoðana (20.40); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); koría, salmu un pîto izstrâdâjumu raþoðana (20.52); krçslu un sçdekïu raþoðana (36.11).

 

MADONAS FILIÂLE "NIKO"

Reì. Nr. 540300598. Reìistrçts 11/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Jçkabpils pilsçtas J.Diðlera individuâlâ uzòçmuma "NIKO" "MADONAS FILIÂLE "NIKO"". Adrese Latvijas Republika, LV–4801, Madona, Birþu 3. Telefons 21729.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1).

 

RELLADEN K

Reì. Nr. 540300599. Reìistrçts 19/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RELLADEN K". Adrese Latvijas Republika, LV–5202, Jçkabpils, Rîgas 224.

Darbîbas veidi: koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); koka taras raþoðana (20.40); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); citur neklasificçti pakalpojumi (93.05).

 

RIEÈI

Reì. Nr. 540300600. Reìistrçts 28/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Dzîvokïu îpaðnieku kooperatîvâ sabiedrîba "RIEÈI". Adrese Latvijas Republika, LV–5202, Jçkabpils, Rîgas 245.

Darbîbas veidi: operâcijas ar savu nekustamo îpaðumu (70.1); sava nekustamâ îpaðuma izîrçðana un iznomâðana (70.2); darbîba ar nekustamo îpaðumu par samaksu vai uz lîguma pamata (70.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); elektriskâs sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.72); inþeniersistçmu montâþa (45.3).

 

KOMMUTATORS

Reì.Nr. 240300766. Reìistrçts 07/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KOMMUTATORS". Adrese Latvijas Republika, LV–4600, Rçzekne, Atbrîvoðanas aleja 166a. Telefons 244–22434.

Darbîbas veidi: individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); inþeniersistçmu montâþa (45.3); telesakari (64.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LATGALES TERMINÂLS

Reì.Nr. 240300767. Reìistrçts 12/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LATGALES TERMINÂLS". Adrese Latvijas Republika, LV–5717, Ludzas raj., Kârsava, Vienîbas 72a–9. Telefons 257–33093, 33446.

Darbîbas veidi: destilçtu alkoholisko dzçrienu raþoðana (15.91); etilspirta raþoðana no raudzçtiem materiâliem (15.92); tabakas izstrâdâjumu raþoðana (16.00); graudu, sçklu un lopbarîbas vairumtirdzniecîba (51.21); alkoholisko un citu dzçrienu vairumtirdzniecîba (51.34); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

JAUNMALAS

Reì.Nr. 240300768. Reìistrçts 12/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "JAUNMALAS". Adrese Latvijas Republika, LV–4600, Rçzekne, F. Kempa 37b. Telefons 27335.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); vispârîgâ mehâniskâ metâlapstrâde (28.52).

 

RETEKS R

Reì.Nr. 240300771. Reìistrçts 12/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RETEKS R". Adrese Latvijas Republika, LV–4600, Rçzekne, 18. Novembra 41. Telefons 24215.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); finiera lokðòu (finierskaidas un lobskaidas) raþoðana, saplâkðòa raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu, ðíiedru plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana (20.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MERFI

Reì.Nr. 240300772. Reìistrçts 26/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MERFI". Adrese Latvijas Republika, LV–5700, Ludza, Smilðu 4. Telefons 25972.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); nelauksaimniecisko starpproduktu, atkritumu un lûþòu vairumtirdzniecîba (51.5); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

RÇZEKNES TRANSERVISS

Reì.Nr. 240300773. Reìistrçts 28/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RÇZEKNES TRANSERVISS". Adrese Latvijas Republika, LV–4604, Rçzekne, Kosmonautu 19–58. Telefons 25247.

Darbîbas veidi: koka taras raþoðana (20.4); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); pârçjais sauszemes transports (60.2); automobiïu iznomâðana (71.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ANIPA

Reì.Nr. 240300775. Reìistrçts 29/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ANIPA". Adrese Latvijas Republika, LV–5700, Ludza, Skolas 15–5. Telefons 257–23997.

Darbîbas veidi: bûvlaukuma sagatavoðana (45.1); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); pârçjo íîmisko vielu raþoðana (24.6); citur neklasificçtu elektrisko iekârtu raþoðana (31.6); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

RÇZEKNES CEÏI

Reì.Nr. 240300769. Reìistrçts 12/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Valsts akciju sabiedrîbas LATGALES CEÏI filiâle "RÇZEKNES CEÏI". Adrese Latvijas Republika, LV–4600, Rçzekne, Atbrîvoðanas aleja 126. Telefons 22310, 23071.

Darbîbas veidi: automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.5); pârçjâ transporta palîgdarbîba (63.40); bûvdarbu pabeigðana (45.4); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); citi inþeniersistçmu montâþas darbi (45.34); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LUDZAS CEÏI

Reì.Nr. 240300770. Reìistrçts 12/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Valsts akciju sabiedrîbas LATGALES CEÏI filiâle "LUDZAS CEÏI". Adrese Latvijas Republika, LV–5700, Ludza, Dagdas 15. Telefons 257–22400.

Darbîbas veidi: automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.5); pârçjâ transporta palîgdarbîba (63.40); bûvdarbu pabeigðana (45.4); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); citi inþeniersistçmu montâþas darbi (45.34); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PÎLÂDZIS 1

Reì.Nr. 240300774. Reìistrçts 28/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Dzîvokïu îpaðnieku kooperatîvâ sabiedrîba "PÎLÂDZIS 1". Adrese Latvijas Republika, LV–4600, Rçzekne, Jupatovkas 9.

Darbîbas veidi: dzîvokïu mâjas pârvaldîðana un apsaimniekoðana.

 

CABO

Reì. Nr. 240200652. Reìistrçts 06/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rçzeknes pilsçtas A.Bogdanova individuâlais komercuzòçmums "CABO". Adrese Latvijas Republika, LV-4600, Rçzekne, Blaumaòa 3—72. Telefons 35485.

Darbîbas veidi: mâjsaimniecîbas elektropiederumu, radio un televîzijas preèu vairumtirdzniecîba (51.43); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.70); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); elektriskâs sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.72); pârçjais sauszemes transports (60.2).

 

MOBIL KOM

Reì. Nr. 240200653. Reìistrçts 10/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rçzeknes pilsçtas V.Ivanova individuâlais daudznozaru uzòçmums "MOBIL KOM". Adrese Latvijas Republika, LV-4600, Rçzekne, Atbrîvoðanas aleja 117a—32. Telefons 8-29-253183. Telefakss 34756.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); maðînu, iekârtu un to piederumu vairumtirdzniecîba (51.6); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SPRUKTI K

Reì. Nr. 240200655. Reìistrçts 20/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rçzeknes rajona P.Karacejeva individuâlais raþoðanas tirdzniecîbas uzòçmums "SPRUKTI K". Adrese Latvijas Republika, LV-4642, Rçzeknes raj., Stoïerovas pag., Stoïerovas c. Telefons 55396.

Darbîbas veidi: elektroenerìijas raþoðana un sadale (40.1); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); akmens zâìçðana, veidoðana un apstrâde (26.7); citu pârtikas produktu raþoðana (15.8); pârçjo pakalpojumu sniegðana (93.0).

 

VOLIN

Reì. Nr. 240200654. Reìistrçts 20/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Ludzas rajona V.Semjonova individuâlais komercuzòçmums "VOLIN". Adrese Latvijas Republika, LV-5751, Ludzas raj., Zilupe, Pumpura 2. Telefons 42475.

Darbîbas veidi: farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); cilvçku veselîbas aizsardzîba (85.1); restorâni (55.3); bâri (55.4).

 

CÎRUÏI

Reì. Nr. 240101418. Reìistrçts 07/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Puðmucovas pagasta zemnieku saimniecîba "CÎRUÏI". Adrese Latvijas Republika, LV-5742, Ludzas raj., Puðmucovas pag., Vecumnieku s.

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4).

 

DZIRKSTELE

Reì. Nr. 240101419. Reìistrçts 10/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Lûznavas pagasta zemnieku saimniecîba "DZIRKSTELE". Adrese Latvijas Republika, LV-4651, Rçzeknes raj., Lûznavas pag., Zosnas s.

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62).

 

LÎCÎÐI

Reì. Nr. 240101420. Reìistrçts 15/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Silmalas pagasta zemnieku saimniecîba "LÎCÎÐI". Adrese Latvijas Republika, Rçzeknes raj., Silmalas pag., K-Bikaunieku s.

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.3); lauksaimniecîbas izejvelu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

OZOLSALA

Reì. Nr. 240101421. Reìistrçts 28/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Griðkânu pagasta zemnieku saimniecîba "OZOLSALA". Adrese Latvijas Republika, LV-4641, Rçzeknes raj., Griðkânu pag., Geikinas s.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); lopkopîba (01.2); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

MAIZÎTES

Reì. Nr. 360102538. Reìistrçts 14/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Jâòa Kirkila Rundâles pagasta zemnieku saimniecîba "MAIZÎTES". Adrese Latvijas Republika, LV–3922, Bauskas raj., Rundâles pag., "Maizîtes". Telefons 69245.

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba).

 

ÂBELÎTES

Reì. Nr. 360102539. Reìistrçts 15/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Gunâra Grantiòa Dâviòu pagasta zemnieku saimniecîba "ÂBELÎTES". Adrese Latvijas Republika, LV–3929, Bauskas raj., Dâviòu pag., "Âbelîtes". Telefons 29134.

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba), dârzeòu, dekoratîvo kultûru un stâdu audzçðana.

 

RABATAS

Reì. Nr. 360102540. Reìistrçts 19/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Valçrijas Èernovskas Lielplatones pagasta zemnieku saimniecîba "RABATAS". Adrese Latvijas Republika, LV–3022, Jelgavas raj., Lielplatones pag., "Rabatas".

Darbîbas veidi: graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana, lopkopîba.

 

MEDNIEKI

Reì. Nr. 360102541. Reìistrçts 19/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecîba "MEDNIEKI". Adrese Latvijas Republika, LV–3034, Jelgavas raj., Sesavas pag., "Mednieki". Telefons 63799.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba; lopkopîba; lauksaimnieciskie pakalpojumi; meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi; gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana; zivju un zivju produktu pârstrâde un konservçðana; piena produktu raþoðana; augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana; augu un dzîvnieku eïïu un tauku raþoðana; graudu malðanas produktu, cietes un cietes produktu raþoðana; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

PRIEDÎTES

Reì. Nr. 360102542. Reìistrçts 20/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Leona Zarâna Iecavas pagasta zemnieku saimniecîba "PRIEDÎTES". Adrese Latvijas Republika, LV–3928, Bauskas raj., Iecavas pag., "Priedîtes". Telefons 44283.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba; augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba).

 

OBULI

Reì. Nr. 360102543. Reìistrçts 24/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sigurda Birka Iecavas pagasta zemnieku saimniecîba "OBULI". Adrese Latvijas Republika, LV–3911, Bauskas raj., Iecavas pag., "Obuli". Telefons 43545.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba; lopkopîba; lauksaimnieciskie un ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu; medniecîba, medîjuma íerðana un medîjamo dzîvnieku pavairoðana, ieskaitot ar pakalpojumiem saistîto darbîbu; meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi.

 

OÐI

Reì. Nr. 360102545. Reìistrçts 25/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Zaigas Gazeles Vilces pagasta zemnieku saimniecîba "OÐI". Adrese Latvijas Republika, LV–3025, Jelgavas raj., Vilces pag., "Oði". Telefons 3063427.

Darbîbas veidi: graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana; liellopu audzçðana, piena lopkopîba; cûku audzçðana.

 

RDK

Reì. Nr. 360200882. Reìistrçts 12/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Jelgavas A. Rîdera individuâlais komercuzòçmums "RDK". Adrese Latvijas Republika, LV–3008, Jelgava, Madaru 10. Telefons 9213132, 9345335.

Darbîbas veidi: fiziskâs labsajûtas uzlaboðana; koka zâìçðana, çvelçðana, impregnçðana; koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana; koka taras raþoðana; galdnieku darbi; meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana; kravu transports ar automobiïiem; kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba.

 

AGATE PLUSS

Reì. Nr. 360200883. Reìistrçts 20/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Jelgavas pilsçtas A.S. Serebrjakovas individuâlais uzòçmums "AGATE PLUSS". Adrese Latvijas Republika, LV–3001, Jelgava, Agroíîmiíu 2.

Darbîbas veidi: koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana; pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana; pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos; alkoholisko un citu dzçrienu, tabakas izstrâdâjumu, tekstilizstrâdâjumu, apìçrbu, apavu un âdas izstrâdâjumu, mâjsaimniecîbas metâlizstrâdâjumu, krâsu un stikla mazumtirdzniecîba; mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos; pârçjâ pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos.

 

PIE DIOLAS

Reì. Nr. 360200884. Reìistrçts 24/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Jelgavas Olgas Ivanovas individuâlais uzòçmums "PIE DIOLAS". Adrese Latvijas Republika, LV–3001, Jelgava, Pasta 47. Telefons 3025898.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos; pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos; farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba; pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos; lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos; mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

SIRÇNA M

Reì. Nr. 360200885. Reìistrçts 26/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Jelgavas Vandas Kotïarovas individuâlais uzòçmums "SIRÇNA M". Adrese Latvijas Republika, LV–3001, Jelgava, Lielâ 16–1. Telefons 3021181.

Darbîbas veidi: pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos; mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem; pârçjâ mazumtirdzniecîba.

 

ALEKS SV

Reì. Nr. 360301079. Reìistrçts 11/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "ALEKS SV". Adrese Latvijas Republika, LV–3004, Jelgava, Vecais ceïð 32–4. Telefons 9208825.

Darbîbas veidi: bûvlaukuma sagatavoðana; çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba; inþeniersistçmu montâþa; bûvdarbu pabeigðana; bûvmaðînu un çku demontâþas tehnikas îre ar operatoru; koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana; koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

NÂKOTNES DELIKATESES

Reì. Nr. 360301080. Reìistrçts 14/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "NÂKOTNES DELIKATESES". Adrese Latvijas Republika, LV–3013, Jelgavas raj., Glûdas pag., Skolas 7–4.

Darbîbas veidi: liellopu audzçðana, piena lopkopîba; cûku audzçðana; citu dzîvnieku audzçðana; gaïas raþoðana; putnu, truðu un dzîvnieku gaïas raþoðana; gaïas izstrâdâjumu un konservu raþoðana; gaïas un gaïas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba; mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

AM & A

Reì. Nr. 360301081. Reìistrçts 14/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "AM & A" . Adrese Latvijas Republika, LV—3901, Bauska, Dârza iela 6—1. Telefons 68367, 28409.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi; koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana; finiera lokðòu raþoðana, saplâkðòa raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu, ðíiedru plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana; koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana; koka taras raþoðana; pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

LONE 2

Reì. Nr. 360301082. Reìistrçts 19/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "LONE 2". Adrese Latvijas Republika, LV—3901, Bauska, Kalna 8/1. Telefons 27519, 9514460.

Darbîbas veidi: gaïas un gaïas raþoðana, pârstrâde un konservçðana; zivju un zivju produktu pârstrâde un konservçðana; âdu miecçðana un apstrâde; koksçðanas produktu raþoðana; plastmasas izstrâdâjumu raþoðana; meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi; automobiïu pârdoðana; automobiïu tehniskâ apkope un remonts; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

LPS

Reì. Nr. 360301083. Reìistrçts 20/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LPS" . Adrese Latvijas Republika, LV—3001, Jelgava, Ganîbu 61—51.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos; apìçrbu mazumtirdzniecîba; apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba; tekstilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba; pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos; alkoholisko un citu dzçrienu mazumtirdzniecîba; tabakas izstrâdâjumu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba; u.c.statûtos paredzçtâ darbîba.

 

PIE MÂSIÒÂM

Reì. Nr. 360301084. Reìistrçts 24/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "PIE MÂSIÒÂM" . Adrese Latvijas Republika, LV—3905, Bauskas raj., Bârbeles pag., "Rudzîði". Telefons 37326.

Darbîbas veidi: bâri; mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka; pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos; mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos; veterinârâ darbîba; fiziskâs labsajûtas uzlaboðana.

 

GUV

Reì. Nr. 360301085. Reìistrçts 26/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "GUV" . Adrese Latvijas Republika, LV—3901, Bauskas raj., Ceraukstes pag., "Rubeòi". Telefons 23813. Telefakss 7893916.

Darbîbas veidi: gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana; gaïas un gaïas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba; gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba.

 

BLÂZMA UN PARTNERI

Reì. Nr. 360301086. Reìistrçts 28/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "BLÂZMA UN PARTNERI" . Adrese Latvijas Republika, LV—3901, Bauska, Îslîces 9. Telefons 29029.

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba; lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba; pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba; individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba; nelauksaimniecisko starpproduktu, atkritumu un lûþòu vairumtirdzniecîba; u.c.statûtos paredzçtâ darbîba.

 

Uzòçmçji ziòo — izmaiòas uzòçmumos

Daugavpils pilsçtas SIA "NIKAS D" , reìistrçta 1997.gada 21.jûlijâ ar Nr.150301807, Daugavpilî, Ezeru ielâ 59-81, LV-5421, paziòo, ka, pamatojoties uz dalîbnieku kopsapulces protokola Nr.3, no 1997.gada 28.novembra sabiedrîbas pamatkapitâls tiek samazinâts no Ls 5617 lîdz Ls 2000. Kreditoriem iespçjamâs pretenzijas lûdz pieteikt mçneða laikâ.

 

Apdroðinâðanas a/s "BALTA" Alûksnes filiâle Alûksnç, Blaumaòa ielâ 3, reìistrçta 1995. gada 16. augustâ ar Nr. 320300293, maina adresi.

Jaunâ adrese — Alûksnç, Brûþa ielâ 1.

 

Izmaiòas uzòçmumos

A.GROSS

Reì. Nr. 170200409. Reìistrçts 19/01/93.

Uzòçmçjsabiedrîba Jelavas rajona Aivara Gruna individuâlais uzòçmums "A.GROSS". Adrese Latvijas Republika, LV–3023, Jelgavas raj., Elejas pag., Rûpniecîbas 18. Telefons 61579.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba; lopkopîba; gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana; augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana; graudu malðanas produktu, cietes un cietes produktu raþoðana; citu pârtikas produktu raþoðana; koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

Piezîmes: 04.11.1997. — nosaukuma maiòa no "SANTÎMS".

Izmaiòas 04/11/97 mainîts — nosaukums, darbîbas veidi.

 

ÞEBRI

Reì. Nr. 360102156. Reìistrçts 24/11/94.

Uzòçmçjsabiedrîba Jelgavas rajona Svçtes pagasta mâju "Þebri–Ozoliòi" J.Miíelsona zemnieku saimniecîba "ÞEBRI". Adrese Latvijas Republika, LV–3010, Jelgavas raj., Svçtes pag., "Þebri–Ozoliòi". Telefons 73122.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba; lopkopîba; augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba); *lauksaimnieciskie un ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu; *gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana; *citu pârtikas produktu raþoðana; *kûdras ieguve; *grants un smilts karjeru izstrâde; *mâla un kaolîna ieguve; *kravu transports ar automobiïiem; *etilspirta raþoðana no raudzçtiem materiâliem.

Piezîmes: 06.11.1997. — nosaukuma maiòa no "Þebri–Ozoliòi".

Izmaiòas 06/11/97 mainîts — nosaukums, darbîbas veidi.

 

V.V.S.

Reì. Nr. 360200265. Reìistrçts 11/02/94.

Uzòçmçjsabiedrîba Jelgavas N.Svetlovas individuâlais uzòçmums "V.V.S.". Adrese Latvijas Republika, LV–3007, Jelgava, Ganîbu 59—7. Telefons 30–29064, 30–47777.

Darbîbas veidi: bûvlaukuma sagatavoðana; çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba; inþeniersistçmu montâþa; bûvdarbu pabeigðana; koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana; koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

Piezîmes: 06.11.1997. — îpaðnieka maiòa.

Izmaiòas 06/11/97 mainîts — nosaukums, darbîbas veidi, amatpersonas.

 

VIDUMS

Reì. Nr. 360300610. Reìistrçts 07/06/94.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu firma "VIDUMS". Adrese Latvijas Republika, LV–1002, Rîga, M.Nometòu 65-19. Telefons 3021421.

Darbîbas veidi: automobiïu tehniskâ apkope un remonts; automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana; vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba; pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba; pârçjâ vairumtirdzniecîba; mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos; pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

Izmaiòas 08/04/96 mainîts — pamatkapitâls, amatpersonas, dalîbnieki; 06/12/96 mainîts — amatpersonas; 07/11/97 mainîts — adrese, darbîbas veidi, amatpersonas, dalîbnieki.

 

BRÎDÂGI

Reì. Nr. 170100549. Reìistrçts 08/12/92.

Uzòçmçjsabiedrîba Sarmîtes Þukauskas Sidrabenes pagasta zemnieku saimniecîba "BRÎDÂGI". Adrese Latvijas Republika, LV–3044, Jelgavas raj., Sidrabenes pag., "Brîdâgi". Telefons 55478.

Darbîbas veidi: lopkopîba; augkopîba; *produkcijas raþoðana, pârstrâde, realizâcija; *pakalpojumu sniegðana; *tirdzniecîba; *celtniecîba; *meþizstrâde, *komercdarbîba.

Piezîmes: 10.11.1997. — nosaukuma maiòa sakarâ ar uzvârda maiòu.

Izmaiòas 10/11/97 mainîts — nosaukums.

 

PAROKS

Reì. Nr. 360300979. Reìistrçts 27/08/96.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "PAROKS". Adrese Latvijas Republika, LV–3008, Jelgava, Zirgu 9b-39. Telefons 24124.

Darbîbas veidi: automobiïu, to detaïu un piederumu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts; pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba; nelauksaimniecisko starpproduktu, atkritumu un lûþòu vairumtirdzniecîba; maðînu, iekârtu un to piederumu vairumtirdzniecîba; mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

Piezîmes: 11.11.1997. — nosaukuma maiòa no "PAROK".

Izmaiòas 11/11/97 mainîts — nosaukums, darbîbas veidi.

 

ALBERTI

Reì. Nr. 360102116. Reìistrçts 09/09/94.

Uzòçmçjsabiedrîba Agòa Vaièekoòa Iecavas pagasta zemnieku saimniecîba "ALBERTI". Adrese Latvijas Republika, LV–3913, Bauskas raj., Iecavas pag., "Alberti". Telefons 41513.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba.

Piezîmes: 24.11.1997. — nosaukuma (no z/s "Lazdas"), zemes platîbas maiòa.

Izmaiòas 24/11/97 mainîts — nosaukums.

 

JAUNÛDRI

Reì. Nr. 360100114. Reìistrçts 22/10/91.

Uzòçmçjsabiedrîba Bauskas rajona Iecavas pagasta zemnieku saimniecîba "JAUNÛDRI". Adrese Latvijas Republika, LV–3913, Bauskas raj., Iecavas pag., "Jaunûdri". Telefons 42580.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba.

Piezîmes: 11.11.1997. — nosaukuma maiòa no "ÛDRI", zemes platîbas maiòa.

Izmaiòas 11/11/97 mainîts — nosaukums, adrese.

 

DINIS

Reì. Nr. 360300566. Reìistrçts 15/04/94.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "DINIS". Adrese Latvijas Republika, LV–3927, Bauskas raj., Viesturu pag., "Bçrstele" 15-1. Telefons 63319.

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba; lauksaimnieciskie un ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu; meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi; zvejniecîba, zivjaudzçtava un zivsaimniecîbu darbîbas, ar zvejniecîbu saistîti pakalpojumi; gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana; u.c. statûtos paredzçta darbîba.

Izmaiòas 18/04/96 mainîts — pamatkapitâls; 11/11/97 mainîts — darbîbas veidi, dalîbnieki; 24/11/97 mainîts — adrese, amatpersonas, dalîbnieki.

 

HERMESS AB

Reì. Nr. 360300946. Reìistrçts 25/04/96.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "HERMESS AB". Adrese Latvijas Republika, LV–3004, Jelgava, Loka maìistrâle 5-29. Telefons 9514570, 3010369.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos; pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos; pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos; citu pârtikas produktu raþoðana; vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba; pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba; pârçjâ vairumtirdzniecîba; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

Piezîmes: 25.11.1997. — mainîts nosaukums no "GERMES — AB".

Izmaiòas 25/11/97 mainîts — nosaukums, darbîbas veidi.

 

ALTER ENERGO

Reì. Nr. 170200185. Reìistrçts 18/12/91.

Uzòçmçjsabiedrîba Jelgavas Johansona individuâlais daudznozaru uzòçmums "ALTER ENERGO". Adrese Latvijas Republika, LV–3001, Jelgava, Dambja 4-72.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba; pçtîjumu un eksperimentu veikðana dabaszinâtnçs un tehniskajâs zinâtnçs; kûdras ieguve un aglomerâcija; koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana; dzinçju un turbînu raþoðana, izòemot lidaparâtu, automobiïu un divriteòu transportlîdzekïu dzinçjus; elektroenerìijas raþoðana, sadale; gâzes raþoðana; gâzveida kurinâmâ sadale pa gâzes vadiem; tvaika un karstâ ûdens piegâde; medicînisko un ortopçdisko preèu mazumtirdzniecîba; zobârstu prakse.

Izmaiòas 28/11/97 mainîts — adrese, darbîbas veidi.

 

LÂNS

Reì. Nr. 360300267. Reìistrçts 07/04/93.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LÂNS". Adrese Latvijas Republika, LV–3913, Bauskas raj., Iecavas pag., "Cepïi".

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana; ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîtie pakalpojumi; koka zâìçðana, çvelçðana, impregnçðana; koka taras raþoðana; pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana; kravu transports ar automobiïiem; mâjsaimniecîbas preèu vairumtirdzniecîba; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

Izmaiòas 29/12/95 mainîts — pamatkapitâls; 28/11/97 mainîts — adrese, darbîbas veidi, pamatkapitâls.

 

KUGRÇNI

Reì. Nr. 360100956. Reìistrçts 11/03/92.

Uzòçmçjsabiedrîba Jeïenas Kaòepes Meþotnes pagasta zemnieku saimniecîba "KUGRÇNI". Adrese Latvijas Republika, LV–3926, Bauskas raj., Meþotnes pag., "Kugrçni". Telefons 39330.

Darbîbas veidi: graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana.

Piezîmes: 28.11.1997. — îpaðnieka maiòa, zemes platîbas maiòa.

Izmaiòas 28/11/97 mainîts — nosaukums, amatpersonas.

 

MÂZERS

Reì. Nr. 360300855. Reìistrçts 29/05/95.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "MÂZERS". Adrese Latvijas Republika, LV–3901, Bauska, Birþu 13. Telefons 22698.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi; koka zâìçðana, çvelçðana, impregnçðana; finiera lokðòu raþoðana, saplâkðòu raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana; koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana; koka taras raþoðana; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

Izmaiòas 03/05/96 mainîts — amatpersonas, dalîbnieki; 28/11/97 mainîts — adrese, darbîbas veidi, pamatkapitâls, amatpersonas.

 

SKOLA

Reì. Nr. 170200177. Reìistrçts 12/12/91.

Uzòçmçjsabiedrîba Jelgavas Dzeldes individuâlais komercuzòçmums "SKOLA". Adrese Latvijas Republika, LV–3026, Jelgavas raj., Vilces pag., "Meþâres".

Darbîbas veidi: mârketings, reklâma, starpniecîbas pakalpojumi; tirdzniecîba, t.sk., ar alkoholiskajiem dzçrieniem un tabakas izstrâdâjumiem; lîzings; ârçjâ ekonomiskâ darbîba; transporta pakalpojumi; mçbeïu raþoðana; kokapstrâde; preèu raþoðana un realizâcija; sabiedriskâ çdinâðana; tûrisma pakalpojumi; lauksaimniecîbas produktu raþoðana; lauksaimniecîbas produktu iegâde, pârstrâde un realizâcija; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

Izmaiòas 11/02/94 mainîts — darbîbas veidi; 25/11/97 mainîts — adrese.

 

LIELANNÎTES

Reì. Nr. 360102544. Reìistrçts 25/11/91.

Uzòçmçjsabiedrîba Viestura Ramana Îslîces pagasta zemnieku saimniecîba "LIELANNÎTES". Adrese Latvijas Republika, LV–3914, Bauskas raj., Îslîces pag., "Lielannîtes". Telefons 25193.

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba; lopkopîba; lauksaimnieciskie un ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu; *gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana; *augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana; *graudu malðanas produktu, cietes un cietes produktu raþoðana; *citu pârtikas produktu raþoðana; *lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba; *pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba; *pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos.

Piezîmes: 25.11.1997. — îpaðnieka, zemes platîbas maiòa.

Izmaiòas 25/11/97 mainîts — darbîbas veidi, amatpersonas.

 

SIA "AUTO–SALA–1" , reì.Nr. 240300657, 04.11.1997. mainîta juridiskâ adrese, papildinâti darbîbas veidi . Jaunâ juridiskâ adrese: LV–4600, Rçzekne, Atmodas 4–3.

 

SIA "LESTO" , reì.Nr.240300294, 11.11.1997. reìistrçti grozîjumi dalîbnieku sastâvâ, darbîbas veidos, izpildinstitûcijâ, mainîta juridiskâ adrese . Jaunâ juridiskâ adrese: LV–4600, Rçzekne, Maskavas 4.

 

Ïesòevskas individuâlâ juridiskâ firma "JURISTS" , reì.Nr.680200016, 13.11.1997. reìistrçta nosaukuma, îpaðnieka, juridiskâs adreses maiòa . Jaunais nosaukums — Ludzas pilsçtas T.Jarbusovas daudznozaru individuâlais uzòçmums "POLENTA", jaunâ îpaðniece — Tamâra Jarbusova, jaunâ juridiskâ adrese: LV–5701, Ludza, Liepâjas 17a–12.

 

SIA "ZIGOTA" , reì.Nr.240300180, 28.11.1997. reìistrçti grozîjumi dalîbnieku sastâvâ, pamatkapitâlâ, darbîbas veidos, izpildinstitûcijâ .

 

Maksâtnespçjîgi uzòçmumi

Ar Vidzemes apgabaltiesas 21.11.1997. spriedumu civillietâ Nr. 6—467 4/97 SIA "RBS—AGRO" , reì. Nr. 000307480, juridiskâ adrese — Cçsu rajona Amatas pagasts, "Gundegas 9", no 2.06.1997. atzîta par maksâtnespçjîgu.

Kreditoru prasîjumi piesakâmi administratora — LR Uzòçmumu reìistra—pilnvarotajai personai Tieslietu ministrijas licencçtam juristam R.Ceram "R.Cera juridiskâs konsultâcijas birojâ" Cçsîs, Raunas 1, LV–4101, tâlr. 241–27040, mçneða laikâ no sludinâjuma publicçðanas. Laikâ nepieteiktie prasîjumi netiks izskatîti.

 

Ar Rîgas apgabaltiesas 19.11.97. spriedumu lietâ Nr. C–1997/11 SIA "TIMEKS" , reì. Nr. 000328353, juridiskâ adrese — Rîga, Miera iela 111—8, ir atzîta par maksâtnespçjîgu. Par SIA "Timeks" administratoru ir iecelts LR Uzòçmumu reìistrs, kurð pilnvarojis juridiskâ biroja SIA "Projekts EK" pârstâvi Monvîdu Spali veikt administratora funkcijas.

Kreditoriem prasîjumi jâpiesaka Rîgâ, Rencçnu ielâ 1, 28. kabinetâ, tâlr. 7100430, trîs mçneðu laikâ no ðî sludinâjuma publicçðanas. Termiòâ neiesniegtie prasîjumi netiks izskatîti.

 

Kreditoru sapulces

Maksâtnespçjîgâs SIA "KVADRÂTS" , reì. Nr. 150300330, juridiskâ adrese — Daugavpils, Aglonas 56/31, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 12. decembrî Rîgâ, A. Èaka ielâ 55, 214. kab., pulksten 12, tâlr. 273763, 7310844. Darba kârtîbâ: administratora atskaite, kreditoru prasîjumu atzîðana, maksâtnespçjas atrisinâjums, procesa finansçðana un citi jautâjumi.

 

Maksâtnespçjîgâs paju sabiedrîbas "LATGALES BÂNÎTIS", reì. Nr. 150301575, juridiskâ adrese — Daugavpils, A. Pupura iela 141–5, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 12. decembrî Rîgâ, A. Èaka ielâ 55, 220. kab., pulksten 12, tâlr. 273763, 7310844. Darba kârtîbâ: administratora atskaite, kreditoru prasîjumu atzîðana, maksâtnespçjas atrisinâjums, procesa finansçðana un citi jautâjumi.

 

Maksâtnespçjîgâs SIA firmas "PALV" , reì. Nr. 150300434, juridiskâ adrese — Daugavpils, Smilðu iela 103–90, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 12. decembrî Rîgâ, A. Èaka ielâ 55, 220. kab., pulksten 11, tâlr. 273763, 7310844. Darba kârtîbâ: administratora atskaite, kreditoru prasîjumu atzîðana, maksâtnespçjas atrisinâjums, procesa finansçðana un citi jautâjumi.

 

Maksâtnespçjîgâs SIA firmas "MODERN" , reì. Nr. 150300267, juridiskâ adrese — Daugavpils, 2. Preèu iela 19–28, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 12. decembrî Rîgâ, A. Èaka ielâ 55, 220. kab., pulksten 10, tâlr. 273763, 7310844. Darba kârtîbâ: administratora atskaite, kreditoru prasîjumu atzîðana, maksâtnespçjas atrisinâjums, procesa finansçðana un citi jautâjumi.

 

Maksâtnespçjîgâ Averjanova i/u "ULISS–VT" , reì. Nr. 150200297, juridiskâ adrese — Daugavpils, Ìimnâzijas iela 22, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 12. decembrî Rîgâ, A. Èaka ielâ 55, 220. kab., pulksten 13, tâlr. 273763, 7310844. Darba kârtîbâ: administratora atskaite, kreditoru prasîjumu atzîðana, maksâtnespçjas atrisinâjums, procesa finansçðana un citi jautâjumi.

 

Maksâtnespçjîgâ V. Murina i/u "MURINA" , reì. Nr. 150200005, juridiskâ adrese — Daugavpils, Tautas iela 86, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 12. decembrî Rîgâ, A. Èaka ielâ 55, 220. kab., pulksten 12, tâlr. 273763, 7310844. Darba kârtîbâ: administratora atskaite, kreditoru prasîjumu atzîðana, maksâtnespçjas atrisinâjums, procesa finansçðana un citi jautâjumi.

 

Maksâtnespçjîgâs SIA "LAIMDOTA" , reì. Nr. 150300158, juridiskâ adrese — Daugavpils, Lâèplçða iela 39, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 12. decembrî Rîgâ, A. Èaka ielâ 55, 220. kab., pulksten 13, tâlr. 273763, 7310844. Darba kârtîbâ: administratora atskaite, kreditoru prasîjumu atzîðana, maksâtnespçjas atrisinâjums, procesa finansçðana un citi jautâjumi.

 

Maksâtnespçjîgâs SIA "MENA" , reì. Nr. 150300205, juridiskâ adrese — Daugavpils, Lauskas iela 16–57, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 12. decembrî Rîgâ, A. Èaka ielâ 55, 220. kab., pulksten 10, tâlr. 273763, 7310844. Darba kârtîbâ: administratora atskaite, kreditoru prasîjumu atzîðana, maksâtnespçjas atrisinâjums, procesa finansçðana un citi jautâjumi.

 

Maksâtnespçjîgâs SIA "SVARS" , reì. Nr. 150300818, juridiskâ adrese — Daugavpils, Zemeòu iela 5–1, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 12. decembrî Rîgâ, A. Èaka ielâ 55, 220. kab., pulksten 11, tâlr. 273763, 7310844. Darba kârtîbâ: administratora atskaite, kreditoru prasîjumu atzîðana, maksâtnespçjas atrisinâjums, procesa finansçðana un citi jautâjumi.

 

Maksâtnespçjîgâs SIA "BILANDS" , reì. Nr. 150301445, juridiskâ adrese — Daugavpils, Patversmes iela 10–54, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 12. decembrî Rîgâ, A. Èaka ielâ 55, 214. kab., pulksten 10, tâlr. 273763, 7310844. Darba kârtîbâ: administratora atskaite, kreditoru prasîjumu atzîðana, maksâtnespçjas atrisinâjums, procesa finansçðana un citi jautâjumi.

 

Maksâtnespçjîgâ V. Ðevcova i/u "SVÇTE" , reì. Nr. 000201301, juridiskâ adrese — Daugavpils, Grodòas iela 34–45, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 12. decembrî Rîgâ, A. Èaka ielâ 55, 214. kab., pulksten 11, tâlr. 273763, 7310844. Darba kârtîbâ: administratora atskaite, kreditoru prasîjumu atzîðana, maksâtnespçjas atrisinâjums, procesa finansçðana un citi jautâjumi.

 

Maksâtnespçjîgâs SIA "LZ–CÇSIS" , reì. Nr. 410300602, juridiskâ adrese — Cçsis, Raunas 4b, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 17. decembrî pulksten 11 Cçsîs, Raunas ielâ 1, "R. Cera juridiskâs konsultâcijas birojâ". Tâlr. uzziòâm 24127040.

 

Maksâtnespçjîgâs SIA "SPÇÏU ZÂLE "CÇSIS"" , reì. Nr. 000313837, juridiskâ adrese — Cçsis, Rîgas 10, pirmâ kreditoru sapulce notiks 1997. gada 16. decembrî pulksten 11 Cçsîs, Raunas ielâ 1 "R. Cera juridiskâs konsultâcijas birojâ". Tâlr. uzziòâm 24127040.

 

Uzòçmçji ziòo — uzòçmumi izbeidz darbîbu

Graudu dzirnavu kooperatîvâ sabiedrîba "VÂRPA" Kuldîgas rajona Turlavas pagastâ, reìistrçta 1993.gada 7.jûlijâ ar Nr.610300264, atbilstoði dalîbnieku 1997.gada 10.novembra sapulces lçmumam (protokols Nr.2) tiek likvidçta.

 

SIA "ADROS" Rîgâ, K.Barona ielâ 49-26, reìistrçta 1993.gada 20.aprîlî ar Nr.010309030, atbilstoði dalîbnieku 1997.gada 3.decembra sapulces lçmumam tiek likvidçta.

Pretenzijas pieòems trîs mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas.

 

Eglîða individuâlais uzòçmums Liepâjas rajona Grobiòas pagastâ, Sporta ielâ 21-1, reìistrçts 1993.gada 19.aprîlî ar Nr.210201301, tiek likvidçts.

 

SIA "DAUGMALE — 1" Rîgas rajona Daugmales pagasta "Salnâs", reìistrçta 1994.gada 17.maijâ ar Nr.000319661, atbilstoði dalîbnieku 1997.gada 23.augusta pilnsapulces lçmumam tiek likvidçta.

 

Likvidçti uzòçmumi

SOLAR N

Reì. Nr. 240300667. Reìistrçts 06/08/96.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SOLAR N". Adrese Latvijas Republika, LV–4600, Rçzekne, Stacijas 20—43. Telefons 36178.

Uzòçmums likvidçts 14/11/97.

 

AUSMA 5

Reì. Nr. 680300309. Reìistrçts 07/11/94.

Uzòçmçjsabiedrîba Lauksaimniecîbas tehnikas maðînu u. c. darba rîku kopîgas lietoðanas un apkopes kooperatîvâ sabiedrîba "AUSMA 5". Adrese Latvijas Republika, LV–5742, Ludzas raj., Puðmucovas pag., Puèmocovas c.

Uzòçmums likvidçts 13/11/97.

 

LELDE

Reì. Nr. 360200198. Reìistrçts 18/06/93.

Uzòçmçjsabiedrîba Vaièules individuâlais tirdzniecîbas uzòçmums "LELDE". Adrese Latvijas Republika, Bauskas raj., Ceraukstes pag., Rîgas 6. Telefons 58292.

Darbîbas veidi: tirdzniecîba; sabiedriskâ çdinâðana.

Uzòçmums likvidçts 06/11/97.

 

GAILÎÐI

Reì. Nr. 360300359. Reìistrçts 12/10/93.

Uzòçmçjsabiedrîba Bausakas rajona Gailîða piensaimnieku kooperatîvâ sabiedrîba "GAILÎÐI". Adrese Latvijas Republika, Bauskas raj., Gailîðu pag., "Uzvara". Telefons 56332.

Darbîbas veidi: piena savâkðana un pârstrâde, realizâcija; piena raþoðana; piena lopu ganâmpulku izkopðana; ciltsdarbîba; u.c. saskaòâ ar statûtiem.

Uzòçmums likvidçts 11/11/97.

 

JÛLIJA

Reì. Nr. 360300638. Reìistrçts 26/07/94.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "JÛLIJA". Adrese Latvijas Republika, LV–3001, Jelgava, Raiòa 20. Telefons 21067. Telefakss 371–30–21067

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba; vairumtirdzniecîba; komisijas tirdzniecîba, t.sk. ar alkoholiskajiem dzçrieniem un tabakas izstrâdâjumiem, cukuru; starpniecîba; komercdarbîba; valûtas pirkðana un pârdoðana; operâcijas ar nekustamo îpaðumu; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

Uzòçmums likvidçts 24/11/97.

 

 

"Latvijas Vçstneða" redakcijâ

5.12.1997. ienâkuði paziòojumi:

 

Maksâtnespçjîgi uzòçmumi

Vidzemes apgabaltiesa ar spriedumu Nr. C–403/3 no 1997. gada 9. oktobra pasludinâjusi par maksâtnespçjîgu zemnieku saimniecîbu "GALA BUKAS" , reì. Nr. 710101200. Kreditoru prasîjumus pieteikt mçneða laikâ pçc sludinâjuma par maksâtnespçju publicçðanas — administratora pilnvarotajai personai Normundam Âboltiòam SIA"Auditorsabiedrîba Rîga" Rîgâ, Baznîcas 31, LV–1010. Tâlrunis 7312474.

 

Kreditoru sapulces

Maksâtnespçjîgâs SIA "HENRIJS" , reì. Nr. 740300451 administrators izsludina kreditoru sapulci. Kreditoru sapulce notiks 1997. gada 17. decembrî pulksten 17 Rîgâ, Pçrses ielâ 2, 115. telpâ. Tâlr. uzziòâm 7227793, I.Zabarovska.

 

Maksâtnespçjîgâ SIA "JUNIKS TUR" , reì. Nr.010304250 administrators izsludina kreditoru sapulci. Kreditora sapulce notiks 1997. gada 17. decembrî pulksten 16.30 Rîgâ, Pçrses ielâ 2, 115. telpâ. Tâlr. uzziòâm 7227793, I.Zabarovska.

 

Saskaòâ ar Latvijas Republikas Vidzemes apgabaltiesas Civillietu kolçìijas 1997. gada 8. oktobra spriedumu p/s "ALÛKSNES PUTNI" ar 1997. gada 30. jûliju atzîta par maksâtnespçjîgu.

1997. gada 15. decembrî pulksten 12 Alûksnes rajonâ, Alûksnç — 1, notiks kreditoru sapulce par p/s "Alûksnes putni" maksâtnespçjas lietu.

Neskaidrîbas gadîjumâ griezties pie administratora pilnvarotâs personas Normunda Âboltiòa pa tâlr. Rîgâ 7312474.

 

Uzòçmçji ziòo — uzòçmumi izbeidz darbîbu

Saskaòâ ar 1997. gada 27. novembra dalîbnieku sapulces lçmumu tiek likvidçta piensaimnieku biedrîba "DRUVAS" (SIA) , reìistrçta 1991. gada 6. augustâ ar Nr. 510300042.

Pretenzijas pieòem trîs mçneðu laikâ pçc biedrîbas juridiskâs adreses — Dobeles rajona Bçrzes pagasta "Druvâs", LV–3712. Tâlr. 9254151.

 

Jûlijas Gûtmanes zemnieku saimniecîba Ventspils rajona Ziru pagasta "Strazdos", reìistrçta 1993. gada 8. decembrî ar Nr. 610101259, tiek likvidçta. Tâlr. uzziòâm 36–43569.

 

Individuâlais uzòçmums "LUNA R" Rçzeknes rajona Viïânu pagasta Aleksandrapolç, reìistrçts 1996. gada 19. septembrî ar Nr. 240200546, tiek likvidçts.

 

SIA firma "SIGNÂLS A" Rîgâ, Tâlivalþa ielâ 23, reìistrçta 1996. gada 4. decembrî ar Nr. 000331977, atbilstoði dalîbnieku 1997. gada 28. novembra sapulces lçmumam tiek likvidçta, neuzsâkot darbîbu.

 

SIA kopuzòçmums "INTERMARKET" Rîgâ, Buïïu ielâ 43/45, reìistrçts 1995. gada 11. janvârî ar Nr. 000324320, atbilstoði dalîbnieku 1997. gada 2. decembra sapulces lçmumam tiek likvidçts.

Pretenzijas pieòems trîs mçneðu laikâ pçc ðî sludinâjuma publicçðanas.

 

V. Guseva individuâlais uzòçmums raþoðanas komercfirma "SANTEHNIÍIS–101" Rîgâ, Ûdeïu ielâ 14–18, tâlr. 523360, reìistrçta 1994. gada 11. oktobrî ar Nr. 010202706, tiek likvidçta.

 

 

"Latvijas Vçstneða" redakcijâ

8.12.1997. ienâkuði paziòojumi:

 

Jaundibinâti uzòçmumi

STRÂDNIEKU VIESNÎCA

Reì.Nr. 120300971. Reìistrçts 04/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "STRÂDNIEKU VIESNÎCA". Adrese Latvijas Republika, LV—3600, Ventspils, Siguldas 19. Telefons 61966, 25215.

Darbîbas veidi: viesnîcas un moteïi bez restorâna (55.12.); jaunieðu kopmîtòu un kalnu tûristu bâzes (55.21); kempingi, ieskaitot apdzîvojamo autopiekabju laukumus (55.22); pârçjo citur neklasificçtu apmeðanâs vietu nodroðinâjums (55.23); sava nekustamâ îpaðuma pirkðana un pârdoðana (70.12); sava nekustamâ îpaðuma izîrçðana un iznomâðana (70.20); nekustamâ îpaðuma aìentûras (70.31); nekustamâ îpaðuma pârvaldîðana par samaksu vai uz lîguma pamata (70.32).

 

VENTA LOGISTICS CO

Reì.Nr. 120300972. Reìistrçts 10/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VENTA LOGISTICS CO". Adrese Latvijas Republika, LV—3600, Ventspils, Brîvîbas 23—21. Telefons 36 33952.

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîba un komisijas tirdzniecîba; restorâni; maizes raþoðana, svaigi ceptu mîklas izstrâdâjumu raþoðana; alkoholisko u.c. dzçrienu mazumtirdzniecîba; tabakas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba; slçgtâs çdnîcas un gatavo çdienu piegâde; ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîtie jautâjumi; cita statûtos paredzçtâ darbîba.

 

ATGRIEÐANÂS

Reì.Nr. 120300973. Reìistrçts 14/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ATGRIEÐANÂS". Adrese Latvijas Republika, LV—3300, Kuldîga, Mâlu 6.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); reklâma (74.40); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); bâri (55.4); azartspçles un derîbas (92.71); citur neklasificçta rekreatîva darbîba (92.72); kravu transports ar automobiïiem (60.24); taksometru pakalpojumi (60.22).

 

GAJA 2

Reì.Nr. 120300974. Reìistrçts 10/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "GAJA 2". Adrese Latvijas Republika, LV—3600, Ventspils, Inþenieru 81—47.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); kravu transports ar automobiïiem (60.24).

 

UNITEK

Reì.Nr. 120300975. Reìistrçts 11/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "UNITEK". Adrese Latvijas Republika, LV—3600, Ventspils, Sarkanmuiþas dambis 21—22.

Darbîbas veidi: jûras un piekrastes ûdeòu transports; pârçjie ûdenstransporta palîgdarbu veidi; glabâðana un noliktavu saimniecîba; pârçjo transporta aìentûru darbîba; pârçjie sauszemes palîgdarbu veidi; cita statûtos paredzçtâ darbîba.

 

IGO AUTOMOBILIS

Reì.Nr. 120300976. Reìistrçts 12/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "IGO AUTOMOBILIS". Adrese Latvijas Republika, LV—3300, Kuldîga, Kalna 17—11.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana; automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana; automobiïu tehniskâ apkope un remonts; automobiïu iznomâðana; pârçjo sauszemes transportlîdzekïu iznomâðana; kravu transports ar automobiïiem; cita statûtos paredzçtâ darbîba.

 

LIOSAN

Reì.Nr. 120300977. Reìistrçts 14/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LIOSAN". Adrese Latvijas Republika, LV—3600, Ventspils, Lauku 2.

Darbîbas veidi: koka zâìçðana, çvelçðana, impregnçðana; koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana; pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana; bûvniecîbas darbi, kuru veikðanai nepiecieðama speciâla profesionâla sagatavotîba; mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka; kravu transports ar automobiïiem; cita statûtos paredzçtâ darbîba.

 

JURIVER

Reì.Nr. 120300978. Reìistrçts 19/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "JURIVER". Adrese Latvijas Republika, LV—3300, Kuldîga, Aizputes 25.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); automobiïu iznomâðana (71.1); pârçjo transportlîdzekïu iznomâðana (71.2); pârçjo maðînu un iekârtu iznomâðana (71.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjo jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); automobiïu raþoðana (34.1); kravu transports ar automobiïiem (60.24).

 

ÎVANDES MUIÞA

Reì.Nr. 120300979. Reìistrçts 24/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Kuldîgas rajona Îvandes pagasta paðvaldîbas uzòçmums "ÎVANDES MUIÞA". Adrese Latvijas Republika, LV—3313, Kuldîgas raj., Îvandes pag., "Skolas nams". Telefons 43113.

Darbîbas veidi: citas bûvdarbu pabeigðanas operâcijas (45.45); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); bâri (55.40); slçgtâs çdnîcas (55.51); citur neklasificçtu tûrisma aìentûru un aìentu darbîba; darbîba, kas saistîta ar tûristu apkalpoðanu (63.30); reklâma (74.40); pârçjâ citur neklasificçta pieauguðo izglîtîba (80.42); ar kino un video saistîta darbîba (92.1); mâkslinieciskâ un literârâ jaunrade un interpretâcija (92.31); pârçjâ sporta darbîba (92.62); frizçtavu, kosmçtisko salonu pakalpojumi (93.02); fiziskâs labsajûtas uzlaboðana (93.04).

 

VIESU NAMS VIDI

Reì. Nr. 120300980. Reìistrçts 28/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "VIESU NAMS VIDI". Adrese Latvijas Republika, LV—3260, Talsu raj., Valdemârpils pag., "Vidi".

Darbîbas veidi: viesnîcas un moteïi ar restorânu (55.11); viesnîcas un moteïi bez restorâna (55.12); kempingi un citas îslaicîgas apmeðanâs vietas (55.2); restorâni (55.3); bâri (55.4); slçgtâs çdnîcas un gatavo çdienu piegâde (55.5).

 

MIERA MÂJA

Reì.Nr. 120201332. Reìistrçts 03/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Zîvera individuâlais uzòçmums Ventspilî "MIERA MÂJA". Adrese Latvijas Republika, LV—3600, Ventspils, Patversmes 1.

Darbîbas veidi : bçres un ar tâm saistîtâ darbîba (93.03); pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.48); pârçjais pasaþieru sauszemes transports (60.23); kravu transports ar automobiïiem (60.24).

 

KATLAUKI I

Reì.Nr. 120201333. Reìistrçts 12/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Vicinskas individuâlais uzòçmums Sabilç "KATLAUKI I". Adrese Latvijas Republika, LV—3294, Talsu raj., Sabile, Rîgas 8. Telefons 52357.

Darbîbas veidi : mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); zivju, vçþveidîgo un molusku mazumtirdzniecîba (52.23); maizes, kûku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.24); alkoholisko un citu dzçrienu mazumtirdzniecîba (52.25); tabakas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.26); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2).

 

ANNA O

Reì.Nr. 120201334. Reìistrçts 12/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Ozolas individuâlais uzòçmums "ANNA O". Adrese Latvijas Republika, LV—3600, Ventspils, Inþenieru 58—15. Telefons 3623986.

Darbîbas veidi : tekstilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba; apìçrbu mazumtirdzniecîba; pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos.

 

JUNIONS 3

Reì.Nr. 120201335. Reìistrçts 14/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Grîsles individuâlais uzòçmums "JUNIONS 3". Adrese Latvijas Republika, LV—6209, Skrundas pilsçta ar lauku teritoriju, Robeþu 2. Telefons 31927.

Darbîbas veidi : mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); restorâni (55.3); bâri (55.4); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6).

 

SKRUNDAS MEÞÂBELE

Reì.Nr. 120201336. Reìistrçts 14/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba M.Krûmiòa individuâlais uzòçmums "SKRUNDAS MEÞÂBELE". Adrese Latvijas Republika, LV—3326, Kuldîgas raj., Skrundas pilsçta, Raiòa 15.

Darbîbas veidi : pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); maizes, kûku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.24); alkoholisko un citu dzçrienu mazumtirdzniecîba (52.25); tabakas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.26); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); viesnîcas un moteïi ar restorânu (55.11); restorâni (55.30); bâri (55.40).

 

GRIBIÒÒIKOVAS VENTSPILS INDIVIDUÂLAIS UZÒÇMUMS

Reì.Nr. 120201337. Reìistrçts 21/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Gribiòòikovas Ventspils individuâlais uzòçmums. Adrese Latvijas Republika, LV—3600, Ventspils, Pçtera 2—3. Telefons 26663.

Darbîbas veidi : apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); tekstilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.41); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu mazumtirdzniecîba (52.45); pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.48).

 

RIKO 3

Reì.Nr. 120201338. Reìistrçts 22/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Armuðkas individuâlais uzòçmums Ugâles pagastâ "RIKO 3". Adrese Latvijas Republika, LV—3615, Ventspils raj., Ugâles pag., Skolas 6—14. Telefons 71981.

Darbîbas veidi : pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); pârçjâ citur neklasificçta izklaidçjoða darbîba (92.34).

 

VTV 3

Reì.Nr. 120201339. Reìistrçts 25/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Vasiïjevas individuâlais uzòçmums "VTV 3". Adrese Latvijas Republika, LV—3602, Ventspils, Lidotâju 11.

Darbîbas veidi : slçgtâs çdnîcas.

 

GOLS

Reì.Nr. 120201340. Reìistrçts 28/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Ziediòa individuâlais uzòçmums "GOLS". Adrese Latvijas Republika, LV—3200, Talsi, Kalna 10a. Telefons 24700.

Darbîbas veidi : pçrâjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); pârçjâ mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.48).

 

DIZAINS SD

Reì.Nr. 120201341. Reìistrçts 28/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Bedrîða individuâlais uzòçmums "DIZAINS SD". Adrese Latvijas Republika, LV—3600, Ventspils, Austrumu 3—7.

Darbîbas veidi : çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); bûvdarbu pabeigðana (45.4); mçbeïu raþoðana (36.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); kravu transports ar automobiïiem (60.24); kravu iekrauðana un izkrauðana (63.11); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4).

 

VB REISS

Reì.Nr. 120201342. Reìistrçts 28/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Zemeles individuâlais uzòçmums "VB REISS". Adrese Latvijas Republika, LV—3600, Ventspils, Sabiles 17a. Telefons 23901.

Darbîbas veidi : restorâni (55.30); maizes raþoðana; svaigi ceptu mîklas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.81).

 

VÂRI

Reì.Nr. 120100896. Reìistrçts 03/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Laidzes pagasta zemnieku saimniecîba "VÂRI". Adrese Latvijas Republika, LV—3280, Talsu raj., Laidzes pag., "Vâri".

Darbîbas veidi : koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); koka taras raþoðana (20.40); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); dârzeòu, dekoratîvo kultûru un stâdu audzçðana (01.12); kravu transports ar automobiïiem (60.24); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02).

Paraksta tiesîbas: Agris Ciemleja, Latvija, Talsi, Koku 4. Amats îpaðnieks.

 

ANÈI

Reì.Nr. 120100897. Reìistrçts 03/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Dundagas pagasta zemnieku saimniecîba "ANÈI". Adrese Latvijas Republika, LV—3270, Talsu raj., Dundagas pag., "Anèi".

Darbîbas veidi : meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); dârzeòu, dekoratîvo kultûru un stâdu audzçðana (01.12); augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.30); taksometru pakalpojumi (60.22); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); koka taras raþoðana (20.40); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51).

Paraksta tiesîbas : Jânis Ðvedenbergs, Latvija, Talsi, Dundagas iela 22—23. Amats îpaðnieks.

 

MAZAMJÛDZES

Reì.Nr. 120100898. Reìistrçts 04/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Usmas pagasta zemnieku saimniecîba "MAZAMJÛDZES". Adrese Latvijas Republika, LV—3619, Ventspils raj., Usmas pag., "Mazamjûdzes".

Darbîbas veidi : lopkopîba; liellopu audzçðana, piena lopkopîba; cûku audzçðana; dârzkopîba; meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana; koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana; pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana.

Paraksta tiesîbas: Raivo Grînbergs, Latvija, Venstpils raj., Usmas pag., "Ezermaïi". Amats îpaðnieks.

 

AIJAS

Reì.Nr. 120100899. Reìistrçts 04/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Vârmes pagasta zemnieku saimniecîba "AIJAS". Adrese Latvijas Republika, LV—3333, Kuldîgas raj., Vârmes pag., "Aijas".

Darbîbas veidi : graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.30); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01).

Paraksta tiesîbas : Aija Frijâre, Latvija, Rîga, P.Lejiòa 5—38. Amats îpaðniece.

 

VIJAS

Reì.Nr. .120100900. Reìistrçts 04/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Vârmes pagasta zemnieku saimniecîba "VIJAS". Adrese Latvijas Republika, LV—3333, Kuldîgas raj., Vârmes pag., "Vijas".

Darbîbas veidi : graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.30); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01).

Paraksta tiesîbas : Vija Ungure, Latvija, Kuldîgas raj., Vârmes pag., "Veldres". Amats îpaðniece.

 

JAUNPLIEÒI

Reì.Nr. 120100901. Reìistrçts 10/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Skrundas pilsçtas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecîba "JAUNPLIEÒI". Adrese Latvijas Republika, LV—6209, Skrundas pilsçta ar lauku teritoriju, "Jaunplieòi".

Darbîbas veidi : augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana; jçlâdu un izstrâdâtu âdu vairumtirdzniecîba.

Paraksta tiesîbas : Anna Plâce, Latvija, Skrunda, Kalçju 24. Amats îpaðniece.

 

PLIEDERI

Reì.Nr. 120100902. Reìistrçts 19/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Pelèu pagasta zemnieku saimniecîba "PLIEDERI". Adrese Latvijas Republika, LV—3322, Kuldîgas raj., Pelèu pag., "Pliederi".

Darbîbas veidi : graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63).

Paraksta tiesîbas : Austra Umbraðko, Latvija, Kuldîgas raj., Pelèu pag., "Rotas". Amats îpaðniece.

 

JAUNPURMAÏI

Reì.Nr. .120100903. Reìistrçts 25/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Laucienes pagasta zemnieku saimniecîba "JAUNPURMAÏI". Adrese Latvijas Republika, LV—3285, Talsu raj., Laucienes pag., "Jaunpurmaïi".

Darbîbas veidi : graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); liellopu audzçðana, piena lopkopîba (01.21); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02).

Paraksta tiesîbas: Alfons Jânis Ozoliòð, Latvija, Talsu raj., Laucienes pag., "Purmaïi". Amats îpaðnieks.

 

LIEKMAÒI

Reì.Nr. 120100904. Reìistrçts 26/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rendas pagasta zemnieku saimniecîba "LIEKMAÒI". Adrese Latvijas Republika, LV—3319, Kuldîgas raj., Rendas pag., "Liekmaòi".

Darbîbas veidi : apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63).

Paraksta tiesîbas: Daila Zemture, Latvija, Kuldîga, Mucenieku 30a—33. Amats îpaðniece.

 

ÌÇRVEÏI

Reì.Nr. 120100905. Reìistrçts 28/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Snçpeles pagasta zemnieku saimniecîba "ÌÇRVEÏI". Adrese Latvijas Republika, LV—3328, Kuldîgas raj., Snçpeles pag., "Ìçrveïi".

Darbîbas veidi : augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.30); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); mçbeïu raþoðana (36.1); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); kravu transports ar automobiïiem (60.24); pârçjie sauszemes transporta palîgdarbîbu veidi (63.21).

Paraksta tiesîbas: Normunds Eida, Latvija, Kuldîgas raj., Snçpeles pag., "Ìçrveïi". Amats îpaðnieks.

 

VÂLODZES

Reì. Nr. 000101027. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Tukuma rajona Dþûkstes pagasta zemnieku saimniecîba "VÂLODZES". Adrese Latvijas Republika, Tukuma raj., Dþûkstes pag., "Vâlodzes".

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); lauksaimnieciskie un ar lopkopîbu saistîtie pakalpojumi, izòemot veterinâro darbîbu (01.4); piena produktu raþoðana (15.5).

 

KALNAKREIÏI

Reì. Nr. 000101028. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas rajona Âdaþu pagasta zemnieku saimniecîba "KALNAKREIÏI". Adrese Latvijas Republika, LV-2164, Rîgas raj., Âdaþu pag., "Kalnakreiïi".

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba ) (01.3).

 

IRÐI

Reì. Nr. 000101029. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas rajona Mârupes pagasta zemnieku saimniecîba "IRÐI". Adrese Latvijas Republika, LV-2167, Rîgas raj., Mârupes pag., "Irði".

Darbîbas veidi: augkopîba; dârzeòkopîba; dârzkopîba (01.1); cûku audzçðana (01.23); dârzeòu, dekoratîvo kultûru un stâdu audzçðana (01.12); mâjputnu audzçðana (01.24); citu dzîvnieku audzçðana (01.25); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.10); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3).

 

NOREKS

Reì. Nr. 000206912. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba N.Tupureinas Rîgas pilsçtas daudznozaru individuâlais uzòçmums "NOREKS". Adrese Latvijas Republika, LV-1011, Rîga, Avotu 3—4.

Darbîbas veidi: individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); frizçtavu, kosmçtisko salonu pakalpojumi (93.02); izdevçjdarbîba (22.1); poligrâfiskâ izpilde un ar to saistîtie pakalpojumi (22.2); ierakstu reproducçðana (22.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VIRGINIJA N

Reì. Nr. 000206913. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas Janînas Boinièevas individuâlais daudznozaru uzòçmums "VIRGINIJA N". Adrese Latvijas Republika, LV-1021, Rîga, Dravnieku 10—56.

Darbîbas veidi: aìenti, kas nodarbojas ar pârtikas, dzçrienu un tabakas pârdoðanu (51.17); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); automobiïu pârdoðana (50.10); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

DRÎZ BÛS

Reì. Nr. 000206914. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas rajona Valijas Akerfeldes tirdzniecîbas individuâlais uzòçmums "DRÎZ BÛS". Adrese Latvijas Republika, LV-2121, Rîgas raj., Salaspils, Skolas 10.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11).

 

ETC PLUSS

Reì. Nr. 000206915. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba V.Lobaðeva individuâlais uzòçmums Rîgas tirdzniecîbas firma "ETC PLUSS". Adrese Latvijas Republika, LV-1021, Rîga, J.Vâcieða 2—86.

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); aìenti, kas nodarbojas ar mçbeïu, mâjsaimniecîbas preèu un metâlizstrâdâjumu pârdoðanu (51.15); aìenti, kas nodarbojas ar plaða sortimenta preèu pârdoðanu (51.19); augïu un dârzeòu vairumtirdzniecîba (51.31); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VALENTI V

Reì. Nr. 000206916. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba V.Veidemanes Rîgas rajona daudznozaru individuâlais uzòçmums "VALENTI V". Adrese Latvijas Republika, LV-2150, Rîgas raj., Siguldas pag., "Kalnabeites" 2—1.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); aìenti, kas nodarbojas ar pârtikas, dzçrienu un tabakas pârdoðanu (51.17); aìenti, kas specializçjas atseviðíu citur neklasificçtu izstrâdâjumu vai preèu grupu pârdoðanâ (51.18); aìenti, kas nodarbojas ar plaða sortimenta preèu pârdoðanu (51.19); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); graudu, sçklu un lopbarîbas vairumtirdzniecîba (51.21); ziedu un augu vairumtirdzniecîba (51.22); pârçjo mâjsaimniecîbas preèu vairumtirdzniecîba (51.47); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VALENTINO UN KO

Reì. Nr. 000206917. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba R.Monastirskas Rîgas pilsçtas daudznozaru individuâlais uzòçmums "VALENTINO UN KO". Adrese Latvijas Republika, LV-1006, Rîga, Lielvârdes 60—1.

Darbîbas veidi: gatavo tekstilizstrâdâjumu raþoðana, izòemot apìçrbu (17.4); pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.2); tekstilizstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.41); apìçrbu un apavu vairumtirdzniecîba (51.42); tekstilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.41); apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TITA ABC

Reì. Nr. 000206918. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Jevgenija Ðitova Rîgas individuâlais uzòçmums komercfirma "TITA ABC". Adrese Latvijas Republika, LV-1011, Rîga, Ìertrûdes 56—14.

Darbîbas veidi: elektriskâs sadzîves aparatûras un iekârtu raþoðana (29.71); neelektriskâs sadzîves aparatûras un iekârtu raþoðana (29.72); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu vairumtirdzniecîba (51.43); tekstilizstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.41); apìçrbu un apavu vairumtirdzniecîba (51.42); porcelâna un stikla izstrâdâjumu, tapeðu un tîrîðanas lîdzekïu vairumtirdzniecîba (51.44); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PUKUS

Reì. Nr. 000206919. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas rajona A.Birznieka individuâlais daudznozaru uzòçmums "PUKUS". Adrese Latvijas Republika, LV-2114, Rîgas raj., Olaines pag., "Birznieki" 2—9.

Darbîbas veidi: pârtikas produktu un dzçrienu raþoðana; automobiïu un motociklu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts; automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba; vairumtirdzniecîba un komisijas tirdzniecîba, izòemot automobiïus un motociklus; mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos ; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

KRONIS AS

Reì. Nr. 000206920. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas S.Carjonoka individuâlais uzòçmums "KRONIS AS". Adrese Latvijas Republika, LV-2121, Rîgas raj., Salaspils, Enerìçtiíu 6—74.

Darbîbas veidi: augïu un dârzeòu vairumtirdzniecîba (51.31); gaïas un gaïas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.32); piena produktu, olu un pârtikas eïïas un tauku vairumtirdzniecîba (51.33); alkoholisko un citu dzçrienu vairumtirdzniecîba (51.34); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SONDRA

Reì. Nr. 000206921. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas S.Tarnovskas individuâlais uzòçmums "SONDRA". Adrese Latvijas Republika, Rîga, Maskavas 218—13.

Darbîbas veidi: apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); pârçjo virsdrçbju raþoðana (18.22); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); gatavo çdienu piegâde (55.52); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BIROJA UNIVERSÂLSERVISS

Reì. Nr. 000206922. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas Vladimira Jacenko individuâlais daudznozaru uzòçmums "BIROJA UNIVERSÂLSERVISS". Adrese Latvijas Republika, LV-1055, Rîga, Spilves 41—39.

Darbîbas veidi: zâbaku, kurpju un citu âdas izstrâdâjumu remonts (52.71); elektriskâs sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.72); pulksteòu un juvelierizstrâdâjumu remonts (52.73); citur neklasificçts remonts (52.74); tekstilizstrâdâjumu un kaþokâdas izstrâdâjumu mazgâðana un íîmiskâ tîrîðana (93.01); frizçtavu, kosmçtisko salonu pakalpojumi (93.02); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

NEKSUS K

Reì. Nr. 000206923. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Konoòenko Rîgas individuâlais daudznozaru uzòçmums firma "NEKSUS K". Adrese Latvijas Republika, Rîga, Kurzemes pr. 100—57.

Darbîbas veidi: operâcijas ar savu nekustamo îpaðumu (70.1); nekustamâ îpaðuma aìentûras (70.31); nekustamâ îpaðuma pârvaldîðana par samaksu vai uz lîguma pamata (70.32); juridiskâ darbîba (74.11); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ÌIMENE R

Reì. Nr. 000206924. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Ï.Rutlaukas Rîgas pilsçtas individuâlais daudznozaru uzòçmums "ÌIMENE R". Adrese Latvijas Republika, LV-1057, Rîga, Salaspils 12/3—82. Telefons 256506.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7).

 

IMULIÒA

Reì. Nr. 000206925. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Kreceres Tukuma rajona individuâlais tirdzniecîbas uzòçmums "IMULIÒA". Adrese Latvijas Republika, Tukuma raj., Vânes pag., "Roþlejas". Telefons 46166.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); lietotu preèu mazumtirdzniecîba veikalos (52.5); maizes raþoðana; svaigi ceptu mîklas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.81); bâri (55.4); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62).

 

BETLAREKS

Reì. Nr. 000206926. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas E.Redliha individuâlais uzòçmums "BETLAREKS". Adrese Latvijas Republika, Rîga, Avotu 25—1.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); zivju un zivju produktu pârstrâde un konservçðana (15.20); augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana (15.3); piena produktu raþoðana (15.5); graudu malðanas produktu raþoðana (15.61); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.10); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.30); koka taras raþoðana (20.40); augïu un dârzeòu vairumtirdzniecîba (51.31).

 

MODO A

Reì. Nr. 000206927. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas Auziòas individuâlais komerciâlais uzòçmums "MODO A". Adrese Latvijas Republika, LV-1083, Rîga, Slokas 107/1—5.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); zivju, vçþveidîgo un molusku mazumtirdzniecîba (52.23); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TANITA

Reì. Nr. 000206928. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Andrianovas pilsçtas individuâlais servisa uzòçmums "TANITA". Adrese Latvijas Republika, LV-1029, Rîga, Ruses 28—56. Telefons 7440023.

Darbîbas veidi: frizçtavu, kosmçtisko salonu pakalpojumi (93.02); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); sâkumizglîtîba (80.1).

 

FERMSERVISS

Reì. Nr. 000206929. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba J.Boèarovas Rîgas pilsçtas daudznozaru individuâlais uzòçmums "FERMSERVISS". Adrese Latvijas Republika, LV-1083, Rîga, M.Stacijas 20—51.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

NAOKS

Reì. Nr. 000206930. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Olaines pilsçtas Anatolija Griòuka individuâlais daudznozaru uzòçmums "NAOKS". Adrese Latvijas Republika, LV-2114, Rîgas raj., Olaine, Stacijas 24—29.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); motociklu un to detaïu un piederumu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts (50.40); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AZIRA

Reì. Nr. 000206931. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba S.Bacekina Rîgas pilsçtas daudznozaru individuâlais uzòçmums "AZIRA". Adrese Latvijas Republika, LV-1007, Rîga, Dagmâras 9—30.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); motociklu un to detaïu un piederumu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts (50.40); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

JAROVSKIS

Reì. Nr. 000206932. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas pilsçtas Vladimira Jarovska individuâlais komercuzòçmums "JAROVSKIS". Adrese Latvijas Republika, LV-1058, Rîga, Vienîbas gatve 90—1.

Darbîbas veidi: ierakstu reproducçðana (22.3); mâkslinieciskâ un literârâ jaunrade un interpretâcija (92.31); citur neklasificçta rekreatîva darbîba (92.72); pârçjâ citur neklasificçta izklaidçjoða darbîba (92.34); pârçjâ darbîba cilvçku veselîbas aizsardzîbas jomâ (85.14); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); citur neklasificçta daþâda komercdarbîba (74.8).

 

VLADAS

Reì. Nr. 000206933. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba G.Petruða Rîgas pilsçtas daudznozaru individuâlais uzòçmums "VLADAS". Adrese Latvijas Republika, LV-1057, Rîga, Aviâcijas 23/1—46.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

COTAKS

Reì. Nr. 000336714. Reìistrçts 28/11/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "COTAKS". Adrese Latvijas Republika, Rîga, Maiznîcas 10—3.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11).

 

MEDICÎNISKÂS APRÛPES DOKTORÂTS "DZIEDNÎCA"

Reì. Nr. 000336905. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Ogres pilsçtas paðvaldîbas uzòçmums bezpeïòas organizâcija "MEDICÎNISKÂS APRÛPES DOKTORÂTS "DZIEDNÎCA"". Adrese Latvijas Republika, LV-5003, Ogre, Mâlkalnes pr.34

Darbîbas veidi: ârstu prakse (85.12); zobârstu prakse (85.13); pârçjâ darbîba cilvçku veselîbas aizsardzîbas jomâ (85.14); sociâlâ aprûpe bez izmitinâðanas (85.32); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); pârçjie izdevçjdarbîbas veidi (22.15); citur neklasificçtu izdevumu iespieðana (22.22); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

D UN A BAUSKA

Reì. Nr. 000336906. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "D UN A BAUSKA". Adrese Latvijas Republika, Bauskas raj., Îslîces pag., Lauktehnikas 16—19.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); kravu transports ar automobiïiem (60.24); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TRESTS 655

Reì. Nr. 000336907. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "TRESTS 655". Adrese Latvijas Republika, LV-1005, Rîga, Râmuïu 1. Telefons 7282426. Telefakss 7282426.

Darbîbas veidi: reklâma (74.40); kinofilmu un videofilmu uzòemðana (92.11); kinofilmu un videofilmu izplatîðana (92.12); kinofilmu demonstrçðana (92.13); pârçjâ izklaidçjoðâ darbîba (92.3); atrakciju un atpûtas parku darbîba (92.33); pârçjâ citur neklasificçta izklaidçjoða darbîba (92.34); pârçjo pakalpojumu sniegðana (93.0); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PRIVÂTSKOLA DIPLOMÂTS

Reì. Nr. 000336908. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Bezpeïòas organizâcija sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "PRIVÂTSKOLA DIPLOMÂTS". Adrese Latvijas Republika, LV-1007, Rîga, Dârza 2.

Darbîbas veidi: sâkumizglîtîba (80.1); vidçjâ izglîtîba (80.2); pieauguðo un pârçjâ izglîtîba (80.4).

 

TTI

Reì. Nr. 000336909. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TTI". Adrese Latvijas Republika, LV-1048, Rîga, Zvanu 10/2—2.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); kravu transports ar automobiïiem (60.24); kravu iekrauðana un izkrauðana (63.11); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); sanitârtehniskie darbi (45.33); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

K 3

Reì. Nr. 000336910. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Dzîvokïu îpaðnieku kooperatîvâ sabiedrîba bezpeïòas organizâcija "K 3". Adrese Latvijas Republika, LV-3901, Bauska, Kareivju 3—42. Telefons 27413.

Darbîbas veidi: daudzdzîvokïu mâjas kopîpaðuma pârvaldîðana un apsaimniekoðana.

 

ZIEGLERA MAÐÎNBÛVE

Reì. Nr. 000336911. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "ZIEGLERA MAÐÎNBÛVE". Adrese Latvijas Republika, LV-1014, Rîga, Poruka 20.

Darbîbas veidi: metâla raþoðana; gatavo metâlizstrâdâjumu raþoðana, izòemot maðînas un iekârtas; citur neklasificçtu maðînu un iekârtu raþoðana; automobiïu, piekabju un puspiekabju raþoðana; pârçjo transportlîdzekïu raþoðana; automobiïu un motociklu pârdoðana; pârçjâ citur neklasificçta komercdarbîba.

 

VIKTORIUSS LLP

Reì. Nr. 000336912. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VIKTORIUSS LLP". Adrese Latvijas Republika, LV-2163, Rîgas raj., Carnikavas pag., "Sproìi".

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); darbîba ar nekustamo îpaðumu par samaksu vai uz lîguma pamata (70.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KREMON

Reì. Nr. 000336913. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KREMON". Adrese Latvijas Republika, LV-2150, Rîgas raj., Sigulda, Mednieku 4—1.

Darbîbas veidi: gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana (15.3); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjais pasaþieru sauszemes transports (60.23); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VIP AÌENTÛRA

Reì. Nr. 000336914. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "VIP AÌENTÛRA". Adrese Latvijas Republika, LV-1015, Rîga, Sniega 1—1.

Darbîbas veidi: izdevçjdarbîba, poligrâfija un ierakstu reproducçðana; bûvniecîba; automobiïu pârdoðana; automobiïu tehniskâ apkope un remonts; vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

EMET

Reì. Nr. 000336915. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "EMET". Adrese Latvijas Republika, LV-1012, Rîga, Pçrnavas 5.

Darbîbas veidi: bûvlaukuma sagatavoðana (45.1); çku demontâþa un nojaukðana; zemes darbi (45.11); pçtniecisko urbumu veikðana (45.12); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

FFT

Reì. Nr. 000336916. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "FFT". Adrese Latvijas Republika, LV-1011, Rîga, Tçrbatas 28.

Darbîbas veidi: dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.23); neapstrâdâtas tabakas vairumtirdzniecîba (51.25); augïu un dârzeòu vairumtirdzniecîba (51.31); gaïas un gaïas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.32); piena produktu, olu un pârtikas eïïas un tauku vairumtirdzniecîba (51.33); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

CENTRÂLAIS TENISA KLUBS

Reì. Nr. 000336917. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Bezpeïòas organizâcija — sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "CENTRÂLAIS TENISA KLUBS". Adrese Latvijas Republika, LV–1046, Rîga, Baldones 7. Telefons 7612604.

Darbîbas veidi: sports (92.6); pârçjâ sporta darbîba (92.62); pârçjâ rekreatîvâ darbîba (92.7); citur neklasificçta rekreatîva darbîba (92.72); citur neklasificçta daþâda komercdarbîba (74.8); pârçjâ citur neklasificçtâ komercdarbîba (74.84); slçgtâs çdnîcas un gatavo çdienu piegâde (55.5); bâri (55.4); viesnîcas (55.1); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BÛVELEMENTI

Reì. Nr. 000336918. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "BÛVELEMENTI". Adrese Latvijas Republika, LV–2125, Rîgas raj., Baldone, "Tulpes".

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AUTO S

Reì. Nr. 000336919. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Salaspils pilsçtas ar lauku teritoriju paðvaldîbas uzòçmums "AUTO S". Adrese Latvijas Republika, LV–2121, Rîgas raj., Salaspils, Rîgas 115.

Darbîbas veidi: pârçjais sauszemes transports (60.2).

 

LAURA 2

Reì. Nr. 000336920. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LAURA 2". Adrese Latvijas Republika, LV–1003, Rîga, Puðkina 1-54.

Darbîbas veidi: augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); maizes, kûku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.24); citur neklasificçta mçbeïu, apgaismas ierîèu un mâjsaimniecîbas priekðmetu mazumtirdzniecîba (52.44); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

JUVA M

Reì. Nr. 000336921. Reìistrçts 01/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "JUVA M". Adrese Latvijas Republika, LV–1069, Rîga, Slokas 163-34.

Darbîbas veidi: juvelierizstrâdâjumu un lîdzîgu izstrâdâjumu raþoðana (36.2.); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ASKO 2

Reì. Nr. 000336922. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "ASKO 2". Adrese Latvijas Republika, LV–1082, Rîga, A.Saharova 7-51.

Darbîbas veidi: augïu un dârzeòu pârstrâde un konservçðana (15.3); augïu un dzîvnieku eïïu un tauku raþoðana (15.4); graudu malðanas produktu, cietes un cietes produktu raþoðana (15.6); maizes raþoðana; svaigi ceptu mîklas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.81); sausiòu un sauso cepumu raþoðana; ilgi glabâjamu konditorejas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.82); cukura raþoðana (15.83); kakao raþoðana; ðokolâdes un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu raþoðana (15.84); makaronu, nûdeïu, kuskus un lîdzîgu miltu izstrâdâjumu raþoðana (15.85); tçjas un kafijas pârstrâde (15.86); garðvielu un garnçjuma raþoðana (15.87); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

UNIVERSÂLAIS TRANSPORTS

Reì. Nr. 000336923. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "UNIVERSÂLAIS TRANSPORTS". Adrese Latvijas Republika, LV–1005, Rîga, Uriekstes 3. Telefons 2-383520.

Darbîbas veidi: kravu transports ar automobiïiem (60.24); kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba (63.1); pârçjie transporta palîgdarbîbu veidi (63.2); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); finiera lokðòu (finierskaidas un lobskaidas) raþoðana, saplâkðòa raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu, ðíiedru plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana (20.2); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); mçbeïu raþoðana (36.1); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TÇVZEMES SARGS

Reì. Nr. 000336924. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TÇVZEMES SARGS". Adrese Latvijas Republika, LV–1006, Rîga, Brîvîbas 334-20.

Darbîbas veidi: izmeklçðana un droðîbas pasâkumi; citur neklasificçti pakalpojumi; pakalpojumu sniegðana sabiedrîbai kopumâ; vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

GROZETA

Reì. Nr. 000336925. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "GROZETA". Adrese Latvijas Republika, LV–1009, Rîga, Pïavas 5-11/12.

Darbîbas veidi: kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); tekstilizstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.41); apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); citur neklasificçta mçbeïu, apgaismes ierîèu un mâjsaimniecîbas priekðmetu mazumtirdzniecîba (52.44); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu mazumtirdzniecîba (52.45); mâjsaimniecîbas metâlizstrâdâjumu, krâsu un stikla mazumtirdzniecîba (52.46); grâmatu, avîþu un rakstâmlietu mazumtirdzniecîba (52.47); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TIRDZNIECÎBAS NAMS BITE

Reì. Nr. 000336926. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "Tirdzniecîbas nams BITE"". Adrese Latvijas Republika, LV–1011, Rîga, Blaumaòa 38/40.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); reklâma (74.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

DEMO PLUS

Reì. Nr. 000336927. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "DEMO PLUS". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Puðkina 5-16.

Darbîbas veidi: individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); maðînu, iekârtu un to piederumu vairumtirdzniecîba (51.6); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu mazumtirdzniecîba (52.45); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

NORDIC ESTATE

Reì. Nr. 000336928. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "NORDIC ESTATE". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Smilðu 7. Telefons 7216155.

Darbîbas veidi: operâcijas ar nekustamo îpaðumu, noma un cita komercdarbîba; viesnîcas un restorâni; finansu starpniecîba; bûvniecîba; vairumtirdzniecîba un komisijas tirdzniecîba, izòemot automobiïus un motociklus; mazumtirdzniecîba, izòemot automobiïus un motociklus; individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts.

 

BALTAIS PRODUKTS

Reì. Nr. 000336929. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "BALTAIS PRODUKTS". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Vecpilsçtas 19.

Darbîbas veidi: automobiïu un motociklu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts; automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba; vairumtirdzniecîba un komisijas tirdzniecîba, izòemot automobiïus un motociklus; mazumtirdzniecîba, izòemot automobiïus un motociklus; individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

SOFI PLUSS

Reì. Nr. 000336930. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Latvijas — Amerikas kopuzòçmums sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SOFI PLUSS"". Adrese Latvijas Republika, LV–1084, Rîga, Raunas 44.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); bûvlaukuma sagatavoðana (45.1); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KOÍETE G

Reì. Nr. 000336931. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KOÍETE G". Adrese Latvijas Republika, LV–1015, Rîga, A.Dombrovska 10-4.

Darbîbas veidi: farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

RADLEKS

Reì. Nr. 000336932. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RADLEKS". Adrese Latvijas Republika, LV–1010, Rîga, Vîlandes 10.

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.7); pârçjâ citur neklasificçtâ komercdarbîba (74.84).

 

SOF MAR

Reì. Nr. 000336933. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SOF MAR". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Puðkina 19-22.

Darbîbas veidi: âdas apìçrbu raþoðana (18.1); pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.2); kaþokâdu izstrâdâðana un krâsoðana; kaþokâdu izstrâdâjumu raþoðana (18.3); matraèu raþoðana (36.15); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

DPV

Reì. Nr. 000336934. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "DPV". Adrese Latvijas Republika, LV–1024, Rîga, Kvçles 15/4-58.

Darbîbas veidi: tekstilizstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.41); apìçrbu un apavu vairumtirdzniecîba (51.42); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu vairumtirdzniecîba (51.43); smarþu un kosmçtikas vairumtirdzniecîba (51.45); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

NESTOR INTERNATIONAL

Reì. Nr. 000336935. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "NESTOR INTERNATIONAL". Adrese Latvijas Republika, LV–1003, Rîga, Skrindu 1.

Darbîbas veidi: cukura, ðokolâdes un cukuroto konditorejas izstrâdâjumu vairumtirdzniecîba (51.36); jçlâdu un izstrâdâtu âdu vairumtirdzniecîba (51.24); kafijas, tçjas, kakao un garðvielu vairumtirdzniecîba (51.37); graudu, sçklu un lopbarîbas vairumtirdzniecîba (51.21); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

PARFIMÇRIJAS NAMS

Reì. Nr. 000336936. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "PARFIMÇRIJAS NAMS". Adrese Latvijas Republika, LV–1076, Rîga, J.Èakstes gatve 70.

Darbîbas veidi: aìenti, kas nodarbojas ar mçbeïu, mâjsaimniecîbas preèu un metâlizstrâdâjumu pârdoðanu (51.15); aìenti, kas nodarbojas ar tekstilizstrâdâjumu, apìçrbu, apavu un âdas izstrâdâjumu pârdoðanu (51.16); aìenti, kas nodarbojas ar pârtikas, dzçrienu un tabakas pârdoðanu (51.17); aìenti, kas specializçjas atseviðíu citur neklasificçtu izstrâdâjumu vai preèu grupu pârdoðanâ (51.18); aìenti, kas nodarbojas ar plaða sortimenta preèu pârdoðanu (51.19); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BTA PRINT

Reì. Nr. 000336937. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "BTA PRINT". Adrese Latvijas Republika, LV–1010, Rîgâ, K.Valdemâra 63. Telefons 7333742. Telefakss 7331911.

Darbîbas veidi: grâmatu izdoðana (22.11); laikrakstu izdoðana (22.12); þurnâlu un periodisko izdevumu izdoðana (22.13); pârçjie izdevçjdarbîbas veidi (22.15); konsultçðana ar aparatûru saistîtos jautâjumos (72.10); konsultçðana programmatûras jautâjumos, programmçðana (72.20); biroja tehnikas, grâmatvedîbas maðînu un datoru remonts un ekspluatâcija (72.50); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

MIRA BÛVMATERIÂLI

Reì. Nr. 000336938. Reìistrçts 02/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "MIRA BÛVMATERIÂLI". Adrese Latvijas Republika, LV–1046, Rîga, Kalnciema 74. Telefons 7-612287.

Darbîbas veidi: citur neklasificçtu daþâdu izstrâdâjumu raþoðana (36.6); pârçjo citur neklasificçtu izstrâdâjumu raþoðana (36.63); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); aìenti, kas nodarbojas ar kokmateriâlu un bûvmateriâlu pârdoðanu P (51.13); nelauksaimniecisko starpproduktu, atkritumu un lûþòu vairumtirdzniecîba (51.5); koksnes, bûvmateriâlu un santehnikas vairumtirdzniecîba (51.53); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

GD EASTUROP LTD

Reì. Nr. 000336939. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "GD EASTUROP LTD". Adrese Latvijas Republika, LV–1050, Rîga, Meríeïa 11.

Darbîbas veidi: çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); pârçjie bûvniecîbas darbi, kuru veikðanai nepiecieðama speciâla profesionâla sagatavotîba (45.25); elektriskâs instalâcijas ierîkoðana (45.31); izolâcijas ierîkoðana (45.32); sanitârtehniskie darbi (45.33); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BRETIS

Reì. Nr. 000336940. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "BRETIS "". Adrese Latvijas Republika, LV–1001, Rîga, Brîvîbas 88.

Darbîbas veidi: ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîti pakalpojumi (02.02); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); aìenti, kas nodarbojas ar tekstilizstrâdâjumu, apìçrbu, apavu un âdas izstrâdâjumu pârdoðanu (51.16); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

SVIROLS

Reì. Nr. 000336941. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Rîgas sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "SVIROLS". Adrese Latvijas Republika, LV–1082, Rîga, A.Deglava 108/1-15.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.33); apìçrbu mazumtirdzniecîba (52.42); apavu un âdas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.43); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ENTRA

Reì. Nr. 000336942. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "ENTRA". Adrese Latvijas Republika, LV–2121, Rîgas raj., Salaspils, Kïavu 2.

Darbîbas veidi: elektriskâs sadzîves aparatûras un iekârtu raþoðana (29.71); glabâðana un noliktavu saimniecîba (63.12); elektriskâs instalâcijas ierîkoðana (45.31); izmeklçðana un droðîbas pasâkumi (74.60); konsultçðana ar aparatûru saistîtos jautâjumos (72.10); ar datu bâzi saistîtas darbîbas (72.40); tehniskâ pârbaude un analîze (74.30); citur neklasificçti pakalpojumi (93.05); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

JUGO

Reì. Nr. 000336943. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "JUGO". Adrese Latvijas Republika, LV–5000, Ogre, Roþu 20a.

Darbîbas veidi: operâcijas ar savu nekustamo îpaðumu (70.1); sava nekustamâ îapðuma pirkðana un pârdoðana (70.12); nekustamâ îpaðuma mçríprojekti (70.11); sava nekustamâ îpaðuma izîrçðana un iznomâðana (70.20); nekustamâ îpaðuma pârvaldîðana par samaksu vai uz lîguma pamata (70.32); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KOLORADO EKSPRESIS LLC

Reì. Nr. 000336944. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KOLORADO EKSPRESIS LLC". Adrese Latvijas Republika, LV–1073, Rîga, Dârzciema 64a.

Darbîbas veidi: dzelzceïa transports (60.1); pârçjais sauszemes transports (60.2); jûras un piekrastes ûdeòu transports (61.1); kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba (63.1); pârçjâ transporta palîgdarbîba (63.4); iekðzemes ûdenstransports (61.2); automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

JUNTURS

Reì. Nr. 000336945. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu firma "JUNTURS". Adrese Latvijas Republika, LV–1083, Rîga, Dzirciema 1-83.

Darbîbas veidi: citur neklasificçtu tûrisma aìentûru un aìentu darbîba; darbîba, kas saistîta ar tûristu apkalpoðanu (63.30); pieauguðo un pârçjâ izglîtîba (80.4); mazumtirdzniecîba ar firmu starpniecîbu, kas izpilda pasûtîjumus pa pastu (52.61); konsultçðana programmatûras jautâjumos, programmçðana (72.20); datu apstrâde (72.30); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TFS

Reì. Nr. 000336946. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TFS". Adrese Latvijas Republika, LV–1055, Rîga, Grîvas 11/20-16.

Darbîbas veidi: kravu transports ar automobiïiem (60.24); pârçjais pasaþieru sauszemes transports (60.23); taksometru pakalpojumi (60.22); automobiïu iznomâðana (71.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu raþoðana (34.1); cauruïvadu transports (60.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VLADISS 97

Reì. Nr. 000336947. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VLADISS 97". Adrese Latvijas Republika, LV–5700, Ludza, Latgales 19a-20.

Darbîbas veidi: koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.10); finiera lokðòu (finierskaidas un lobskaidas) raþoðana, saplâkðòa raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu, ðíiedru plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana (20.2); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ELAMA B

Reì. Nr. 000336948. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ELAMA B". Adrese Latvijas Republika, LV–1006, Rîga, Ropaþu 45-19.

Darbîbas veidi: automobiïu degvielas mazumtirdzniecîba (50.50); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); aìenti, kas nodarbojas ar degvielas, rûdas, metâla un rûpniecisko íîmikâliju pârdoðanu (51.12); aìenti, kas nodarbojas ar pârtikas, dzçrienu un tabakas pârdoðanu (51.17); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BALMIS

Reì. Nr. 000336949. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "BALMIS". Adrese Latvijas Republika, LV–1082, Rîga, A.Saharova 7-51.

Darbîbas veidi: çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

AV 60

Reì. Nr. 000336950. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "AV 60". Adrese Latvijas Republika, LV–4824, Madonas raj., Lazdonas pag., Dârza 20-17.

Darbîbas veidi: gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); maizes raþoðana; svaigi ceptu mîklas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.81); sausiòu un sauso cepumu raþoðana; ilgi glabâjamu konditorejas izstrâdâjumu un kûku raþoðana (15.82); zivju un zivju produktu pârstrâde un konservçðana (15.20); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BAFOLAT

Reì. Nr. 000336951. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "BAFOLAT". Adrese Latvijas Republika, LV–1073, Rîga, Lubânas 82.

Darbîbas veidi: koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); plastmasas bûvelementu raþoðana (25.23); betona, ìipða un cementa izstrâdâjumu raþoðana (26.6); bûvniecîbâ izmantojamo metâla izstrâdâjumu raþoðana (28.12); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); inþeniersistçmu montâþa (45.3); viesnîcas (55.1); bûvdarbu pabeigðana (45.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LIVONIA

Reì. Nr. 000336952. Reìistrçts 03/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Akciju sabiedrîba "LIVONIA". Adrese Latvijas Republika, LV–1010, Rîga, Elizabetes 2.

Darbîbas veidi: aìenti, kas nodarbojas ar pârtikas, dzçrienu un tabakas pârdoðanu (51.17); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); pârçjâ izklaidçjoðâ darbîba (92.3); pârçjâ naudas starpniecîba (65.12); kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba (63.1).

 

IR TRANSPORTS

Reì. Nr. 000336953. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "IR TRANSPORTS". Adrese Latvijas Republika, LV–1039, Rîga, Biíernieku 12b-77.

Darbîbas veidi: kravu transports ar automobiïiem (60.24); kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba (63.1); pârçjie sauszemes transporta palîgdarbîbu veidi (63.21); automobiïu iznomâðana (71.10); aìenti, kas nodarbojas ar degvielas, rûdas, metâla un rûpniecisko íimikâliju pârdoðanu (51.12); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

RIKTANS

Reì. Nr. 000336954. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RIKTANS". Adrese Latvijas Republika, LV–1024, Rîga, Brîvîbas 389-23.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas,dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); lauksaimniecîbas izejvielu un dzîvu lopu vairumtirdzniecîba (51.2); vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VAR LAT

Reì. Nr. 000336955. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VAR LAT". Adrese Latvijas Republika, LV–1010, Rîga, Elizabetes 31-2.

Darbîbas veidi: jûras un piekrastes ûdeòu transports, kravu un pasaþieru pârvadâjumi ar transportu, kravu transports ar automobiïiem, smago kravu pârvadâjumi, neiesaiòoto u.c. preèu pârvadâjumi, tai skaitâ kravu komercpârvadâjumi Latvijas teritorijâ un starptautiskie kravu komercpârvadâjumi ar kravas automobiïiem; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

UNISERVE

Reì. Nr. 000336956. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu firma "UNISERVE". Adrese Latvijas Republika, LV–1039, Rîga, Raunas 54.

Darbîbas veidi: datoru un citu informâcijas apstrâdes iekârtu raþoðana (30.02); konsultçðana ar aparatûru saistîtos jautâjumos (72.10); konsultçðana programmatûras jautâjumos, programmçðana (72.2); datu apstrâde (72.30); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ARHITEKTA A.BERTUSA BIROJS

Reì. Nr. 000336957. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "ARHITEKTA A.BERTUSA BIROJS". Adrese Latvijas Republika, LV–1009, Rîga, Tallinas 70.

Darbîbas veidi: darbîba arhitektûras un projektçðanas sfçrâ un ar to saistîto tehnisko konsultâciju sniegðana (74.21); tehniskâ pârbaude un analîze (74.30); çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba (45.2); izdevçjdarbîba (22.1); plastmasas izstrâdâjumu raþoðana (25.2); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.70); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ANSETA

Reì. Nr. 000336958. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "ANSETA". Adrese Latvijas Republika, LV–1004, Rîga, Garozes 32—18.

Darbîbas veidi: pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); zivju, vçþveidîgo un molusku mazumtirdzniecîba (52.23); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

EFAS

Reì. Nr. 000336959. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA raþoðanas komercfirma "EFAS". Adrese Latvijas Republika, LV–1010, Rîga, Alberta 9—3.

Darbîbas veidi: gaïas un gaïas produktu raþoðana, pârstrâde un konservçðana (15.1); zivju un zivju produktu pârstrâde un konservçðana (15.2); citu pârtikas produktu raþoðana (15.8); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

RÎGAS DROÐÎBAS SISTÇMAS

Reì. Nr. 000336960. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RÎGAS DROÐÎBAS SISTÇMAS". Adrese Latvijas Republika, LV–1011, Rîga, Stabu 35—8. Telefons 7134298.

Darbîbas veidi: izmeklçðana un droðîbas pasâkumi (74.6); telesakari (64.2); skaòu ierakstu reproducçðana (22.31); videoierakstu reproducçðana (22.32); datorizçta materiâla reproducçðana (22.33); kultûras objektu darbîba (92.32); televîzijas un radiouztvçrçju, skaòas vai video ieraksta vai reproducçðanas apratûras un lîdzîgu preèu raþoðana (32.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

GALTENE PLUS

Reì. Nr. 000336961. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "GALTENE PLUS". Adrese Latvijas Republika, LV–3200, Talsu raj., Balgales pag., "Rûíîði".

Darbîbas veidi: augkopîba un lopkopîba (jauktâ saimniecîba) (01.30); lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2) u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ROLANDS UN PARTNERI

Reì. Nr. 000336962. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ROLANDS UN PARTNERI". Adrese Latvijas Republika, LV–1006, Rîga, Dþutas 8.

Darbîbas veidi: automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.30); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.20); darbîba jurisprudences, rçíinvedîbas, grâmatvedîbas un auditorpakalpojumu sfçrâ; konsultâciju sniegðana nodokïu jautâjumos; tirgus un sabiedriskâs domas izpçte; konsultçðana uzòçmçjdarbîbâ un vadîbzinîbâs (74.1).

 

VALSTS ROBEÞBÛVE

Reì. Nr. 000336963. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Bezpeïòas organizâcija valsts akciju sabiedrîba "VALSTS ROBEÞBÛVE". Adrese Latvijas Republika, LV–1012, Rîga, Rûdolfa 5.

Darbîbas veidi: nodroðinât valsts robeþas izbûvi un tâs pilnîgu apsaimniekoðanu; atbilstoði valsts pasûtîjumam organizç konkursus vai izsoles sistçmas vajadzîbâm nepiecieðamâs apratûras un programmatûras piegâdçm; veic civiltiesiskos darîjumus valsts robeþas iekârtoðanas un uzturçðanas jomâ; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

REFORMATS

Reì. Nr. 000336964. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "REFORMATS". Adrese Latvijas Republika, LV–1009, Rîga, Matîsa 109—14.

Darbîbas veidi: bûvlaukumu sagatavoðana; çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba; inþeniersistçmu montâþa; bûvdarbu pabeigðana; bûvmaðînu un çku demontâþas tehnikas îre ar operatoru.

 

AVOTIÒI ZA

Reì. Nr. 000336965. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "AVOTIÒI ZA". Adrese Latvijas Republika, Rîgas raj., Stopiòu pag., Peldu 8—28.

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîba un komisijas tirdzniecîba, izòemot automobiïus un mazumtirdzniecîba, izòemot automobiïus un motociklus; individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts; cita komercdarbîba; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

RATOS

Reì. Nr. 000336966. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RATOS". Adrese Latvijas Republika, LV–1009, Rîga, Vârnu 15—19.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); çku demontâþa un nojaukðana; zemes darbi (45.11); çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi (45.21); jumta konstrukciju un seguma izveidoðana (45.22) u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

GIPA

Reì. Nr. 000336967. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "GIPA". Adrese Latvijas Republika, LV–1015, Rîga, Baltâs baznîcas 31/2—17.

Darbîbas veidi: mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); gaïas un gaïas izstrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.22); maizes, kûku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izsrâdâjumu mazumtirdzniecîba (52.24); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ORTIS

Reì. Nr. 000336968. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu firma "ORTIS". Adrese Latvijas Republika, LV–1082, Rîga, Lielvârdes 139—70.

Darbîbas veidi: meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); koka zâìçðana, çvelçðana un impregnçðana (20.1); finiera lokðòu (finierskaidas un lobskaidas) raþoðana, saplâkðòu raþoðana, lîmçto plâtòu, skaidu plâtòu, ðíiedru plâtòu un citu paneïu un plâtòu raþoðana (20.20); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

HEKTORS V

Reì. Nr. 000336969. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "HEKTORS V". Adrese Latvijas Republika, LV–1083, Rîga, Baldones 28—42.

Darbîbas veidi: augïu un dârzeòu mazumtirdzniecîba (52.21); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.70); mazumtirdzniecîba kioskos un tirgos (52.62); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

VAKATIO

Reì. Nr. 000336970. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VAKATIO". Adrese Latvijas Republika, LV–1001, Rîga, Stabu 18—25.

Darbîbas veidi: reklâma (74.4); citur neklasificçta daþâda komercdarbîba (74.8); pârçjâ rekreatîvâ darbîba (92.7); restorâni (55.3); bâri (55.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BALTIJAS STARPTAUTISKAIS TRANZÎTS

Reì. Nr. 000336971. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "BALTIJAS STARPTAUTISKAIS TRANZÎTS". Adrese Latvijas Republika, LV–1045, Rîga, Eksporta 7, Rîgas Tirdzniecîbas brîvosta.

Darbîbas veidi: dzelzceïa transports (60.10); pârçjais pasaþieru sauszemes transports, kas iet pçc grafika (60.21); kravu transports ar automobiïiem (60.24); jûras un piekrastes ûdeòu transports (61.10); iekðzemes ûdenstransports (61.20); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

EKSLAR

Reì. Nr. 000336972. Reìistrçts 04/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba SIA "EKSLAR". Adrese Latvijas Republika, LV–1058, Rîga, Ozolciema 18—234.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); aìenti, kas nodarbojas ar tekstilizstrâdâjumu, apìçrbu, apavu un âdas izstrâdâjumu pâdoðanu (51.16); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos, kur pârsvarâ ir pârtika, dzçrieni vai tabaka (52.11); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TRANS BALT

Reì. Nr. 000336973. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TRANS BALT". Adrese Latvijas Republika, LV–1083, Rîga, Baldones 28—42.

Darbîbas veidi: kravu transports ar automobiïiem (60.24); taksometru pakalpojumi (60.22); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos vaikalos (52.12); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.70); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TRIMARKS

Reì. Nr. 000336974. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TRIMARKS". Adrese Latvijas Republika, LV–1021, Rîga, J.Grestes 12—86.

Darbîbas veidi: automobiïu pârdoðana (50.10); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); automobiïu detaïu un piederumu pârdoðana (50.3); motociklu un to detaïu un piederumu pârdoðana, tehniskâ apkope un remonts (50.4); pârçjie sauszemes transporta palîgdarbîbu veidi (63.21); operâcijas ar savu nekustamo îpaðumu (70.1); darbîba ar nekustamo îpaðumu par samaksu vai uz lîguma pamata (70.3); efektîvas uzòçmçjdarbîbas koordinçðana un veicinâðana (75.13); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LATGALES FILIÂLE

Reì. Nr. 000336975. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Akciju sabiedrîbas "LSS" "LATGALES FILIÂLE". Adrese Latvijas Republika, LV–5410, Daugavpils, Viðíu 21.

Darbîbas veidi: izmeklçðanas un droðîbas pasâkumi, tai skaitâ izmeklçðana, privâto darbîba, uzraudzîba, apsardze un cita veida aizsardzîba, materiâlo vçrtîbu pârvadâðana, miesasargu darbîba, ielu patruïa; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

EZERMALA S

Reì. Nr. 000336976. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Dârzkopîbas kooperatîvâ sabiedrîba "EZERMALA S". Adrese Latvijas Republika, LV–1063, Rîga, Maskavas 279/1—10.

Darbîbas veidi: dârzkopîba.

 

VIDEO AUDIO DATA

Reì. Nr. 000336977. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "VIDEO AUDIO DATA". Adrese Latvijas Republika, LV–1001, Rîga, Brîvîbas 91.

Darbîbas veidi: televîzijas un radiouztvçrçju, skaòas vai video ierakstes vai reproducçðanas aparatûras un lîdzîgu preèu raþoðana (32.30); elektriskâs instalâcijas ierîkoðana (45.31); pârtikas, dzçrienu un tabakas vairumtirdzniecîba (51.3); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); pârtikas, dzçrienu un tabakas mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.2); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu mazumtirdzniecîba (52.45); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); reklâma (74.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

LUKSS A

Reì. Nr. 000336978. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "LUKSS A". Adrese Latvijas Republika, LV–1014, Rîga, M.Íempes 1—12.

Darbîbas veidi: âdas apìçrbu raþoðana (18.10); darba apìçrbu raþoðana (18.21); pârçjo virsdrçbju raþoðana (18.22); apakðveïas raþoðana (18.23); pârçjo apìçrbu un piederumu raþoðana (18.24); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

BALTDEKORS

Reì. Nr. 000336979. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "BALTDEKORS". Adrese Latvijas Republika, LV–1001, Rîga, Bruòinieku 29/31.

Darbîbas veidi: vairumtirdzniecîbas aìentu darbîba (51.1); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.1); farmaceitisko un medicînisko preèu, kosmçtikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecîba (52.3); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.6); operâcijas ar savu nekustamo îpaðumu (70.1); sava nekustamâ îpaðuma izîrçðana un iznomâðana (70.2); automobiïu iznomâðana (71.1); pârçjo maðînu un iekârtu iznomâðana (71.3); citur neklasificçtu individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu iznomâðana (71.4); reklâma (74.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

CIELAVU ÎPAÐUMI LATVIJÂ

Reì. Nr. 000336980. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "CIELAVU ÎPAÐUMI LAVIJÂ". Adrese Latvijas Republika, LV–1010, Rîga, Brîvîbas 39—9.

Darbîbas veidi: viesnîcas (55.1); restorâni (55.3); meþsaimniecîba un kokmateriâlu sagatavoðana (02.01); mçbeïu raþoðana (36.1); pârçjais sauzemes transports (60.2); kravu iekrauðana un izkrauðana, noliktavu saimniecîba (63.1); izdevçjdarbîba (22.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

TIESISKO PÇTÎJUMU INSTITÛTS

Reì. Nr. 000336981. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "TIESISKO PÇTÎJUMU INSTITÛTS". Adrese Latvijas Republika, LV–1004, Rîga, O.Vâcieða 29.

Darbîbas veidi: grâmatu izdoðana (22.11); þurnâlu un periodisko izdevumu izdoðana (22.13); pârçjie izdevçjdarbîbas veidi (22.15); datorizçta materiâla reproducçðana (22.33); pârçjâ mazumtirdzniecîba ârpus veikaliem (52.63); pçtîjumu un eksperimentu veikðana sabiedriskajâs un humanitârajâs zinâtnçs (73.20); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ALDO EKSPO

Reì. Nr. 000336982. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ALDO EKSPO". Adrese Latvijas Republika, LV–1019, Rîga, Maskavas 221.

Darbîbas veidi: individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves tehnikas un aparatûras vairumtirdzniecîba (51.39); mâjsaimniecîbas elektropiederumu un radio un televîzijas preèu vairumtirdzniecîba (51.43); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.70); pârçjâ jauno preèu mazumtirdzniecîba specializçtajos veikalos (52.4); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

DÂNIJAS FIRMAS BIOPLAN A/S PASTÂVÎGÂ PÂRSTÂVNIECÎBA

Reì. Nr. 000336983. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Dânijas firmas "BIOPLAN" a/s pastâvîgâ pârstâvniecîba. Adrese Latvijas Republika, LV–4800, Madona, Kalna 37—9.

Darbîbas veidi: bûvniecîba; çku, bûvju vai to daïu bûvçðana; civilâ bûvniecîba; çku vispârçjâ bûvniecîba un inþeniertehniskie darbi; jumta kontrukciju un seguma izveidoðana; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

PMR KOKS

Reì. Nr. 000336984. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "PMR KOKS". Adrese Latvijas Republika, LV–2150, Rîgas raj., Sigulda, Pulkveþa Brieþa 113.

Darbîbas veidi: koka celtniecîbas un galdniecîbas izstrâdâjumu raþoðana (20.3); pârçjo koka izstrâdâjumu raþoðana (20.51); mçbeïu raþoðana (36.1); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00)

 

RADIÂLS

Reì. Nr. 000336985. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RADIÂLS". Adrese Latvijas Republika, LV–1019, Rîga, Maskavas 1.

Darbîbas veidi: graudaugu un citur neklasificçtu lauksaimniecîbas kultûru audzçðana (01.11); dârzeòu, dekoratîvo kultûru un stâdu audzçðana (01.12); augïu, riekstu, garðaugu un dzçrienu raþoðanâ izmantojamo augu audzçðana (01.13); liellopu audzçðana, piena lopkopîba (01.21); aitu, kazu, zirgu, çzeïu, mûïu un zirgçzeïu audzçðana (01.22); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KURZEMES ATTÎSTÎBAS CENTRS

Reì. Nr. 000336986. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KURZEMES ATTÎSTÎBAS CENTRS". Adrese Latvijas Republika, Rîga, Rododendru 5—28.

Darbîbas veidi: koka zâìçðana un çvelçðana; ar meþsaimniecîbu un kokmateriâlu sagatavoðanu saistîtie pakalpojumi; pârçjo kokmateriâlu raþoðana; bûvniecîba; bûvlaukumu sagatavoðana; çku, bûvju vai to daïu bûvçðana, civilâ bûvniecîba; u.c. statûtos paredzçtâ darbîba.

 

BALT FAKTORS

Reì. Nr. 000336987. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "BALT FAKTORS". Adrese Latvijas Republika, LV–1009, Rîga, Lienas 9—37.

Darbîbas veidi: finansu starpniecîbu papildinoða darbîba, izòemot apdroðinâðanu un pensiju finansçðanu (67.1); finansu tirgus vadîðana (67.11); brokeru operâcijas ar vçrtspapîriem un fondu pârvaldîðana (67.12); citur neklasificçta finansu starpniecîbu papildinoða darbîba (67.13); operâcijas ar savu nekustamo îpaðumu (70.1); sava nekustamâ îpaðuma pirkðana un pârdoðana (70.12); darbîba ar nekustamo îpaðumu par samaksu vai uz lîguma pamata (70.3); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

ATTA 1

Reì. Nr. 000336988. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "ATTA 1". Adrese Latvijas Republika, LV–1026, Rîga, Èiekurkalna 2.g. l. 9—3.

Darbîbas veidi: taksometru pakalpojumi (60.22); sabiedriskâs kârtîbas sargâðana (75.24); taksometru pakalpojumi (60.22); pârçjais pasaþieru sauszemes transports (60.23); cauruïvadu transports (60.3); automobiïu iznomâðana (71.1); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); kravu transports ar automobiïiem (60.24); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

KRONIS UN KO

Reì. Nr. 000336989. Reìistrçts 05/12/97.

Uzòçmçjsabiedrîba Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KRONIS UN KO". Adrese Latvijas Republika, LV–1013, Rîga, Miera 95—31.

Darbîbas veidi: pârçjâ mazumtirdzniecîba nespecializçtajos veikalos (52.12); pârçjâ vairumtirdzniecîba (51.70); meþsaimniecîba, kokmateriâlu sagatavoðana un ar to saistîtie pakalpojumi (02.0); automobiïu tehniskâ apkope un remonts (50.2); individuâlâs lietoðanas priekðmetu un sadzîves aparatûras un iekârtu remonts (52.7); u.c. statûtos paredzçtâ darbîba (00.00).

 

Izmaiòas uzòçmumos

Sabiedrîbas ar ierobeþotu atbildîbu "RIETA" , reì. 19.05.97. ar Nr. 120300902, juridiskâ adrese ar 3. 11.1997. ir Ventspilî, Ìertrûdes 29/31.

 

Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "KULDÎGAS TELEVÎZIJA" (KTV) , reì. 13.04.92. ar Nr. 610300073, ar 12.11.97. saucas — sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "K T V" , un adrese ir Kuldîgâ, Graudu 8.

 

Jakobsones Ventspils rajona individuâlajam uzòçmumam , reì. 7.03.1994. ar Nr. 120200487, ar 10.11.1997. mainîts nosaukums — Jakobsones individuâlais uzòçmums "ARIKA & A" , adrese — Ventspils raj., Ugâles pag., Rûpnîcas 2—48.

 

Ventspils rajona O.Horsta bûvuzòçmumam "WOHBU" , reì. 22.04.1992. ar Nr. 120200118, ar 21.11.1997. mainîts nosaukums — Ventspils rajona O.Horsta individuâlais uzòçmums "JÂNIEKI" un juridiskâ adrese — Ventspils rajona, Uþavas pag., "Jânieki".

 

Zemnieku saimniecîbai "MIEÞI" , reì. 2.04.1992. ar Nr. 900100158, ar 14.11.1997. mainîts nosaukums — "IEVKALNI" Talsu raj. Valdemârpilî.

 

Zemnieku saimniecîbai "STRAUTIÒI" , reì. 9.01.1995. ar Nr. 120100501, ar 21.11.1997. mainîts nosaukums — Piltenes pilsçtas lauku teritorijas zemnieku saimniecîba "GOBAS".

 

Dundagas pagasta zemnieku saimniecîbas "AURAS" , reì. 1.12.1997. ar Nr. 900100841, jaunâ îpaðniece — Santa Pçtersone.

 

SIA "RAIVIS 1" , reì. 2.09.97. ar Nr. 120300946, juridiskâ adrese ar 19.11.97 ir Rîgas Vidzemes priekðpilsçta, Burtnieku iela 35—151.

 

Sabiedrîbai ar ierobeþotu atbildîbu "JUNIRO" , reì. 18.06.1997. ar Nr.000334736, ar 28.11.1997. samazinâts pamatkapitâls no Ls 2100 lîdz Ls 2000. Sabiedrîbas dalîbnieki — Jurijs Þarkovs, Roberts Kalniòð.

 

SIA komercfirmai "RILAR SV" , reì. 02.10.1995. ar Nr.000326782, ar 01.12.1997. mainîts nosaukums. Jaunais nosaukums — sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu komercfirma "RÎGAS GARDUMS" .

 

Reorganizçti uzòçmumi

PBU "Namu pârvalde "LIELUPE"" , juridiskâ adrese — Jûrmalâ, Burtnieku ielâ 22, reì. 1995. gada 18. aprîlî ar Nr. 000325318;

PBU "Namu pârvalde "MAJORI"" , juridiskâ adrese — Jûrmalâ, Jomas ielâ 17, reì. 1995. gada 13. aprîlî ar Nr. 000325296;

PBU "Namu pârvalde "DUBULTI"" , juridiskâ adrese — Jûrmalâ, Kïavu ielâ 13, reì. 1995. gada 23. martâ ar Nr. 000325017;

PBU "Namu pârvalde "MELLUÞI"" , juridiskâ adrese — Jûrmalâ, Melluþu prospektâ 7, reì. 1995. gada 10. maijâ ar Nr. 000325449;

PBU "Namu pârvalde "SLOKA"" , juridiskâ adrese — Jûrmalâ, Raiòa ielâ 3, reì. 1995. gada 28. martâ ar Nr. 000325074;

PBU "Namu pârvalde "KAUGURI"" , juridiskâ adrese — Jûrmalâ, Talsu ðosejâ 31/25, reì. 1995. gada 13. aprîlî ar Nr. 000325295;

PBU "Namu pârvalde "ÍEMERI"" , juridiskâ adrese — Jûrmalâ, A.Upîða ielâ 11, reì. 1995. gada 24. aprîlî ar Nr. 000325363.

Pretenzijas iesniedzamas Jûrmalas pilsçtas domes kancelejâ Jûrmalâ, Jomas ielâ 1/5, LV–2015.

No 1998. gada 1. janvâra tie tiek reorganizçti, apvienojot tos un pârveidojot par Jûrmalas pilsçtas paðvaldîbas sabiedrîbu ar ierobeþotu atbildîbu "JÛRMALAS NAMI" , kurâ viss pamatkapitâls pieder paðvaldîbai, un noteikts, ka paðvaldîbas kapitâla daïas turçtâjs ir Jûrmalas pilsçtas dome. Pârveidojamo uzòçmumu tiesîbas, pienâkumus un saistîbas pilnîbâ pâròem paðvaldîbas SIA "Jûrmalas nami".

 

Rîgas pilsçtas S.Markianova individuâlais daudznozaru uzòçmums "GALAKSS" , reì. 02.05.1996. ar Nr.000204897, ar 31.10.1997. mainîjis îpaðnieku. Jaunais nosaukums — Rîgas pilsçtas Pavlova individuâlais daudznozaru uzòçmums "GALAKSS", jaunâ adrese — Rîga, E.Birznieka — Upîða 16-18, jaunais îpaðnieks — Deniss Pavlovs.

 

Rîgas pilsçtas O.Borovikova individuâlais daudznozaru uzòçmums "NADEN" , reì. 02.07.1996. ar Nr.000205183, ar 26.11.1997. reorganizçts par sabiedrîbu ar ierobeþotu atbildîbu "MARINEKS" . Dalîbnieks — Oïegs Borovikovs.

 

A.Daòiïina Jûrmalas pilsçtas individuâlais uzòçmums firma "HIMSERVISS" , reì. 30.08.1996. ar Nr.000205478, ar 28.11.1997. reorganizçta par sabiedrîbu ar ierobeþotu atbildîbu "HIMSERVISS AUTOGÂZE" . Dalîbnieks — Aleksandras Daòiïins.

 

Íeguma pilsçtas Dambja daudznozaru individuâlais uzòçmums "OGRES SERVISA CENTRS" , reì. 18.01.1993. ar Nr.740300346, ar 03.12.1997. reorganizçts par sabiedrîbu ar ierobeþotu atbildîbu "OGRES SERVISA CENTRS". Jaunâ adrese — Ogre, Austrumu 4, dalîbnieks — Andris Dambis.

 

Rîgas pilsçtas Petkevièa individuâlais uzòçmums raþoðanas komercfirma "VERPET SKICE" , reì. 10.05.1995. ar Nr.010203607, ar 03.12.1997. mainîjusi îpaðnieku. Jaunais nosaukums — Rîgas pilsçtas V.Pola individuâlais uzòçmums raþoðanas komercfirma "VERPET SKICE", jaunâ adrese — Rîga, Bruòinieku 52-9, jaunais îpaðnieks — Vladimirs Pols.

 

Ðilinga Rîgas juridiskais individuâlais uzòçmums "RÎGAS JURISTS" , reì. 09.10.1996. ar Nr.000205636, ar 04.12.1997. reorganizçts par sabiedrîbu ar ierobeþotu atbildîbu "RÎGAS JURISTS" . Dalîbnieks — Roberts Ðilings.

 

Uzòçmçji ziòo — uzòçmumi izbeidz darbîbu

Ulda Þdanova firma sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "U+A" Rîgas rajona Salaspils pagastâ, "Pîïniekos", reìistrçta Latvijas Republikas Uzòçmumu reìistrâ 1991. gada 27. decembrî ar Nr. 010303491, atbilstoði vienîgâ dalîbnieka 1997. gada 8. decembra lçmumam tiek likvidçta. Tâlr. uzziòâm 9243755. Kreditoru pretenzijas piesakâmas trîs mçneðu laikâ kopð ðî paziòojuma publicçðanas.

 

Graudu dzirnavu kooperatîvâ sabiedrîba "VÂRPA" Kuldîgas rajona Turlavas pagastâ, reìistrçta 1993. gada 7. janvârî ar Nr. 610300264, atbilstoði dalîbnieku 1997. gada 10. novembra sapulces lçmumam (protokols Nr. 2) tiek likvidçta.

Pretenzijas pieòems trîs mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas.

 

J.Brûvera zemnieku saimniecîba "SENÂRES" Preiïu rajona Jersikas pagasta Upeniekos, Cirsenieku s., mâjâs "Senâres", reìistrçta 1993. gada 25. martâ ar Nr. 770100811, tiek likvidçta.

 

Tirmo E.Bagirova individuâlais uzòçmums "APÐERONS" , Liepâjâ, Fabriciusa ielâ 14-21, reìistrçta 1992.gada 27.novembrî ar Nr.210201126, atbilstoði 1997.gada 3.marta lçmumam tiek likvidçta. Pretenzijas var iesniegt likumâ noteiktajâ kârtîbâ.

 

Lauksaimniecîbas tehnikas biedrîba "IMULA — II" Tukuma rajona Matkules pagastâ, mehâniskajâs darbnîcâs, reìistrçta 1992.gada 3.novembrî ar Nr.920300226, atbilstoði dalîbnieku 1997.gada 17.novembra kopsapulces lçmumam (protokols Nr.3) tiek likvidçta.

Pretenzijas pieòems trîs mçneðu laikâ kopð ðî sludinâjuma publicçðanas.

 

Vladimira Ignatova individuâlais uzòçmums firma "IV" Rîgâ, Dzeòu ielâ 4-45, LV-1021, reìistrçts 1992.gada 25.martâ ar Nr.010201224, VID reìistrçts 1996.gada 23.oktobrî ar Nr.40102012246, tiek likvidçts. Tâlr. uzziòâm 592316. Pretenzijas piesakâmas likumâ noteiktajâ kârtîbâ.

 

Likvidçti uzòçmumi

Îves pagasta zemnieku saimniecîba "DÂRZKALNI" , reì. 16.11.92. ar Nr. 900100831, izslçgta no LR Uzòçmumu reìistra ar 28.11.97. sakarâ ar likvidâciju.

 

Cîrules individuâlais uzòçmums "SILEM" , reì. 19.07.95. ar Nr. 610200346, izslçgts no LR Uzòçmumu reìistra ar 3.11.97. sakarâ ar likvidâciju.

 

Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "HERBA—GO" , reì. 20.12.94. ar Nr.120300591, izslçgta no LR Uzòçmumu reìistra 5.11.97. sakarâ ar likvidâciju.

 

Individuâlais uzòçmums "DANA" , reì. 29.12.94. ar Nr. 610200294, izslçgts no LR Uzòçmumu reìistra 5.11.97. sakarâ ar likvidâciju.

 

Tîrmaòa individuâlais uzòçmums "T" , reì. 16.05.94. ar Nr. 120200559, izslçgts no LR Uzòçmumu reìistra ar 1.11.97. sakarâ ar likvidâciju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!